Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011

[Regeling vervallen per 01-11-2011.]
Geldend van 22-07-2009 t/m 31-10-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2008, nr. VO/S&O/2008/1656, houdende aanvullende bekostiging van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag van een school;

 • maatschappelijke stage: vorm van leren buiten de school waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met en een actieve bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving;

 • Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft landbouwonderwijs, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • school: uit ’s Rijks kas bekostigde school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaronder begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-11-2011]

De Minister verstrekt op aanvraag van het bevoegd gezag aanvullende bekostiging als tegemoetkoming in de personele en materiële kosten van het realiseren van de maatschappelijke stage.

Artikel 3. Aanvraag door scholen die de maatschappelijk stage reeds aanbieden

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 De scholen die reeds maatschappelijke stage aanbieden en hiervoor in het lopende schooljaar een tegemoetkoming op basis van een Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage hebben ontvangen, dienen niet opnieuw een digitale aanvraag in ten behoeve van het daaropvolgende schooljaar.

 • 2 De scholen, als genoemd in het eerste lid, die reeds maatschappelijke stage aanbieden geven op het digitale eindrapportageformulier waarin zij verantwoording afleggen over de aanvullende bekostiging, aan dat zij door zullen gaan met het aanbieden van de maatschappelijke stage.

Artikel 4. Omvang aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, wordt gebaseerd op het aantal leerlingen per school en bedraagt voor het schooljaar 2008/2009 per leerling € 28 met een minimum van € 18.000 per school.

 • 2 Het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft, op een school staat ingeschreven.

 • 3 Bij Ministeriële regeling wordt voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 de hoogte van het bedrag per leerling, als bedoeld in het eerste lid, in de eerste vijf maanden, respectievelijk de tweede zeven maanden van het schooljaar vastgesteld.

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-11-2011]

Aanvullende bekostiging, als bedoeld in artikel 2 ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verstrekt onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6. Aanvraag van de aanvullende bekostiging voor schooljaren 2009/2010 en 2010/2011

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Aanvullende bekostiging, als bedoeld in artikel 2, wordt toegekend voor de periode van een schooljaar.

 • 2 Om voor aanvullende bekostiging in aanmerking te komen dient het bevoegd gezag een digitaal aanvraagformulier in dat op de website van Senter Novem is te verkrijgen. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 • 3 Het bevoegd gezag dient de aanvraag in vóór 1 juli van het schooljaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft. Aanvragen die zijn ingediend na 1 juli van het jaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft, worden afgewezen.

Artikel 7. Aanvraag van de aanvullende bekostiging voor schooljaar 2008/2009

[Vervallen per 01-11-2011]

In afwijking van artikel 6 lid 3 dient het bevoegd gezag de aanvraag voor het schooljaar 2008–2009 in vóór 1 oktober 2008. Aanvragen die zijn ingediend na 1 oktober 2008 worden afgewezen.

Artikel 8. Beslissing op aanvraag/eindrapportage en betaling

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 2 De betaling van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, vindt jaarlijks in twee termijnen plaats, in november en daaropvolgend in maart van het schooljaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid beslist de Minister op een aanvraag als bedoeld in artikel 7, vóór 15 december 2008, en vindt de betaling van de aanvullende bekostiging plaats in twee termijnen, in december 2008 en daaropvolgend in maart 2009.

Artikel 9. Uitvoering

[Vervallen per 01-11-2011]

De activiteiten voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, worden uitgevoerd in het schooljaar waarin het bedrag van de aanvullende bekostiging is ontvangen.

Artikel 10. Verantwoording van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven voor maatschappelijke stage als bedoeld in artikel 2. Verrekening van eventuele niet bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt door het bevoegd gezag verantwoord in de jaarrekening die betrekking heeft op het jaar waarin de aanvullende bekostiging is besteed.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 11. Informatielevering

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Het bevoegd gezag legt inhoudelijke verantwoording af over de aanvullende bekostiging door middel van een digitale eindrapportage. Voor het indienen van deze eindrapportage wordt gebruik gemaakt van het formulier Eindrapportage Maatschappelijke Stage, dat te verkrijgen is op de website van Senter Novem. Het formulier wordt volledig digitaal ingevuld en ondertekend.

 • 2 Het formulier wordt ingezonden aan Senter Novem vóór 15 september van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de aanvullende bekostiging is toegekend.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2011]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2011.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en op www.cfi.nl. Het digitaal aanvraagformulier is binnenkort te vinden op de websites van Senter Novem (www.senternovem.nl)) en www.samenlevenkunjeleren.nl.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina