Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT

Geldend van 01-08-2008 t/m heden

Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdelen d en k, en 9, tweede lid, onderdelen d en l, van de Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties (hierna: Uitvoeringsregeling), artikel 5a, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94) (hierna: Besluit);

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 24 november 2007 zijn de controlemedewerkers van de Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening en artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, als bedoeld in de artikelen 8a, eerste lid, onderdelen d en k, en 9, tweede lid, onderdelen d en l, van de Uitvoeringsregeling.

Artikel 2

De volgende functionarissen zijn gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen namens ‘Onze Minister’ ter uitvoering van artikel 5a, eerste lid, van het Besluit:

de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Holland-Midden.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

B. ter Haar

Terug naar begin van de pagina