Besluit instelling Taskforce stikstof/ammoniak

[Regeling vervallen per 01-09-2008.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 31-08-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 mei 2008, nr. TRCJZ/2008/1492, houdende de instelling van de Taskforce stikstof/ammoniak

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. taskforce: Taskforce stikstof/ammoniak.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2008]

De taskforce adviseert de Minister, binnen de kaders van de Europese regelgeving, over de verdere aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot Natura 2000, in samenhang met de instrumenten van de aanwijzingsbesluiten, beheerplannen en vergunningverlening. Uitgangspunt is dat het eindrapport van de taskforce oplossingsrichtingen schetst die bestuurlijk hanteerbaar en juridisch houdbaar zijn, en die werkbaar zijn voor de individuele vergunningaanvrager.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2008]

De taskforce bestaat uit de volgende leden:

  • de heer mr. C. Trojan, voorzitter;

  • de heer drs. G. Beukema;

  • mevrouw mr. H.M.H. Bloem;

  • mevrouw ing. S.M.M. Borgers;

  • mevrouw mr. S.E. Korthuis;

  • de heer drs. S. Riedstra;

  • mevrouw ir. A.N. Wouters.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2008]

De taskforce brengt voor 5 juli 2008 advies uit aan de Minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2008]

De Minister voorziet in het secretariaat van de taskforce.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2008]

De archiefbescheiden van de taskforce worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit instelling Taskforce stikstof/ammoniak.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 30 mei 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina