Regeling vaststelling bijdragen kosten van heffingskortingen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 29-10-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2008, nr. SV/A,B&C/2008/14230, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2008

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling van de geraamde totale kosten voor heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2009]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedragen in het jaar 2008:

€ 35.058.500.000,–.

Artikel 2. Hoogte bijdragen in de kosten heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2008:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 2.995.300.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 39.900.000;

  • c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: € 4.774.300.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina