Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 08-06-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2008, nr. SV/A,B&C/2008/14338, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds, voor het jaar 2008

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2009]

De rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2008: € 3.490.600.000.

Artikel 2. Vaststelling van een bijzondere rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2009]

Een bijzondere rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2008: € 482.086.000. Deze rijksbijdrage is bestemd ter dekking van de lasten, die uit het Ouderdomsfonds worden betaald, van de tegemoetkoming, bedoeld artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

Artikel 3. Vaststelling van een bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds

[Vervallen per 01-01-2009]

Een bijzondere rijksbijdrage die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2008: € 21.651.000. Deze rijksbijdrage is bestemd ter dekking van de lasten, die uit het Nabestaandenfonds worden betaald, van de tegemoetkomingen, bedoeld artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

Artikel 4. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina