Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008

[Regeling vervallen per 01-03-2009.]
Geldend van 07-06-2008 t/m 28-02-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 mei 2008, nr. VO/OK/2008/9439, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage , behorende bij artikel 1, eerste lid

[Vervallen per 01-03-2009]

Vak\niveau

Basisberoepsgerichte leerweg

v.m.b.o

Kaderberoepsgerichte leerweg

v.m.b.o

gemengde leerweg

v.m.b.o

Theoretische leerweg

v.m.b.o

h.a.v.o.

v.w.o.

Arabisch

x

x

x

x

 

x

Arabisch 1,2

       

x

 

dans

   

x

x

   

drama

   

x

x

   

economie 1

         

x

filosofie

       

x

x

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

 

x

Fries 1

       

x

 

Fries 1,2

       

x

 

Grieks

         

x

handenarbeid

       

x

x

Latijn

         

x

maatschappijleer

       

x

x

maatschappijleer II

 

x

x

x

   

muziek

   

x

x

x

x

Russisch

         

x

Russisch 1,2

       

x

 

Spaans

x

x

x

x

 

x

Spaans 1,2

       

x

 

tekenen

       

x

x

textiele werkvormen

       

x

x

Turks

x

x

x

x

 

x

Turks 1,2

       

x

 
Terug naar begin van de pagina