Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Economische Zaken)

Geldend van 06-06-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Economische Zaken)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Basisselectiedocument beleidsterrein arbeidsomstandigheden

1940–1993

1-ste actualisatie 1994–1998

2-de actualisatie 1999–2004

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

eindversie april 2008

1 Inleiding

Het PIVOT-rapport institutioneel onderzoek op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden over de periode 1940–1993, vormt de grondslag van dit basisselectiedocument (BSD). Het rapport beschrijft alle handelingen van de rijksoverheid op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden en geeft een overzicht van de actoren die zich op dit beleidsterrein bewegen.

Met het rapport institutioneel onderzoek implementeren de algemene rijksarchivaris, voor deze de projectleider PIVOT, en de vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de afspraken die bij convenant van 21 januari 1992 tussen de algemene rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt. De eerste stap van de implementatie is de waardering van de neerslag van de handelingen, op basis waarvan bepaald kan worden welke neerslag voor permanente bewaring in het Algemeen Rijksarchief in aanmerking komt, en welke neerslag op termijn vernietigd kan worden (artikel C van het convenant). Deze eerste stap is in het BSD vastgelegd.

Het BSD bevat een waardering voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die betrekking hebben op de handelingen. Nadat de selectielijst 1 december 1994 ter advisering bij de Raad voor Cultuur (destijds Raad voor het Cultuurbeheer) is ingediend, heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij brief van 19 november 1996, kenmerk DGCZ/DCE-U-964679, besloten zonder advies van de Raad van Cultuur aan de vaststelling van de selectielijst mee te werken.

Na vaststelling van het BSD (Stcrt. 1997, 22) kan de procedure voor enerzijds de overbrenging van de bescheiden naar het ARA en anderzijds de vernietiging van de bescheiden worden uitgevoerd.

1.1 Hoofdlijnen van het handelen op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden

PIVOT definieert hoofdlijnen van het handelen als: doelstellingen van de overheid binnen de kaders van een beleidsterrein. De taken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liggen op het terrein van arbeid en inkomen. Eén van de beleidsterreinen binnen deze taakgebieden wordt gevormd door het arbeidsomstandighedenbeleid. De hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden zijn het beschermen tegen lichamelijke en geestelijke schade van werknemers ten gevolge van de arbeid en het bevorderen van hun welbevinden. Dit heeft geresulteerd in regelingen aangaande de arbeidstijden en in regelingen tegen de gevaren van de arbeid zelf, hetzij door de oorzaken ervan weg te nemen, hetzij door een bijzondere bescherming te bieden.

1.2 Actoren

Het beleid inzake arbeidsomstandigheden en de uitvoering ervan heeft sinds 1940 in hoofdzaak berust bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en taakvoorgangers). Met de vertegenwoordigers van organen die ook een bijdrage leveren op het beleidsterrein, maar niet onder de verantwoordelijkheid van de genoemde minister vallen, zullen nadere afspraken worden gemaakt over de toepassing van dit BSD, aangezien zij niet vallen onder de werking van het hierboven genoemde convenant. Als voornaamste actoren op dit beleidsterrein kunnen worden aangewezen:

 • de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en taakvoorgangers);

 • de directeur-generaal van de Arbeid (tot en met 1994);

 • door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde organen met eigen wettelijke taken en bevoegdheden, zoals inspectiediensten, de Herkeuringscommissie Arbeidsomstandighedenwet en de Arboraad;

 • andere ministers die een bijdrage leveren op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden waarvoor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eerste verantwoordelijkheid draagt;

 • interdepartementale en externe overleg- en adviescommissies die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ingesteld en waarvan het voorzitterschap en/of het secretariaat bij deze minister berust.

1.3 Doelstellingen van de selectie

De selectie richt zich op organen van de overheid, voor zover deze vallen onder de werking (van de artikelen 5, 13 en 37 van de Archiefwet 1962, Stb. 313) van de Archiefwet 1995, Stb. 277.

Het hoofddoel van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief door het overheidsorgaan dat deze gegevens beheert, en archiefbescheiden die hiervoor niet in aanmerking komen.

De archiefbescheiden die bewaard worden, moeten een ‘reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzicht van de omgeving’ mogelijk maken. Deze selectiedoelstelling wordt geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein arbeidsomstandigheden. De handelingen van de verschillende (rijksoverheid)actoren op dit terrein worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, overgebracht dienen te worden ten einde het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

1.4 Criteria voor de selectie

De selectiecriteria zijn zodanig geformuleerd dat is aangegeven van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief (waardering: bewaren (B)). De neerslag van handelingen die niet aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoen worden niet overgebracht (waardering: vernietigen (V)). De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het overheidsbeleid op hoofdlijnen.

 • 1. handelingen die betrekking hebben op het voorbereiden, vaststellen (bepalen) en evalueren van het arbeidsomstandighedenbeleid

 • 2. handelingen gericht op externe verantwoordingen en/of verslaglegging

 • 3. Adviezen gericht op de hoofdlijnen van het arbeidsomstandighedenbeleid

 • 4. handelingen gericht op het stellen van regels direct gerelateerd aan de hoofdlijnen van het arbeidsomstandighedenbeleid

 • 5. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen van het arbeidsomstandighedenbeleid

 • 6. Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk maken

 • 7. Uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd aan en/of direct voortvloeien uit voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Sinds medio 1997 worden de volgende onderstaande nieuwe criteria voor de selectie toegepast. Deze criteria zijn toegepast op de nieuwe handelingen vanaf 966.

 • 1. handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan: agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

 • 2. handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

 • 3. handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

  Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

 • 4. handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

 • 5. handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

  Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 • 6. handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

  Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval dat de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

2 Selectielijst

2.1 Algemeen

De selectielijst is ingedeeld naar actor. De gegevensblokken uit de selectielijst (BSD) zijn doorlopend genummerd. Daarnaast is het corresponderende nummer van het gegevensblok uit de handelingenlijst (IO) gegeven, aldus blijft er een relatie gehandhaafd tussen de beide lijsten.

De nieuwe handelingen kennen slechts één nummer. Dit nummer komt ook in het rapport institutioneel onderzoek terug.

De afkorting ‘B’ staat voor ‘bewaren’, d.i. na afloop van de overbrengingstermijn krachtens de Archiefwet overdragen aan de Rijksarchiefdienst. Achter de handelingen die met een ‘B’ zijn gewaardeerd, staat door middel van een cijfer aangegeven op grond van welk selectiecriterium die handeling met een ‘B’ is gewaardeerd. Dit cijfer correspondeert met één van de zes selectiecriteria zoals die in paragraaf 1.4 zijn verwoord.

De afkorting ‘V’ staat voor vernietigen, waarbij tevens is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De termijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij dit ministerie.

Bij het item produkt is zoveel als mogelijk het juridischbestuurlijke niveau aangegeven waarin de handeling heeft geresulteerd (wetten, amvb’s, regelingen en diverse soorten beschikkingen). Eén en ander is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de institutionele selectie. Indien de aard van de documentaire neerslag waarin een handeling heeft geresulteerd niet duidelijk was, is dit item niet gegeven.

Bij handelingen van de minister van SZW die met een V gewaardeerd zijn, is de periode waarvoor deze selectie geldt, gesteld op 1945–1998. Door middel van haakjes kan worden aangegeven dat een handeling ook in de voorafgaande periode werd uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Periode: (1940) 1945–1969

De archiefbescheiden die betrekking hebben op de periode 1940–1945 en die gewaardeerd zijn met een ‘V’ zullen ook worden beoordeeld op een directe relatie met die bijzondere omstandigheden uit deze periode. Indien deze relatie bestaat, wordt aan deze bescheiden de waardering ‘B 6’ toegekend.

Omdat iedere minister algemeen voorkomende handelingen verricht, hebben PIVOT-medewerkers van de Rijksarchiefdienst gewerkt aan het opstellen van een overzicht van algemene handelingen. Begin 1998 is dit overzicht vastgesteld. Eén van de gevolgen daarvan is, dat voortaan de algemene handeling ‘het beslissen op beroepschriften … en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures …’ de waardering ‘Bewaren’ krijgt. Omdat de Rijksarchiefdienst de voorkeur heeft voor één algemene handeling, zijn alle daarvoor in aanmerking komende handelingen per 1999 (gerekend vanaf februari 1999) vervallen en ingebracht in de bestaande handeling 11 met de opmerking:’ Na overleg met het Algemeen Rijksarchief is deze handeling omgezet in een B, te rekenen vanaf februari 1999’.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

2.2 Vaststelling van de selectielijst tot en met 1998

Op 23 juni 1999 is het geactualiseerde ontwerp-BSD door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van SZW aan de Staatssecretaris van O, C & W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd.

Tijdens het driehoeksoverleg was namens het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering d.d. 28 september 1999 van de Uitvoerings-commissie Archieven van de RvC is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is/zijn meegenomen.

Op 17 december 1999 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-99.1301/2, hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 27 september 2000 door de Algemeen Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld (kenmerk R&B/OSTA/2000/1547). Het BSD werd eind 2000 gepubliceerd in Staatscourant 234 (Stcrt. 2000, 234).

2.3 Vaststelling van de selectielijst tot en met 2004

In december 2005 (officieel op 8 maart 2006) is het geactualiseerde ontwerp-BSD over de periode 1999–2004 door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van SZW aan de Staatssecretaris van O, C & W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd.

Tijdens het driehoeksoverleg was ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering d.d. 30 januari 2008 van de Uitvoerings-commissie Archieven van de RvC is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is/zijn meegenomen.

Op 7 februari 2008 bracht de RvC advies uit (kenmerk bca-2007.043162) hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 28 april door de algemene rijksarchivaris, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Project Directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (C/S&A/08/661), Verkeer en Waterstaat (C/S&A/08/662), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/S&A/08/664), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (C/S&A/08/1015), Defensie (C/S&A/08/1016) en Economische Zaken (C/S&A/08/1017) vastgesteld.

3 Actoren

3.1 Actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/de onder de minister ressorterende diensten/ambtenaren

1940–1951: Minister van Sociale Zaken

1951–1971: Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid

1971–1981: Minister van Sociale Zaken

1981–heden: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.1.1 Internationale handelingen

1

Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursvergaderingen van internationale organisaties omtrent arbeidsomstandighedenaangelegenheden.

Product: verslagen, notulen, notities, rapporten

Periode: 1940–

Grondslag: –

Waardering: B (1)

2

Handeling: Het implementeren van internationale regels aangaande arbeidsomstandigheden in bestaande of nieuwe regelgeving op nationaal niveau.

Product: (Aangepaste) nationale wet- en regelgeving bijvoorbeeld:

SZW-lijst van mutagene stoffen Stcrt. 2004, 170

Periode: 1940–

Grondslag: Europese verdragen waaronder:Conventies van de International Labour Organisation, het Europees Sociaal Handvest, EG-richtlijnen

Waardering: B (1)

1070

Handeling: Het aanwijzen van instanties die certificaten van overeenstemming en controlecertificaten met betrekking tot een type van elektrisch materieel mogen afgeven.

Product: Aanwijzing NV KEMA (Stcrt. 1995, 100)

Periode: 1995–2003

Grondslag: Regeling elektrisch materieel bestemd voor gebruik in ‘explosieve omgeving’ (Stcrt. 1995, 81, gewijzigd Stcrt. 1997, 229) artikel 2, Besluit elektrisch explosieveilig materieel (Stcrt. 1995, 100) artikel 2, vervallen per 1 juli 2003

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

3

Handeling: Het rapporteren over de implementatie van internationale regels in bestaande of nieuwe regelgeving op nationaal niveau.

Product: rapporten en bijvoorbeeld:

– Bekendmaking Inwerkingtreding Richtlijn (97/65/EG) bescherming tegen biologische agentia (Stcrt. 1998, 15)

Periode: 1940–

Grondslag: Bepalingen in de conventies van de International Labour Organisation, in het Europees Sociaal Handvest, in de EG-richtlijnen

Waardering: B (2)

4

Handeling: Het notificeren van nieuwe nationale wetgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden aan de EG (‘Brussel’) alsmede aan de afzonderlijke lidstaten.

Product: bijvoorbeeld:

Wet van 27 maart 1999, houdende goedkeuring van het op 24 juni 1986 te

Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van asbest (Verdrag nr. 162 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar tweeënzeventigste zitting) (Stb. 1999, 186)

Periode: 1957–

Grondslag: EEG-verdrag

Waardering: B (2)

1100

Handeling: Het in internationaal verband samenwerken en/of deelnemen aan activiteien ter verbetering van de arbeidsomstandigheden

Product: notities, rapportages

Periode: ca. 1990–

Grondslag: Tweede Kamerstukken 23 125, diverse jaargangen, Nota herijken

internationaalbeleid Arbeidsinspectie, januari 2005, blz. 3, Jaarplan Directie

Arbeidsomstandigheden 2006, blz. vii

Waardering: B (5)

3.1.2 Algemene handelingen

5

Handeling: Het meewerken aan ministerie-breed beleid, voor zover het arbeidsomstandigheden betreft.

Product: bijvoorbeeld: de Sociale Nota’s

Periode: 1940–

Grondslag: –

Waardering: B (1)

1101

vervallen

6

Handeling: Het voorbereiden van nieuwe wetgeving aangaande arbeidsomstandigheden of het wijzigingen of herzien van bestaande wetgeving.

Product: wet- en regelgeving o.a.:

– Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd onder meer Stb. 1999, 122, b.w. Stb. 1999, 184

– ‘Arbeidsomstandighedenwet 1998’ (Stb. 1999, 184)

Periode: 1940–

Grondslag: Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201, Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202, Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

Waardering: B (1)

7

Handeling: Het evalueren van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: evaluatie

Periode: ? 1990–

Grondslag: Regeringsstandpunt over het centraal thema ‘Beleidsevaluatie-onderzoek bij de rijksdienst’ 1990

Waardering: B (2)

600

Handeling: Het informeren en adviseren van de minister en staatssecretaris (ten behoeve van standpuntbepalingen in ministerraad) voor zover het arbeidsomstandigheden betreft.

Product:

Periode: 1940–

Grondslag: –

Waardering: B (3)

8

Handeling: Het voorbereiden van het overleg met en informeren van de Staten-Generaal, voor zover het arbeidsomstandigheden betreft.

Product: Voorbeeld:

– Antwoorden op Kamervragen

– ‘Tijdelijke versoepeling aansluitingsverplichting bedrijven Klasse I bij gecertificeerde arbodiensten’ (Stcrt. 1995, 227)

Periode: 1940–

Grondslag: –

Waardering: B (6)

9

Handeling: Het geven van inlichtingen aan (de Commissie van de Verzoekschriften van) de Staten-Generaal en aan de Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers.

Product: brieven, notities

Periode: 1940–

Grondslag: –

Waardering: B (6)

10

Handeling: Het informeren van/geïnformeerd worden door belangstellenden over de organisatie (ministerie en uitvoerende diensten) en/of arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Product: publikaties, brochures

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: Bijvoorbeeld:

– Algemeen organisatie- en mandaatbesluit SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) art. 11, b.w. Stcrt. 1995, 99

– Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) art. 4:2

Waardering: V

Termijn: 2 jaar

1102

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de arbeidsomstandigheden

Product: voorlichtingsmateriaal

Periode: (1940) 1945–

Grondslag:

Waardering: V

Termijn: 2 jaar

Toelichting: Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt één eindprodukt bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd

11

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften en voeren van verweer in beroepschriftenprocedures voor de Raad van State.

Product: beschikkingen, verweerschriften

Periode: 1976–

Grondslag: – Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) art. 11 e.v. -Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, …) artikel 6.1 e.v.

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak, B (3)

Opmerking: Na overleg met het Algemeen Rijksarchief is deze handeling omgezet in een B, te rekenen vanaf februari 1999.

601

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of het secretariaat niet bij het directoraat-generaal van de Arbeid/ de directie Arbeidsomstandigheden/Arbeidsinspectie Centraal Kantoor berust.

Product: verslagen, notulen

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: –

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

12

Handeling: Het voeren van overleg met vakministers en organisaties van werkgevers en werknemers omtrent arbeidsomstandighedenaangelegenheden.

Product: verslagen, notulen, convenants, intentieverklaringen

onder meer:

– Convenant gevelonderhoud (Stcrt. 1999, 28)

– Convenant arbeidsomstandigheden kinderopvang (Stcrt. 2000, 5)

– Deelconvenant Arbo- en verzuimbeleid psychische belasting (werkdruk) Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stcrt. 2001, 16)

– Deelconvenant Preventie psychische belasting (werkdruk) primair en voortgezet onderwijs (Stcrt. 2001, 16)

– Convenant Arbo- en Verzuimbeleid Onderwijs en Wetenschappen (Stcrt. 2001, 16)

– Intentieverklaring Arbocovenanten Bitumineuze- en Kunststofdakbedekking (Stcrt. 2001, 23)

– Stcrt. 2001, 103, 114 (2×)

– Convenant arbeidsomstandigheden kinderopvang (Stcrt. 2001, 188)

– Arboconvenant kappersbranche, inzake fysieke belasting, allergene belasting en vroege reïntegratie (Stcrt. 2002, 5)

– Arboconvenant wonenbranch (Stcrt. 2002, 242)

– Arboplusconvenant Onderwijs, Sector beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (Stcrt. 2004, 254)

Periode: 1940–

Grondslag: –

Waardering: B (1)

602

Handeling: Het opstellen van de Publikatie- en Voorlichtingsbladen van de Arbeidsinspectie (t/m1994)/het opstellen van beleidsregels en informatiebladen (sinds1995).

Product: – P- en V-bladen

– beleidsregels (bijlage bij de Stcrt. 1997, 120, gewijzigd o.a. Stcrt.1998, 64, 167, 233 en herplaatst Stcrt.1998, 126, gewijzigd Stcrt. 1999, 36, 139, Stcrt. 2000, 233, Stcrt. 2001, 102, Stcrt. 2001, 138

Besluit vaststelling beleidsregel met betrekking tot het Besluit liften, Stcrt. 1999, 120, gewijzigd Stcrt. 2000, 46, 56)

– informatiebladen

Periode: 1995–

Grondslag: –

Waardering: B (4)

966

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: brieven aan burgers e.d.

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) artikel 8, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) artikel 5

voorstel: V

Termijn: 2 jaar

Opmerking: Onder deze handeling valt niet de behandeling van klachten. Zie hiervoor handeling 967.

967/1072

Handeling: Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: ‘uitspraken’

Periode: 1940–

Grondslag:

Waardering: B (5)

968

Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van wetenschappelijke onderzoeken van externe onderzoeksinstituten op het terrein van arbeidsomstandighedenaangelegenheden.

Product: onderzoeksrapportages

Periode: (1940) 1945–

Grondslag:

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na beëindiging (van het onderzoek)

Opmerking: De onderzoeksrapportages blijven bewaard. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

969

Handeling: Het verzamelen en bewerken van informatie ter ondersteuning van de (optimale) voorbereiding, bepaling en evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: – rapporten (van inspectieprojecten)

– het bijdragen aan de totstandkoming van de Arbolijst

Periode: 1994–

Grondslag: Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4, gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128 artikel 4:4 onder c, Arbeidsomstandighedenbesluit Stb. 1997, 60) artikelen 2.26, eerste lid, 2.41, eerste lid onder d, 4.24, lid 5,4.49, eerste lid, 4.54, tweede lid onder a, gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 4.54, lid 2, gewijzigd Stb. 2003, 4.54, lid 3, 4.94, eerste lid 4.95 en 4.96, gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2c, lid 2 en 3, gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.17, lid 1, 6.19, lid 2

Waardering: V

Termijn: 20 jaar

Opmerking: De eindrapportages blijven bewaard. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

970

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-onderdelen op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden.

Product: (organisatie)besluiten o.a.:

– Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie1996 (Stcrt. 1996, 128)

Periode: 1940–

Waardering: B (4)

971

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen.

Product: Jaarverslagen, Europese-verslagen e.d.

Periode: 1940–

Grondslag:

Waardering: B (3)

972

Handeling: Het geven van richtlijnen aan de Arbeidsinspectieter uitvoering c.q. handhaving van de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Product: bijvoorbeeld: Handleiding voor de behandeling van klachten door de Arbeidsinspectie (CAS invnr.: 3994)

Periode: 1940–

Grondslag:

Waardering: B (5)

Opmerking: hier onder meer: instructies/handleidingen over de uitvoering van wetgeving

973

Handeling: Het (in overleg met) instellen van commissies e.d., werkzaam op het terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: instellingsbesluiten/benoemingsbeschikkingen o.a.:

– Instellingsbeschikking Adviescommissie inzake beoordeling opleiding tot arbeids- en organisatie deskundigen arbodienst ABOA (Stcrt. 1994, 125)

– Intrekking Besluit instelling Commissie voor Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Stcrt. 1995, 30)

– Instellingsbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172)

– Instellingsbeschikking Commissie voor bezwaar en beroep arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1994, 64), gewijzigd Stcrt.1995, 74, gewijzigd Stcrt.1998, 62)

– Instellingsregeling Arbo Platform (Stcrt. 2000, 167)

Opheffing Commissie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (Stcrt. 2004, 128)

Periode: 1940–

Grondslag: o.a.: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1995, 598) artikel 42, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 31, lid 2

Waardering: B (5)

1103

Handeling: Het benoemen van de leden van commissies e.d. die werkzaam zijn op het beleidsterrein van de arbeidsomstandigheden

Product: onder meer:

Benoeming leden en plv.-leden Commissie voor advies inzake bezwaar en

beroep (Stcrt. 2000, 68) gewijzigd Stcrt. 2001, 137 b.w. Stcrt. 2001, 206 (opheffing commissie)

Periode: 1945–

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na beëindiging functie

1104

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens arbeidsomstandighedenwetgeving

Product: aanwijzing onder meer:

– Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146)

– Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stcrt. 1999,208)

– Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambetenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving (Stcrt. 2000, 203)

– Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004 (Stcrt. 2004, 246)

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: onder meer: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de aanwijzing

3.1.3 Handelingen veiligheid, gezondheid en welzijn

3.1.3.1 Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidsomstandighedenwet 1998

974

Handeling: Het bij amvb stellen van regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Product: – concept-Duikbesluit (ca. 1990)

– Besluit specifieke gezondheidsschadelijke stoffen (Stb. 1991, 453)

– Besluit beeldschermwerk (Stb. 1992, 677)

– Besluit fysieke belasting (Stb. 1993, 68)

– Arbeidsomstandighedenbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 442)

– Besluit arbeidsplaatsen (Stb. 1993, 534)

– Besluit arbeidsmiddelen (Stb. 1993, 537)

– Besluit arbodiensten (Stb. 1993, 781)

– Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 783)

– Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91)

– Besluit zwangere werkneemsters (Stb. 1994, 337)

– Besluit biologische agentia (Stb. 1994, 368)

– Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw (Stb. 1994, 602)

– Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597)

– Besluit thuiswerk (Stb. 1994, 685)

– Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740)

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1998, 589, Stb. 1998, 691, Stb. 1999, 105, Stb. 1999, 435, ontwerp-besluit wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit (Stcrt. 1999, 216), ontwerp-besluit wijziging Arbo-besluit m.b.t. reproductie toxische stoffen categorie 3 en R64 (Stcrt. 2000, 16)

Periode: 1980–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664, gewijzigd Stb. 1996, 133) artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 30, 31a, 32, 35, 36, en 41b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) artikelen 6, lid 1, 9, 16, 19, lid 2, 20, lid 1 en lid 5, 21, lid 2, 27, lid 5, 33, lid 2, 34, lid 2en Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) artikelen 5 en 8

Waardering: B (1)

975

Handeling: Het stellen van nadere voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63), gewijzigd onder meer: Stcrt. 1997, 123 en 249, gewijzigd Stcrt.1998, 6 en 111, 134, 166, 205, Stcrt. 1999, 15, 203, 208, 245, gewijzigd Stcrt. 2000, 56, 211, Stcrt. 2001, 15, 233, 247, Stcrt. 2001, 99, Stcrt. 2001, 111, Stcrt. 2002, 40, Stcrt. 2002, 62

Periode: ca.1990–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) artikelen 7, vierde lid, onder b, 9, vierde en zesde lid, 10, vijfde lid, 41, eerste lid, 42, tweede lid, b.w. Stb. 1999,184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) artikelen 16, lid 2 onder b, 30, lid 1, 31, lid 2,Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300) artikel 6, Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma’s (Stb. ) artikel 11, Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1964, ?) art. 10, lid 3, Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2001, ??) art. 3.32, lid 2

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 2.7, tweede en derde lid, 2.8, 2.15, eerste en derde lid, 2.24, eerste lid, 4.7, eerste, derde en vijfde lid, 4.8, tweede tot en met vijfde lid, 4.9, zevende lid, 4.10, tweede en derde lid, 4.14, vijfde lid, 4.16, eerste lid, 4.42, vijfde lid, 4.50, tweede lid, 4.54, derde en vijfde lid, 4.60, vierde en vijfde lid, 4.65, eerste lid onder a en b, 4.66, onder a en b, 4.67, eerste en vijfde lid, 4.68, eerste lid, 4.70, derde en vijfde lid, 4.71, eerste lid, 4.72, eerste lid, 4.73, 5.12, 6.17, derde lid, 7.19, achtste tot en met negende en elfde lid, 7.29, zesde en zevende lid, 7.32, tweede lid en vierde tot en met zevende lid en 8.4, tweede lid

Waardering: B (1)

1105

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van gevallen wat ook onder werkgever dient te worden verstaan

Product: amvb

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 1, lid 2

Waardering: B (5)

13

Handeling: Het bij amvb wijzigen of niet van toepassing verklaren van de Arbeidsomstandighedenwet voor onderwijsinrichtingen, waar een gevaar voor veiligheid of gezondheid bestaat.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs (Stb. 1991, 494) b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1991–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

14

Handeling: Het bij amvb met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid, verricht in burgerlijke openbare dienst

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst (Stb. 1985, 210) b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1985–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

15

Handeling: Het nemen van het besluit om de Arbeidsomstandighedenwet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren voor arbeid verricht in of op vervoermiddelen.

Product: ministeriële regeling

– Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) gewijzigd Stcrt. 1995, 252

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1991–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 derde lid (i.w. Stb. 1991, 745), vernummerd Stb. 1995, 598, art. 2, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

16

Handeling: Het bij amvb met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid, verricht in gevangenissen en rijksinrichtingen voor kinderbescherming.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen (Stb. 1990, 453)

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1990–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 vierde lid, vernummerd Stb. 1995, 598 art. 2, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

17

Handeling: Het bij amvb van toepassing verklaren van de Arbeidsomstandighedenwet en het stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid verricht in militaire dienst.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 vijfde lid, vernummerd Stb. 1995, 598 art. 2, zesde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

976

Handeling: Het bij amvb bepalen dat de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen niet van toepassing zijn op arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2, zevende lid onder a, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

Opmerking: Is gelijk aan handeling 1082

977

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2, zevende lid onder b, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

Opmerking: Is gelijk aan handeling 1083

18

Handeling: Het aanwijzen van categorieën arbeidsverhoudingen waar het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet bepaalde niet van toepassing is.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1988–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 zesde lid onder b; vernummerd Stb. 1985, 129, art. 2 zesde lid onder c (i.w. Stb. 1987, 605), vernummerd Stb. 1995, 598 art. 2, zevende lid, vernummerd Stb. 1997, 536, art. 2, achtste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

25

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van categorieën van bedrijven die een jaarlijks plan dienen op te maken inzake het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit verplichtstelling jaarverslag (Stb. 1985, 227; b.w. Stb. 1990, 490)

– Besluit verplichtstelling jaarplan (Stb. 1990, 490)

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1985–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 4 derde lid, vernummerd Stb. 1993, 757 art. 4, zesde lid en art. 10 eerste lid (i.w. Stb. 1985, 212), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

27

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent beleidsvoering van werkgevers inzake veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Product: – Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52), gewijzigd Stcrt.1996, 103

Periode: 1990–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 4 zesde lid (i.w. Stb. 1990, 488), vernummerd Stb. 1993, 757, art. 4, negende lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

603

Handeling: Het aanwijzen van individuele bedrijven waarvan de werkgever moet zorgen voor een arbeidsveiligheidsrapport.

Product:

Periode: 1995–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 eerste en tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 122

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

29

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande veiligheidsrapporten en voorzieningen gericht op het voorkomen van bedrijfsrampen.

Product: – Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 twaalfde lid (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1999, 122

Waardering: B (4)

28

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van categoriën bedrijven of inrichtingen waar een arbeidsveiligheidsrapport aanwezig moet zijn.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport (Stb. 1981, 556), b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1975–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20v (i.w. Stb. 1975, 43); Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 twaalfde lid, b.w. Stb. 1999, 122

Waardering: B (1)

1106

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot categorieën van bedrijven of inrichtingen waarvan de werkgever, bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid, die maatregelen neemt ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, gewijzigd Stb. 2004, 69

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5, lid 1, b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 6, lid 1

Waardering: B (1)

1107

Handeling: Het aanwijzen van een afzonderlijk bedrijf of inrichting of een deel daarvan ten aanzien waarvan op de werkgever één of meer van de verplichtingen rust om die maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van zware ongevallen indien zich in verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bijzondere gevaren kunnen voordoen voor de veiligheid en de gezondheid van de daarin werkzame werknemers

Product: ‘aanwijzing’

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5, lid 2 b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 6, lid 2

Waardering: B (5)

1108

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot het door de Arbeidsinspectie ter beschikking van het publiek stellen van de gegevens die door de werkgevers op schrift zijn gesteld ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Product: amvb

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5a, lid 1, b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.7, lid 1

Waardering: B (5)

30

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels aangaande voorlichting en onderricht door werkgevers aan werknemers met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn.

Product: – Besluit fysieke belasting (Stcrt. 1993, 19), b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1985–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 6 vierde lid (i.w. Stb. 1985, 605), vernummerd Stb. 1993, 757 art. 6, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

31

Handeling: Het aanwijzen van categorieën van jeugdige werknemers waarvoor werkgevers niet hoeven te zorgen voor een zodanig betrekken bij de arbeid dat dit bevorderlijk is voor hun vorming.

Product: – Aanwijzing jeugdige krantenbezorgers Stcrt. 1987, 248), b.w. Stcrt. 1997, 63

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1987–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 7 vierde lid onder b (i.w. Stb. 1987, 605), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

32

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot mentoren in bedrijven ten behoeve van jeugdige werknemers.

Product:

Periode: 1990–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 8 eerste en vierde lid (i.w. Stb. 1990, 488), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

978

Handeling: Het vaststellen van het model van het rapport dat door een werkgever met betrekking tot ongevallen moet worden opgesteld.

Product: – Regeling houdende vaststelling van het model ongevalsrapport (Stcrt. 1994, 139), b.w. Stcrt. 1999, 64

Periode: 1994–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 441) artikel 9, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

26

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten en het jaarverslag.

Product: ministeriële regeling

– Vaststelling begrippen ongeval en (vermoede) beroepsziekte Arbeidsomstandighedenwet (Stcrt. 1985, 84; b.w. Stcrt. 1987, 197);

– Besluit vaststelling begrippen ongeval, ernstig lichamelijk letsel, grote materiële schade en beroepsziekte (Stcrt. 1987, 197)

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1985–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 9 vijfde lid en art. 10 vijfde lid (i.w. Stb. 1985, 212), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

1109

Handeling: Het aanwijzen van een instelling waaraan de arbodienst de mededeling doet, dat een werknemer aan een beroepsziekte lijdt

Product: aanwijzing onder meer:

– Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor beroepsziekten (Stcrt. 1999, 204)

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 9, lid 2, gewijzigd Stb. 2000, 595 art. 9, lid 3

Waardering: V

termijn: 1 jaar na vervallen/intrekking van de aanwijzing

33

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van categorieën bedrijven waarvoor het instellen van één of meer arbocommissies verplicht is.

Product:

Periode: 1990–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 tweede lid; zoals vernummerd Stb. 1990, 91, art. 15 tweede lid (i.w. Stb. 1990, 488), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

34

Handeling: Het nietig verklaren van door de arbocommissies bestreden besluiten van werkgevers betreffende een regeling aangaande veiligheid, gezondheid of welzijn van de werknemer.

Product:

Periode: 1980–1990

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 negende lid (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1990, 91)

Waardering: B (3)

35

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande arbocommissies.

Product:

Periode: 1980–1990

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14, veertiende lid (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1990, 91)

Waardering: B (4)

1110

Handeling: Het bij amvb stellen van regels in verband met arbeidsomstandigheden van werknemers

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, gewijzigd Stb. 2002, 190, gewijzigd Stb. 2002, 652, gewijzigd Stb. 2003, 315, gewijzigd Stb. 2004, 69, gewijzigd Stb. 2004, 486, Besluit van 16 juli 2001, houdende vaststelling van het Besluit stralingsbescherming (Stb. 2001, 397), Vuurwerkbesluit (Stb. 2002, 33)

Periode: 2000–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.16, lid 1 i.w. Stb. 2000, 210

Waardering: B (1)

1111

Handeling: Het bij amvb bepalen dat het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 bepaalde, geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is op bepaalde soorten arbeid

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 gewijzigd Stb. 2002, 652

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.16, lid 4 i.w. per 1-1-2003 (Stb. 2002, 651)

Waardering: B (1)

1113

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot het arbeidsgezondheidskundig onderzoek dat werknemers dienen te ondergaan om bepaalde arbeid te mogen verrichten

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435

Periode: 2000–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) gewijzigd Stb. 2000, 595 art. 16, lid 5

Waardering: B (5)

1112

Handeling: Het bij amvb, met betrekking tot bepaalde soorten arbeid, stellen van regels die afwijken van het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 bepaalde of die strekken ter aanvulling daarvan

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 16, lid 5 gewijzigd Stb. 2000, 595 art. 16, lid 6

Waardering: B (1)

1114

Handeling: Het bij amvb bepalen dat de verplichting tot naleving van aangewezen voorschriften, die betrekking hebben op arbeid waaraan bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid zijn verbonden, zich mede richt tot zelfstandig werkenden

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 16, lid 6 gewijzigd Stb. 2000, 595, lid 7

Waardering: B (1)

1115

handeling Het bij amvb bepalen dat de verplichting tot naleving van aangegeven voorschriften in omschreven gevallen rust op een ander dan de werkgever

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 16, lid 7 gewijzigd Stb.

2000, 595, lid 8

Waardering: B (1)

36

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot deskundige diensten.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235);

– Besluit eisen bedrijfsgezondheidsdiensten, (Stb. 1974, 471);

– Besluit nadere eisen gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 406)

– Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305)

Periode: 1962–1994

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a zesde lid (i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20f tweede lid onder c en art. 20m zevende lid;

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 negende lid onder b (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), art. 18 zevende lid (i.w. Stb. 1983, 673), vernummerd (Stb. 1988, 572) art. 18 zesde lid b.w. Stb. 1994, 781, art. 19 zesde lid, vernummerd (Stb. 1987, 535) zevende lid b.w. Stb. 1994, 781, art. 20 tweede lid, vernummerd (Stb. 1987, 535) derde lid b.w. Stb. 1994, 781, art. 21 derde lid (niet in werking getreden), art. 22 derde lid b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: B (1)

41

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van categorieën bedrijven waaraan een deskundige dienst moet zijn verbonden of taken op het gebied van het welzijn moeten worden verricht.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit aanwijzing ondernemingen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 236);

– Besluit verplichtstelling van bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1974, 740; i.w. Stb. 1982, 673)

– Besluit verplichtstelling veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 304);

– Besluit verplichtstelling welzijnstaken (Stb. 1990, 489)

Periode: 1962–1994

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a eerste lid en art. 8b eerste lid (i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20c, art. 20d en art. 20n eerste lid;

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 eerste lid en derde lid (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), zoals gewijzigd (Stb. 1987, 535) art. 17 eerste lid (i.w. Stb. 1990, 448)b.w. Stb. 1994, 781; art. 18 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673)b.w. Stb. 1994, 781, art. 19 eerste lid (i.w. Stb. 1987, 605)b.w. Stb. 1994, 781, art. 21 eerste lid (niet in werking getreden)

Waardering: B (4)

46

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot welzijn.

Product:

Periode: 1990–1993

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980. 664), zoals gewijzigd (Stb. 1987, 535) art. 17 vierde lid (i.w. Stb. 1990, 488) b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: B (1)

47

Handeling: Het bij amvb bepalen in hoeverre deskundige diensten hulp mogen verrichten bij bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665);

– Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 743);

– Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 405)

Periode: 1967–1993

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1967, 100) art. 8d derde lid, gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20b tweede lid;

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 negende lid onder a (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), art. 18 negende lid (i.w. Stb. 1982, 673), vernummerd (Stb. 1988, 572) achtste lid b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: B (1)

1116

Handeling: Het bij amvb bepalen dat aan één of meer krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 vastgestelde bepalingen op een andere wijze kan worden voldaan dan in die bepalingen is aangegeven indien het betreft een collectieve regeling of een regeling waarover de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging

Product: amvb

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 17

Waardering: B (1)

49

Handeling: Het bij amvb bepalen welke taken bedrijfsgezondheidsdiensten ten aanzien van het welzijn moeten vervullen.

Product:

Periode: 1980–1987

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 18 vierde lid (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535)

Waardering: B (4)

1117

Handeling: Het, indien in een bedrijf of inrichting verschillende werkgevers arbeid verrichten, bij amvb aanwijzen van een categorie werkzaamheden waarvoor, voordat deze werkzaamheden aanvangen, de werkgevers moeten zorgen dat schriftelijk is vastgelegd op welke wijze zal worden samengewerkt, welke voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, gewijzigd Stb. 2002, 652

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 19, lid 2

Waardering: B (1)

979

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de bijstand op het gebied van preventie en bescherming en met betrekking tot de eisen van deskundigheid, uitrusting en organisatie.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 20, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

1118

Handeling: Het bij amvb stellen van regels op grond waarvan werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435,

gewijzigd Stb. 2002, 652, gewijzigd Stb. 2003, 315, gewijzigd Stb. 2004, 486

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 1

Waardering: B (1)

1119

Handeling: Het verstrekken van certificaten (van vakbekwaamheid) aan werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen indien is voldaan aan de voorschriften die gesteld zijn bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: certificaat (van goedkeuring), getuigschrift

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 2, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 2.7, lid 2, art. 2.14, lid 1 en 2, art. 4.8, lid 3, art. 4.8a, lid 2, art. 6.14a, lid 3, art. 6.15a, lid 7, art. 6.16, lid 3, art. 7.32, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen/intrekking certificaat

1120

Handeling: Het aanwijzen van een instelling die certificaten (van vakbekwaamheid) aan werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen mag verstrekken indien is voldaan aan de voorschriften die gesteld zijn bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: onder meer:

– Aanwijzing SGS Technische Inspecties te Spijkenisse als certificerende instelling voor hijskranen (Stcrt. 1999, 214)

– Aanwijzing certificering verwijdering asbest en crocidoliet (Stcrt. 2000, 244)

– Aanwijzing KIWA N.V. voor het certificeren van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen (Stcrt. 2001, 43)

– Aanwijzing certificerende instelling machinisten mobiele kraan (Stcrt. 2001, 121)

– Aanwijzing Lloyd’s Register Quality Assurance ltd. als instelling bevoegd tot certificaat arbodienst (Stcrt. 2002, 242)

– Aanwijzing Kiwa N.V. voor het certificeren van vakbekwaamheid

professioneel vuurwerk (Stcrt. 2002, 245)

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 2, 21, lid 1 en 25 Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 2.8, gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 4.8, lid 3

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen/intrekking aanwijzing

1121

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot de certificatie krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435,

gewijzigd Stb. 2002, 652

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 5

Waardering: B (1)

1122 vervallen

1123

Handeling: Het bij amvb verplichten dat de aangewezen certificerende instellingen een periodiek verantwoordingsverslag opstellen dat aan de minister dient te worden toegezonden

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 21, lid 2

Waardering: B (5)

980

Handeling: Het stellen van nadere eisen aan de deskundigheid, ervaring, tijd en uitrusting op het gebied van preventie en bescherming voor bedrijven met niet meer dan 15 werknemers.

Product: ministeriële regeling :Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 21a, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

1124

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de aangewezen certificerende instellingen met betrekking tot de uitoefening van hun taak

Product: aanwijzingen

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 22, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen/intrekken aanwijzing

Toelichting: de aanwijzingen gebeuren niet in individuele gevallen

50

Handeling: Het erkennen van deskundige diensten.

Product: erkenning

Periode: 1962–1993

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a tweede lid en art. 8c tweede lid (i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20c eerste lid en art. 20f vierde lid;

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 22 eerste, vierde en vijfde lid (i.w. Stb. 1982, 673)b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

51

Handeling: Het bij amvb stellen van regels aangaande erkenning van deskundige diensten.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 407; Stb. 1982, 673)

Periode: 1983–1994

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 22 derde lid onder b (i.w. Stb. 1982, 673) b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: B (1)

1125

Handeling: Het bij amvb treffen van voorzieningen indien de aangewezen certificerende instellingen hun wettelijke verplichtingen niet naar behoren nakomen

Product: amvb

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 23

Waardering: B (5)

981

Handeling: Het stellen van nadere eisen aan de deskundigheid, ervaring en uitrusting op het gebied van bedrijfshulpverlening voor bedrijven met niet meer dan 15 werknemers.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993 757, artikel 23b, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

982

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekkin tot de werkzaamheden van de bedrijfshulpverleners.

Product: amvb

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 757) artikel 23, derde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

169

Handeling: Het bij amvb stellen van regels ter verzekering van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van de werknemers.

Product: algemene maatregel van bestuur

voorbeelden:

– Loodbesluit (Stb. 1988, 100); b.w. Stb. 1997, 60

– Asbestbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560); b.w. Stb. 1997, 60

– Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) b.w. Stb. 1997, 60

– Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530) b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1983–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) artt. 24 en 26

Waardering: B (1)

1126 vervallen

1127

Handeling: Het toezien op de rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de werkzaamheden door de aangewezen certificerende instellingen

Product: rapportage

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 21, lid 1, art. 25,

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5b,

lid 1 en 2, 1.5c, lid 1

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

Toelichting: het betreft onder meer het beoordelen van de gegevens en bescheiden van de

gecertificeerde instelling

Opmerking: de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) van het Ministerie is verantwoordelijk voor dit toezicht

200

Handeling: Het bij amvb bepalen dat bepaalde arbeid uitsluitend mag worden verricht nadat de werknemers geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig zijn onderzocht.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1988–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 eerste lid (i.w. Stb. 1987, 605) gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

608

Handeling: Het eisen dat bepaalde groepen van werknemers geneeskundig/ arbeidsgezondheidskundig worden onderzocht.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 vierde lid (i.w. Stb. 1982, 673); gewijzigd Stb. 1987, 535, Stb. 1993, 757, Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

202

Handeling: Het bij amvb bepalen dat de kosten van geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek ten laste komen van een ander dan de werkgever voor wie de onderzochte persoon arbeid verricht of gaat verrichten.

Product:

Periode: 1975–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20r (i.w. Stb. 1975, 43); Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 zevende lid, gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

204

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot het geneeskundig/ arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de wijze waarop de uitslag ervan wordt verwerkt.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Herkeuringsbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1971–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20q eerste tot en met vierde lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 achtste lid, gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

664

Handeling: Het stellen van eisen met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden verricht.

Product: eisen

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder a, gewijzigd Stb. 1993, 757, vernummerd Stb. 1995, 598, negende lid onder a, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

609

Handeling: Het stellen van eisen met betrekking tot de persoon of personen door wie of onder wier leiding het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden gedaan.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder b, gewijzigd (Stb. 1987, 535) en Stb. 1993, 757, vernummerd (Stb. 1995, 598) negende lid onder b, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

207

Handeling: Het bij amvb bepalen dat regelen ter verzekering van veiligheid, gezondheid en welzijn en aangaande het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek, mede moeten worden nageleefd door zelfstandig werkenden.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 27, eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673) gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

983

Handeling: Het bij amvb bepalen dat zelfstandig werkenden mede verplicht zijn tot naleving van de door de EG vastgestelde verplichtingen of verboden met betrekking tot de bevordering van de verbetering van het arbeidsmilieu.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 440) artikel 27, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

208

Handeling: Het bij amvb regelen van (door de EEG vastgestelde) verplichtingen van en verboden aan eigenaren, beheerders of degene die kunnen beslissen over onderhoud.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1988–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 28 (i.w. Stb. 1987, 605), eerste en tweede lid, gewijzigd Stb. 1994, 440, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

1128

Handeling: Het, met betrekking tot categorieën van bedrijven, inrichtingen of arbeidsverhoudingen, verlenen van vrijstelling van de voorschriften krachtens de artikelen 5 en 12 tot en met 18 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: vrijstelling: Stcrt. 1999, 208, Stcrt. 2001, 243

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 30, lid 1

Waardering: B (5)

209

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van categorieën van arbeid die pas mogen aanvangen nadat de betrokken werkgevers schriftelijk hebben vastgelegd hoe zij zullen samenwerken om de Arbowet na te leven.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1988–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 30 tweede lid (i.w. Stb. 1987, 605), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

210

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot categorieën van arbeid, die pas mogen aanvangen nadat de betrokken werkgevers schriftelijk hebben vastgelegd hoe zij zullen samenwerken om de Arbowet na te leven.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1988–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 30 derde lid (i.w. Stb. 1987, 605), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (4)

1129

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2003, 315

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 30, lid 3

Waardering: B (5)

1130

Handeling: Het behandelen van een beroepschrift van een belanghebbende tegen een beschikking die is genomen door een andere aangewezen ambtenaar als bedoeld in art. 24, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: uitspraak

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 31, lid 1

Waardering: B (3)

984

Handeling: Het bij amvb stellen van regels op grond waarvan werkgevers, werknemers, andere natuurlijke of rechtspersonen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 31a, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

985

Handeling: Het afgeven van certificaten krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Product: ‘certificaten’

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a,tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

986

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat krachtens de Arbeidsomstandighedenwet mogen afgeven.

Product: ‘aanwijzingen’onder andere:

– Aanwijzing ABS Europe Ltd te Rotterdam (Stcrt. 1998, 142)

– Aanwijzing Germanischer Lloyd te Schiedam (Stcrt. 1998, 143)

– Aanwijzing Lloyd’s Register te Rotterdam (Stcrt. 1998, 146)

– Aanwijzing Bureau Veritas te Rotterdam (Stcrt. 1998, 146)

– Aanwijzing Nippon Kaiji Kyokai te Rotterdam (Stcrt. 1998, 146)

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

987

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de certificatie krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a,vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

1131

Handeling: Het bij amvb omschrijven van feiten die beboetbaar zijn en waarop een bestuurlijke boete van de eerste of tweede categorie kan worden opgelegd alsmede het bepalen van de hoogte van die bestuurlijke boete

product amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, gewijzigd Stb. 2002, 652, gewijzigd Stb. 2003, 315, gewijzigd Stb. 2004, 486

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 33, lid 2, art. 34, lid 2

Waardering: B (5)

988

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan certificaathouders indien de wettelijke regels zoals genoemd in de artikelen 18, 19 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet niet,onvoldoende of onjuist worden nageleefd.

Product: aanwijzingen

Periode: 1993–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 757) artikel 35a, eerste lid, b.w. Stb. 1999,184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1132

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de betaling van de bestuurlijke boete

Product: ministeriële regeling

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 38, lid 2

Waardering: B (5)

214

Handeling: Het bij amvb bepalen dat bepaalde bewijsstukken ongeldig kunnen worden verklaard.

Product:

Periode: 1988–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 39 eerste lid (i.w. Stb. 1987, 605), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur

610

Handeling: Het beslissen op verzoeken van werknemers om het bedrijf een aanwijzing te geven op het gebied van het arbeidsveiligheidsrapport, de arbodienst, de bedrijfsgezondheidsdienst of de veiligheidsdienst.

Product:

Periode: 1995–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 40 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673); zoals gewijzigd Stb. 1987, 535; gewijzigd Stb. 1992, 422, art. 40 en Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184 (basis van de bevoegdheid wordt de Algemene wet bestuursrecht)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

215

Handeling: Het verlenen van categoriale vrijstellingen.

Product: ministeriële regeling

voorbeelden:

– Vrijstellingsregeling in verband met reparatiewerkzaamheden aan of in tankschepen (Stcrt. 1982, 247);

– Vrijstellingsregeling inzake Besluit slopen asbest (Stcrt. 1991, 249)

– Vrijstellingsregeling van het Besluit arbeid onder overdruk (Stcrt. 1995, 172)

– Vrijstellingsregeling tot aansluiting bij een arbodienst voor bijstand bij de verzuimbegeleiding (Stcrt. 1998, 6)

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41 eerste en vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

218

Handeling: Het bij amvb stellen van regels aangaande het verlenen van vrijstellingen of ontheffingen door de minister of het districtshoofd van de Arbeidsinspectie/de directeur van een regionaal kantoor.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41, derde lid (i.w. Stb. 1982, 673) gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

223

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften tegen aanwijzingen inzake verplichtingen tot het hebben van arbeidsveiligheidsrapporten, arbocommissies of bedrijfsgezondheidsdiensten en aanwijzingen indien voorschriften uit de Arbowet onvoldoende of onjuist worden nageleefd.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

224

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften tegen eisen ten aanzien van arbeids-veiligheidsrapporten en voorzieningen gericht op het beperken van gevolgen van bedrijfsrampen en de naleving van regels, gesteld in de uitvoeringsbepalingen krachtens de art. 2 en 24 van de Arbowet.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

225

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften tegen ongeldigheidsverklaringen van bepaalde bewijsstukken.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 derde lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

226

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften tegen afgewezen verzoeken tot het geven van aanwijzingen, het stellen van eisen tot naleving of bevelen tot stillegging van het werk.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 vierde lid, gewijzijgd Stb. 1995, 598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

227

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften inzake het verlenen van ontheffingen ten aanzien van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden.

Product: beschikking

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 vierde lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

233

Handeling: Het regelen van de samenstelling van de Arboraad.

Product: ministeriële regeling

– Samenstelling Arboraad (Stcrt. 1982, 254)

Periode: 1980–1993

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 tweede lid b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: B (5)

234

Handeling: Het benoemen van de (plv.) leden van de Arboraad (en zijn commissies, incl. het College van bijstand en advies voor de bedrijfsgezondheidszorg).

Product: beschikking

voorbeeld:

– Benoeming leden Arboraad, Stcrt. 1982, 254;

Periode: 1983–1993

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 tweede en derde lid; zoals gewijzigd Stb. 1987, 535; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 44 tweede lid b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

235

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot taken en bevoegdheden van de Arboraad en zijn commissies.

Product:

Periode: 1983–1993

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 elfde lid; zoals vernummerd Stb. 1987, 535, art. 43 zevende lid en Stb. 1988, 572, art. 43 zesde lid b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: B (5)

236

Handeling: Het instellen van één of meer districtscommissies voor veiligheid, gezondheid en welzijn in het ambtsgebied van een districtshoofd van de Arbeidsinspectie en het regelen van de samenstelling, taak en werkwijze.

Product:

Periode: ....–1993

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 45 eerste en tweede lid (niet in werking getreden) b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: B (4)

1133

Handeling: Het goedkeuren van voorschriften die door een gemeente zijn opgesteld voor bijzondere omstandigheden van plaatselijke aard en die niet in de wet zijn vermeld

Product: goedkeuring

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 45

Waardering: B (5)

1134

Handeling: Het opstellen van een verslag voor de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het certificeren door de aangewezen instellingen

Product: verslag

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 47

Waardering: B (3)

211

Handeling: Het goedkeuren van voorschriften van de gemeenteraad omtrent onderwerpen van plaatselijke aard betrekking hebbende op veiligheid, gezondheid en welzijn, maar niet geregeld in één der uitvoeringsbesluiten.

Product:

Periode: 1940–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 37 eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 58 eerste lid, gewijzigd Stb. 1993, 610 art. 58, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (5)

3.1.3.2 Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten

63

Handeling: Het verlenen van toestemming aan bedrijfsgezondheidsdiensten om verdere geneeskundige behandeling te geven.

Product: beschikking

Periode: 1967–1982

Grondslag: Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665) art. 2 eerste lid, art. 6 eerste en tweede lid;

Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 405) art. 2 eerste en vierde lid, en art. 6 eerste lid b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.3 Arbeidsomstandighedenbesluit defensie

937

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels aangaande militaire veiligheidskundige en geneeskundige diensten.

Product:

Periode: 1985–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) art. 9; en zoals gewijzigd Stb. 1987, 604, art. 8a, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

939

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit defensie.

Product:

Periode: 1985–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) art. 19, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

3.1.3.4 Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst

934

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1985–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst (Stb. 1985, 219) art. 11, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

3.1.3.5 Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet

172

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande werkplannen betreffende maatregelen bij het slopen van gebouwen en dergelijke, waarin asbest of crocidoliet zijn verwerkt.

Product:

Periode: 1988–1997

Grondslag: Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560) art. 10 vierde lid; zoals vernummerd art. 17b derde lid (Stb. 1991, 685) b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.6 Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet

37

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van veiligheidskundigen van een (gezamenlijke) veiligheidsdienst.

Product:

Periode: 1989–1994

Grondslag: Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 1 derde lid en art. 5 derde lid, b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: B (4)

38

Handeling: Het aanwijzen van opleidingen of cursussen op veiligheidskundig gebied.

Product: ministeriële regeling

– Regeling aanwijzing veiligheidskundige opleidingen Arbeidsomstandighedenwet (Stcrt. 1992, 115);

– Richtlijnen voor de aanwijzing van veiligheidskundige opleidingen Arbeidsomstandighedenwet (Stcrt. 1992, 115)

Periode: 1989–1994

Grondslag: Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet, art. 2 eerste lid onder b, art. 3 eerste lid onder b (Stb. 1989, 305) b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: B (4)

39

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de veiligheidskundige (niet) belast met de leiding van een veiligheidsdienst en de gelijkstelling van diploma’s.

Product:

Periode: 1989–1994

Grondslag: Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 2 tweede lid, art. 3 tweede lid b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

40

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de aanwezigheid van het niet-veiligheidskundig personeel en de huisvesting en uitrusting van de (gezamenlijke) veiligheidsdienst.

Product:

Periode: 1989–1994

Grondslag: Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 6 tweede lid b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

52

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de wijze waarop aanvragen om erkenning door (gezamenlijke) deskundige diensten moeten worden ingediend.

Product:

Periode: 1975–1994

Grondslag: Veiligheidswet (1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20j eerste lid (i.w. Stb. 1975, 43);

Besluit erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 407) art. 2 eerste lid b.w. Stb. 1994, 781;

Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 7 tweede lid b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.7 Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen

941

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandig-hedenbesluit justitiële rijksinrichtingen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen (Stb. 1990, 453) art. 14, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

3.1.3.8 Herkeuringsbesluit Arbeidsomstandighedenwet

206

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent de werkwijze van de Herkeuringscommissie arbeidsomstandighedenwet.

Product:

Periode: 1992–1997

Grondslag: Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) art. 5 achtste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.9 Besluit arbodiensten

993

Handeling: Het bepalen dat andere deskundigheidseisen op de vakgebieden van arbodiensten gelden.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994–1997

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781) artikel 2, vijfde lid

Waardering: B (5)

3.1.3.10 Arbeidsomstandighedenbesluit

1135

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwijzing tot certificerende instelling

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208, Stcrt. 2002, 247

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 69) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5a, lid 2

Waardering: B (5)

1136

Handeling: Het stellen van nadere regels voor de aangewezen certificerende instelling met betrekking tot de onderwerpen die in ieder geval in het jaarverslag moeten worden behandeld

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art.1.5b, lid 1

Waardering: B (5)

1137 vervallen

1138

Handeling: Het beheren van de gegevens van de aangewezen certificerende instelling die de werkzaamheden beeïndigd heeft

Product:

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5c, lid 2

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na overdracht gegevensbeheer

1139

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gegevens die ten minste bij een aanvraag om een certificaat dienen te worden verstrekt

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208, Stcrt. 2002, 40, Stcrt. 2002, 247, Stcrt. 2004, 232, Stcrt. 2004, 246

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5e, lid 2

Waardering: B (5)

1140

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de hoogte van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat verschuldigd is

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5e, lid 3

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de vergoedingsregeling

1141

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de gegevens die bij de schriftelijke mededeling van een arbeidsongeval en/of beroepsziekte moeten worden verstrekt aan de Arbeidsinspectie

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208, Stcrt. 2002, 40

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 2.1

Waardering: B (5)

1142

Handeling: Het aanwijzen van een categorie bedrijven, inrichtingen of een deel daarvan die een arbeidsveiligheidsrapport dienen te bezitten

Product: aanwijzing

Periode: 1999–2004

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2b, lid 1 b.w. Stb. 2004, 69

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de aanwijzing

1143

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot:

– de onderwerpen die in het arbeidsveiligheidsrapport moeten voorkomen

– het stellen van een eis voor het treffen van voorzieningen ter beperking van de gevolgen van een bedrijfsramp

Product: ministeriële regeling

Periode: 1999–2004

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2f b.w. Stb. 2004, 69

Waardering: B (5)

1144

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2004, 38

Periode: 2004–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5a, lid 3

Waardering: B (5)

1145

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de door de werkgever op te stellen procedures in verband met de risico-inventarisatie en –evaluatie alsmede met de opgestelde scenariobeschrijvingen

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2004, 38

Periode: 2004–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5b, lid 5

Waardering: B (5)

1146

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gegevens die in het intern noodplan worden opgenomen

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2004, 38

Periode: 2004–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5c, lid 5

Waardering: B (5)

989

Handeling: Het aanwijzen van registers voor inschrijving als deskundige in de arbodienst.

Product: ‘aanwijzing’ o.a.:

– Register van Sociaal-Geneeskundigen, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

– Register van de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid SKO, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997,60),artikel 2, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

990

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid als deskundige in de arbodienst mogen afgeven.

Product: ‘aanwijzingen’ o.a.:

– aanwijzing opleiding arbeids- en organisatiedeskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Stcrt. 1995, 131)

Periode: 1994–1999

grondslag :Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1148 vervallen

991

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot deskundigheidseisen op een vakgebied voor arbodiensten.

Product: – Criteria voor de aanwijzing van opleidingen tot arbeids- en organisatiedeskundige arbodienst (Stcrt. 1994, 90)

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781), b.w. Stb. 1997, 60) artikel 2, derde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

992

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot deskundigheidseisen van overig personeel dat binnen de arbodienst werkzaam is.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 2, vierde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

994

Handeling: Het stellen van regels voor de afgifte van een EG-verklaring deskundige in de arbodienst.

Product: – Regeling EG-verklaring deskundige in de arbodienst (Stcrt. 1994, 250), b.w. Stcrt. 1999, 64

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.8,b.w. Stb. 1999, 435 Algemene Wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s (Stb. ?)

Waardering: B (5)

1149

Handeling: Het gelijkstellen van een EG-verklaring inzake deskundigheid op één van de vakgebieden binnen een arbodienst met die van diploma’s deskundigheidseisen arbodienst

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 2.8

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de regeling

1150 vervallen

995

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het functioneren van arbodiensten.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1998, 111, Stcrt. 2002, 40

Periode: 1994–

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 4, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.9, tweede lid

Waardering: B (5)

996

Handeling: Het stellen van regels voor arbodiensten over de wijze waarop, wanneer en welke statistische gegevens, met betrekking tot de uitoefening van de taken, aan de minister dienen te worden gezonden.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994–

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 7, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.12, lid 2

Waardering: B (5)

1151

Handeling: Het beoordelen van de statistische gegevens van de arbodienst met betrekking tot de uitoefening van de taak

Product: beoordeling

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.12, lid 1

Waardering: V

termijn: 5 jaar

997

Handeling: Het verlenen van certificaten arbodienst

Product: o.a.: verlening certificaat arbodienst aan Arbodienst West-Brabant (Stcrt. 1995, 60), verlening certificaat arbodienst aan de Regionale Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdienst Haarlem (Stcrt. 1995, 100)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, eerste lidb.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

998

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat arbodienst mogen verlenen

Product: ‘aanwijzingen’

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, eerste lid b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

999

Handeling: Het stellen van regels om een certificaat arbodienst te verkrijgen.

Product: – Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1998, 111

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, derde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1000

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de opleiding, deskundigheid en ervaring van bedrijfshulpverleners.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1993–

Grondslag: Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 783, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.21, tweede lid

Waardering: B (5)

1001

Handeling: Het vaststellen van het model ‘kennisgeving bouwwerk’.

Product: model ‘kennisgeving bouwwerk’

Periode: 1997–

Grondslag: Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597 b.w. Stb. 1997, 60) artikel 4, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.26, eerste lid

Waardering: B (5)

1002

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsplan voor een bouwwerk.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994–

Grondslag: Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 5, vierde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.27, vierde lid

Waardering: B (5)

1152

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidszorgsysteem voor de winningsindustrieën met behulp van boringen

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 247

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 2.42e, lid 2, art. 2.42f, lid 4

Waardering: B (5)

1153 vervallen

1154

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het verkeer en vervoer op-, van - en naar een mijnbouwinstallatie

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 3.37l, lid 4

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na vervallen ministeriële regels

1155

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het noodplan dat bij een winningsindustrieën met behulp van boringen aanwezig dient te zijn

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 247

Periode: 2003–

grondslag Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 3.37v, lid 4

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na vervallen ministeriële regels

173

Handeling: Het erkennen van opleidingen op het gebied van het slopen van asbest en crocidoliet.

Product: ministeriële regeling

– Erkenningscriteria voor de opleiding deskundig toezichthouder asbestsloop (Stcrt. 1992, 37).

Periode: 1993–1999

bron: Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 685) art. 17a tweede lid onder b en vierde lid (i.w. Stb. 1993, 423) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, tweede lid onder b, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1003

Handeling: Het aanwijzen van een categorie tankschepen waar bepaalde werkzaamheden wel (door of onder toezicht van een gasdeskundige) mogen worden verricht.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, eerste lid

Waardering: B (5)

1004

Handeling: Het aanwijzen van werkzaamheden aan, op of in tankschepen die uitsluitend worden verricht na beoordeling door een deskundig persoon.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, derde lid

Waardering: B (5)

1005

Handeling: Het vaststellen van de modellen van door een gasdeskundige af te geven veiligheids- en gezondheidsverklaring.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 208

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, derde lid

Waardering: B (5)

1006

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid gasdeskundige.

Product: certificaten vakbekwaamheid gasdeskundige

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vierde lidb.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1007

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat gasdeskundige mogen afgeven.

Product: ‘aanwijzingen’

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1008

Handeling: Het vaststellen van criteria om een certificaat gasdeskundige te verkrijgen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1009

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat gasdeskundige verschuldigd is.

Product: ‘vergoedingsregeling’ (Stcrt. 1997, 63)

Periode: ‘1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, zevende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1010

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van werkzaamheden aan, op of in tankschepen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, achtste lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, lid 6

Waardering: B (5)

1011

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1156 vervallen

1157 vervallen

1012

Handeling: Het aanwijzen van een instelling die een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken met sprinstoffen mag afgeven.

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1013

Handeling: Het vaststellen van criteria om een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken met springstoffen te verkrijgen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1014

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken met springstoffen verschuldigd is.

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1015

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van werkzaamheden met explosieve/ontplofbare stoffen voor demolitie of voor onderhoud

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, zevende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 4.8, lid 4 gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 4.8, lid 5

Waardering: B (5)

1158 vervallen

1159

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de arbeid waarbij professioneel vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht alsmede met betrekking tot het werkplan dat daarvoor dient te zijn opgesteld

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 40

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.8a, lid 4

Waardering: B (5)

1160

Handeling: Het aanwijzen van gevaarlijke stoffen en het vaststellen van grenswaarden van die gevaarlijke stoffen waarboven de concentratie of gemiddelde concentratie in de lucht op de arbeidsplaats of in het biologische medium waaraan werknemers in verband met hun arbeid zijn blootgesteld niet uitgaan

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2003, 139, gewijzigd Stcrt. 2004, 55

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.8b, lid 1 en 2

Waardering: B (5)

1161

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot het arbeidsgezondheidskundig onderzoek dat werknemers moeten ondergaan die aan gevaarlijke stoffen zijn of worden blootgesteld en waarvoor een biologische grenswaarde is vastgesteld

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.10b, lid 1, 3 en 4

Waardering: B (5)

191

Handeling: Het vaststellen van waarden van concentraties van aangewezen stoffen in de lucht waarboven werknemers niet mogen worden blootgesteld.

Product: – Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt. 1996, 103

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2000, 233

Periode: 1990–2002

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 52 zevende lid b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.9, zevende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 4.9, lid 8, b.w. Stb. 2002, 190

Waardering: B (4)

192

Handeling: Het stellen van regels aangaande afvoer van verontreinigde lucht onder gelijktijdige toevoer van niet-verontreinigde lucht.

Product: – Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1990–

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 53 tweede lid b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.10, tweede lid

Waardering: B (4)

193

Handeling: Het stellen van regels aangaande het verbieden van recirculeren van lucht.

Product: – Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)gewijzigd Stcrt. 2004, 134

Periode: 1990–

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 53 derde lid b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.10, derde lid

Waardering: B (4)

1016

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de de aard, de mate en duur van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en processen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–2002

Grondslag: Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3, zesde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.14, vijfde lidb.w. Stb. 2002, 190

Waardering: B (5)

1017

Handeling: Het vaststellen van wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende of mutagenestoffen en processen waarboven het blootstellingsniveau niet mag uitgaan.

Product: – Regeling wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen (Stcrt. 1994, 72) gewijzigd Stcrt. 1995, 120 en Stcrt. 1996, 100)

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–

Grondslag: Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 5, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.16, eerste lid, gewijzigd Stb. 2002, 190

Waardering: B (5)

1018

Handeling: Het aanwijzen van categorieën van werkzaamheden waarop het asbestverbod niet van toepassing is.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.42, vijfde lid

Waardering: B (5)

171

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot concentraties van asbeststof en crocidolietstof in de lucht (grenswaarden, methode van metingen).

Product: ministeriële regeling

– Regeling vaststelling actieniveaus en grenswaarden voor concentraties van stof van asbest en crocidoliet in de lucht (Stcrt. 1988, 245; i.w. Stb. 1988, 560)

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208, gewijzigd Stcrt. 2000, 137

Periode: 1988–

Grondslag: Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560) art. 6, art. 8 eerste lid, art. 14 tweede lid en art. 18 tweede lid onder a; zoals vernummerd art. 18 eerste lid onder a (Stb. 1991, 685) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.50, tweede lid

Waardering: B (4)

173

Handeling: Het erkennen van opleidingen op het gebied van het slopen van asbest en crocidoliet.

Product: ministeriële regeling

– Erkenningscriteria voor de opleiding deskundig toezichthouder asbestsloop (Stcrt. 1992, 37).

Periode: 1993–1999

Grondslag: Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 685) art. 17a tweede lid onder b en vierde lid (i.w. Stb. 1993, 423) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, tweede lid onder b, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1019

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een opleiding tot deskundigtoezichthouder asbestsloop verzorgen.

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, tweede lid onder b, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1020

Handeling: Het vaststellen van criteria voor de opleiding ter verkrijging van het certificaat van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1021

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet.

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1022

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet mogen afgeven.

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1023

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet verschuldigd is.

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1024

Handeling: Het certificeren van bedrijven of inrichtingen voor het verrichten van werkzaamheden met zandsteen/Het afgeven van een certificaat zandsteenbedrijf

Product: certificaten/certificaten zandsteenbedrijf

Periode: 1997–2004

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vierde lid, gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 4.60, lid 3, b.w. Stb. 2004, 486

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1025

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat voor het verrichten van werkzaamheden met zandsteen mogen afgeven.

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1026

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor het verrichten van werkzaamheden met zandsteen verschuldigd is.

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1027

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het verbod tot het verrichten van werkzaamheden met zandsteen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1163

Handeling: Het aanwijzen van werkzaamheden met vluchtige organische stoffen of met producten die deze stoffen bevatten waarbij het verplicht is deze stoffen of producten te vervangen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen of producten alsmede het aanwijzen van producten die ter vervanging dienen van die vluchtige organische stoffen

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2000, 171 en Stcrt. 2000, 174, gewijzigd Stcrt. 2001, 99, gewijzigd Stcrt. 2004, 3

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1999, 105) art. 4.62b

Waardering: B (5)

170

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot loodconcentraties (grenswaarden, metingen, metingsapparatuur, medisch onderzoek).

Product: ministeriële regeling

– Regeling actieniveaus loodconcentraties (Stcrt. 1988, 61; i.w. Stb. 1988, 100)

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1988–2002

Grondslag: Loodbesluit (Stb. 1988, 100) div. artikelen b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 4.65, 4.66, 4.66, 4.67, vijfde lid,gewijzigd Stb. 1999, 435, lid 6, 4.68, eerste lid, gewijzigd Stcrt. 2002, 208,4.70, derde en vijfde lid, 4.71, eerste lid, 4.72, eerste lid, 4.73 b.w. Stb. 2002, 190

Waardering: B (4)

1028

Handeling: Het niet van toepassing verklaren van de arbeidsverboden uit het Arbeidsomstandighedenbesluit die gelden voor het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia voor beroepsopleidingen voor jeugdigen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.104, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1029

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inrichting van werkplekken bij beeldschermwerk.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 5.12

Waardering: B (5)

1030

Handeling: Het bij Koninklijk Besluit bepalen van het tijdstip waarop het geluidniveau van arbeidsmiddelen verlaagd wordt van 85 naar 80 decibel.

Product: (Koninklijk) Besluit

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 6.8, negende lid,gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 6.8, lid 14, 6.23, zevende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 6.23, lid 9

Waardering: B (5)

1031

Handeling: Het vaststellen van maximum toelaatbare stralingniveaus voor toestellen die niet- ioniserende elektromagnetische straling uitzenden.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.12, derde lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 6.12, lid 6

Waardering: B (5)

1164 vervallen

1165

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij werken onder overdruk

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 247

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.14a, lid 4

Waardering: B (5)

1166

Handeling: Het, met betrekking tot de uitvoering van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, stellen van verschillende vakbekwaamheids-, opleidings- of registratie-eisen voor de afgifte van het certificaat duikerarts

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 247

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.14b, lid 1

waardring: B (5)

1167

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gelijkstelling van de in het buitenland afgegeven certificaten duikerarts en certificaten die door of namens de minister worden afgegeven

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 247

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.14b, lid 2

Waardering: B (5)

1168

Handeling: Het onderzoeken en beproeven van duik- en caissonsystemen

Product: rapportage, certificaat van goedkeuring

Periode: 200?–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.15a, lid 3, lid 5 en lid 7

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

Opmerking: tijdstip in werking treding wordt bij KB bepaald (zie artikel II Stb. 2002, 652)

1169

Handeling: Het vaststellen van criteria voor het onderzoeken en beproeven van duik- en caissonsystemen

Product: ministeriële regels

Periode: 200?–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.15a, lid 7

Waardering: B (5)

Opmerking: tijdstip in werking treding wordt bij KB bepaald (zie artikel II Stb. 2002, 652)

1032

Handeling: Het vaststellen van criteria voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of een certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding.

Product: – Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195)

– Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, derde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1033

Handeling: het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid duikarbeid of certificaten van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding

Product: certificaten

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1034

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding mogen afgeven.

Product: aanwijzingen o.a.:

– Aanwijzing Duik- en Demonteerschool van de Koninklijke Marine (Stcrt. 1997, 244)

– Aanwijzing Nationaal Duikcentrum (Stcrt. 1997, 244)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaarna geldigheidsduur

1035

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of een certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding verschuldigd is.

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994–1999

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3 onder e, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1036

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gelijkstelling van in het buitenland afgegeven certificaten duikploegleider, duikarbeid of duikmedische begeleiding met die door of namens de minister worden afgeven

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63), gewijzigd Stcrt. 1999, 208, Stcrt. 2002, 247

Periode: 1994–

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, derde lid onder d, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, vierde lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 6.16, lid 10

Waardering: B (5)

1170

Handeling: Het aanwijzen van een sportduikbrevet dat leerlingen en studenten in onderwijsinstellingen in bezit moeten hebben voor het verrichten van duikwerkzaamheden

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 247

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.31, lid 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen regeling

1171

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot duikarbeid van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen die duikwerkzaamheden verrichten

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.31, lid 3

Waardering: B (5)

1037

Handeling: Het bepalen welke onderzoeken en beproevingen met betrekking tot hijskranen door een gecertificeerde instelling worden uitgevoerd.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–2003

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, achtste lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.19, lid 9 b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

70

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die bevoegd zijn onderzoekingen en beproevingen te verrichten op de door de minister vastgestelde categorieën hijskranen.

Product: beschikking

– Erkenning stichting Keboma (Stcrt. 1982, 77)

Periode: 1982–1999

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 141, vijfde lid (i.w. Stb. 1982, 177) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1038

Handeling: Het vaststellen van criteria met betrekking tot deskundigheid, onafhankelijkheid, uitrusting en organisatie voor keuringsinstanties voor hijskranen/Het vaststellen van criteria wanneer een certificerende instelling een certificaat van goedkeuring voor een hijskraan kan afgeven

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1997–2003

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.19, lid 10 b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1039

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat mogen afgeven aan een keuringsinstantie voor hijskranen.

Product: aanwijzingen (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

177

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen, die onderzoekingen en beproevingen mogen verrichten aan hijskranen.

Product: ministeriële regeling

– Erkenning stichting Keboma (Stcrt. 1982, 77)

Periode: 1990–1999

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 32 vijfde en zesde lid b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1040

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor een keuringsinstantie voor hijskranen verschuldigd is.

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, elfde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1041

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen

Product: certificaten

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, vijfde lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.29, lid 7

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1042

Handeling: Het aanwijzen van instellingen voor het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1043

Handeling: Het vaststellen van het modelcertificaat dat wordt uitgereikt door de certificerende instelling na het beproeven en onderzoeken van het hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen

Product: modelcertificaat (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, zesde lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.29, lid 9

Waardering: B (5)

1044

Handeling: Het vaststellen van het modelregister van hijs- en hefwerktuigen en en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen

Product: modelregister (Stcrt. 1997, 63), gewijzigd Stcrt. 1999, 208

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, zevende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.29, lid 10

Waardering: B (5)

1045

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen verschuldigd is.

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1172

Handeling: Het omschrijven van een categorie torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine welke slechts bediend mag worden door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid

Product: ministeriële regeling

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.32, lid 1

Waardering: V

termijn: 1 jaar na vervallen regeling

1046

Handeling: Het vaststellen van criteria voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

102

Handeling: Het erkennen van instellingen voor opleidingen tot machinist van torenkranen, mobiele kranen of mobiele hei-installaties.

Product: beschikking

– Beschikking tot erkenning van de Stichting beroepsopleidingen Weg- en waterbouw te Gouda (Stcrt. 1989, 227) b.w. Stcrt. 1995, 65

– Beschikking tot erkenning van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw te Gouda (Stcrt. 1995, 65)

Periode: 1989–1999

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 345) art. 212sexies, tweede lid (i.w. Stb. 1989, 498) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1047

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder a, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1048

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen afgeven voor de bediening van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei- installatie

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder a, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1049

Handeling: Het vaststellen van criteria voor een opleiding tot machinist van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: B (5)

1050

Handeling: Het certificeren van een opleiding tot machinist van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie.

Product: certificaten

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder 1, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1051

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een opleiding tot machinist van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie mogen certificeren.

Product: aanwijzingen

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder 1, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1052

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie

Product: vergoedingsregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, zesde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1053

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gelijkstelling van diploma’s, bekwaamheidsattesten, of andere deskundigheidsbewijzen voor de bediening van torenkranen, mobiele kranen of funderingsmachines en een certificaat van vakbekwaamheid dat door of namens de minister wordt afgegeven

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, zevende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.32 lid 4

Waardering: B (5)

1173

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het veilig gebruik van de hijs- en hefwerktuigen op boorinstallaties

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 7.36b, lid 7

Waardering: B (5)

1054

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwezigheid van veiligheids- en gezondheidssignalering in bedrijven.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)gewijzigd Stcrt. 2003, 128, gewijzigd Stcrt. 2004, 73

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 8.4, tweede lid

Waardering: B (5)

205

Handeling: Het benoemen van de leden van de Herkeuringscommissie

arbeidsomstandighedenwet.

Product:

Periode: 1992–1999

Grondslag: Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) art. 5 derde lid, b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) art. 8.8, derde lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

1055

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen afgeven voor het verrichten van trekkerarbeid door jeugdigen op de openbare weg.

Product: aanwijzingen o.a.:

– Stichting Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren (Stcrt. 1997, 125)

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) art. 9:36, gewijzigd Stb. 1998, 691, art. 9:36, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1174

Handeling: Het bij KB bepalen van het moment waarop artikel 9:36, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vervalt (het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen afgeven voor het verrichten van trekkerarbeid door jeugdigen op de openbare weg)

Product: KB

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1998, 691, art.9:36, lid 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen artikel

1175

Handeling: Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van de verboden krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit

Product: vrijstelling, ontheffing

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 105 art. 9.10, b.w. Stb. 1999, 435, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.16a, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de geldigheid van de vrijstelling/ontheffing

1176 vervallen

3.1.3.11 Arbeidsomstandighedenregeling

1056/1086

Handeling: Het aanwijzen van investeringen in apparaten of voorzieningen die de arbeidsomstandigheden voor werknemers verbeteren (FARBO-regeling).

Product: Arbolijsten, onder andere: Stcrt. 1999, 15, Stcrt. 2001, 248, Stcrt. 2002, 238, Stcrt. 2003, 252

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de inkomstenbelasting 1964, Stb. 1964, 519, gewijzigd Stb. 1997, 731) artikel 10, derde lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63, gewijzigd Stcrt. 1997, 249) artikel 1.17, vernummerd (Stcrt. 1999, 208?) art. 1.16, gewijzigd Stcrt. 2000, 247

Waardering: B (5)

Opmerking: Deze handeling gebeurt in overeenstemming met de minister van Financiën

3.1.3.12 Veiligheidswet

19

Handeling: Het aanwijzen van soorten inrichtingen waar het hoofd of bestuurder verplicht is op een door de minister aangewezen plaats door de minister aangewezen artikelen uit de wet en krachtens de wet vastgestelde voorschriften zichtbaar voor de werknemers op te hangen.

Product:

Periode: 1949–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1949, J 346) art. 37bis

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

20

Handeling: Het bij amvb vaststellen van reglementen voor veiligheidscommissies in bedrijven.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 tweede lid (i.w. Stb. 1938, 886)

Waardering: B (1)

21

Handeling: Het voorschrijven van de oprichting van veiligheidscommissies.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 vijfde en negende lid (i.w. Stb. 1938, 886)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

22

Handeling: Het bepalen van de wijze waarop vakverenigingen van werkgevers en werknemers hun mening kenbaar kunnen maken betreffende het reglement voor en het erkennen en opheffen van een veiligheidscommissie.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 tweede en tiende lid (i.w. Stb. 1938, 886)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

23

Handeling: Het erkennen van veiligheidscommissies.

Product: erkenning

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 zesde en achtste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

24

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften omtrent steun van rijkswege ter bevordering van veiligheidscommissies.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 elfde lid (i.w. Stb. 1938, 886)

Waardering: B (1)

42

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen beslissingen van de directeur-generaal van de Arbeid om een bedrijfsgeneeskundige dienst verplicht te stellen bij een afzonderlijke onderneming.

Product:

Periode: 1975–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1971, 225, art. 20e derde lid (i.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

43

Handeling: Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende de verplichting tot het zich verbinden aan een bedrijfsgeneeskundige dienst.

Product: ontheffing

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8f, eerste en tweede lid, art. 8e, zesde lid, vernummerd (Stb. 1971, 225) art. 20i, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

44

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen aanwijzingen door districtshoofden van fabrieken of werkplaatsen, als zijnde fabrieken of werkplaatsen waarin zich gevaren kunnen voordoen voor werknemers.

Product:

Periode: 1962–1975

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8b vierde lid (i.w. Stb. 1962, 237; b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

45

Handeling: Het bij amvb bepalen in welke gevallen inrichtingen worden geacht in elkaars nabijheid te liggen.

Product:

Periode: 1975–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20g (i.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: V

Termijn: -

53

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het bijhouden en verstrekken van statistische gegevens en het uitbrengen van verslagen van bedrijfsgeneeskundige diensten.

Product:

Periode: 1962–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a zevende lid (i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20h eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

54

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van veiligheidscertificaten en eisen van deskundigheid.

Product:

Periode: 1975–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20s (i.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: B (4)

55

Handeling: Het erkennen van diensten, instellingen of personen, die bevoegd zijn onderzoek te verrichten en veiligheidscertificaten af te geven.

Product: beschikking

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20s tweede lid (i.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

56

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van de deskundigheid van de werknemers die met aangewezen werkzaamheden zijn belast.

Product:

Periode: 1975–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20t (i.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: B (1)

62

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van arbeid in fabrieken en werkplaatsen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1938, 872), b.w. Stb. 1997, 60;

– Electrotechnisch veiligheidsbesluit (Stb. 1938, 873), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 6 en 7

Waardering: B (1)

107

Handeling: Het bij amvb voorschrijven hetgeen moet worden aangewend bij het aanbrengen of verwijderen van loodhoudende verven of plamuren ter vermijding van gevaar en bevordering van de zindelijkheid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit loodwit (Stb. 1939, 865), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 16

Waardering: B (1)

109

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van elektrische installaties voor ondernemingen in de agrarische sector.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 10 en 11

Waardering: B (1)

113

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van arbeid in ondernemingen in de landbouw, tuinbouw, bosbouw, veehouderij of veenderij.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit voor veenderijen (Stb. 1938, 874);

– Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidswet (1934, 352) art. 11

Waardering: B (1)

120

Handeling: Het bij amvb vaststellen van nadere regels ter bescherming van werknemers tegen de inwerking van ioniserende stralen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116; b.w. Stb. 1963, 98);

– Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98), b.w. Stb. 1981, 672

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 7, 9, 11, 12 en 21

Waardering: B (1)

135

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van arbeid bij vervoer te water met schepen, niet zijnde zeeschepen of bij laden en lossen van schepen, niet zijnde zeeschepen, en het bepalen van gevallen waarin het gewicht van een te verzenden stuk bij benadering kan worden aangeduid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit binnenvaart (Stb. 1963, 170), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 9 eerste lid en art. 12 eerste en zesde lid

Waardering: B (1)

148

Handeling: Het bij amvb geven van nadere regels ten aanzien van bepaalde gevaarlijke werkzaamheden aan boord van tankschepen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit tankschepen (Stb. 1974, 566), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 7

Waardering: B (1)

155

Handeling: Het bij amvb vaststellen van nadere regels ter voorkoming van schade aan de gezondheid ten gevolge van de arbeid, in het bijzonder tot het voorkomen van vergiftiging, besmetting of beroepsziekten.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit propaansulton (Stb. 1976, 97; b.w. Stb. 1991, 453)

Periode: 1940–1991

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 7 en 8 eerste lid onder h, art. 11 en 12 eerste lid onder c

Waardering: B (1)

156

Handeling: Het bij amvb vaststellen van voorschriften ten aanzien van de arbeid in restgroepen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidssignalering voor de restgroepen (Stb. 1982, 59)

Periode: 1982–1993

Grondslag: Veiligheidswet (1934, 352) art. 9

Waardering: B (1)

158

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen die aan bepaalde gestelde veiligheidsmaatregelen moeten voldoen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen (Stb. 1940, 842)

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid

Waardering: B (1)

159

Handeling: Het aanwijzen van een ambtenaar, niet zijnde het districtshoofd van de Arbeidsinspectie, die ontheffingen kan verlenen van gestelde veiligheidsvoorschriften, waaraan aangewezen werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen moeten voldoen.

Product: ministeriële regeling

– beschikking nr. 2332 (Stcrt. 1949, 234)

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

160

Handeling: Het aanwijzen van diensten, instellingen, ondernemingen of personen die gevaarlijke werktuigen kunnen onderzoeken of beproeven.

Product:

Periode: nvt

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 689) art. 19 tweede lid (niet in werking getreden)

Waardering: V

Termijn: nvt

161

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen die aan bepaalde gestelde veiligheidsmaatregelen moeten voldoen, het geven van voorschriften met betrekking tot constructie en (her-)beproeving en het vaststellen van tarieven voor (her-)beproeving.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van gevaar, voortvloeiende uit het voor andere doeleinden bezigen van drukvaten, welke als motorgasdrukvat dienst hebben gedaan (Stb. 1945, F 237)

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19

Waardering: B (1)

162

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de meldingsplicht voor werkgevers bij gevaarlijke werkzaamheden of gevaarlijke stoffen in de onderneming.

Product:

Periode: 1981–1992

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1981, 371) art. 19a eerste en tweede lid

Waardering: B (4)

201

Handeling: Het bij amvb bepalen dat bij bepaalde arbeid werknemers verplicht zijn zich geneeskundig te laten onderzoeken.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit tot vaststelling van een amvb zoals bedoeld in art. 24 tweede lid van de Veiligheidswet 1934

Periode: 1940–1975

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 24 tweede lid (b.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: B (1)

203

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen voor het verrichten van herkeuringen van werknemers.

Product:

Periode: 1940–1983

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p achtste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

212

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot ambtenaren, andere dan die van de Arbeidsinspectie en de Inspectie van de havenarbeid, belast met de handhaving van en medewerking aan de uitvoering van de Veiligheidswet.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 21, derde lid en art. 22 (i.w. Stb. 1940, O 802)

Waardering: B (4)

213

Handeling: Het aanwijzen van gevallen waarin na een ongeval de resultaten van het verrichte onderzoek niet door de Rijksverzekeringsbank aan het districtshoofd dienen te worden meegedeeld.

Product:

Periode: 1940–1967

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 25 tweede lid (b.w. Stb. 1967, 100)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

217

Handeling: Het bepalen van de wijze waarop vakverenigingen van werkgevers en werknemers hun mening kenbaar kunnen maken betreffende een ontheffing die wordt verleend door de districtshoofden van de Arbeidsinspectie.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 18 (i.w. 1939, 890)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

220

Handeling: Het beslissen op beroepen van hoofden of bestuurders van ondernemingen tegen eisen ten aanzien van arbeid in fabrieken en werkplaatsen, in agrarische ondernemingen, op schepen niet zijnde zeeschepen of arbeid niet vallende onder deze categorieën.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 27

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

221

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen aanwijzingen van districtshoofden wie hoofd of bestuurder van de onderneming is.

Product:

Periode: 1975–1980

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 27, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

222

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden of de directeur-generaal van de Arbeid inzake ontheffingen ten aanzien van maatregelen betreffende het gebruik van loodhoudende stoffen bij schilderwerk en veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke toestellen.

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 27. b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

228

Handeling: Het instellen van het College van Bijstand en advies voor de Bedrijfsgeneeskunde.

Product:

Periode: 1961–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e eerste lid (i.w. Stb. 1961, 237)

Waardering: B (4)

229

Handeling: Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van het College van Bijstand en advies voor de Bedrijfsgeneeskunde.

Product: beschikking

Periode: 1961–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e eerste lid (i.w. Stb. 1961, 237)

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

230

Handeling: Het bij amvb vaststellen van nadere regels omtrent samenstelling, taak en werkwijze van het College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1961, 234; b.w. Stb. 1974, 742);

– Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1974, 742; b.w. Stb. 1980, 664)

Periode: 1961–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e achtste lid (i.w. Stb. 1961, 237)

Waardering: B (4)

3.1.3.13 Veiligheidsbesluit fabrieken en werkplaatsen (VBF)

63

Handeling: Het aanwijzen van lokalen waarin verwarmingstoestellen aanwezig zijn, die op veiligheid moeten zijn beoordeeld.

Product:

Periode: nvt

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 18, derde lid (niet in werking getreden)

Waardering: nvt

64

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen, die bevoegd zijn verwarmingstoestellen te controleren.

Product:

Periode: nvt

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 18 derde lid (niet in werking getreden)

Waardering: nvt

65

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot voorschriften om het in brand geraken of exploderen van gevaarlijke stoffen te voorkomen en te beperken.

Product:

Periode: 1975–1989

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 23, vierde lid (i.w. Stb. 1978, 15, b.w. Stb. 1989, 416)

Waardering: B (4)

66

Handeling: Het geven van voorschriften omtrent onderzoek op veiligheid van materiële voorzieningen ter voorkoming van brand en explosie.

Product:

Periode: 1977–1989

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 23, vijfde lid (i.w. Stb. 1978, 15, b.w. Stb. 1989, 416)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

67

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die bevoegd zijn onderzoekingen te toen bij materiële voorzieningen ter voorkoming van brand en explosie.

Product:

Periode: 1977–1989

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 23, vijfde lid (i.w. Stb. 1978, 15, b.w. Stb. 1989, 416)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

68

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de eisen die worden gesteld aan schaftlokalen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 47 vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1990, 491) art. 47, vijfde lid (i.w. Stb. 1990, 492), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

69

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de veiligheid van hijs-of hefwerktuigen.

Product:

Periode: 1982–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 140, elfde lid (i.w. Stb. 1982, 177), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

70

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die bevoegd zijn onderzoekingen en beproevingen te verrichten op de door de minister vastgestelde categorieën hijskranen.

Product: beschikking

– Erkenning stichting Keboma (Stcrt. 1982, 77)

Periode: 1982–1999

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 141, vijfde lid (i.w. Stb. 1982, 177) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

71

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die onderzoekingen, beproevingen en warmtebehandelingen moeten uitvoeren aan kettingwerk.

Product:

Periode: 1990–1997

bron: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 491) art. 143, vijfde lid (i.w. 1990, 492) b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

72

Handeling: Het vaststellen van het model en inhoud van het geschrift met gegevens betreffende het kettingwerk.

Product: miniteriële regeling o.a.:

– nr. 4682, Stcrt. 1939, 253 (ingetrokken Stcrt. 1991, 82)

– Vaststelling model formulier kettingwerk (Stcrt. 1991, 82)

Periode: 1940–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872) art. 143, tweede lid (gewijzigd: Stb. 1977, 52, art. 143, zevende en achtste lid (niet in werking getreden) gewijzigd: Stb. 1990, 491, art. 143, zevende en achtste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

73

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het werken met hijsgereedschappen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 143, tiende lid, gewijzigd (Stb. 1990, 491) art. 143, tiende lid (i.w. Stb. 1990, 492), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

74

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het aanduiden van reservoirs, leidingen, appendages en apparatuur voor stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers kan opleveren.

Product:

Periode: 1989–1993

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art 153, vierde lid (i.w. Stb. 1989, 416, b.w. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

75

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 160, vijfde lid (i.w. Stb. 1978, 15), gewijzigd: (Stb. 1989, 416) art. 160, zesde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

76

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van materiële voorzieningen ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Product:

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 160, zevende lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

77

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen, die onderzoekingen kunnen verrichten aan materiële voorzieningen ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Product: erkenning

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 160, zevende lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

78

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het laten springen van objecten of materialen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, tweede lid (i.w. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

79

Handeling: Het nader stellen van eisen ten aanzien van de deskundigheid van een toezichthoudend persoon bij werkzaamheden betreffende het springen van objecten of materialen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, derde lid (i.w. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

80

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de door het toezichthoudende personeel bij werkzaamheden betreffende het springen van objecten of materialen te volgen opleiding aan een erkend opleidingsinstituut.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, vierde lid (i.w. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

81

Handeling: Het erkennen van een opleidingsinstituut voor toezichthoudend personeel bij werkzaamheden betreffende het springen van objecten of materialen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, vierde lid (i.w. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

82

Handeling: Het aanwijzen van diensten of instellingen die bevoegd zijn certificaten uit te geven omtrent de sterkte van acetyleentoestellen.

Product: beschikking

– nr. 3021, Stcrt. 1939, 162

Periode: 1940–1967

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), art. 168, derde lid; gewijzigd (Stb. 1948, I 381) art. 168, vierde lid (b.w. Stb. 1967, 578)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

83

Handeling: Het aangeven van het soort bewijs dat door personen moet worden overlegd waaruit blijkt dat zij met het verlenen van eerste hulp vertrouwd zijn.

Product: ministeriële regeling

– nr. 1460, Stcrt. 1951, 174, b.w. Stcrt. 1966, 194;

– nr. 6156, Stcrt. 1966, 194, b.w. Stcrt. 1974 74;

– Aanwijzing van geldig eenheidsdiploma EHBO voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in fabrieken of werkplaatsen en in stuwadoorsbedrijven 1974 (Stcrt. 1974, 74)

Periode: 1940–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), art. 178, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1977, 52), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

84

Handeling: Het voor alle of door de minister omschreven categorie fabrieken en werkplaatsen, vaststellen van nadere regels met betrekking tot het voorkomen of beperken van, en bescherming tegen schadelijke geluidsniveaus.

Product: ministeriële regeling

– Besluit tot vaststelling schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 1987, 56)

Periode: 1987–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 179a, vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1987, 35, krachtens Veiligheidswet) (Stb. 1987, 36, krachtens Arbeidsomstandighedenwet), art. 179a, vijfde, zesde en zevende lid (vernummerd (Stb. 1991, 598) tot art. 179b), gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 179a, zesde lid, art. 184, derde lid (Stb. 1977, 52) (i.w. Stb. 1987, 236 en 237), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

85

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen of ontheffingen van het bepaalde omtrent gehoorbeschermingsmiddelen.

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 1991–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 179e, eerste lid, art. 179f, art. 179, tweede lid (i.w. Stb. 1991, 598), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

86

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot voorkoming van schadelijke gevolgen of hinder bij werknemers die worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.

Product: – Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt.1996, 103

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182a, zesde lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

87

Handeling: Het vaststellen van waarden van concentraties van aangewezen stoffen in de lucht waarboven werknemers niet mogen worden blootgesteld.

Product: – Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt.1996, 103

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182a, zevende lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

88

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de afvoer van verontreinigde lucht en de toevoer van niet-verontreinigde lucht.

Product:

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182b, tweede lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

89

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het recirculeren van lucht.

Product:

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182b, derde lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

90

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de veiligheid van werknemers bij het werken met toestellen die niet-ioniserende elektromagnetische straling uitzenden.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 183a, derde lid, art. 184, derde lid (i.w. Stb. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

91

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het kiezen van meetpunten van vinylchloridemonomeer.

Product:

Periode: 1982–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 433) art. 183e, tweede lid (i.w. Stb. 1982, 433), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

92

Handeling: Het vaststellen van nadere regels met betrekking tot toegestane waarde van vinylchloridemonomeer.

Product: ministeriële regeling

– Vaststelling schadelijke concentraties vinylchloridemonomeer (Stcrt. 1982, 143)

Periode: 1982–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 433) art. 183h, eerste en tweede lid, art. 183i, eerste lid (i.w. Stb. 1982, 433), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

93

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot voorzieningen om grote concentraties vinylchloridemonomeer te verminderen.

Product:

Periode: 1982–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 433) art. 182i, tweede lid (i.w. Stb. 1982, 433), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

94

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Product: ministeriële regeling

– Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142)

Periode: 1982–1993

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 188b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

95

Handeling: Het van toepassing verklaren van de registratie- en meldingsplicht op de door de minister aangewezen stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers kunnen opleveren, en waarop art. 34 van de Wet op de Milieugevaarlijke stoffen niet van toepassing is.

Product:

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 188c, derde lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

96

Handeling: Het vaststellen van gegevens van aangewezen stoffen die dienen te worden opgenomen in een register.

Product: ministeriële regeling

– Aanvulling registratieplicht kankerverwekkende stoffen (Stcrt. 1991, 210)

– Aanvulling registratieplicht voor de voortplanting vergiftigde stoffen (Stcrt. 1995, 25)

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 188c, vierde lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

97

Handeling: Het aanwijzen van vormen van arbeid, waaraan gevaren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers zijn verbonden en het aangeven van gegevens die naar aanleiding van dit werk moeten worden overlegd aan het districtshoofd/een regionaal directeur.

Product:

Periode: 1989–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 188d, eerste en tweede lid (i.w. Stb. 1989, 416), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

98

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van maatregelen die door de eis van goed en veilig werken worden gevorderd om instorten, omvallen of breken van een bouwwerk of andere constructie of een gedeelte daarvan, of van de daarbij toegepaste steigers, stut- en andere hulpcontructies te voorkomen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212bis, vijfde lid (i.w. Stb. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

99

Handeling: Het nader bepalen van eisen waaraan deskundige personen die toezicht houden op het opbouwen, nazien en afbreken van steigers moeten voldoen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212ter, vierde lid (i.w. Stb. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

100

Handeling: Het bepalen van eisen van deskundigheid die worden gesteld ten behoeve van het bedienen van torenkranen en het verlenen van vrijstellingen, het vaststellen van een model van het schriftelijk bewijs van deskundigheid.

Product: ministeriële regeling

– Eisen en bewijzen van deskundigheid met betrekking tot het bedienen van torenkranen op bouwwerken (Stcrt. 1975, 140, b.w. Stcrt. 1989, 227)

– Deskundigheidsbewijzen (mobiele) kranen en mobiele hei-installaties (Stcrt. 1989, 227)

– Deskundigheidsbewijzen (mobiele) kranen en mobiele hei-installaties (Stcrt. 1995, 67)

Periode: 1975–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 238) art. 212sexies, vijfde, zevende en achtste lid, gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212sexies, eerste, derde en vierde lid, gewijzigd (Stb. 1989, 345), art. 212sexies, achtste lid (i.w. Stb. 1975, 238), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

101

Handeling: Het aanwijzen van instellingen waar opleidingen tot torenkraanbestuurder worden gegeven.

Product: beschikking

– Aanwijzing als instelling bedoeld in art. 212sexies, zesde lid, Stcrt. 1975, 137, b.w. Stcrt. 1989, 227

Periode: 1975–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 238) art. 212sexies, zesde lid, gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212sexies, tweede lid (i.w. Stb. 1975, 238) gewijzigd (Stb. 1989, 345), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

102

Handeling: Het erkennen van instellingen voor opleidingen tot machinist van torenkranen, mobiele kranen of mobiele hei-installaties.

Product: beschikking

– Beschikking tot erkenning van de Stichting beroepsopleidingen Weg- en waterbouw te Gouda (Stcrt. 1989, 227) b.w. Stcrt. 1995, 65

– Beschikking tot erkenning van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw te Gouda (Stcrt. 1995, 65)

Periode: 1989–1999

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 345) art. 212sexies, tweede lid (i.w. Stb. 1989, 498) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435

103

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van voorschriften zoals die in het Veiligheidsbesluit zijn gegeven.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1982

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), Stb. 1938, 872, art. 219, eerste en derde lid, gewijzigd: 1977, Stb. 52: art. 219 eerste, tweede en vierde lid (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.14 Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit (EVB)

104

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van bepaalde voorschriften uit het EVB.

Product: vrijstelling

Periode: 1957–1982

Grondslag: EVB (Stb. 1938, 873), zoals gewijzigd (Stb. 1957, 384) art. 55a, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1957, 384, b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

105

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot elektrische leidingen en toestellen voor door de minister omschreven categorieën inrichtingen of delen daarvan.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: EVB (Stb. 1938, 873), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 491) art. 55a (i.w. Stb. 1990, 492), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

106

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Product: ministeriële regeling

– Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142)

Periode: 1982–1993

Grondslag: EVB (Stb. 1938, 873), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 54b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. Stb. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.15 Veiligheidsbesluit loodwit

108

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Product: ministeriële regeling

– Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142)

Periode: 1982–1993

Grondslag: Veiligheidsbesluit loodwit (Stb. 1939, 865) zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 9b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. Stb. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.16 Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden

110

Handeling: Het vaststellen van het model waarschuwingsborden voor elektrische schrikdraden.

Product: ministeriële regeling

– nr. 2684, Stcrt. 1948, 234.

Periode: 1949–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 14, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

111

Handeling: Het vaststellen van het model van het bewijs waaruit blijkt dat de onderneming waar schrikdraad wordt gebruikt voldoet aan de gestelde voorschriften.

Product: ministeriële regeling

– nr. 2685 (Stcrt. 1948, 234, b.w. Stcrt. 1952, 38)

– nr. 205 (Stcrt. 1952, 38)

Periode: 1949–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 16, vierde lid, gewijzigd (Stb. 1951, 606), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

112

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van veiligheidsvoorschriften met betrekking tot schrikdraad(installaties).

Product: vrijstelling

voorbeelden:

– Beschikking nr. 1526 (Stcrt. 1949, 142)

– Beschikking nr. 1555 (Stcrt. 1949, 148)

– Beschikking nr. 3745 (Stcrt. 1956,

– Beschikking nr. 3252, (Stcrt. 1961, 128)

Periode: 1949–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 17, eerste en derde lid (b.w. Stb. 1982, 408), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.17 Landbouwveiligheidsbesluit

114

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de sterkte en inrichting van beveiligingsmiddelen in trekkers voor de bestuurder en ten aanzien van het aanbrengen van opschriften hierop.

Product: ministeriële regeling

– Veiligheidsvoorschriften trekkers (Stcrt. 1976, 132; b.w. Stcrt 1978, 122);

– Besluit nr. 85624 A (Stcrt. 1978, 122)

Periode: 1975–1997

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 365) art. 21, tweede lid, art III, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

115

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de metingen en beoordeling van schadelijke geluidsniveaus.

Product:

Periode: 1991–1997

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 68a, zesde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

116

Handeling: Het vaststellen van het niveau waarboven geluid of andere trillingen worden geacht schadelijk of hinderlijk te zijn, en wat wordt beschouwd als de maximaal aanvaardbare waarden van trillingen die op het lichaam worden overgebracht.

Product: ministeriële regeling

– Vaststelling schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 1987, 56)

Periode: 1975–1997

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 365, i.w. Stb. 1975, 365)) art. 68a, vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 68b, vijfde lid, art. 71, derde lid art. 68a, lid 7 (Stb. 1987, 35 en 36) vernummerd (Stb. 1991, 598) art. 68b, zevende lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

117

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Product: ministeriële regeling

– Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142)

Periode: 1982–1993

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 76b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

118

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan categorieën van gevallen ten aanzien van voorschriften uit het Landbouwveiligheidsbesluit betreffende voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, het verlenen van eerste hulp en het beschikbaar stellen van schaftgelegenheden en andere verblijfplaatsen.

Product: vrijstelling

Periode: 1950–1982

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107) art. 79, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1975, 365), (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

119

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van voorschriften uit het Landbouwveiligheidsbesluit betreffende voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, het verlenen van eerste hulp en het beschikbaar stellen van schaftgelegenheden en andere verblijfplaatsen.

Product: vrijstelling

Periode: 1975–1982

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 365) art. 79 tweede lid (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.18 Veiligheidsbesluit binnenvaart

136

Handeling: Het erkennen van certificaten van beproeving en deugdelijkheid van kettingwerk, blokken, spanschroeven en staalkabels van een hijsinrichting die wordt gebruikt bij laden en lossen.

Product:

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 28, derde lid, art. 37, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

137

Handeling: Het vaststellen van de vorm van het certificaat dat wordt afgegeven als hijsinrichtingen aan beproevingen zijn onderworpen.

Product: beschikking

– Vaststelling certificaat van beproeving van een hijsinrichting (Stcrt. 1963, 123)

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 35 derde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

138

Handeling: Het erkennen van certificaten betreffende de deugdelijkheid van masten en laadbomen van hijsinrichtingen met een werkbelasting van meer dan één ton.

Product:

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 38, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

139

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de beoordeling en meting ter voorkoming of beperking van schadelijke of hinderlijke geluiden of trillingen.

Product:

Periode: 1991–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 70a, zesde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

140

Handeling: Het vaststellen van het niveau waarboven geluid of andere trillingen worden geacht schadelijk of hinderlijk te zijn.

Product:

Periode: 1991–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 70b, vijfde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

141

Handeling: Het vaststellen van het niveau waarboven de werknemers verplicht zijn gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken.

Product:

Periode: 1991–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 70b, zevende lid , b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

142

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen ten aanzien overschrijding van de toegestane geluidsniveaus.

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 1991–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 70e, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

143

Handeling: Het vaststellen van de inhoud van verbandtrommels aan boord van binnenvaartuigen en op terreinen waar los- en laadarbeid wordt verricht.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 464 (Stcrt. 1963, 123; b.w. Stcrt. 1970, 75);

– Vaststelling inhoud verbandtrommel (Stcrt. 1970, 75)

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 72, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

144

Handeling: Het nader vaststellen van de vorm en inhoud van het veiligheidsregister aan boord van binnenschepen.

Product: ministeriële regeling

– Vaststelling vorm en inhoud veiligheidsregister (Stcrt. 1963, 123)

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 107, tweede lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

145

Handeling: Het geven van nadere voorschriften omtrent het bewaren van certificaten, vrijstellingen (ontheffingen, na wijziging Stb. 1982, 408) en eisen bij het veiligheidsregister.

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 107, derde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

146

Handeling: Het vaststellen van de vorm en inhoud van het kraanboek voor op de wal aanwezige hijsinrichtingen boven één ton.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6116 (Stcrt. 1968, 185; b.w. Stcrt. 1976, 219);

– Vaststelling vorm en inhoud kraanboek (Stcrt. 1976, 219)

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 108, tweede lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

147

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van voorschriften uit het Veiligheidsbesluit binnenvaart met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en van schade aan de gezondheid, het verschaffen van hulp bij ongelukken, het bevorderen van de hygiëne, de huisvesting van opvarenden en administratie.

Product: vrijstelling

Periode: 1963–1982

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 111, eerste en derde lid (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.19 Veiligheidsbesluit tankschepen

149

Handeling: Het vaststellen van voorschriften met betrekking tot inrichting en gebruik van schoonmaakschepen bij het reinigen van tankschepen.

Product: voorschrift

Periode: 1974–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 9, vierde lid (i.w. 1974, 684), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

150

Handeling: Het vaststellen van modellen van certificaten die moeten worden ingevuld na een onderzoek naar de veiligheid bij werkzaamheden uitgevoerd aan tankschepen.

Product: ministeriële regeling

– nr. 81710, Stcrt. 1974, 213

Periode: 1974–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 13, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

151

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot het invullen van certificaten van veiligheid bij werkzaamheden uitgevoerd aan tankschepen.

Product:

Periode: 1974–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 13, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

152

Handeling: Het geven van nadere voorschriften in het belang van de veiligheid bij arbeid met tankschepen.

Product:

Periode: 1974–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 19, eerste lid (i.w. 1974, 684), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

153

Handeling: Het geven van vrijstellingen aan categorieën van gevallen van verboden of voorschriften gegeven bij het Veiligheidsbesluit tankschepen.

Product:

Periode: 1974–1982

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 20, eerste lid (i.w. Stb. 1974, 684; b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

154

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van verboden of voorschriften uit het Veiligheidsbesluit Tankschepen aan ondernemingen.

Product: vrijstelling

Periode: 1974–1982

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 20, tweede lid (i.w. 1974, 684; b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.20 Veiligheidsbesluit restgroepen

174

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de noodverlichting.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 4 tweede lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

175

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande alle, dan wel een door de minister nader omschreven categorie, hijs- of hefwerktuigen, niet zijnde liften.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 31 elfde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

176

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot hijskranen.

Product: ministeriële regeling

– Voorschriften mobiele kranen en torenkranen (Stcrt. 1982, 77)

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 32 diverse leden b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

178

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen tot het doen van onderzoekingen, beproevingen en warmtebehandelingen van hijsgereedschappen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 35 vijfde en zesde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

179

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende een geschrift aangaande kettingwerk.

Product: ministeriële regeling

– Besluit vaststelling model formulier kettingwerk (Stcrt. 1991, 82)

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 35 zevende en achtste lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

180

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande hijsgereedschappen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 35 tiende lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

181

Handeling: Het stellen van regels aangaande het aanduiden van reservoirs, leidingen, appendages en apparatuur voor stoffen die gevaar voor de veiligheid of de gezondheid kunnen opleveren.

Product:

Periode: 1990–1992

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 38 vierde lid (b.w. Stb. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

182

Handeling: Het stellen van regels aangaande voorzieningen waarmee risico’s door gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden vermeden.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 41 zesde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

183

Handeling: Het geven van voorschriften omtrent onderzoek van materiële voorzieningen waarmee risico’s door gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden vermeden.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 41 zevende lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

184

Handeling: Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die onderzoekingen mogen verrichten aan voorzieningen waarmee risico’s door gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden vermeden.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 41 zevende en achtste lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

185

Handeling: Het aanwijzen van een bewijsstuk waaruit blijkt dat een persoon vertrouwd is met het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Product:

Periode: ..-1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 44 derde lid (nog niet in werking getreden) b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

186

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Product:

Periode: ..-1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 44 vierde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

187

Handeling: Het stellen van nadere regels voor bepaalde categorieën van besloten ruimten aangaande het verschaffen van gelegenheid tot ontvluchting.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 48 tweede lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

188

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande het voorkomen of beperken van schadelijke geluiden of trillingen.

Product: ministeriële regeling.

– Besluit vaststelling schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 1987, 56); b.w. Stcrt. 1991, 233

– Regeling vaststelling van en voorlichting over schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 1991, 233)

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 49; zoals vernummerd art. 49 en 50 (Stb. 1991, 598) b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

189

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande het beperken van lichamelijke schade ten gevolge van niet-ioniserende elektromagnetische straling.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 51 derde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

190

Handeling: Het stellen van regels aangaande maatregelen ter voorkoming van vergiftiging, besmetting of beroepsziekten, alsmede het tegengaan en verwijderen van schadelijke of hinderlijke dampen of gassen.

Product: – Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt. 1996, 103

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 52 zesde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

194

Handeling: Het stellen van regels aangaande (aanvullingen op) signalen, aanwijzingen en combinaties van kleuren, aangebracht ter bescherming van veiligheid en gezondheid.

Product: ministeriële regeling

– Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142); b.w. Stb. 1993, 530

Periode: 1991–1993

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 59 eerst en derde lid (b.w. Stb. 1993, 530).

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

195

Handeling: Het van toepassing verklaren van de registratie- en meldingsplicht op door de minister aangewezen gevaarlijke stoffen, doch waarop art. 34 van de Wet milieugevaarlijke stoffen niet van toepassing is.

Product: – Aanvulling registratieplicht voor de voortplanting vergiftige stoffen (Stcrt. 1995, 25)

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 60 derde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

196

Handeling: Het vaststellen van aanvullende gegevens van door de minister aangewezen stoffen, die in het register van gevaarlijke stoffen moeten worden vermeld.

Product: ministeriële regeling

– Besluit aanvullende registratieplicht kankerverwekkende stoffen (Stcrt. 1991, 210) gewijzigd Stcrt. 1995, 25

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 60 vierde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

197

Handeling: Het aanwijzen van vormen van arbeid in een bedrijf waaraan gevaren voor veiligheid of gezondheid zijn verbonden.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 61 eerste lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

198

Handeling: Het aanwijzen van stoffen in een bedrijf, die gevaar voor veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 61 eerste lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

199

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de afmetingen en de inrichting van werklokalen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 78 derde lid b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.21 Veiligheidssignalering voor de restgroepen

157

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzingen en aangebrachte combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of de gezondheid van werknemers.

Product: ministerile regeling

– Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142)

Periode: 1982–1993

Grondslag: Veiligheidssignalering voor de restgroepen (Stb. 1982, 59) art. 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.22 Phosphorluciferwet 1901

237

Handeling: Het aanwijzen van deskundigen die belast zijn met het verrichten van gerechtelijk onderzoek.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 8, b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

238

Handeling: Het geven van voorschriften betreffende het onderzoek naar genomen monsters van lucifers.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 9, b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

239

Handeling: Het aanwijzen van twee onafhankelijk van elkaar werkende scheikundigen die de genomen monsters van lucifers onderzoeken.

Product: beschikking

Periode: 1940–1997

Grondslag: Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 9, b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.23 Caissonwet/Caissonbesluit/Wet op werken onder overdruk

57

Handeling: Het bij amvb stellen van bepalingen ten aanzien van de veiligheid van personen die werken of verblijven onder hogere dan de atmosferische luchtdruk.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Caissonbesluit (Stb. 1907, 20; b.w. Stb. 1970, 531)

– Caissonbesluit (Stb. 1968, 435; i.w. Stb. 1970, 531)

Periode: 1940–1983

Grondslag: Caissonwet (Stb. 1905, 143) art. 1; Wet op de werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) art. 2

Waardering: B (1)

58

Handeling: Het aanwijzen van personen, die met gunstig gevolg het eerste gedeelte van het praktisch artsexamen hebben afgelegd, die bij werkzaamheden onder hogere atmosferische druk aanwezig dienen te zijn.

Product:

Periode: 1940–1970

Grondslag: Caissonbesluit (Stb. 1907, 20) art. 42 (b.w. Stb. 1968, 435)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

59

Handeling: Het vaststellen van vergoedingen en tijdstippen van betaling aan personen, die met gunstig gevolg het eerste gedeelte van het praktisch artsexamen hebben afgelegd, en die aanwezig zijn tijdens werkzaamheden onder hogere dan de atmosferische luchtdruk.

Product:

Periode: 1940–1970

Grondslag: Caissonbesluit (Stb. 1907, 20) art. 42 (b.w. Stb. 1968, 435)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar

60

Handeling: Het aanwijzen van een geneeskundige, belast met het afgeven van verklaringen ten aanzien van geschiktheid voor het werken onder overdruk.

Product:

Periode: 1940–1970

Grondslag: Caissonbesluit (1907, 20) art. 46 (b.w. Stb. 1968, 435)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

61

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de taken van geneeskundigen en herkennings- en registratiekaarten.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking no. 81274 (Stcrt. 1970, 207)

Periode: 1970–1994

Grondslag: Caissonbesluit (Stb. 1968, 435) art. 28, tweede lid, 33, 42 en 48, tweede lid, b.w. Stb. 1994, 740

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

216

Handeling: Het verlenen van ontheffingen betreffende regels gesteld ter beveiliging tegen gevaren, verbonden aan het verblijf onder hogere dan de atmosferische luchtdruk.

Product: ontheffing

Periode: 1970–1980

Grondslag: Wet op werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) art. 19 eerste lid, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

219

Handeling: Het beslissen op beroepen inzake bezwaren van hoofden of bestuurders tegen nadere voorschriften van districtshoofden ter beveiliging tegen gevaren verbonden aan het verblijf onder hogere dan de atmosferische luchtdruk.

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Caissonwet (Stb. 1905, 143) art. 6; Wet op de werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) art. 7 eerste tot derde lid, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.1.3.24 Silicosewet

163

Handeling: Het bij amvb verbieden of aan beperkende voorschriften binden van het voorhanden hebben, bewerken, verwerken of gebruiken van in die amvb genoemde voorwerpen of stoffen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443)

– Zandstraalbesluit (Stb. 1956, 434); b.w. bij nieuw Zandstaalbesluit (Stb. 1973, 415)

– Asbestbesluit (Stb. 1977, 269; b.w. Stb. 1988, 560)

Periode: 1951–1982

Grondslag: Silicosewet (Stb. 1951, 134) art. 2, 3 en 4

Waardering: B (1)

3.1.3.25 Zandsteenbesluit

164

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden op ontheffingsaanvragen van verboden in het Zandsteenbesluit.

Product:

Periode: 1951–1982

Grondslag: Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 4 (b.w. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

165

Handeling: Het instellen van een adviescommissie inzake de ontheffingsverlening van verbodsbepalingen uit het Zandsteenbesluit.

Product: instellingsbeschikking

– Instelling adviescommissie voor het Zandsteenbesluit (Stcrt. 1952, 8)

Periode: 1951–1982

Grondslag: Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 5 (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: B (4)

3.1.3.26 Zandstraalbesluit

166

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden op ontheffingsaanvragen van het zandstraalverbod.

Product:

Periode: 1957–1982

Grondslag: Zandstraalbesluit (Stb. 1956, 434) art. 3; Zandstaalbesluit (Stb. 1973, 415) art. 4 (b.w. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.1.3.27 Asbestbesluit

167

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden op ontheffingsaanvragen of gestelde nadere eisen ten aanzien van werken met asbest.

Product:

Periode: 1978–1982

Grondslag: Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 7 (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

168

Handeling: Het instellen van een adviescommissie inzake ontheffingsverleningen van verbodsbepalingen uit het Asbestbesluit.

Product: beschikking

bijvoorbeeld

– Instelling Adviescommissie Asbestbesluit, Stcrt. 1977, 221

– Aanwijzing voorzitter en leden-deskundigen, Stcrt. 1977, 221

Periode: 1977–1982

Grondslag: Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 8 (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: B (4)

3.1.3.28 Stuwadoorswet

240

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van werkzaamheden, die als stuwadoorswerkzaamheden worden beschouwd.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Definitiebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1953, 96, b.w. Stb. 1963, 170)

Periode: 1953–1963

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1931, 416) art. 1, eerste lid onder b

Waardering: B (4)

241

Handeling: Het verlenen van vrijstelling ten aanzien van het verbod dat hoofden of bestuurders niet anders als hoofden en bestuurders werkzaam mogen zijn bij een andere onderneming.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1931, 416) art. 3, eerste lid onder b, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

242

Handeling: Het bij amvb vaststellen van regels ten aanzien van de inschrijving van stuwadoorsondernemingen in een register.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Registerbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 856)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 3, eerste lid, sub c en art. 30, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

245

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van uitzonderingsgevallen ten aanzien van het verrichten van stuwadoorsarbeid door personen onder de 18 jaar en vrouwelijke personen (vrouwelijke personen vervalt bij Stb. 1992, 245).

Product:

Periode: 1953-1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 4, eerste lid (i.w. Stb. 1931, 416) gewijzigd (Stb. 1958, 163), gewijzigd (Stb. 1992, 435) art. 4, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

246

Handeling: Het beslissen in beroep tegen een beschikking van de districtshoofden van de inspectie voor de Havenarbeid inzake het verlenen van een vergunning.

Product: beschikking

Periode: 1958–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) zoals gewijzigd (Stb. 1958, 163) art. 4, vierde lid, vernummerd (Stb. 1992, 435) derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

247

Handeling: Het bepalen dat ondernemingen, waarvan door het districtshoofd wordt vermoed dat het Werktijdenbesluit Stuwadoorswet niet wordt nageleefd, verplicht zijn gegeven voorschriften na te leven.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 6, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

248

Handeling: Het bij amvb vaststellen van voorschriften ten aanzien van de naleving van de bepalingen uit het Werktijdenbesluit.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 6 en 7, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

251

Handeling: Het bij amvb stellen van regels ten aanzien van arbeids- en rusttijden van havenarbeiders.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) dit besluit is opgenomen in de handelingenlijst van de arbeidstijdenbesluiten.

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 9, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

252

Handeling: Het verlenen van vergunningen tot afwijking van het in het Werktijdenbesluit Stuwadoorwet bepaalde met betrekking tot maximale werktijd per week, arbeid op zaterdag, na half twee en zondag en arbeid door mannelijke arbeiders onder 18 jaar.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 9, art. 10 en art. 11, gewijzigd (Stb. 1992, 245), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

253

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van de toegang tot en vervoer naar zeeschepen en inrichtingen waar door havenarbeiders stuwadoorsarbeid wordt verricht, ter voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, ten aanzien van het beschikbaar stellen van drinkwater en in het belang van de zindelijkheid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433, b.w. Stb. 1950, K 519)

– Veiligheidsbesluit stuwadoorswet (Stb. 1950, K 519) (i.w. 1951)

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, eerste en tweede lid, art. 30 (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: B (1)

260

Handeling: Het aanwijzen van een persoon die beslist in beroepen ten aanzien door het districtshoofd gestelde eisen.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, vierde lid, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

261

Handeling: Het beslissen in hoger beroep tegen de beslissing van de door de minister aangewezen persoon.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, vijfde lid, b.w. Stb. 1980, 664, gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 12bis, negende lid, b.w. Stb. 1975, 403

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

262

Handeling: Het bij amvb stellen van regels ten aanzien van gevallen waarbij, bij het vervoer per zeeschip, op stukken in plaats van het gewicht, het gewicht bij benadering wordt aangeduid.

Product: (opgenomen in Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet)

Periode: 1951–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, achtste lid (i.w. Stb. 1950, K583, b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: B (1)

263

Handeling: Het bij amvb voorschrijven aan welke vereisten Nederlandse zeeschepen moeten voldoen in verband met de in de wet gestelde eisen aan de veiligheid en gezondheid van stuwadoorsarbeiders.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 12ter, eerste lid, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: B (1)

264

Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur nader vaststellen van stuwadoorsondernemingen waar de werkgever verplicht is een bedrijfsgeneeskundige dienst aan zijn onderneming te verbinden.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit aanwijzing ondernemingen bedrijfsgeneeskundige diensten, Stb. 1961, 236 (i.w. Stb. 1961, 237, b.w. Stb. 1975, 43)

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, eerste lid, art. 12quinquies, eerste lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: B (4)

265

Handeling: Het erkennen van bedrijfsgeneeskundige diensten.

Product: beschikking

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, tweede lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

266

Handeling: Het bij amvb vaststellen van eisen waaraan bedrijfsgeneeskundige diensten moeten voldoen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten, Stb. 1961, 235 (i.w. Stb. 1961, 237)

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, zesde lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: B (1)

267

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het bijhouden en verstrekken van statistische gegevens en het uitbrengen van verslagen van bedrijfsgeneeskundige diensten.

Product:

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, zevende lid (b.w. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

268

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen de aanwijzingen door het districtshoofd van een stuwadoorsonderneming als één waarin zich gevaren voor de daar werkzame werknemers voordoen.

Product:

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quinquies, vierde lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

269

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van de behandeling van patiënten na de eerste hulp.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit ongevallen-behandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665)

Periode: 1967–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1967, 100) art. 12septies, derde lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: B (1)

270

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan stuwadoorsondernemingen met betrekking tot het instellen van een bedrijfsgeneeskundige dienst en ontheffingen ten aanzien van de eis dat een gezamenlijke bedrijfsgeneeskundige dienst alleen is toegelaten wanneer de ondernemingen in elkaars nabijheid zijn gelegen.

Product: ontheffing

Periode: 1961–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12octies, eerste lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

271

Handeling: Het vaststellen van bepalingen om te voorkomen dat het loon van havenarbeiders wordt uitbetaald op plaatsen, die door haar ligging ertoe kunnen leiden, dat het loon niet door de havenarbeiders persoonlijk in ontvangst wordt genomen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 14, sub b, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

272

Handeling: Het bij amvb regelen van de werkkring en bevoegdheden van ambtenaren die zijn belast met de handhaving en uitvoering van de Stuwadoorswet.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit (Stb. 1939, 859, b.w. Stb. 1982, 674)

– Organisatiebesluit (Stcrt. 1982, 247)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 17, gewijzigd (Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

273

Handeling: Het bepalen van de omvang van de districten voor de Inspectie van de havenarbeid.

Product: ministeriële regeling

– besluit (Stb. 1937, 882, b.w. Stb. 1982, 674)

– besluit (Stcrt. 1982, 247, b.w. Stcrt. 1991, 250)

– besluit (Stcrt. 1991, 250)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 17, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

274

Handeling: Het overleggen van een verslag van de werkzaamheden van de Inspectie van de havenarbeid aan de Staten-Generaal.

Product: jaarverslag

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 17, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (2)

275

Handeling: Het instellen van commissies van advies voor de havenarbeid.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) gewijzigd (Stb. 1991, 331) art. 19, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

276

Handeling: Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden voor de commissies van advies voor de havenarbeid.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 19, vijfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

277

Handeling: Het bij amvb stellen van regels ten aanzien van de samenstelling, bevoegdheden, vergaderingen en werkwijze van de commissies van advies voor de havenarbeid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Reglement voor de Commissiën van advies voor de havenarbeid (Stb. 1939, 860)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 19, achtste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

279

Handeling: Het bij amvb vaststellen van een reglement voor stuwadoorsveiligheidscommissies, wanneer de minister van oordeel is dat stuwadoors-veiligheidscommissies behoren te worden ingesteld.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, tweede lid (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: B (4)

284

Handeling: Het aanwijzen van werkgevers- en werknemersverenigingen die worden gehoord omtrent de vaststelling van het reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies en het erkennen, intrekken van erkenning en het opheffen van erkenning van een stuwadoorsveiligheidscommissie.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, tweede en tiende lid (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

285

Handeling: Het bepalen van de wijze waarop werkgevers- en werknemersverenigingen moeten worden gehoord omtrent de vaststelling van het reglement voor de stuwadoorsveiligheidcommissies en het erkennen, intrekken van erkenning en het opheffen van erkenning van een stuwadoorsveiligheidscommissie.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, tweede en tiende lid (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

286

Handeling: Het voorschrijven van de oprichting van stuwadoorsveiligheidscommissies en het erkennen van stuwadoorsveiligheidscommissies.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, vijfde en zesde lid (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

287

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften omtrent steun van Rijkswege ter bevordering van de oprichting en van de instandhouding van stuwadoorsveiligheidscommissies.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, elfde lid (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: B (4)

288

Handeling: Het aanwijzen van een persoon waarbij beroep kan worden ingesteld tegen het bevel tot gehele of gedeeltelijke staking van de stuwadoorsarbeid.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 21, zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

289

Handeling: Het bij amvb niet van toepassing verklaren van het bepaalde in art. 9 en 10 van de Stuwadoorswet op personen die uitsluitend met leiding en toezicht zijn belast, of personen die op grond van de aard van hun arbeid hieraan gelijk kunnen worden gesteld.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Bazenbesluit (Stb. 1939, 862)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 28, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

290

Handeling: Het in beroep oordelen dat personen op grond van de aard van hun werkzaamheden gelijk kunnen worden gesteld met personen die met leiding en toezicht zijn belast.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 28, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598, Bazenbesluit (Stb. 1939, 862) art. 3, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (3)

291

Handeling: Het bij amvb bepalen welke stukken, tengevolge van de Stuwadoorswet opgemaakt, niet kosteloos worden uitgereikt.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 29, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.29 Registerbesluit Stuwadoorswet

243

Handeling: Het vaststellen van het model van het register waar stuwadoorsondernemingen moeten worden ingeschreven.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Registerbesluit (Stb. 1939, 856) art. 2, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

244

Handeling: Het verlenen van vrijstelling van de eis dat hoofden of ondernemers niet in een andere onderneming werkzaam mogen zijn.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1995

Grondslag: Registerbesluit (Stb. 1939, 856) art. 8, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.30 Controlebesluit Stuwadoorswet

249

Handeling: Het opleggen van verplichtingen aan werkgevers van stuwadoorsondernemingen om te zorgen dat bepalingen als gesteld in het controlebesluit stuwadoorswet worden nageleefd.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857) art. 2, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

250

Handeling: Het vaststellen van modellen van de opgave, de lijst en arbeidsboekje waarin plaats van arbeid, arbeiders en werk- en rusttijden in worden vermeld.

Product: ministeriële regeling

voorbeeld:

– beschikking nr. 311, tot vaststelling van modellen van de opgave en de lijst, bedoeld in het controlebesluit stuwadoorswet (Stcrt. 1953, 65)

Periode: 1953-1995

Grondslag: Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857) letter A, onder 1 en letter B, onder 1, letter C onder 1, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.31 Stuwadoors-veiligheidsbesluit/Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet

254

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van het voorschrift dat een persoon niet meer dan één hijswerktuig mag bedienen.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1950

Grondslag: Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433) art. 15, derde lid, b.w. Stb. 1950, K519

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

255

Handeling: Het vaststellen van een model voor het register voor kettingwerk.

Product: ministeriële regeling

– beschikking van 23 oktober 1923

Periode: 1940–1950

Grondslag: Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433) art. 16, eerste lid b.w. Stb. 1950, K519

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

256

Handeling: Het aangeven van het soort bewijs dat door personen moet worden overlegd waaruit blijkt dat zij met het verlenen van eerste hulp vertrouwd zijn.

Product: ministeriële regeling

– beschikking van 9 maart 1918, b.w. Stcrt. 1951, 174

– nr. 1460, Stcrt. 1951, 174 b.w. Stcrt. 1966, 194

– nr. 6156, Stcrt. 1966, 194, b.w. Stcrt. 1974 74;

– Aanwijzing van geldig eenheidsdiploma EHBO voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in fabrieken of werkplaatsen en in stuwadoorsbedrijven 1974, Stcrt. 1974, 74

Periode: 1940–1997

Grondslag: Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433) art. 18, tweede lid, gewijzigd Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Stb. 1950, K519) art. 179, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

257

Handeling: Het vaststellen van modellen van certificaten en registers voor het op schepen of in ondernemingen aanwezige materieel ter verrichting van stuwadoorsarbeid.

Product: ministeriële regeling

– beschikking van 21 sept. 1951, nr 1537

– beschikking van 6 dec. 1951, nr. 1977, vervangen door beschikking van 23 dec. 1959

– beschikking van 13 juni 1952, nr. 855

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Stb. 1950, K519) art. 18, 19, 21, 22, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

258

Handeling: Het aanwijzen van diensten of instellingen die bevoegd zijn onderzoekingen en beproevingen te doen en certificaten af te geven, behalve voor laad- en losgerei en hefwerktuigen.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswarbeid (Stb. 1950, K519) art. 23, eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

259

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Product: ministeriële regeling

– Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats Stcrt. 1982, 142

Periode: 1982–1993

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Stb. 1950, K519), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 179b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. 1993, 530)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.32 Reglement voor de Commissiën van advies voor de havenarbeid

278

Handeling: Het benoemen van een secretaris voor de commissiën van advies voor de havenarbeid.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Reglement voor de Commissiën van advies voor de havenarbeid, art. 27, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

3.1.3.33 Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies

280

Handeling: Het benoemen, na voordracht van het districtshoofd, van de voorzitter en leden van een veiligheidscommissie.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. 3

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

281

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van vergoedingen aan de commissie van Rijkswege.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. 11

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

282

Handeling: Het beslissen in beroep ten aanzien van verplichtingen van de werkgevers inzake de veiligheidscommissies.

Product: beschikking

Periode: 1940–1982

Grondslag: Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. art. 31, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

283

Handeling: Het beslissen wanneer twee stuwadoorsondernemingen die samen een stuwadoorsveiligheidscommissie hebben ingesteld geen overeenstemming bereiken over beschikbaarstelling van materiaal.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. art. 31, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.34 Steenhouwerswet 1921

292

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen die steenhouwers jonger dan 21 jaar (her)keuren.

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 3 tweede en vijfde lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

293

Handeling: Het vaststellen van het model van kaarten die aan steenhouwers worden uitgereikt.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking van 15 juni 1923 (Stcrt. 117)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

294

Handeling: Het vaststellen van het model van de mededeling van de uitslag van het medisch onderzoek aan steenhouwers.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking 12 februari 1923 (Stcrt. 31)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

295

Handeling: Het vaststellen van het model van de medische verklaring voor steenhouwers.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking 12 februari 1923 (Stcrt. 31)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

296

Handeling: Het vaststellen van het model van het register waarin burgemeesters aantekening houden van uitgereikte steenhouwerskaarten.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking 15 juni 1923 (stcrt. 117)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

297

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften aangaande de inrichting der werkruimtes, het belang van de gezondheid bij het verrichten van steenhouwersarbeid zoveel mogelijk te bevorderen en het aanwijzen van inrichtingen waar het passend maken van marmeren onderdelen niet als steenhouwersarbeid wordt beschouwd.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Steenhouwersbesluit 1923 (Stb. 297)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 1 en 5 (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: B (1)

298

Handeling: Het geven van vrijstellingen van voorschriften ter bevordering van veiligheid en gezondheid bij steenhouwersarbeid.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 5 derde en vierde lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

299

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van de fysieke omstandigheden bij steenhouwersarbeid, ter bevordering van veiligheid en gezondheid.

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 7 eerste lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

300

Handeling: Het verlenen van vergunningen om op dagen waarop steenhouwersarbeid wordt verricht, tevens arbeid in de zin der Arbeidswet 1919 te verrichten op tijden waarop geen steenhouwersarbeid mag worden verricht.

Product: vergunning

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 7 achtste lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

301

Handeling: Het vaststellen van voorlichting omtrent de aard van de gevaren van steenhouwersarbeid en hetgeen kan worden gedaan om die gevaren te verminderen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking 15 juni 1923 (Stcrt. 117)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 9 eerste lid onder d (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: B (4)

302

Handeling: Het voor alle of sommige ondernemingen vaststellen van het model arbeidslijsten en arbeidsregisters in steenhouwersondernemingen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking 15 juni 1923 (Stcrt. 117)

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 10 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

303/684

Handeling: Het aanwijzen van personen als werkgever ingeval van coöperatieve steenhouwersarbeid (indien het districtshoofd weigert).

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 29 derde lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.3.35 Huisarbeidswet/Huisarbeidsbesluit

308

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van huisarbeid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Huisarbeidsbesluit (Stb. 1936, 853)

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 1, 3, 8, 10 en 20, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: B (1)

309

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van het in het besluit bepaalde ten aanzien van huisarbeid.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidsbesluit (Stb. 1936, 853) art. 10, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

310

Handeling: Het instellen van een plaatselijke en centrale huisarbeidscommissie.

Product: beschikking

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 5, eerste lid, art. 6, art. 7, eerste lid, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: B (4)

311

Handeling: Het aanwijzen van verenigingen van ondernemers en werknemers die ieder de helft van de leden van een huisarbeidscommissie benoemen.

Product:

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 7, derde lid, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

312

Handeling: Het op verzoek van de huisarbeidscommissie toevoegen van een lid als voorzitter.

Product:

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 7, vierde lid, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

3.1.3.36 Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde

231

Handeling: Het toevoegen van een of meer secretarissen aan het College van Bijstand en advies

Product:

Periode: 1961–1982

Grondslag: Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1961, 234) art. 6 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na benoeming/ontslag

3.1.3.37 Beschikking instelling Voorlopige Arbeidsraad

232

Handeling: Het benoemen van de leden van de Voorlopige Arbeidsraad.

Product: beschikking

Periode: 1980–1982

Grondslag: Beschikking instelling Voorlopige Arbeidsraad (Stcrt. 1980, 41) art. 3

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

3.1.4 Handelingen met betrekking tot veiligheid van technische voortbrengselen

3.1.4.1 Stoomwet

313

Handeling: Het bij amvb vaststellen van voorschriften waaraan aangewezen stoom- en damptoestellen moeten voldoen en het regelen van het toezicht op deze toestellen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Algemene maatregel van bestuur, zoals bedoeld in art. 15 tweede lid van de Stoomwet (Stb. 1931, 238; b.w. bij Stoombesluit 1949); Stoombesluit 1931 (Stb. 239; b.w. bij Stoombesluit 1949);

– Stoombesluit 1949 (Stb. J 431; b.w. bij Stoombesluit 1953)

– Stoombesluit 1953 (Stb. 587)

Periode: 1940–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 1, 6, 15 tweede lid en 21; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 2, 3, 4, 5 tweede lid (toegevoegd bij Stb. 1979, 763), 6, 11 derde lid en 21

Waardering: B (1)

316

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die na gunstige keuringsresultaten vergunning verlenen tot het in werking brengen of in werking hebben van stoom- en damptoestellen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking no. 180 tot uitvoering van art. 11 eerste lid van de Stoomwet (Stcrt. 1954, 21)

Periode: 1954–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 11 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

317

Handeling: Het uitreiken van verklaringen, na onderzoek en beproevingen met voldoende uitkomst, voor nieuwe stoomketels of -toestellen, die buiten Nederland zullen worden gebruikt.

Product: verklaring van onderzoek en beproeving

Periode: 1940–1949

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 13 en art. 63 vierde lid (b.w. bij Stoombesluit 1949)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

318

Handeling: Het oordelen dat onderzoeken en beproevingen aan uit het buitenland afkomstige stoomtoestellen door aldaar gevestigde instanties of personen kunnen worden verricht.

Product:

Periode: 1940–1953

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69), zoals gewijzigd Stb. 1947, H 191 art. 5 tweede lid (b.w. bij Stoomwet 1953)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

325

Handeling: Het benoemen der leden van een commissie waaraan bepaalde handelingen en uitspraken van de ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen ter beoordeling worden onderworpen.

Product: benoeming

Periode: 1940–1954

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 7 (b.w. Stoomwet 1953)

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

319

Handeling: Het bij amvb bepalen dat voor keuringen van stoom- en damptoestellen vergoedingen verschuldigd zijn, het vaststellen van een tarief daarvoor en het geven van voorschriften omtrent de wijze van heffing.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588; b.w. Stb. 1976, 301)

Periode: 1954–1977

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 9

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

327

Handeling: Het zonodig aanwijzen van andere ambtenaren dan die van de Dienst voor het Stoomwezen ten behoeve van het opsporen van bij de Stoomwet 1953 strafbaar gestelde feiten.

Product:

Periode: 1954–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 15

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.2 Stoombesluit

314

Handeling: Het verdelen van het land in districten ten behoeve van de uitoefening van het bij de Stoomwet voorgeschreven toezicht.

Product: ministeriële regeling o.a.:

– Wijziging districtsindeling Dienst voor het Stoomwezen (Stcrt. 1990, 233)

Periode: 1990–

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1953, 587), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 548) art. 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

315

Handeling: Het verlenen van (gewijzigde) vergunningen om stoomketels en -toestellen in werking te brengen.

Product: (gewijzigde) vergunning/contrôleboek

Periode: 1940–1949

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 9 en 12 lid, art. 62 eerste lid en art. 63 tweede lid (b.w. bij Stoombesluit 1949)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

323

Handeling: Het vaststellen van het model van het stempelafdruk dat moet worden ingeslagen in stoom- en damptoestellen ten bewijze van bevredigende uitkomst van onderzoek en beproeving.

Product: ministeriële regeling

voorbeeld:

– Beschikking model plaat (Stcrt. 1931, 124)

Periode: 1940–1949

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 7 eerste lid, art. 62 eerste lid (b.w. Stoombesluit 1949); Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 14 derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

326

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen door ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen genomen beslissingen.

Product:

Periode: 1940–1999

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 47 vijfde lid, art. 72; Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 64 derde lid; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 12; Uitvoering EEG-voorschriften onderlinge aanpassing voor gasflessen (Stcrt. 1986, 231) art. 14

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

324

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen/ontheffingen van bepalingen omtrent opgaven bij vergunningaanvragen en van voorschriften waaraan stoom- en damptoestellen moeten voldoen of hetgeen in acht moet worden genomen ten aanzien van opstelling, inrichting en uitrusting van stoom- en damptoestellen en hun gebruik.

Product: ontheffing/vrijstelling

Periode: 1940–

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 79; Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 66; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 65

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.3 Vergoedingen in verband met keuringen stoom- en damptoestellen

320

Handeling: Het stellen van regels (sinds 1979: in overeenstemming met de minister van Economische Zaken) met betrekking tot verschuldigde vergoedingen voor keuringen en de wijze van heffing en vordering.

Product: ministeriële regeling

– Regeling onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. in het buitenland (Stcrt. 1931, 124; b.w. Stcrt. 1949, 186);

– Beschikking betreffende de vergoeding van kosten verbonden aan onderzoek en/of beproeving van stoomketels of andere toestellen (Stcrt. 1949, 186);

– Heffing vergoedingen voor keuringen van stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1954, 1; b.w. Stcrt. 1954, 19);

– Heffing vergoedingen voor keuringen van stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1954, 19);

– Vaststelling tarief ingevolge art. 4 tweede lid Stoombesluit (Stcrt. 1954, 169; b.w. Stcrt. 1958, 19)

– Tarief keuring stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1958, 19)

– Besluit inzake vergoedingen voor keuring van stoom- en damptoestellen en de wijze van heffing en vordering (Stcrt. 1977, 82) en diverse wijzigingen van keuringstarieven van de Dienst voor het Stoomwezen (Stcrt. 1985, 97; Stcrt. 1990, 79; Stcrt. 1991, 168), opnieuw geplaatst in Stcrt. 1998, 172

– Wijziging Regeling vergoedingen keuring stoom- of damptoestellen (Stcrt. 2000, 191)

– Aanpassing tarieven Stoomwezen B.V. (Stcrt. 2001, 172)

– Wijziging Regeling vergoedingen voor keuring van stoom- of damptoestellen (Stcrt. 2002, 218)

– Wijziging Regeling vergoedingen voor keuring van stoom- of damptoestellen (Stcrt. 2004, 178)

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 12 derde lid, art. 14 tweede lid; Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 8, art. 48 tweede lid, art. 62 eerste lid; Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 13 zesde lid en art. 65 tweede lid; Stoomwet (Stb. 1953, 179), zoals gewijzigd (Stb. 1976, 301) art. 9; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 4 tweede lid; Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588) art. 13 (b.w. Stb. 1976, 301)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

321

Handeling: Het geven van nadere bepalingen ten aanzien van kosten, die aanvragers van onderzoeken en/of beproevingen van stoomtoestellen in het buitenland moeten voldoen.

Product:

Periode: 1940–1953

Grondslag: Beschikking onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. (Stcrt. 1949, 186) art. VI en IX; Vaststelling tarief ingevolge art. 4 tweede lid Stoombesluit (Stcrt. 1954, 169) art. 6 en 7; Tarief keuring stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1958, 19) B onder 6 en art 7; Regeling onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. in het buitenland (Stcrt. 1931, 124) art. 6

Waardering: V

Termijn: 3 jaar

322

Handeling: Het vaststellen van afwijkende keuringsvergoedingen van stoom- en damptoestellen, indien door bijzondere constructies van de toestellen de gevolgde procedure aanleiding zou geven tot onredelijkheid.

Product:

Periode: 1954–1977

Grondslag: Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588) art. 12 (b.w. Stb. 1976, 301); Vergoedingenbesluit (Stcrt. 1977, 82) art. 11

Waardering: V

Termijn: 3 jaar

3.1.4.4 Regels voor toestellen onder druk

1057

Handeling: Het vaststellen van ‘de Regels’ voor toestellen onder druk.

Product: regels voor toestellen onder druk Stcrt.1995, 61, gewijzigd Stcrt. 1997, 248

Periode: 1994?-

Grondslag:

Waardering: B (5)

3.1.4.5 Wet op de gevaarlijke werktuigen

328

Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van gevaarlijke vaartuigen, het stellen van nadere regels betreffende de veiligheid, keuring, gebruiksvoorschriften, vrijstellingen, strafbepalingen en overgangstermijnen van werken met gevaarlijke werktuigen en beschermingsmiddelen, (vanaf 1988:) uitvoering van krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vastgestelde verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– (Veiligheidsbesluit Gevaarlijke Werktuigen (Stb. 1940, 852, vastgesteld krachtens Arbeidsomstandighedenwet, Stb. 1980, 664, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1995))

– Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150, i.w. Stb. 1958, 337, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1995)

– Liftenbesluit (Stb. 1956, 167, i.w. Stb. 1956, 167)

– Besluit spanninggevers voor schrikdraden (Stb. 1958, 449, i.w. Stb. 1958, 449) vervallen per 01-07-1997

– Besluit schoenfluorscopen (Stb. 1958, 434, i.w. Stb. 1958, 434; b.w. Stb. 1969, 514)

– Besluit verplaatsbare transporteurs (Stb. 1963, 366, i.w. Stb. 1963, 366, vervangen Stb. 1972, 520, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1995)

– Besluit Schiethamers (Stb. 1967, 142, i.w. Stb. 1967, 142) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit schiethamers

– Besluit Acetyleenontwikkelaars (Stb. 1967, 578, i.w. Stb. 1967, 578), b.w. Stb. 1998, 691

– Besluit Slijpmachines (Stb. 1968, 498, niet in werking getreden, b.w. Stb. 1993, 134)

– Besluit centrifuges (Stb. 1968, 651, niet in werking getreden, b.w. Stb. 1993, 134)

– Besluit containers (Stb. 1983, 177, i.w. Stb. 1985, 324) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit containers

– Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen (Stb. 1992, 77, i.w. Stb. 1992, 77, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1996)

– Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267, i.w. Stb. 1992, 267, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1996)

– Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456, i.w. 1992, 456) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit drukvaten eenvoudige vorm

– Besluit Machines (Stb. 1993, 134, i.w. Stb. 1993, 134) per 01-09-2003 vervallen en opgegaan in het Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, ??)

– Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441, i.w. Stb. 1993, 441)per 01-09-2003 vervallen en opgegaan in het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

– Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit explosieveilig materieel

– Besluit liften (Stb. 1996, 444) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit liften

– Besluit veiligheid attractie- en speelgoedtoestellen (Stb. 1996, 474)per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

– Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit drukapparatuur

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15 en 24, gewijzigd (Stb. 1987, 535) art. 25a, gewijzigd (Stb. 1991, 659)b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (1)

1058/1084

Handeling: Het bij amvb bepalen dat de Wet op de gevaarlijke werktuigenen de daarop berustende bepalingen niet van toepassing zijn op gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 1a, eerste lid onder a, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (1)

1059/1085

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 1a, eerste lid onder b, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (1)

383

Handeling: Het verlenen van goedkeuring van in het buitenland aangebrachte merken van goedkeuring en bepalen of deze moeten worden aangeboden aan de daartoe door hem aangewezen ambtenaren.

Product: beschikking

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 4, zesde lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

384

Handeling: Het aanwijzen van diensten, instellingen of onderzoeksbureaus die met betrekking tot door hem te bepalen soorten van gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen bevoegd zijn tot het verrichten van keuringen, tot het afgeven van certificaten van goedkeuring en tot het aan brengen van merken van goedkeuring.

Product: ministeriële regeling o.a.:

– Aanwijzing Stichting Aboma⁠+Keboma als keuringsinstantie voor machines met een verhoogd risico (Stcrt. 1995, 58)

– Aanwijzing Liftinstituut als keuringsinstantie voor machines met een verhoogd risico (Stcrt. 1995, 58)

– Aanwijzing Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek te Amsterdam (Stcrt. 1997, 82) gewijzigd Stcrt. 1999, 27

– Aanwijzing TNO Certification B.V. als keuringsinstantie voor beschermende kleding en voet-, been-, hand- en armbeschermingsmiddelen (Stcrt. 1997, 127)

-Aanwijzing TNO Certification B.V. als keuringsinstantie voor gehoorbeschermingsmiddelen, beschermende kleding en voet-, been-, hand- en armbeschermingsmiddelen (Stcrt. 1999, 27)

– Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. te Spijkenisse als keuringsinstantie voor machines (Stcrt. 1999, 43)

– Intrekking aanwijzing N.V. KEMA als keuringsinstantie voor drukvaten van eenvoudige vorm (Stcrt. 1999, 180)

– Aanwijzing Liftinstituut als keuringsinstelling voor liften (Stcrt. 2001, 28)

– Aanwijzing KEMA Registerd Qulity B.V. als keuringsinstantie voor machines (Stcrt. 2001, 37) en explosieveilig materieel (Stcrt. 2001, 37)

– Stcrt. 2001, 193

– Aanwijzing NIL als instelling voor de goedkeuring van lassers en permanente verbindingen (Stcrt. 2002, 41)

– Aanwijzing Kiwa N.V. als keuringsinstantie drukapparatuur (Stcrt. 2004, 251) b.w. per 01-09-2003

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, eerste lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

385

Handeling: Het geven van aanwijzigingen betreffende het laten verrichten van beproevingen door anderen dan de aangewezen diensten, instellingen of onderzoeksbureaus.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, tweede lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (4)

386

Handeling: Het bevoegd verklaren van fabrikanten of handelaren tot het aanbrengen van merken van goedkeuring.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, derde lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

387

Handeling: Het vaststellen van tarieven die gelden als vergoeding voor het verrichten van keuringen, afgeven van certificaten en het aanbrengen van merken van goedkeuring.

Product: – Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 23 augustus 1956, afdeling Arbeidersbescherming, nr. 3112 (Stcrt. 1956, 168), gewijzigd Stcrt. 1997, 18, 243 en 249, Stcrt. 2000 203, Stcrt. 2001, 22

– Wijziging tarieven van keuringen van liften (Stcrt. 1998, 244)

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, vierde lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

388

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van het in de wet bepaalde.

Product: vrijstelling o.a.:

– ontwerp-regeling Vrijstelling voor transportsteigers (Stcrt. 1998, 35)

-Vrijstelling voor transportsteigers (Stcrt. 1999, 30)

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

389

Handeling: Het behandelen van beroepen tegen het stellen van een eis of het aanbrengen van een merk van afkeuring.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 13, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, art. 13, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (3)

390

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de kosten die worden gemaakt bij het doen van beproevingen in het belang van het beroep.

Product:

Periode: 1952–1995

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952) art. 13, zevende lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: ‘V’

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

391

Handeling: Het opdragen van de uitvoering van de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen aan andere ambtenaren dan ambtenaren van de Arbeidsinspectie.

Product: -Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stcrt. 1999, 107)

Periode: 1983–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1980, 664) art. 16, tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (4)

392

Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur voorschrijven dat ten aanzien van bepaalde inrichtingen of bepaalde soorten inrichtingen de bevoegdheid tot binnentreden slechts wordt uitgeoefend door bepaalde personen.

Product:

Periode: 1952–1982

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 17, vierde lid (b.w. Stb. 1980, 664)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

393

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het nemen, bewaren en vrijgeven van door opsporingsambtenaren genomen monsters.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 18, tweede lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (4)

394

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende verzegeling van gevaarlijke werktuigen waarvan een geldig certificaat van goedkeuring niet kan worden getoond en die niet zijn voorzien van een geldig merk van goedkeuring.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 19, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: B (4)

3.1.4.6 Organisatie, mandaat- en volmachtbesluit Directie Arbeidsveiligheid en Gezondheid Ministerie van SZW/Warenwet

1177

Handeling: Het aanwijzen van instellingen voor het uitvoeren van keurings- of beoordelingsprocedures van technische voortbrengselen alsook voor liften, schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen daarvan en explosieveilig materieel

Product: ‘aanwijzing’ onder meer:

– Aanwijzing Kiwa N.V. voor keuren drukapparatuur (Stcrt. 2004, 251)

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwet (Stb. 1936, 793) gewijzigd Stb. 2002, Stb. 233 art. 7a, lid 1,

Organisatie, mandaat- en volmachtbesluit Directie Arbeidsveiligheid en Gezondheid 2004 (Stcrt. 2004, 66) art. 4

Waardering: V

termijn: 1 jaar na vervallen aanwijzing

3.1.4.7 Uitvoeringsbesluiten gebaseerd op de Warenwet

3.1.4.8 Algemeen

1178

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de criteria om als keuringsinstelling te worden aangewezen

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15, lid 2, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 19a, lid 5 en lid 6, Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 11, lid 3, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17, lid 3, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 23, lid 3, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13, lid 2, Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19, lid 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6g, lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6d, lid 3

Waardering: B (5)

1179

Handeling: Het beoordelen van de polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, die door keuringsinstellingen met betrekking tot de keuring van gevaarlijke werktuigen is toegezonden alsmede het administratief verwerken van de wijzigingen in de aanwijzing

Product: beoordeling, rapportage

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15a en 15b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 22a en 22b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 12 en 13, lid 1 en 2, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17a en 17b lid 1 en 2, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 24 en 25, lid 1 en 2, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13a en 13b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19a en 19b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6h en 6i, lid 1 en 2, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6 e en 6f, lid 1 en 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na wijziging aanwijzing

1180

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag om als keuringsinstelling te worden aangewezen

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 15c, lid 3, Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 22c, lid 3, Besluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 13a, lid 3, Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 17c, lid 3, Besluit liften (Stb. 1996, 444) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 26, lid 3, Besluit schiethamers (Stb. 1967, 142) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 13c, lid 3, Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 19c, lid 3, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6j, lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6g, lid 3

Waardering: B (5)

3.1.4.9 Dorsgarniturenbesluit

329

Handeling: Het vaststellen van het model voor certificaten van goedkeuring voor dorsmachines, stropers of strobinders.

Product:

Periode: 1958–1994

Grondslag: Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150) art. 58, tweede lid (i.w. Stb. 1958, 337), b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: ‘V’

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

330

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent merken van afkeuring voor dorsmachines, stropersen en strobinders.

Product:

Periode: 1958–1994

Grondslag: Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150) art. 59, derde lid (i.w. Stb. 1958, 337), b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

331

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor keuringen van dorsmachines, stropersen en strobinders.

Product:

Periode: 1958–1994

Grondslag: Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150) art. 61, tweede lid (i.w. Stb. 1958, 337), b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.10 Liftenbesluit I

332

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor liften.

Product:

Periode: 1956-2003

Grondslag: Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) art. 18, derde lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

333

Handeling: Het vaststellen van het model voor een liftboek.

Product:

Periode: 1956-2003

Grondslag: Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) art. 22, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

334

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van certificaten van goedkeuring voor liften.

Product:

Periode: 1956-1991

Grondslag: Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) art. 29 (b.w. Stb. 1991, 411)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

335

Handeling: Het verlenen van instemming aan het Liftinstituut om proeven van het EEG-type-onderzoek en de EEG-controle van liften door anderen te laten verrichten.

Product:

Periode: 1987–2003

Grondslag: regeling ter uitvoering van EEG-richtlijnen 84/528/EEG en 84/529/EEG (hef- en verladingsapparatuur; liften met elektrische aandrijving) (Stcrt. 1987, 124) art. 2, tweede lid, gewijzigd Stcrt. 1995, 250, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

336

Handeling: Het beslissen in beroep tegen beslissingen van het Liftinstituut.

Product:

Periode: 1987–1999

grondslag :regeling ter uitvoering van EEG-richtlijnen 84/528/EEG en 84/529/EEG (hef- en verladingsapparatuur; liften met elektrische aandrijving) (Stcrt. 1987, 124) art. 11, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.1.4.11 Besluit spanninggevers voor schrikdraden

337

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor spanninggevers voor schrikdraden en de verwijdering daarvan.

Product:

Periode: 1958–1997

Grondslag: Besluit spanninggevers voor schrikdraden (Stb. 1958, 449) art. 27, derde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

338

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor keuringen van spanninggevers voor schrikdraden.

Product:

Periode: 1958–1997

Grondslag: Besluit spanninggevers voor schrikdraden (Stb. 1958, 449) art. 32, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.12 Besluit schoenfluorscopen

339

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor schoenfluorscopen.

Product:

Periode: 1958–1969

Grondslag: Besluit schoenfluorscopen (Stb. 1958, 434) art. 15, tweede lid (b.w. Stb. 1969, 514)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

340

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor keuringen van schoenfluorscopen.

Product:

Periode: 1958–1969

Grondslag: Besluit schoenfluorscopen (Stb. 1958, 434) art. 17 (b.w. Stb. 1969, 514)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.13 Besluit verplaatsbare transporteurs

341

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor verplaatsbare transporteurs en de verwijdering ervan.

Product:

Periode: 1963–1994

Grondslag: Besluit verplaatsbare transporteurs (Stb. 1963, 366) art. 27, derde lid; gewijzigd Stb. 1972, 520, ingetrokken per 1-1-1995

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

342

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van certificaten van goedkeuring voor verplaatsbare transporteurs.

Product:

Periode: 1963–1973

Grondslag: Besluit verplaatsbare transporteurs (Stb. 1963, 366) art. 32 (b.w. Stb. 1972, 520)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.14 Besluit schiethamers/Warenwetbesluit schiethamers

343

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor schiethamers en splinterkappen.

Product:

Periode: 1967–2003

Grondslag: Besluit Schiethamers (Stb. 1967, 142) art. 13, derde lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1181

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het waarmerken en bewaren van goedgekeurde, het type kenmerkende monsters en het certificaat en merk van goedkeuring

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 12, lid 7

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheid regels

1182

Handeling: Het bevoegd verklaren van fabrikanten en handelaren tot het aanbrengen van het merk van goedkeuring

Product: ministeriële regeling

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 12, lid 8

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen bevoegdheid

3.1.4.15 Besluit Acetyleenontwikkelaars

344

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen; in (Stb. 1993, 134, i.w. 1-1-1995) vervalt ‘reduceertoestellen’.

Product:

Periode: 1967–1998

Grondslag: Besluit Acetyleenontwikkelaars (Stb. 1967, 578) art. 39, derde lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

345

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van certificaten van goedkeuring voor acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen; in (Stb. 1993, 134, i.w. 1-1-1995) vervalt ‘reduceertoestellen’.

Product:

Periode: 1967–1998

Grondslag: Besluit Acetyleenontwikkelaars (Stb. 1967, 578) art. 41, derde lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.16 Besluit slijpmachines

346

Handeling: Het stellen van nadere bepalingen betreffende merken van afkeuring voor slijpmachines.

Product:

Periode: 1968-1993

Grondslag: Besluit Slijpmachines (Stb. 1968, 498) art. 22, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

347

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van certificaten van goedkeuring voor slijpmachines.

Product:

Periode: 1968-1993

Grondslag: Besluit Slijpmachines (Stb. 1968, 498) art. 24, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.17 Besluit centrifuges

348

Handeling: Het stellen van nadere bepalingen betreffende merken van afkeuring voor centrifuges.

Product:

Periode: 1968-1993

Grondslag: Besluit Centrifuges (Stb. 1968, 651) art. 24, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

349

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van certificaten van goedkeuring voor centrifuges.

Product:

Periode: 1968-1993

Grondslag: Besluit Centrifuges (Stb. 1968, 651) art. 26, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.18 Besluit containers/Warenwetbesluit containers

350

Handeling: Het stellen van regels betreffende containers, zijnde wissellaadbakken die niet als gevaarlijke werktuigen worden beschouwd.

Product: Regeling nr. 84/15 335 (Stcrt. 1985, 23)

Periode: 1985–

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 2, Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 1a, lid 3

Waardering: B (4)

351

Handeling: Het stellen van regels betreffende het aanbrengen van kentekenen op containers die zijn uitgerust met een of meer onderdelen, bestemd om slechts te worden gebruikt wanneer de containers in onbeladen toestand worden gehesen of geheven.

Product: ministeriële regels

Periode: 1985–

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 4, Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 4

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

352

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende het keuren van containers.

Product: Regeling nr. 84/15 335 (Stcrt. 1985, 23)

Periode: 1985–

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 8, tweede lid, Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 8, lid 2

Waardering: B (4)

1183

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het merk van goedkeuring

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 8a, lid 3, art. 12, lid 2

Waardering: B (5)

353

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor containers.

Product: Regeling nr. 84/15 335 (Stcrt. 1985, 23)

Periode: 1985–2003

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 15, derde lid b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

354

Handeling: Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van certificaten van goedkeuring voor containers.

Product: beschikking

Periode: 1985–1998

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 16, tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.19 Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen

355

Handeling: Het aanwijzen van een rechtspersoon die verklaringen afgeeft waaruit blijkt dat gemotoriseerde transportwerktuigen die niet voldoen aan de voorschriften een even grote mate van veiligheid bieden.

Product:

Periode: 1992–1995

Grondslag: Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen (Stb. 1992, 77) art. 3, derde lid b.w. per 1-1-1996 ingevolge Stb. 1993, 134

Waardering: B (4)

356

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor gemotoriseerde transportwerktuigen.

Product:

Periode: 1992–1995

Grondslag: Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen (Stb. 1992, 77) art. 7, vierde lid b.w. per 1-1-1996, ingevolge Stb. 1993, 134

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.20 Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines

357

Handeling: Het vaststellen van het model van certificaten van overeenstemming, die door de fabrikant moeten worden afgegeven en die certificaten van goedkeuring voor kantel- en valbeveiligingen bouwmachines moeten vergezellen.

Product:

Periode: 1992–1996

Grondslag: Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267) art. 6, b.w. per 1-1-1997 ingevolge Stb. 1994, 829

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

358

Handeling: Het behandelen van beroepen tegen het intrekken van een certificaat van goedkeuring voor kantel- en valbeveiligingen bouwmachines.

Product:

Periode: 1992–1996

Grondslag: Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267) art. 7, derde lid, b.w. per 1-1-1997 ingevolge Stb. 1994, 829

Waardering: B (3)

359

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor kantel- en valbeveiligingen bouwmachines.

Product:

Periode: 1992–1996

Grondslag: Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267) art. 11, derde lid, b.w. per 1-1-1997 ingevolge Stb. 1994, 829

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.21 Besluit drukvaten van eenvoudige vorm/Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

360

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen waaraan drukvaten moeten voldoen.

Product:

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 5, Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 5

Waardering: B (4)

361

Handeling: Het aanwijzen van keuringsinstanties die bevoegd zijn EG-typeverklaringen af te geven.

Product: o.a.:

– Aanwijzing Certificatiebureau Nederland B.V., N.V. KEMA en Dienst voor het Stoomwezen als keuringsinstanties voor drukvaten van eenvoudige vorm (respectievelijk Stcrt. 1995, 137 en 163)

Periode: 1992–2003

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 8, lid 1, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

362

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen de beslissing van een keuringsinstantie om een EG-typeverklaring in te trekken.

Product:

Periode: 1992–1998

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 8, derde lid, gewijzigd Stb. 1994, 829 art. 8, tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

363

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor drukvaten eenvoudige vorm.

Product: ministeriële regeling o.a.

– Stcrt. 1992, 208 en Stcrt. 1993, 133

Periode: 1992–2003

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 11, derde lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

364

Handeling: Het gelasten van de fabrikant, of diegene die drukvaten in Nederland in de handel brengt, wanneer naar zijn oordeel de drukvaten gevaar voor de veiligheid en gezondheid oplevert, de bezitters van die drukvaten op de hoogte te stellen van gevaren.

Product:

Periode: 1992–2003

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 12, eerste lid b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

365

Handeling: Het op de hoogte stellen van bezitters van drukvaten waar naar het oordeel van de minister gevaar voor de veiligheid of gezondheid optreedt.

Product:

Periode: 1992–2003

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 12, tweede lid b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

366

Handeling: Het uitvaardigen van een verbod tot het vervaardigen, het in Nederland invoeren en het verhandelen van drukvaten die naar het oordeel van de minister gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid.

Product:

Periode: 1992–2003

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 13, eerste en tweede lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

367

Handeling: Het verlengen van de termijn waarbinnen voor al in gebruik zijnde of in de handel gebrachte drukvaten het verbod op oneigenlijk gebruik niet geldt.

Product:

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 16, tweede lid, Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 16. lid 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.4.22 Besluit machines/Warenwetbesluit machines

368

Handeling: Het aanwijzen van machines waarop het Besluit Machines niet van toepassing is.

Product: Regels houdende nadere regels ten aanzien van machines (Stcrt. 1993, 127), nr. 93/3055

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 3, onder c, gewijzigd Stb. 1994, 829 art. 1, lid 2b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (4)

369

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen.

Product:

Periode: 1993–

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 5, gewijzigd Stb. 1994, 829 art. 4, lid 1 en 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 2003, 315) art. 4, lid 1 en 2

Waardering: B (4)

1184

Handeling: Het omschrijven van een categorie mobiele kraan of torenkraan die minimaal om de 24 maanden gekeurd moeten worden

Product: ministeriële regeling

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit machines (Stb. 2003, 315) art. 6d, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen regeling

1185

Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor de afgifte van een certificaat van goedkeuring voor hijskranen

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit machines (Stb. 2003, 315) art. 6 e, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen regels

370

Handeling: Het beslissen in beroep tegen een beslissing van de keuringsinstantie tot intrekking van de EG-typeonderzoekverklaring.

Product:

Periode: 1993–1998

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 9, derde lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

371

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van merken van afkeuring.

Product: Regels houdende nadere regels ten aanzien van machines (Stcrt. 1993, 127), nr. 93/3055

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 12, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

372

Handeling: Het gelasten van de fabrikant, of diegene die een machine in Nederland in de handel brengt, de bezitters van die machine op de hoogte te stellen wanneer naar het oordeel van de minister de machine gevaar voor de veiligheid en gezondheid oplevert.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 13, eerste lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

373

Handeling: Het op de hoogte stellen van bezitters van machines waar naar het oordeel van de minister gevaar voor de veiligheid of gezondheid optreedt.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 13, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

374

Handeling: Het uitvaardigen van een verbod tot het vervaardigen, het in Nederland invoeren en het verhandelen van machines, die naar het oordeel van de minister gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 14, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

375

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van machines.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 15, gewijzigd Stb. 1994, 829, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (4)

3.1.4.23 Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen/Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

376

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.

Product:

Periode: 1993–

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 5, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 2003, 315) art. 4

Waardering: B (4)

377

Handeling: Het beslissen in beroep tegen intrekking van een EG-typeonderzoekverklaring voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Product:

Periode: 1993–1998

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 8, gewijzigd (Stb. 1994, 829) art.8, tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

378

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van merken van afkeuring.

Product: ministeriële regeling:

– Regeling houdende nadere regels ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (Stcrt. 1993, 186), nr. 93/08764

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 11, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

379

Handeling: Het gelasten van de fabrikant, of diegene die persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Gemeenschap in de handel brengt, de bezitters van die persoonlijke beschermingsmiddelen op de hoogte te stellen van gevaren wanneer deze naar het oordeel van de minister gevaar voor de veiligheid en gezondheid opleveren.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 12, eerste lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

380

Handeling: Het op de hoogte stellen van bezitters van persoonlijke beschermingsmiddelen waar naar het oordeel van de minister gevaar voor de veiligheid of gezondheid optreedt.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 12, tweede lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

381

Handeling: Het uitvaardigen van een verbod tot het vervaardigen, het in Nederland invoeren en het verhandelen van persoonlijke beschermingsmiddelen, die naar het oordeel van de minister gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid en het verplichten van de fabrikant of diegene die de persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland in de handel brengt, de persoonlijke beschermingsmiddelen uit de handel te nemen.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 13, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

382

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 14, gewijzigd Stb. 1994, 829, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (4)

3.1.4.24 Besluit explosieveilig materieel/Warenwetbesluit explosieveilig materieel

1060

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de vervaardiging van explosieveilig materieel.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1995–

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 5, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 5

Waardering: B (5)

1061

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van merken van afkeuring op explosieveilig materieel.

Product: ministeriële regeling:

– Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Stcrt. 1996, 57), nr. 96/0292

Periode: 1995–2003

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 17, derde lid b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1062

Handeling: Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat het explosieveilig materieel een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, de fabrikant/importeur van het gevaarlijk werktuig de gebruikers daarvan dient te waarschuwen voor dat gevaar.

Product: Beschikking

Periode: 1995–2003

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 18, eerste, tweede en derde lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1063

Handeling: Het verbieden indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat het explosieveilig materieel een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, tot het vervaardigen, invoeren verhandelen en in bedrijf stellen van dat explosieveilig materieel.

Product: Beschikking

Periode: 1995–2003

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 19, eerste en tweede lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1064

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden aan keuringsinstanties voor explosieveilig materieel.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1995–2003

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 20, tweede lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

3.1.4.25 Besluit liften/Warenwetbesluit liften

1065

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de vervaardiging van liften en veiligheidscomponenten.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1996–

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 6, eerste lid, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 6, lid 1

Waardering: B (5)

1066

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van een merk van afkeuring op een lift of een veiligheidscomponent.

Product: – Regeling houdende nadere regels ten aanzien van liften (Stcrt. 1996, 243)

Periode: 1996–2003

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 23, derde lid b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1067

Handeling: Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks blijkt dat de lift of veiligheidscomponent een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, de fabrikant/ importeur van het gevaarlijke werktuig de gebruikers daarvan dient te waarschuwen voor dat gevaar.

Product: Beschikking

Periode: 1996–2003

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 24, eerste, tweede en derde lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

1068

Handeling: Het verbieden indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat de lift of de veiligheidscomponent een gevaar voor de gezondheid oplevert, tot het vervaardigen, invoeren, verhandelen en in bedrijf stellen van de lift of de veiligheidscomponent.

Product: Beschikking

Periode: 1996–2003

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 25, eerste en tweede lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar naeldigheidsduur

1069

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden aan keuringsinstanties voor liften of veiligheidscomponenten.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1996–2003

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 26, tweede lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

3.1.4.26 Besluit drukapparatuur/Warenwetbesluit drukapparatuur

1186

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de vervaardiging van drukapparatuur en samenstellen

Product: ministeriële regeling

Periode: 1999–

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 10, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 10

Waardering: B (5)

1187

Handeling: Het aanwijzen van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen die voor ingebruikneming worden gekeurd

Product: ministeriële regels

Periode: 2001-

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2001, 315 art. 12b, lid 1, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 12b, lid 1

Waardering: B (5)

1188

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het passend onderzoek dat door de keuringsinstelling of keuringsinstantie wordt verricht op drukapparatuur, samenstellen of druksystemen

Product: ministeriële regels

Periode: 2001-

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2001, 339 art. 12b, lid 6

Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 12b, lid 6

Waardering: B (5)

1189

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de inhoud en geldigheidsduur van verklaringen en goedkeuringen met betrekking tot drukapparatuur

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 18a

Waardering: B (5)

1190

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden om te worden aangewezen als keuringsinstantie, onafhankelijke instelling en keuringsdienst van gebruiker

Product: ministeriële regeling

Periode: 1999–2003

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 20, lid 3, art. 21, lid 3, art. 22, lid 5 b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1191

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de opstelling van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen

Product: ministeriële regels

Periode: 2001-

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2001, 339 art. 23a, lid 2

Warenwet drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 23a, lid 2

Waardering: B (5)

Toelichting: Deze regels beogen de toegankelijkheid en bereikbaarheid in verband met het uitvoeren van onderzoek, inspectie, reparatie en keuringen te waarborgen

1192

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van merken van afkeuring op drukapparatuur of samenstellen

Product: ministeriële regeling: Stcrt. 1999, 232, Stcrt. 2001, 224

Periode: 1999–2003

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 26, lid 3 b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1193

Handeling: Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks blijkt dat drukapparatuur of samenstellen, die voorzien zijn van de CE-markering, een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de gezondheid, de fabrikant/importeur van het gevaarlijke werktuig de gebruikers daarvan dient te waarschuwen voor dat gevaar

Product: beschikking

Periode: 1999–2003

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 27, lid 1, 2 en 3, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na uitvoering van de beschikking

1194

Handeling: Het verbieden, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks blijkt dat drukapparatuur of samenstellen, die zijn voorzien van de CE-markering, een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de gezondheid, tot het vervaardigen, invoeren, verhandelen en in bedrijf stellen van de drukapparatuur of samenstellen

Product: beschikking

Periode: 1999–2003

Grondslag: Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 28, lid 1, 2 en 3, b.w. Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na uitvoering van de beschikking

3.1.5 Handelingen met betrekking tot nucleaire veiligheid

3.1.5.1 Röntgenstralenwet/Röntgenstralenbesluit

304

Handeling: Het verlenen van vergunningen met betrekking tot het in voorraad houden van toestellen die stralen voortbrengen of radioactieve stoffen.

Product: vergunning

Periode: 1931–1963

Grondslag: Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) art. 2, eerste lid b.w. Stb. 1963, 82

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

305

Handeling: Het bij amvb geven van nadere voorschriften ten aanzien van het aanvragen en verlenen van vergunningen en het geven van voorschriften waaraan toestellen die stralen voortbrengen, toestellen en werkruimtes met verschillende beveiligingsmiddelen moeten voldoen en waaraan moet worden voldaan ten aanzien van het voorraad houden van radioactieve stoffen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130)

Periode: 1931–1963

Grondslag: Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) art. 2, 3, 4 b.w. Stb. 1963, 82

Waardering: B (1)

306

Handeling: Het instellen van een commissie van deskundigen.

Product: beschikking

Periode: ....–1963

Grondslag: Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) art. 4 b.w. Stb. 1963, 82

Waardering: B (4)

307

Handeling: Het verlenen van dispensatie aan bestaande installaties ten aanzien van de eisen in art. 5, eerste lid van het besluit.

Product: beschikking

Periode: ....–1963

Grondslag: Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) art. 5, tweede lid b.w. Stb. 1963, 82

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.5.2 Veiligheidsbesluit ioniserende stralen

121

Handeling: Het aangeven van waarden welke zullen gelden voor het relatief biologisch effect.

Product:

Periode: 1963–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 2, zevende lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

122

Handeling: Het aanwijzen van stoffen waarvan het werken ermee wordt beschouwd als radiologische werkzaamheden.

Product:

Periode: 1963–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 2, lid 24c (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

123

Handeling: Het vaststellen van grenswaarden van ioniserende stralen uitzendende (v.a. 1963 radio-actieve) stoffen.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 6, tweede lid, art. 7, tweede lid

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 6, tweede lid, art. 7, tweede lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

124

Handeling: Het vaststellen van een model voor aantekening ten aanzien van bereiding, ontvangst, verwerking, afgifte, deponering als afval of afvoer van ioniserende stralen uitzendende stoffen.

Product: ministeriële regeling

– nr. 5117B (Stcrt. 1957, 251, b.w. Stcrt. 1964, 39)

– nr. 110095 (Stcrt. 1964, 39)

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957) 116, art. 19, eerste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) lid 21, eerste lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

125

Handeling: Het aanwijzen van bepaalde ondernemingen of groep van ondernemingen, waarin radiologische werkzaamheden worden verricht, waar de werkgever in het bezit moet zijn van een geldig bewijs waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de voorschriften.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, eerste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art 23, eerste lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

126

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van een geldig bewijs, waaruit blijkt dat ten tijde dat het werd opgemaakt, was voldaan aan de op een onderneming van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot voorkomen van ongevallen en beroepsziekten als gevolg van ioniserende stralen.

Product: ministeriële regeling

– nr. 5117 A (Stcrt. 1957, 251)

– nr. 566 (Stcrt. 1963, 157)

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, eerste, tweede en vierde lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art 23, eerste, tweede en vierde lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

127

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen de beslissing van daartoe bevoegde instellingen om geen bewijs, waaruit blijkt dat was voldaan aan de op een onderneming van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot voorkomen van ongevallen en beroepsziekten als gevolg van ioniserende stralen, af te geven.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, achtste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen, Stb. 1963, 98, art. 23, zevende lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

128

Handeling: Het bepalen van de wijze waarop mededeling moet worden gedaan aan het districtshoofd van de aanwezigheid of het zich ontdoen van toestellen die ioniserende stralen uitzenden.

Product:

Periode: 1963–1970

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 22 (b.w. Stb. 1969, 514)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

129

Handeling: Het aanwijzen van gevallen waarin werknemers, die met radiologische arbeid zullen worden belast, geneeskundig worden onderzocht door een door het districtshoofd aangewezen geneeskundige of geneeskundige dienst.

Product:

Periode: 1958–1963

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 28, derde lid (b.w. Stb. 1963, 98)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

130

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen ten behoeve van een herkeuring voor werknemers die radiologische werkzaamheden verrichten.

Product:

Periode: 1963–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 31, vierde lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

131

Handeling: Het stellen van nadere bepalingen betreffende geneeskundig onderzoek van werknemers die radiologische werkzaamheden verrichten.

Product:

Periode: 1963–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 31, vijfde lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

132

Handeling: Het erkennen van instellingen die persoonlijke controlemiddelen verstrekken en periodiek bepalen aan hoeveel ioniserende stralen de betrokken werknemers zijn blootgesteld.

Product:

Periode: 1963–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 33, eerste lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

133

Handeling: Het goedkeuren van modellen voor een register waarin de resultaten van controle op de dosis ioniserende stralen worden opgenomen.

Product: ministeriële regeling

– nr 5117B (Stcrt. 1957, 251, b.w. Stcrt. 1964, 239)

– nr. 7074 (Stcrt. 1964, 239)

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 30, vierde lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 33, vijfde lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

134

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van de voorschriften ter voorkoming van ongevallen en beroepsziekten ten gevolge van blootstelling aan ioniserende stralen.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 41, eerste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art 43, eerste lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.5.3 Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004

1195

Handeling: Het voorkomen en verminderen van arbeidsrisico’s als gevolg van nucleaire straling

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art. 4

Waardering: B (1)

Toelichting: onder arbeidsrisico’s wordt begrepen gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s en

risico’s op zware ongevallen

1196

Handeling: Het ondersteunen en stimuleren van werkgevers en werknemers voor het voorkomen en verminderen van arbeidsrisico’s als gevolg van nucleaire straling

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art. 4

Waardering: B (5)

Toelichting: onder arbeidsrisico’s wordt begrepen gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s en

risico’s op zware ongevallen

1197

Handeling: Het bevorderen van (eigen) deskundigheid ten behoeve van normering, standaardisering en handhaving met betrekking tot nucleaire straling

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art. 4

Waardering: B (5)

1198

Handeling: Het bevorderen van de afstemming op het terrein van arbeidsveiligheid en publieksveiligheid met betrekking tot nucleaire straling

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art. 4

Waardering: B (5)

Toelichting: dit gebeurt onder meer door het uitvoeren en begeleiden van verbetertrajecten in bedrijven en bedrijfstakken en in samenwerking met werkgevers en werknemers

1199

Handeling: Het stimuleren van kwaliteit van arbeid met nucleaire straling

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal

Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art. 4

Waardering: B (5)

Toelichting: dit gebeurt onder meer door de genomen maatregelen te monitoren en te bewaken. Daarnaast wordt geprobeerd draagvlak van de maatregelen te krijgen in het bedrijfsleven

3.1.6 Handleiding arbeids- en rusttijden

Arbeidswet 1919/Rijtijdenwet 1936/uitvoeringsbesluiten

395

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van bij mijnen behorende bovengronds gelegen werken en inrichtingen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Aanwijzing van de bij een mijn behorende bovengronds gelegen werken en inrichtingen (Stb. 1939, 841; b.w. Stb. 1953, 37)

– Aanwijzing van de bij mijnen behorende bovengronds gelegen werken en inrichtingen (Stb. 1953, 37; b.w. Stb. 1984, 228)

– Besluit houdende aanwijzing van de bij mijnen behorende bovengronds gelegen werken en inrichtingen (Stb. 1984, 228)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 1 eerste lid sub b, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

396

Handeling: Het bij amvb gelijkstellen van inrichtingen of takken van dienst onder overheidsbeheer met ondernemingen in de zin van de Arbeidswet.

Product: algemene maatregel van bestuur

voorbeelden:

– Gelijkstellingsbesluit kinderbeschermingsinrichtingen (Stb. 1979, 587; b.w. Stb. 1992, 439);

– Gelijkstellingsbesluit bedrijfsverenigingen (Stb. 1989, 183)

Periode: 1960–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd bij Stb. 1960, 37, art. 1 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

397

Handeling: Het bij amvb regelen van gevallen waar sprake is van een combinatie van inrichtingen (werkplaats, winkel, kantoor), maar waar niet de wetsbepalingen van de verste strekking gelden.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit tot vaststelling van een amvb, voor zover betreft bloemenbinderijen, tevens bloemwinkels (Stb. 1929, 497)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 7, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

398

Handeling: Het nader regelen van hulparbeid van lichte aard in landbouw en winkels, verricht door eigen, aangehuwde of pleeg- of adoptiekinderen van hoofd of bestuurder van de onderneming.

Product:

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

399

Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Landbouw en Visserij en de minister van Onderwijs en Wetenschappen aanwijzen van beroepsopleidingen waar niet-leerplichtige jeugdigen in het kader van stages arbeid mogen verrichten.

Product: erkenning

Periode: 1965–1971

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1964, 30, art. 9 derde lid onder c, Stb. 1970, 353, art. 9 derde lid onder c en vierde lid onder a (b.w. Stb. 1971, 356)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

400

Handeling: Het gelijkstellen van beroepsopleidingen met bij of krachtens wet geregelde beroepsopleidingen waarvoor de verbodsbepalingen op arbeid door jeugdigen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1973-1997

Grondslag: Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 28, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

401

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen of ontheffingen van het verbod tot het verrichten van kinderarbeid.

Product:

Periode: 1955-1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1954, 388) art. 9bis derde lid, diverse malen vernummerd en gewijzigd: art. 9bis vierde lid (Stb. 1964, 30), art. 9a vierde lid (Stb. 1970, 353), art. 9a zesde lid (Stb. 1971, 356), sinds 1981 op grond van art. 9p derde lid (Stb. 1977, 360), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

402

Handeling: Het na overleg met de minister van Onderwijs en Wetenschappen aanpassen van het maximale aantal uren, gerelateerd aan het aantal dagen per week waarin onderwijs wordt gevolgd, dat partieel leerplichtige kinderen arbeid mogen verrichten.

Product: regeling?

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9b eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

403

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan ondernemers van de verplichting jeugdige werknemers in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen.

Product: ontheffing

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 12 vierde lid (b.w. Stb. 1977, 360) en art. 12 vijfde lid, zoals vernummerd Stb. 1971, 356, art. 12a derde lid (b.w. Stb. 1977, 360), opgenomen in Jongerenstatuut (Stb. 1977, 360) art. 9d vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

404

Handeling: Het bij amvb nader regelen van arbeids- en rusttijden van jeugdige personen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werk- en rusttijdenbesluit jeugdigen (Stb. 1979, 588)

Periode: 1959-1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9h, 9i, 9j en 9k, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

405

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen ontheffingen van districtshoofden van bepalingen ten aanzien van arbeids- en rusttijden van jeugdigen.

Product:

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9p, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

406

Handeling: Het aanwijzen van inrichtingen waar jeugdige personen avond- en weekeindarbeid mogen verrichten.

Product: ministeriële regeling

– Aanwijzingen recreatiecentra en aanwijzing kinderbeschermingsinrichtingen (Stcrt. 1981, 17)

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9h, tweede lid (vernummerd derde lid Stb. 1978, 214) en 9i, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

407

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk voor jeugdigen.

Product:

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9q eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

408

Handeling: Het aanwijzen van gevallen waarin jeugdige personen arbeid mogen verrichten in meer dan één onderneming.

Product: ministeriële regeling

– Vrijstellingsregeling Jeugdwerkgarantie (Stcrt. 1992, 2)

Periode: 1991–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd bij Stb. 1919, 250, art. 9n, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

409

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen uitspraken van districtshoofden inzake bepalingen aan werkgevers omtrent de aanpassing van arbeidstijden van zwangere werkneemsters.

Product:

Periode: 1989–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 95) art. 10a, vierde lid (vernummerd art. 10a derde lid Stb. 1992, 422), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

410

Handeling: Het bij amvb voorschrijven dat bepaalde arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden niet of slechts onder voorwaarden mag worden verricht door jeugdigen of vrouwen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 1920, 694; b.w. Stb. 1993, 68)

– Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652; i.w. 1973), b.w. Stb. 1997, 60

Periode: 1940–1997

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 10, zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 90, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

411

Handeling: Het vaststellen van de vorm van verklaringen van oogheelkundige onderzoeken.

Product: Vaststelling vorm verklaringen (Stcrt. 1920, 189)

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 8 onder G (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

412

Handeling: Het vaststellen van de vorm van verklaringen van geneeskundige onderzoeken van lichamelijke gesteldheid van jeugdigen of vrouwen in fabrieken of werkplaatsen die werken met schadelijke stoffen.

Product: Vaststelling vorm verklaringen (Stcrt. 1920, 189)

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 35 zesde lid en art. 49 onder b (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

413

Handeling: Het bepalen van vorm en wijze van bijhouden van registers waarin verklaringen, omtrent de lichamelijke gesteldheid van vrouwen en jeugdigen, werkzaam in keramische bedrijven, moeten worden ingeschreven.

Product:

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 52 zevende lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

414

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen tot het doen van herkeuringen van jeugdigen of vrouwen waarvoor eerdere keuring heeft uitgewezen dat bepaalde arbeid gevaar voor leven of gezondheid oplevert.

Product:

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 70 (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

415

Handeling: Het beslissen in beroepen tegen eisen, aanwijzingen, oordelen of andere beslissingen (incl. het uitblijven van beslissingen) van districtshoofden ingevolge bepalingen aangaande veiligheid en gezondheid van jeugdigen en vrouwen.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 68 (b.w. Stb. 1993, 68), art. 69 (b.w. Stb. 1990, 491) art. 71 (b.w. Stb. 1972, 652); Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 30 eerste en tweede lid, b.w. Stb. 1997, 60; Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9p derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

416

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van een arbeidsverbod voor vrouwen of jeugdigen zoals gesteld in het Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694).

Product: ontheffing/vrijstelling

Periode: 1940–1990

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 72 eerste lid (b.w. Stb. 1990, 491)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

417

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van verboden op door de minister aan te wijzen arbeid van lichte aard door jeugdigen.

Product: vrijstelling

voorbeelden:

– Vrijstellingsregelingen 15-jarigen (Stcrt. 1971, 160 en 231) en vrijstellingsregeling trekkerarbeid (Stcrt. 1977, 178), gewijzigd Stcrt.1995, 59

– Regeling houdende vrijstelling inzake het werken door jeugdigen aan vleessnijmachines (Stcrt. 1996, 35),

– Vrijstellingsregeling bedienen van heftructs door jeugdigen (Stcrt. 1996, 43)

Periode: 1940–1997

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 72 tweede lid (b.w. Stb. 1972, 652); Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 29 eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60; Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1970, 353, art. 9a derde lid, vernummerd art. 9a vijfde lid (Stb. 1971, 356), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

418

Handeling: Het aanwijzen van werkzaamheden en werktuigen die voor jeugdigen bijzondere gevaren kunnen opleveren.

Product: ministeriële regeling

– Uitvoering Arbeidsbesluit jeugdigen (Stcrt. 1973, 50)

Periode: 1973-1993

Grondslag: Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 5; art. 6 tweede lid; art. 10 tweede lid; art. 12; art. 15 tweede lid (geheel b.w. Stb. 1993, 68)

Waardering: B (4)

419

Handeling: Het vaststellen van de vorm van verklaringen van geneeskundige onderzoeken van lichamelijke gesteldheid van jeugdigen aan boord van zeeschepen.

Product:

Periode: 1940–1946

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 3bis, eerste lid onder B4 (b.w. Stb. 1946, G 322)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

420

Handeling: Het bij amvb vaststellen van nadere regels aangaande arbeid van jeugdigen aan boord van zeeschepen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– algemene maatregel van bestuur betreffende arbeid van jeugdige personen aan boord van schepen in gebruik voor de zeevaart (Stb. 1946, G 322; b.w. Stb. 1981, 528)

Periode: 1940–1981

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 10, 71, 72bis (b.w. Stb. 1977, 360) en 92 (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: B (1)

421

Handeling: Het verlenen van vrijstelling aan niet meer leerplichtigen van 14 jaar en ouder tot het verrichten van arbeid op zeevisserijschepen.

Product: vrijstelling

Periode: 1947-1981

Grondslag: Arbeid van jeugdige personen aan boord van schepen in gebruik voor de zeevaart (Stb. 1946, G 322), art. 1 tweede lid (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

422

Handeling: Het vaststellen van de vorm van arbeidsregisters aan boord van zeeschepen.

Product: koninklijk besluit

– Vaststelling tot een model monsterrol tevens beschouwd als arbeidsregister (Stb. 1950, K 102)

Periode: 1940–1981

Grondslag: Arbeid van jeugdige personen aan boord van schepen in gebruik voor de zeevaart (Stb. 1927, 369) art. 2, tweede lid en (Stb. 1946, G 322), art. 3, tweede lid (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

423

Handeling: Het bij amvb regelen dat bepalingen omtrent kinderarbeid, arbeids- en rusttijden en administratieve bepalingen niet van toepassing zijn op landbouwarbeid.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Kinderarbeid in de landbouw (Stb. 1956, 280; b.w. Stb. 1981, 528)

Periode: 1956-1981

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 70, tweede lid en art. 92bis (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: B (1)

424

Handeling: Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve controlemiddelen in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929 (Stb. 306, b.w. Stb. 1973, 379)

– Rustdagbesluit toonkunstenaars in bioscopen 1929 (Stb. 380; b.w. Stcrt. 1941, 203)

– Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391), b.w. per 1-1-1997

– Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127), b.w. per 1-1-1997

– Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128), b.w. per 1-1-1997

– Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 14, art. 15, art. 16, tweede en derde lid, art. 17 (b.w. Stb. 1977, 360), art. 18 en art. 71, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

425

Handeling: Het vaststellen van modellen rustdagkaarten en de wijze waarop werk- en rustdagen daarop worden aangegeven.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking vaststelling model rustdagkaart transportarbeiders te land (Stcrt. 1929, 232)

– Beschikking vaststelling model rustdagkaart toonkunstenaars in bioscopen (Stcrt. 1929, 232)

Periode: 1940–1973

Grondslag: Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929 (Stb. 306), art. 4 derde lid ( b.w. Stb. 1973, 379);

Rustdagbesluit voor toonkunstenaars in bioscopen 1929 (Stb. 380) art. 2 derde lid (b.w. Stcrt. 1941, 203)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

426

Handeling: Het aangeven van de wijze waarop burgemeesters aantekening houden van de rustdagkaarten en de wijze waarop de opgave van de kaarten aan het districtshoofd moeten worden verzonden.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking regelen aantekening afgegeven rustdagkaarten transportarbeiders te land (Stcrt. 1929, 232)

– Beschikking regelen aantekening afgegeven rustdagkaarten toonkunstenaars in bioscopen (Stcrt. 1929, 232)

Periode: 1940–1973

Grondslag: Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929 (Stb. 306) art. 4, vijfde lid (Stb. 1973, 379); Rustdagbesluit voor toonkunstenaars in bioscopen 1929 (Stb. 380) art. 2 vijfde lid (b.w. Stcrt. 1941, 203)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

427

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in pakhuizen.

Product:

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 6, vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

428

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan pakhuizen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product:

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 16 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

429

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan pakhuizen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product: vrijstelling

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 23, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

430

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan pakhuizen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product:

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 23, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

431

Handeling: Het bijstellen van de loongrens van werknemers in pakhuizen waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hun niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks)

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 24 onder b, sinds 1974 op grond van art. 24 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

432

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen werkzaam in pakhuizen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel.

Product:

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 26, tweede en derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

433

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 8, derde lid, art. 13, derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

434

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 16, tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

435

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 20 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

436

Handeling: Het bijstellen van de loongrens van werknemers in bad- en zweminrichtingen waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hen niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks)

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 21 onder b, sinds 1974 op grond van art. 21 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

437

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 23 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

438

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in bioscopen.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 7 derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

439

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake goedkeuringen aan jeugdige personen om in het kader van een opleiding voor het bedienen van filmapparatuur, ’s avonds of op zondag arbeid te verrichten.

Product:

Periode: 1958–1981

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 8 tweede lid (b.w. Stb. 1979, 588)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

440

Handeling: Het erkennen van opleidingsinstellingen voor het bedienen van filmapparatuur.

Product: erkenning

– Erkenning Stichting instituut tot opleiding van technisch bioscooppersoneel (Stcrt. 1958, 111)

Periode: 1958–1981

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 8 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1979, 588)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

441

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan bioscopen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

442

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan bioscopen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 15 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

443

Handeling: Het bijstellen van de loongrens van werknemers in bioscopen waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hen niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks)

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 16 onder b, sinds 1974 op grond van art. 16 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

444

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen werkzaam in bioscopen, op grond van de aard van hun werk, met het hoofd der bioscoop.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 18 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

445

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake goedkeuringen aan jeugdige personen om op zondag arbeid om redenen van maatschappelijke aard te verrichten.

Product:

Periode: 1959-1981

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 4 tweede lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

446

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in de restgroepen.

Product:

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 9 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

447

Handeling: Het geven van nadere voorschriften omtrent vorm en inhoud van een werkboekje waarop werk- en rusttijden worden aangetekend en de wijze waarop dit moet worden ingevuld, bewaard en ter inzage moet worden verstrekt.

Product: regeling

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 13 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

448

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan groepen ondernemingen in de restgroepen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product: vrijstelling

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 16 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

449

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan groepen ondernemingen in de restgroepen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product:

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 16 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

450

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vrijstellingen aan ondernemingen uit de restgroepen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product:

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 21 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

451

Handeling: Het bijstellen van de loongrens van werknemers in ondernemingen uit de restgroepen waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hen niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks)

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 22 onder b, sinds 1974 op grond van art. 22 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

452

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen werkzaam in ondernemingen uit de restgroepen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel uit die onderneming.

Product:

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 24 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

453

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake vergunning om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 19 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

454

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan groepen van ondernemingen, niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen, om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: vergunning

voorbeeld:

Algemene vergunning variabele werktijden (Stcrt. 1985, 238 en Stcrt. 1989, 192)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 19 vijfde en zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

455

Handeling: Het geven van toestemming aan inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in spoedeisende gevallen.

Product: machtiging

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 20 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

456

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders van inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen af te willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in spoedeisende gevallen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking betreffende de vaststelling van modellen formulieren in verband met overwerk (Stcrt. 1954, 241 en Stcrt. 1989, 192)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 20 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

457

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door werknemers in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 21 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

458

Handeling: Het bij amvb stellen van regelen ten aanzien van arbeids- en rusttijden van arbeiders die landbouwarbeid verrichten.

Product:

Periode: 1956-1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 21ter, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

459

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door landbouwarbeiders.

Product:

Periode: 1956-1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 21quater derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

460

Handeling: Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve bepalingen in fabrieken en werkplaatsen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 624) art. 22 tweede en derde lid, art. 23, art. 25, art. 31 eerste en zevende lid (vernummerd tot zesde lid, Stb. 1992, 422) en art. 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

461

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake de aanwijzing van halve vrije dagen in slagerijen, poelierswerkplaatsen of schoonmaakwerkplaatsen van vis, schaal- of schelpdieren.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 17 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

462

Handeling: Het goedkeuren van werktijdregelingen in fabrieken en werkplaatsen.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 44, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

463

Handeling: Het geven van voorschriften omtrent het houden van aantekening en doen van mededeling door ondernemers aan districtshoofden over het speten van haringen door vrouwen tussen 22.00 en 02.00 uur.

Product: voorschrift

Periode: 1940–1953

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 54 (b.w. Stb. 1953, 491)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

464

Handeling: Het vaststellen van de vorm van een geschrift waarin hoofden of bestuurders van ondernemingen aantekening houden van de afwijkingen van werk- en rusttijden zoals vermeld in arbeidslijst of rooster door werknemers.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 73 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

465

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met opzichthoudend personeel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 77 tweede en derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

466

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in fabrieken en werkplaatsen (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 22 zevende lid, vernummerd vijfde lid (Stb. 1989, 95), art. 28 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

467

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan fabrieken en werkplaatsen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: vergunning

voorbeelden:

– Besluit werktijd in slagerijen (Stcrt. 1976, 55)

– Algemene vergunning variabele werktijden (Stcrt. 1985, 238 en Stcrt. 1989, 192);

– Algemene vergunning arbeid in broodbakkerijen (Stcrt. 1986, 244 en Stcrt. 1989, 192);

– Algemene vergunning grafische bedrijven (Stcrt. 1990, 42);

– Vergunning afwijken arbeidstijden en vrijstelling arbeidslijst (Stcrt. 1995, 138)

– Vergunning afwijkende arbeidstijden bloemen- groothandel (Stcrt. 1995, 138)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 22 zesde en zevende lid; art. 28 vijfde, zesde en zevende lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

468

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen tot het verrichten van nachtarbeid door vrouwen.

Product:

Periode: 1986-1989

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 147) art. 28a derde lid (b.w. 1989)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

469

Handeling: Het toestaan dat in spoedeisende gevallen zonder vergunning van het districtshoofd wordt afgeweken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: machtiging

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 29 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

470

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden voor arbeiders in fabrieken en werkplaatsen in spoedeisende gevallen.

Product: ministeriële regeling

– Stcrt. 1929, 90

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 29 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

471

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van werknemers in fabrieken en werkplaatsen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 31 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

472

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan ondernemingen om af te wijken van bepalingen omtrent rusttijden.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 31 achtste lid, vernummerd zevende lid (Stb. 1992, 422), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

473

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door arbeiders in fabrieken en werkplaatsen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 32 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

474

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de verklaring, waarmee hoofden of bestuurders van broodbakkerijen te kennen geven buiten geoorloofde uren bakkersarbeid te (laten) verrichten.

Product: ministeriële regeling

– Vaststelling vorm van kennisgeving en verklaring inzake te verrichten bakkersarbeid na 22 uur (Stcrt 1976, 145)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tweede lid onder b, b.w. Stb. 1995, 598, art. 35 vijfde lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770); Werktijdenbesluit fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 770) art. 57b, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

475

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om buiten geoorloofde tijden bakkersarbeid te verrichten.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 vierde en negende lid, art. 36 vijfde lid, art. 37 vierde lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770), b.w. Stb. 1995, 598; Algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 38 vierde lid (Stb. 1934, 109) art. 3 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

476

Handeling: Het verlenen van vergunningen tot het verrichten van bakkersarbeid buiten geoorloofde tijden in broodbakkerijen met tenminste zes bakkersgezellen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tweede lid onder f, art. 36 derde lid onder e (b.w. Stb. 1975, 403 en 770)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

477

Handeling: Het bij amvb regelen van bakkersarbeid door joden.

Product: algemene maatregel van bestuur

algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 36 derde lid onder b (Stb. 1920, 745)

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 derde lid onder b (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: B (1)

478

Handeling: Het vaststellen van de vorm van een verklaring waaruit blijkt dat een broodbakkerij een joodse onderneming is.

Product: ministeriële regeling

(zou staan in Stcrt. 1932, 62, echter niet aangetroffen)

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 zesde lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

479

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beslissingen van districtshoofden inzake het intrekken van de verklaring waaruit blijkt dat een broodbakkerij een joodse onderneming is.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 achtste lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

480

Handeling: Het machtigen van ondernemers tot het (opnieuw) afleggen van de verklaring waaruit blijkt dat een broodbakkerij een joodse onderneming is.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 negende lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

481

Handeling: Het gelijkstellen van bakkerijen als behorende tot een joodse onderneming.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 tiende lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

482

Handeling: Het aanwijzen van gemeenten waar bakkers, werkend zonder hulp van anderen, ‘s avonds en ’s nachts géén bakkersarbeid mogen verrichten.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 38 eerste lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

483

Handeling: Het bij amvb regelen van de wijze van vergunningverlening aan bakkers, werkend zonder hulp van anderen, die ’s avonds en ’s nachts bakkersarbeid willen verrichten.

Product: algemene maatregel van bestuur

algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 38 vierde lid (Stb. 1934, 109)

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1933, 647, art. 38 vierde lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

484

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van rusttijden van bakkersgezellen.

Product: algemene maatregel van bestuur

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 40 derde lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: B (1)

485

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van het bepaalde ten aanzien van arbeids- en rusttijden in broodbakkerijen in het belang van de verzorging van het leger.

Product: vergunning

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 41 eerste lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

486

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen bij opeenhopingen van werk of bijzondere omstandigheden (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 42 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

487

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan groepen van bakkerijen om af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen bij opeenhopingen van werk of bijzondere omstandigheden (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 42 zesde en zevende lid; sinds 1976 (Stb. 1975, 770) op grond van Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 28 vijfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

488

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om door produktieregeling in ploegendiensten af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen.

Product:

Periode: 1962–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1962, 301) art. 42a derde lid; b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

489

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door bakkersgezellen.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 43 derde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

490

Handeling: Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve bepalingen in winkels.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) (Stb. 84)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) artt. 44, 47 en 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

491

Handeling: Het beslissen op beroepen inzake eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van winkelpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 9 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

492

Handeling: Het beslissen op beroepen inzake beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door winkelpersoneel (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 10 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

493

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan winkelondernemingen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: vergunning

voorbeelden:

– Pauzeregeling op de dag van de wekelijkse avondopenstelling (Stcrt. 1980, 241)

– Vergunning werktijdbegrenzing in verband met experiment Winkelsluitingswet (Stcrt. 1991, 212)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 10 zesde, zevende en achtste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

494

Handeling: Het op verzoek van vakverenigingen intrekken of wijzigen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden, indien blijkt dat de belangen van het winkelpersoneel erdoor worden geschaad.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

495

Handeling: Het beslissen op beroepen inzake beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend en toezichthoudend personeel in winkels.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 19 tweede en derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

496

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door winkelpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 48 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

497

Handeling: Het bij amvb regelen van de arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve bepalingen in kantoren.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 49 tweede lid, art. 50, art. 52 veertiende lid, art. 52bis en art. 68 elfde lid, b.w Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

498

Handeling: Het bijstellen van de loongrens van werknemers in kantoren waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

– diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks), bijvoorbeeld in Stcrt.1995, 216

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 7 onder e, sinds 1974 op grond van art. 7a (Stb. 1974, 759), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

499

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend of wetenschappelijk personeel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 9 tweede en derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

500

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van kantoorpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 10 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

501

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door kantoorpersoneel (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 50 vierde lid (b.w. Stb. 1960, 37), art. 52, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

502

Handeling: Het geven van toestemming om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door kantoorpersoneel in spoedeisende gevallen.

Product: machtiging

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 52 zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

503

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden van kantoorpersoneel in spoedeisende gevallen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking vorm mededeling (Stcrt. 1937, 116 en Stcrt. 1989, 192)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 52 zevende lid, b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 vijfde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

504

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan kantoren af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: vergunning

voorbeelden:

– Besluit werktijd in handelsbanken (Stcrt. 1978, 85);

– Beschikking werktijden in bankkantoren (Stcrt. 1991, 59)

– Beschikking arbeidstijden arbeiders werkzaam in kantoren van banken (Stcrt. 1996, 29)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 52 tiende en elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 achtste negende en tiende lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

505

Handeling: Het vaststellen van de vorm van het geschrift waarop door hoofden of bestuurders de van arbeidslijst of rooster afwijkende werk- en rusttijdbepalingen van kantoorpersoneel is aangegeven.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 19 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

506

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door kantoorpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 53 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

507

Handeling: Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve bepalingen in apotheken.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537; b.w. 1965)

– Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 624) art. 54, art. 57 eerste lid en art. 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

508

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake roosters met avond-, nacht- en zondagsdiensten van apothekerspersoneel om arbeid te verrichten bestaande uit het voldoen aan aanvragen om geneesmiddelen.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) artt. 4, 5, 6 en 7 tweede lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 10 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

509

Handeling: Het beslissen op beroepen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van apothekerspersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 12 vierde lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 7 derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

510

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door apothekerspersoneel (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 13 vierde lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 13 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

511

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan apotheken om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: vergunning

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 13 vijfde, zesde en zevende lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 13 vijfde, zesde en zevende lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

512

Handeling: Het toestaan dat zonder vergunning door apotheken wordt afgeweken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: machtiging

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 14 eerste lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 14 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

513

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden van apothekerspersoneel.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking vorm mededeling (Stcrt. 1933, 26 en Stcrt. 1989, 192)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 14 tweede lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 14 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

514

Handeling: Het op verzoek van vakverenigingen intrekken of wijzigen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden, indien blijkt dat de belangen van apothekerspersoneel erdoor worden geschaad.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 16 eerste lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 16 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

515

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door apothekerspersoneel.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 58 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

516

Handeling: Het bij amvb regelen van werk- en rusttijden en bijbehorende administratieve bepalingen ten aanzien van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863; b.w. 1949), Werktijdenbesluit voor jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen en hotels 1937 (Stb. 864; b.w. 1949) en Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 59, art. 62 en art. 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

517

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens het werk van jeugdige personen in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1940–1981

Grondslag: Werktijdenbesluit voor jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen en hotels 1937 (Stb. 864) art. 2 derde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 3 vierde lid (b.w. Stb. 1979, 588)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

518

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen aan jeugdigen om ‘s avonds arbeid te verrichten in hotels of koffiehuizen.

Product:

Periode: 1951–1981

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1951, 390) art. 61 derde lid (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

519

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens het werk van volwassen personen in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1949–1996

Grondslag: ‘Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949’ (Stb. J 352) art. 6 vijfde lid (vernummerd zesde lid, Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

520

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in koffiehuizen en hotels (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 2 derde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 12 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

521

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan koffiehuizen en hotels af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: vergunning

– Algemene vergunningen horecabedrijven (Stcrt. 1978, 59, Stcrt. 1979, 74, Stcrt. 1983, 101 en Stcrt. 1993, 66, Stcrt.1995, 52)

– Vergunning voor horecabedrijven in de bollenstreek (Stcrt. 1995, 52)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 2 vierde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 12 zesde, zevende en achtste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

522

Handeling: Het op verzoek (vakverenigingen of branchevereniging) of ambtshalve intrekken of wijzigen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden, indien blijkt dat de belangen van koffiehuis- en hotelpersoneel erdoor worden geschaad.

Product:

Periode: 1949–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 13 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

523

Handeling: Het toestaan dat (in spoedeisende gevallen) zonder vergunning (van het districtshoofd) wordt afgeweken van de vastgestelde werk- en rusttijden.

Product: machtiging

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 3 eerste lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 14 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

524

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking vorm mededeling (Stcrt. 1949, 175 en Stcrt. 1989, 192)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 3 tweede lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 14 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

525

Handeling: Het bijstellen van de loongrens van werknemers in koffiehuizen en hotels waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

– diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) bijvoorbeeld in Stcrt.1995, 216

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 11 eerste lid onder b; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 19 onder c, vernummerd art. 20 tweede lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

526

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake nachtrust van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1949–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 19 onder e (vernummerd art. 20 onder e, Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

527

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend of toezichthoudend personeel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 11 tweede en derde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 21 tweede en vierde lid, vernummerd art. 22 tweede en vierde lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

528

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door personen werkzaam in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 63 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

529

Handeling: Het bij amvb regelen van werk- en rusttijden van personen werkzaam in verplegings- of verzorgingsinrichtingen, waarvoor de bepalingen in de Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) ten aanzien van arbeid in die inrichtingen niet gelden.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1976–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 403) art. 64, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

530

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen, met personen belast met wetenschappelijk onderzoek in verplegings- of verzorgingsinrichtingen, waardoor bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 2 vierde en vijfde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

531

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens het werk van geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 6 vijfde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

532

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen (overwerk).

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 11 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

533

Handeling: Het bij amvb regelen van werk- en rusttijden en bijbehorende administratieve bepalingen ten aanzien van personen werkzaam in (verplegings)inrichtingen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359, b.w. 1957)

– Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196, b.w. 1993)

– Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439), b.w. per 1-1-1997

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 1975, 403) art. 65 en art. 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

534

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het gelijkstellen van personen, met leidinggevenden van of (sinds 1993) met personen belast met wetenschappelijk onderzoek in (verplegings)inrichtingen, waardoor bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1957–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 2 vierde en vijfde lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 4 vierde en vijfde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

535

Handeling: Het in overeenstemming met de minister van WVC aanwijzen van gevallen waarin het Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) niet van toepassing is.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 6, b.w. per 1-1-1997

Waardering: B (4)

536

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens het werk van werknemers in (verplegings-)inrichtingen.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 5 tweede lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 9 tweede lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 10 vijfde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

537

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in (verplegings)inrichtingen (overwerk).

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 12 vierde lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 18 vierde lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 17 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

538

Handeling: Het vaststellen van de vorm van geschriften waarop hoofden of bestuurders de regeling der rusttijden, niet vermeld op arbeidslijst of rooster voor werknemers in verplegingsinrichtingen, aangeven.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1957–1992

Grondslag: Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 22 tweede lid onder c en art. 22 derde lid onder b (b.w. Stb. 1992, 439)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

539

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben van nevenbetrekkingen door werknemers in (verplegings)inrichtingen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 66 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

540

Handeling: Het vaststellen van modellen en de wijze van administratie van arbeidskaarten.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking model arbeidskaart (Stcrt. 1963, 159 en Stcrt. 1971, 183)

Periode: 1940–1991

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 67 derde, vierde en zesde lid (b.w. Stb. 1991, 394)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

541

Handeling: Het verlenen van vrijstelling van bepalingen ten aanzien van arbeidslijsten.

Product: ministeriële regeling

Voorbeeld:

– Besluit van 3 december 1951, nr. 1937 (Stcrt. 1951, 238)

– Vergunning afwijken arbeidstijden en vrijstelling arbeidslijst (Stcrt. 1995, 138)

– Beschikking arbeidstijden arbeiders werkzaam in kantoren van banken (Stcrt. 1996, 29)

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 68 twaalfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

542

Handeling: Het vaststellen van vorm en inhoud van arbeidslijsten en -registers.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking tot vaststelling arbeidslijst (Stcrt. 1920, 184, Stcrt. 1929, 39, Stcrt. 1971, 183 en Stcrt. 1992, 53)

– Beschikking tot vaststelling arbeidsregister (Stcrt. 1924, 3, Stcrt 1951, 227 en Stcrt. 1971, 187)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 68 eerste en veertiende lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

543

Handeling: Het bepalen dat ondernemingen verplicht zijn de voorschriften ten aanzien van arbeids- en rusttijden na te leven.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 72, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

544

Handeling: Het vervaardigen van een jaarlijks verslag der werkzaamheden van de Arbeidsinspectie ter overlegging aan de Staten Generaal.

Product: jaarverslag

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 77 zesde lid, zoals vernummerd Stb. 1975, 403, art. 76a vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (2)

545

Handeling: Het met andere ministers opdracht geven tot handhaving en uitvoering van bepalingen ten aanzien van arbeidsomstandigheden aan ambtenaren niet ressorterend onder het ministerie van Sociale Zaken

Product:

Periode: 1983–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1975, 403, art. 78, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

546

Handeling: Het bij amvb aanwijzen van ziekten waarvan door de behandelende medicus aangifte moet worden gedaan.

Product: algemene maatregel van bestuur

– algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 82 (Stb. 1920. 773)

Periode: 1940–1971

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 82 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1971, 224)

Waardering: B (1)

547

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de kennisgeving waarmee medici van omschreven (beroeps)ziekten kennisgeven aan de minister of de directeur-generaal van de Arbeid.

Product:

Periode: 1940–1971?

Grondslag: Algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 82 (Stb. 1920. 773) art. 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

548

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen bepalingen van de distictshoofden inzake het verbieden van werkzaamheden of het verblijf van jeugdigen of vrouwen in als gevaarlijk aangewezen ruimten.

Product:

Periode: 1951–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1951, 135, art. 82sexies, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

549

Handeling: Het nader regelen van de toegang tot plaatsen waar arbeid in de zin der Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) wordt verricht.

Product: ministeriële regeling

– Aanwijzing ambtenaren (Stcrt. 1928, 208)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 85 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

550

Handeling: Het bepalen en nader regelen van werkzaamheden waarop de Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) niet van toepassing is.

Product: ministeriële regeling

– Besluiten ten aanzien van arbeid in fabrieken en werkplaatsen van tram- en spoorwegondernemingen (Stcrt. 1938, 143) en arbeid van PTT-werknemers (Besluit PTT, Stcrt. 1924, 111)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 88; art. 89 eerste lid; art. 90, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

551

Handeling: Het bij amvb vaststellen van voorschriften aangaande arbeids- en rusttijden en administratieve bepalingen ten aanzien van arbeid bij spoor- of tramonderneming.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 89 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

552

Handeling: Het, met het oog op korte vrijheidsstraffen onbetaalde arbeid, in overeenstemming met de minister van Justitie stellen van nadere regels ter afwijking of aanvulling van de Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A).

Product: ministeriële regeling

– Werk- en rusttijdenbesluit alternatieve sancties (Stcrt. 1992, 234)

Periode: 1989–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1989, 482, art. 92, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (4)

553

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden van de Arbeidsinspectie inzake het aanmerken van één der leden van een coöperatie als hoofd of bestuurder.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 94 derde en zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

554

Handeling: Het bij amvb geven van voorschriften aangaande het doen van mededelingen aan belanghebbenden omtrent het verlenen van vergunningen, machtigingen en vrijstellingen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Besluit van 28 augustus 1920 (Stb. 731)

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 97 tweede en derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

555

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van werk- en rusttijden met betrekking tot het tegengaan van oververmoeidheid van bestuurders van motorrijtuigen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842), vervangen door:

– Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469), vervangen door:

– Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25), vervangen door:

– Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547), b.w. Stb. 1995, 598

Periode: 1940–1995

Grondslag: Rijtijdenwet 1936 (Stb. 1936, 802) art. 1, 1a, 7, 12 en 15, b.w. Stb. 1995, 598

Termijn: B (1)

556

Handeling: Het erkennen als of gelijkstellen van personen die in dienstbetrekking een personenauto besturen aan handelsreizigers of particuliere chauffeurs (in beroep).

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 43, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

557

Handeling: Het vaststellen van het model van een werkboekje.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 46, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

558

Handeling: Het bepalen van de wijze waarop burgemeesters de administratie omtrent werkboekjes moeten inrichten.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 46, achtste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

559

Handeling: Het vaststellen van de vorm van chauffeursregisters.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 50, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

560

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aangaande werkboekjes en chauffeursregisters voor bepaalde tijd.

Product: beschikking

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 51

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

561

Handeling: Het verlenen van ontheffing ten aanzien van het in de wet bepaalde ten aanzien van bestuurders van vrachtauto’s.

Product: ministeriële regeling

– Arbeidstijd voor bestuurders van vrachtauto’s brandstoffenhandel (Stcrt. 1956, 5)

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

562

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan bepaalde groepen van bestuurders van motorrijtuigen.

Product: ontheffing

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, negende lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

563

Handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien het opmaken en afgeven van geneeskundige verklaringen waaruit blijkt dat bestuurders van autobussen of vrachtauto’s geschikt zijn als bestuurder op internationale routes.

Product:

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, tweede lid

Waardering: B (4)

564

Handeling: Het vaststellen van het model van de verklaring waaruit blijkt dat bestuurders van autobussen of vrachtauto’s geschikt zijn als bestuurders op internationale routes.

Product:

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

565

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van hernieuwde onderzoeken wanneer de bestuurders van autobussen of vrachtauto’s niet de geschiktheid bezit tot het besturen van autobussen of vrachtauto’s op internationale routes.

Product:

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, vierde lid

Waardering: B (4)

566

Handeling: Het stellen van eisen waaraan verbandtrommels in autobussen of vrachtauto’s moeten voldoen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6126 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking verbandtrommel (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1960–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 29; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 12; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 8, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

567

Handeling: Het vaststellen van het model en geldigheidsduur van de werkmap.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6127 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking model werkmap (Stcrt. 1970, 30)

– Beschikking model en geldigheidsduur werkmap

(Stcrt. 1971, 28)

– Beschikking werkmap (Stcrt. 1978, 63)

Periode: 1960–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 30, derde lid, art. 32, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 25, derde lid, art. 27, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

568

Handeling: Het goedkeuren van het materiaal waarvan werkmappen en werkboekjes zijn vervaardigd.

Product: goedkeuring

Periode: 1961–1998

Grondslag: Beschikking nr. 6127 (Stcrt. 1960, 233) art. 1 en 6, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

569

Handeling: Het vaststellen van het model van de verklaring ter verkrijging van een vervangende werkmap onder aanwijzing van de instantie aan welke de verklaring moet worden ingezonden.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr 6128 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking model verklaring voor vervangend exemplaar van de werkmap (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, vierde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. art. 27, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

935

Handeling: Het bepalen op welke wijze aantekening dient te worden gehouden van de afgifte van de werkmappen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr B 60/2798 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking aantekening afgifte en verlenging geldigheidsduur werkmap (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, vijfde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 27, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

570

Handeling: Het bepalen van de wijze waarop aangifte moet worden gedaan over het aantal uitgereikte werkmappen van het voorafgaande jaar.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6129 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking opgave van het aantal uitgereikte werkmappen nr. 80080 (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, zesde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 27, zesde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

571

Handeling: Het, in overleg met de ministers van verkeer en waterstaat en van binnenlandse zaken, vaststellen van de kosten van werkmappen en werkboekjes.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6130 (Stcrt. 1960, 233)

– beschikking betreffende de prijs van de werkmap en het werkboekje (Stcrt. 1974, 167)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, zevende lid, art. 33, eerste lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 27, zevende lid, art. 28, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

572

Handeling: Het vaststellen van bepalingen inzake het gebruik van werkmappen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6141 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking gebruik werkmap (Stcrt. 1970, 30)

– Beschikking gebruik werkmap (Stcrt 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 34, eerste, tweede en derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 29, derde en vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

573

Handeling: Het vaststellen van het model van de twaalf-uren-verklaring.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6142 (Stcrt. 1960, 233)

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 36, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

574

Handeling: Het vaststellen van het model van het dienstrooster.

Product: ministeriële regeling

– beschikking model dienstrooster (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 32, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

575

Handeling: Het vaststellen van het model van het bemanningsregister.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6143 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking model bemanningsregister (Stcrt. 1971, 28)

– Beschikking bemanningsregister (Stcrt. 1978, 63)

Periode: 1960–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 38, derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 34, derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 23, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

576

Handeling: Het stellen van regels betreffende de registratie van persoonlijke contrôleboekjes.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking register persoonlijk contrôleboekje (Stcrt. 1970, 30)

Periode: 1970–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) zoals gewijzigd (Stb. 1969, 625) art. 39b, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

577

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van het in de wet bepaalde betreffende ander vervoer dan met autobus, huurauto of vrachtauto.

Product: ontheffing

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 40, eerste lid, art 41

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

578

Handeling: Het verlenen van ontheffing aan bepaalde of alle groepen bemanningsleden van ander vervoer dan autobussen, huurauto’s of vrachtauto’s.

Product: ontheffing

– Beschikking betreffende algemeen ontheffing ex artikel 42 Rijtijdenbesluit (Stcrt. 1960, 253)

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 42, art. 43

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

579

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het waarmerken van en aantekeningen maken in registers van werkboekjes door de rijkshoofdinspecteur of het districtshoofd.

Product: ministeriële regeling

– beschikking bewaren register werkboekjes (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1971–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 33, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

580

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van slaapbanken.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking slaapbank (Stcrt. 1973, 42)

– Beschikking slaapbank (Stcrt. 1978, 78)

Periode: 1971–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 20, zesde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 2, onder m, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

581

Handeling: Het verlenen van ontheffingen met betrekking tot ander vervoer dan vervoer van goederen tegen vergoeding of vervoer van personen, in een onderneming waaraan ingevolge de Wet autovervoer goederen of de wet autovervoer personen vergunning is verleend.

Product: ontheffing

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 44, eerste lid, art. 45

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

582

Handeling: Het verlenen van vrijstelling ten aanzien van alle of bepaalde groepen bemanningsleden van het in de wet bepaalde.

Product: vrijstelling

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 46, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

583

Handeling: Het in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken geven van voorschriften omtrent de afgifte, geldigheidsduur en verlenging van werkmappen, en van de kosten hiervan.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

584

Handeling: Het geven van voorschriften ten aanzien van het gebruik van de werkmap en de registratie en controle van werkboekjes.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

585

Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot het aanbrengen en gebruik van een tachograaf en de registratiebladen, en de controle daarop.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking gebruik tachograaf (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 20, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 20 jaar na geldigheidsduur

586

Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot de opstelling, bekendmaking en bewaring van de dienstregeling.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking dienstregeling (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 21, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

587

Handeling: Het vaststellen van het model van het dienstrooster, en het geven van voorschriften met betrekking tot goedkeuring, invulling, bekendmaking en bewaring van het dienstrooster.

Product: ministeriële regeling

– beschikking dienstrooster (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 22, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

588

Handeling: Het beschikken op beroepen tegen beslissingen van de districtshoofden van de Arbeidsinspectie of de Rijkshoofdinspecteurs van het verkeer.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 27, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

589

Handeling: Het verlenen van ontheffingen in beroep ten aanzien van het in het besluit bepaalde.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 28, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

590

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan alle of bepaalde groepen van bemanningsleden, danwel van bepaalde categorieën motorrijtuigen ten aanzien van het in het besluit bepaalde.

Product: ontheffing

voorbeelden:

– Beschikking vrijstelling getuigschrift vakbekwaamheid (Stcrt. 1978, 125) vervangen (Stcrt. 1979, 124) vervangen (Stcrt. 1983, 64)

– Beschikking vrijstelling tachograaf (Stcrt. 1978, 63) verlenging (Stcrt. 1981, 2)

– Beschikking verlenging ontheffing werkmap (Stcrt. 1979, 151)

– Beschikking vrijstelling service-monteurs (Stcrt. 1980, 87)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 29, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

591

Handeling: Het vaststellen van het bedrag dat verschuldigd is voor het verkrijgen van een ontheffing.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking vergoedingsbedrag ontheffing (Stcrt. 1978, 63)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 31, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

592

Handeling: Het bij amvb stellen van regels ten aanzien van arbeids- en rusttijden van havenarbeiders in stuwadoorsondernemingen.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858), b.w. per 1-1-1997

periode 1940–1996

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1931, 331) art. 9, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (1)

593

Handeling: Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake vergunningen om af te wijken van vastgestelde arbeids- en rusttijden.

Product:

periode 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 8 vierde lid art. 9 vierde lid, art. 10 derde lid (vernummerd art. 8 derde lid, art. 9 derde lid en art. 10 tweede lid (Stb. 1992, 435), b.w. per 1-1-1997, art. 11 derde lid (b.w. Stb. 1992, 435)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

594

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan groepen van stuwadoorsondernemingen om af te wijken van vastgestelde arbeids- en rusttijden.

Product: vergunning

periode 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 7 tweede lid onder d, art. 8 vijfde lid, art. 9 vijfde lid, art. 10 vierde lid (vernummerd art. 8 vierde lid, art. 9 vierde lid en art. 10 derde lid (Stb. 1992, 435), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.1.7 Handelingen subsidieverstrekking

595

Handeling: Het verlenen van subsidie aan de sociale partnersvoor de uitvoering van projecten gericht op veiligheid, gezondheid of welzijn van de werknemers bij of in verband met de arbeid.

Product: -Subsidieverlening convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 187)

– Subsiedieregeling arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 215)

Periode: 1975–

Grondslag: div. subsidieregelingen, Kaderwet SZW-subsidies (Stb. 1997, 285), art. 3

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na afhandeling

1200

Handeling: Het vaststellen van een subsidieplafonds voor activiteiten die zijn gebaseerd op een door de overheid en sociale partners afgesloten intentieverklaring of convenant in een bepaalde bedrijfstak

Product: ministeriële regeling: (Stcrt. 2000, 181)

Periode: 1999–

Grondslag: Subsidieverlening convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 187) art. 9, lid 1 gewijzigd Stcrt. 2002, 53, Subsiedieregeling arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 215) art. 8, lid 1 gewijzigd Stcrt. 2002, 53

Waardering: V

Termijn: 7 jaar

596

Handeling: Het instellen van bedrijfsbegeleidingscommissies, die toezicht houden op arbeidsplaatsverbeteringsprojecten, rapporteren aan de minister, en effecten registreren.

Product:

Periode: 1975–?

Grondslag: div. subsidieregelingen

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afhandeling

597

Handeling: Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Bezwaarschriften Arbeidsplaatsverbetering (Bezwarencommissie).

Product:

Periode: 1977–1986

Grondslag: div. subsidieregelingen

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na aftreden/ontslag

598

Handeling: Het beslissen op een verzoek tot afwijking bij de uitvoering van het project van de subsidiebeschikking door de werkgever.

Product:

Periode: 1975–?

Grondslag: div. subsidieregelingen

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

599

Handeling: Het beoordelen welke arbeidsplaatsen moeilijk vervulbaar zijn.

Product:

Periode: 1981–?

Grondslag: Stimuleringsregeling arbeidsplaatsenverbetering 1981 (Stcrt. 1981, 98) art. 5, eerste lid, onder a

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afhandeling

3.2 Actor: de Directeur-Generaal van de Arbeid (ressorteert onder de minister van SZW)

5

Handeling: Het meewerken aan ministerie-breed beleid, voor zover het arbeidsomstandigheden betreft.

Product: bijvoorbeeld: de Sociale Nota’s

Periode: 1940–1994

Grondslag: –

Waardering: B (1)

6

Handeling: Het voorbereiden van nieuwe wetgeving aangaande arbeidsomstandigheden of het wijzigingen of herzien van bestaande wetgeving.

Product: wet- en regelgeving

Periode: 1940–1994

Grondslag: Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201, Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202, Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

Waardering: B (1)

600

Handeling: Het informeren en adviseren van de minister ten behoeve van standpuntbepalingen in ministerraad voor zover het arbeidsomstandigheden betreft.

Product:

Periode: 1940–1994

Grondslag: –

Waardering: B (3)

601

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of het secretariaat niet bij het directoraat-generaal van de Arbeid berust.

Product: verslagen, notulen

Periode: (1940) 1945–1994

Grondslag: –

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

602

Handeling: Het opstellen van de Publikatie- en Voorlichtingsbladen van de Arbeidsinspectie.

Product: P- en V-bladen

Periode: ..-1994

Grondslag: –

Waardering: B (4)

603

Handeling: Het aanwijzen van individuele bedrijven waarvan de werkgever moet zorgen voor een arbeidsveiligheidsrapport.

Product:

Periode: 1983–1994

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 eerste en tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

604

Handeling: Het aanwijzen van individuele bedrijven waaraan een deskundige dienst moet zijn verbonden.

Product:

Periode: 1975–1993

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20c tweede lid en art. 20e eerste lid (i.w. Stb. 1975, 43);

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 tweede lid (niet in werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), art 18 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673), art. 19 tweede lid (i.w. Stb. 1987, 605), b.w. Stb. 1993, 757

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

605

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan alle, bepaalde of groepen fabrieken en werkplaatsen van voorschriften uit het EVB tot veilig werken met elektriciteit.

Product: ontheffing

– Stcrt. 1941, 102; Stcrt. 1942, 9

Periode: (1941) 1945–1947

Grondslag: Besluit van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, houdende ontheffing van de bepalingen van het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (Stcrt. 1941, 58) art. 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

606

Handeling: Het nemen van een bindende beslissing bij een geschil tussen het districtshoofd en werkgever omtrent de uitvoering van door het districtshoofd gegeven voorschriften ter voorkoming van ongevallen, besmetting en beroepsziekten.

Product:

Periode: 1958–1963

Grondslag: Beschikking van 19 december 1957, nr. 5117 A (Stcrt. 1957, 251)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

607

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van gestelde veiligheidsvoorschriften waaraan aangewezen werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen moeten voldoen.

Product: ontheffing

Periode: 1949–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

608

Handeling: Het eisen dat bepaalde groepen van werknemers geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig worden onderzocht.

Product:

Periode: 1988–1994

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 vierde lid (i.w. Stb. 1982, 673); gewijzigd Stb. 1987, 535, Stb. 1993, 757

Waardering: B (4)

609

Handeling: Het stellen van eisen met betrekking tot de persoon of personen door wie of onder wier leiding het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden gedaan.

Product:

Periode: 1988–1994

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder b, gewijzigd (Stb. 1987, 535) en Stb. 1993, 757

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

610

Handeling: Het beslissen op verzoeken van werknemers om het bedrijf een aanwijzing te geven op het gebied van het arbeidsveiligheidsrapport, de arbodienst, de bedrijfsgezondheidsdienst of de veiligheidsdienst.

Product:

Periode: 1983–1994

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 40 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673); zoals gewijzigd Stb. 1987 535;, gewijzigd Stb. 1992, 422 art. 40 (basis van de bevoegdheid wordt de Algemene wet bestuursrecht)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

611

Handeling: Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende verbodsbepalingen voor gevaarlijke werktuigen.

Product: beschikking

Periode: 1949–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

612

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot dorgarnituren.

Product: vrijstelling

Periode: 1952–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 3201 (Stcrt. 1958, 128) art. 3

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

613

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot spanninggevers.

Product: ontheffing

Periode: 1952–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 6552 (Stcrt. 1958, 223) art. 10

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

614

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen (tot 1973) en ontheffingen (vanaf 1973) ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot verplaatsbare transporteurs.

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 1952–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 841 (Stcrt. 1963, 220) art. 3, gewijzigd Regeling nr. 80623 (Stcrt. 1973, 84) art. 3

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

615

Handeling: Het waarmerken van een voor het type kenmerkend monster van een schiethamer of splinterkap.

Product:

Periode: 1967–1994

Grondslag: Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 4

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

616

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot schiethamers en splinterkappen.

Product: ontheffing

Periode: 1952–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 8

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

617

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van schiethamers en splinterkappen, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1967–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 9

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

618

Handeling: Het waarmerken van een voor het type kenmerkend monster van een acetyleenontwikkelaar, terugslagveiligheid of reduceertoestel.

Product:

Periode: 1967–1994

Grondslag: ministeriële regeling nr. 6516 (Stcrt. 1967, 252) art. 4

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

619

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen

Product: ontheffing

Periode: 1952–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 6516 (Stcrt. 1967, 252) art. 11

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

620

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de keuringinstanties met betrekking tot de keuringen.

Product:

Periode: 1985–1994

Grondslag: Regeling aanwijzing keuringsinstanties voor containers (Stcrt. 1985, 23) art. 3, onder c

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

621

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot werktuigen, toestellen en gereedschappen genoemd in hoofdstuk II van het Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen.

Product: ontheffing

Periode: 1952–1994

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

622

Handeling: Het verlenen van ontheffing aan jeugdigen om ’s zondags en ’s avonds en ’s nachts arbeid te verrichten in hotels of koffiehuizen.

Product: ontheffing

Periode: (1943) 1945–1951

Grondslag: Besluit van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken (Stcrt. 1943, 222); Verordening no. 23/1940 en Verordening no. 3/1940

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

623

Handeling: Het verzoeken aan medici die aangifte hebben gedaan van beroepsziekte(n) tot het verstrekken van nadere informatie.

Product: rapportage

Periode: (1940) 1945–1971?

Grondslag: algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 82 (Stb. 1920. 773) art. 3

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

624

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van het verbod om op maandagen dans- en amusementsmuziek ten gehore te brengen of te doen brengen.

Product: ontheffing

periode (1941) 1945–1994

Grondslag: Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stcrt. 1941, 203) art. 3 eerste lid (b.w. Stb. 1951, 281); Wet wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stb. 1951, 281) art. 4 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3 Actor: de Arbeidsinspectie (ressorteert onder de minister van SZW)

3.3.1 Algemene handelingen

1071

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeids- omstandigheden.

Product: brieven aan burgers e.d.

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) artikel 8, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) artikel 22

Waardering: V

Termijn: 2 jaar

Opmerking: Onder deze handeling valt niet de behandeling van klachten. Zie hiervoor handeling 1072/967.

1072/967

Handeling: Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: ‘uitspraken’

Periode: 1940–

Grondslag:

Waardering: B (5)

1073

Handeling: Het adviseren van de bewindspersonen en/of de direceur van het centraal kantoor over aangelegenheden op het werkterrein van het regionaal kantoor.

Product: adviezen

Periode: 1994–

Grondslag: Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4, gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) artikel 4:4 onder b

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

1074

Handeling: Het verzamelen en bewerken van informatie ter ondersteuning van de (optimale) voorbereiding, bepaling en evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: – rapporten (van inspectieprojecten)

– het bijdragen aan de totstandkoming van de Arbolijst

Periode: 1994–

Grondslag: Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4, gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128 artikel 4:4 onder c, Arbeidsomstandighedenbesluit Stb. 1997, 60) artikelen 2.26, eerste lid, 2.41, eerste lid onder d, 4.24, lid 5,4.49, eerste lid, 4.54, tweede lid onder a, gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 4.54, lid 2, gewijzigd Stb. 2003, 4.54, lid 3, 4.94, eerste lid 4.95 en 4.96, gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2c, lid 2 en 3, gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.17, lid 1, 6.19, lid 2

Waardering: V

Termijn: 20 jaar

Opmerking: De eindrapporten blijven bewaard. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

3.3.2 Handelingen veiligheid, gezondheid en welzijn

3.3.2.1 Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidsomstandighedenwet 1998

625

Handeling: Het stellen van eisen aan werkgevers met betrekking tot het arbeidsveiligheidsrapport of het stelsel van voorzieningen gericht op het beperken van de gevolgen van een bedrijfsramp.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 tiende en elfde lid (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1999, 122

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

1201

Handeling: Het beoordelen van de maatregelen die de werkgever heeft genomen ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Product: beoordeling, rapportage

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 6, lid 1 onder b

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na beoordeling

Opmerking: de Arbeidsinspectie beoordeelt het veiligheidsrapport op interne veiligheid. Op grond van deze beoordeling wordt, op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Stb. 1999, 234), een milieuvergunning door de minister van VROM verstrekt

1202

Handeling: Het ter beschikking van het publiek stellen van de gegevens die door de werkgevers van de categorieën bedrijven of inrichtingen op schrift zijn gesteld ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Product: publicatie

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5a, lid 1, b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.7, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

Toelichting: 1 exemplaar wordt bewaard

1203

Handeling: Het (al dan niet) instellen van een onderzoek naar aanleiding van een melding van een ernstig (bijna-)ongeval

Product: rapporten e.d.

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 9, lid 1, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 2.42c, lid 1 en 2

Waardering: V

Termijn: 20 jaar na afronding van het onderzoek

2 jaar indien geen onderzoek wordt verricht

Toelichting: Gebeurtenissen, die een onuitwisbare invloed hebben op een regio, blijven bewaard

626

Handeling: Het aanwijzen van individuele bedrijven die verplicht zijn één of meer arbocommissies in te stellen.

Product:

Periode: 1990–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 derde lid; zoals vernummerd Stb. 1990, 91, art. 15 derde lid (i.w. Stb. 1990, 488), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

627

Handeling: Het beslissen in beroepen van arbocommissies tegen werkgevers inzake weigeringen toe te stemmen tot het uitnodigen van deskundigen voor vergaderingen of schriftelijk adviezen.

Product:

Periode: 1980–1990

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 elfde lid (niet in werking getreden); b.w. Stb. 1990, 91

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

1204

Handeling: Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: rapportage (waaronder het beoordelen van arbeidsveiligheidsrapporten)

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 3, 4, 5, 6 7 en 26

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na afdoening

661

Handeling: Het eisen dat bepaalde groepen van werknemers geneeskundig worden onderzocht.

Product:

Periode: 1983–1988

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 vierde lid (i.w. Stb. 1982, 673); gewijzigd Stb. 1987, 535

Waardering: B (4)

662

Handeling: Het eisen dat individueel aangewezen werknemers geneeskundig/ arbeidsgezondheidskundig worden onderzocht.

Product:

Periode: 1940–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 24 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 vijfde lid, gewijzigd Stb. 1993, 757 en Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

664

Handeling: Het stellen van eisen met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden verricht.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder a, gewijzigd Stb. 1993, 757, vernummerd Stb. 1995, 598, negende lid onder a, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

666

Handeling: Het stellen van eisen met betrekking tot de persoon of personen door wie of onder wier leiding het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden gedaan.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder b, gewijzigd (Stb. 1987, 535) en Stb. 1993, 757, vernummerd (Stb. 1995, 598) negende lid onder b, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

1205

Handeling: Het stellen van een eis tot naleving aan een werkgever betreffende de wijze waarop een of meer bepalingen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstan-dighedenwet 1998 moeten worden nageleefd

Product: eis tot naleving

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.27, lid 1, 29, lid 4,

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) art. 9.21, gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 9.22

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de eis tot naleving)

1206

Handeling: Het bevelen tot het stilleggen van het werk indien werkzaamheden of het verblijf op een plaats ernstig gevaar opleveren voor personen

Product: gedagtekend schrijven

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.28, lid 1, 29, lid 4

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na afdoening

1207

Handeling: Het, met betrekking tot een bedrijf of inrichting, verlenen van ontheffing van de voorschriften krachtens de artikelen 5 en 12 tot en met 18 van de Arbeidsom-standighedenwet 1998

Product: ontheffing

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 30, lid 2

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na vervallen ontheffing

667

Handeling: Het opsporen van in de Caissonwet/Wet op werken onder overdruk, Veiligheidswet 1934, Silicosewet en de Arbeidsomstandighedenwet strafbaar gestelde feiten.

Product:

Periode: 1940–1999

Grondslag: Caissonwet 1905 (Stb. 1905, 143) art. 11; Wet op de werken onder overdruk 1968 (Stb. 1968, 44) art. 15, Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 32, eerste lid; Silicosewet (Stb. 1951, 134) art. 9 onder a; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 32 eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184; opsporingsbevoegdheid voor wat betreft de Arbowet berust op de Wet Economische Delicten (Stb. 1950, K 258) art. 17

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

668

Handeling: Het instellen van onderzoeken (al dan niet na een ongeval).

Product: rapportage

Periode: 1940–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 26 eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 32 derde en vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 20 jaar na afdoening

1208

Handeling: Het opleggen van een bestuurlijke boete aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon indien handelingen of het nalaten daarvan in strijd zijn met bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Product: kennisgeving, boeterapport, boetebeschikking, aanmaning, dwangbevel

Periode: 1999–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 34, lid 1, art. 35, lid 3, art. 36, lid 3, art. 37, lid 1, art. 39, lid 1, art. 40, lid 1

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na afrekening

670

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan de werkgever, indien wettelijke voorschriften niet, onvoldoende of onjuist worden nageleefd.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 35 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

671

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de uitvoeringsbepalingen krachtens de artikelen 2, 4 eerste, tweede en negende lid en 24 van de Arbowet.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid, gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

672

Handeling: Het bepalen dat personen niet op aangewezen plaatsen mogen verblijven of aangewezen werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, dan wel moeten worden gestaakt.

Product:

Periode: 1951–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1951, 136) art. 26bis eerste en zesde lid, gewijzigd (Stb. 1971, 225) vijfde lid; Wet op het werken onder overdruk 1968 (Stb. 44) art. 11, eerste lid (i.w. Stb. 1970, 531); Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 37 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

674

Handeling: Het beslissen op verzoeken van werknemers of werkgevers om wetstoepassing van het geven van een aanwijzing, het stellen van een eis tot naleving of het bevelen tot stillegging van het werk.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 40 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673), gewijzigd Stb. 1992, 422 art. 40; (basis van de bevoegdheid wordt de Algemene wet bestuursrecht), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

678

Handeling: Het verlenen van ontheffingen betreffende voorschriften ten aanzien van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden.

Product: ontheffing

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41 tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.2 Arbeidsomstandighedenbesluit

1147

Handeling: Het beoordelen van de schriftelijke melding van een werkgever met betrekking tot de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in het bedrijf die naast gevolgen voor de arbeidsveiligheid ook consequenties kunnen hebben voor het milieu en de veiligheid buiten het bedrijf

Product: beoordeling

Periode: 2004–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5g, lid 1, lid 2 en lid 3

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

Toelichting: Een kopie van de melding wordt gezonden aan het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer (B & W, regionale brandweer)

1162

Handeling: Het beheren van de resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van de arbodienst van het bedrijf of inrichting dat de werkzaamheden heeft gestaakt

Product:

Periode: 2002-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.10d, lid 5

Waardering: V

Termijn: 40 jaar na beëindiging blootstelling werknemer

Toelichting: Deze gegevens worden na beëindiging van de werkzaamheden van de arbodienst van het bedrijf of inrichting aan de Arbeidsinspectie overgedragen

1175

Handeling: Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van de verboden krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit

Product: vrijstelling, ontheffing

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 105 art. 9.10, b.w. Stb. 1999, 435, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.16a, 9.17, 9.18,

9.19, 9.20

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de vrijstelling/ontheffing

3.3.2.3 Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit Arbeidsinspectie

1209

Handeling: Het adviseren van de Rijksbelastingdienst met betrekking tot verzoeken op grond van de willekeurige afschrijvingen arbo-investeringen

Product: adviezen

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 216) art. 3.32, lid 2, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (Stb. 1995, 635) art. 26, lid 3, Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit Arbeidsinspectie (Stcrt. 2004, 23) art. 8, lid 2 onder e

Waardering: V

Termijn: 2 jaar na afsluiting betreffende belastingjaar

3.3.2.4 Veiligheidswet

628

Handeling: Het aanwijzen van bepaalde fabrieken of werkplaatsen waar zich bijzondere gevaren voor de daar werkzame werknemers voordoen.

Product:

Periode: 1962–1975

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8b tweede lid (i.w. Stb. 1961, 237; b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

655

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van gestelde veiligheidsvoorschriften waaraan aangewezen werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen moeten voldoen.

Product: ontheffing

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

663

Handeling: Het geven van aanzeggingen aan werkgevers, dat werkzaamheden niet mogen worden verricht door bepaalde personen, onderzocht door geneeskundigen.

Product:

Periode: 1975–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p vijfde en negende lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

665

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen die werknemers onderzoeken.

Product:

Periode: 1975–1980

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p derde lid, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

673

Handeling: Het opmaken, ondertekenen en aanwijzen van de ophangplaats van een reglement bevattende hetgeen moet worden gedaan of nagelaten in het belang van de veiligheid van de arbeid.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 8 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

675

Handeling: Het aanwijzen in geval van twijfel, als wie het hoofd of bestuurder van de onderneming wordt aangemerkt.

Product:

Periode: 1975–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 12 zevende lid (i.w. Stb. 1975, 43)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

676

Handeling: Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende het gebruik van loodhoudende stoffen bij schilderwerk.

Product: beschikking

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 14 eerste lid en art. 15 tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

677

Handeling: Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende verbodsbepalingen voor gevaarlijke werktuigen.

Product: beschikking

Periode: 1940–1982

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.5 Veiligheidsbesluit fabrieken werkplaatsen (VBF)

631

Handeling: Het vorderen aan te tonen dat zand- en grindtrechters de grootst mogelijke belasting kunnen dragen.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872),zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 128, vierde lid (i.w. Stb. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

632

Handeling: Het vorderen van gegevens betreffende een hijs- of hefwerktuig, waaruit blijkt dat de bedrijfslasten in overeenstemming zijn met de voorschriften.

Product:

Periode: 1982–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 140, zesde lid (i.w. Stb. 1982, 177), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

633

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van het verstrekken van goed drinkwater aan arbeiders in fabrieken of werkplaatsen.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), art. 188, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

634

Handeling: Het vorderen van sterkte - en stabiliteitsberekeningen van de steigers, stellingen, stut- en andere hulpcontructies voor het uitvoeren van werken.

Product:

Periode: 1978–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212bis, eerste lid (i.w. Stb. 1978, 15), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

635

Handeling: Het stellen van eisen aan werkgevers betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften, waaraan met betrekking tot arbeid in fabrieken of werkplaatsen moet worden voldaan en van bijzondere regelingen voor bepaalde fabrieken of werkplaatsen.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: VBF (Stb. 1938, 872), art. 218, gewijzigd (Stb. 1982, 408), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.6 Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit (EVB)

636

Handeling: Het stellen van eisen aan werkgevers ten aanzien van de wijze van uitvoering van voorschriften tot veilig werken met elektriciteit.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: EVB (Stb. 1938, 873) art. 55, gewijzigd (Stb. 1982, 408), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.7 Veiligheidsbesluit loodwit

637

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften ter voorkoming van gezondheidsschade en bevordering van de hygiëne, gesteld in het VB loodwit, in bepaalde gevallen.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit loodwit (Stb. 1939, 865) art. 12, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.8 Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden

638

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van bepaalde gevallen van het in het besluit bepaalde.

Product:

Periode: 1949–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 18, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.9 Veiligheidsbesluit voor veenderijen

639

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften ter voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, het verlenen van eerste hulp en het ter beschikking stellen van schaftgelegenheden.

Product:

Periode: 1940–1950

Grondslag: Veiligheidsbesluit voor veenderijen (Stb. 1938, 874) art. 27 (i.w. Stb. 1938, 874, b.w. Stb. 1950, K 107)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.10 Landbouwveiligheidsbesluit

640

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen ten aanzien van overschrijding van de toegestane geluidsniveaus.

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 1991–1997

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 68e, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

641

Handeling: Het stellen van eisen aan de uitvoering/naleving van voorschriften uit het Landbouwveiligheidsbesluit ter voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, het verlenen van eerste hulp en het beschikbaar stellen van schaftgelegenheden en andere verblijfplaatsen.

Product:

Periode: 1950–1997

Grondslag: Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), gewijzigd (Stb. 1975, 365) art. 78, gewijzigd: Stb. 1982, 408, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.11 Veiligheidsbesluit binnenvaart

651

Handeling: Het afgeven van certificaten waaruit blijkt dat hijsinrichtingen met een werkbelasting van meer dan één ton aan een beproeving zijn onderworpen.

Product:

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 35 derde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

652

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften uit het Veiligheidsbesluit binnenschepen met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en van schade aan de gezondheid, het verschaffen van hulp bij ongevallen, het bevorderen van de hygiëne en de huisvesting van opvarenden.

Product:

Periode: 1963–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 112, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.12 Veiligheidsbesluit tankschepen

653

Handeling: Het stellen van eisen in het belang van de veiligheid bij arbeid met tankschepen in bijzondere gevallen.

Product:

Periode: 1974–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 19, tweede lid (i.w. 1974, 684), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

654/154

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van verboden of voorschriften uit het Veiligheidsbesluit Tankschepen aan ondernemingen.

Product: vrijstelling

Periode: 1974–1982

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 20, tweede lid (i.w. 1974, 684; b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.13 Veiligheidsbesluit restgroepen

660

Handeling: Het vorderen van gegevens waaruit blijkt dat op hijs- of hefwerktuigen, niet zijnde liften, aangeduide bedrijfslast in overeenstemming is met de voorschriften.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 31 zesde lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.14 Phosphorluciferwet 1901

679

Handeling: Het opsporen van overtredingen ten aanzien van het vervaardigen van phosphorlucifers.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1940–1997

Grondslag: Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 5, b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.15 Caissonwet/Caissonbesluit/Wet op werken onder overdruk

629

Handeling: Het goedkeuren van aanstellingen van geneeskundigen, verbonden aan bedrijven waar werken onder overdruk in uitvoering zijn.

Product:

Periode: 1970–1994

Grondslag: Caissonbesluit (Stb. 1968, 435) art. 28, derde lid, b.w. Stb. 1994, 740

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

630

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van de naleving van het in het Caissonbesluit bepaalde.

Product:

Periode: 1982–1994

Grondslag: Caissonbesluit (Stb. 1968, 435), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 408) art. 48c (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1994, 740

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

669

Handeling: Het stellen van (nadere) bindende voorschriften aan de werkgever ter naleving van bepalingen uit de Caissonwet/Wet op werken onder overdruk.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Caissonwet (Stb. 1905, 143) art. 4; Wet op de werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) art. 5 (i.w. Stb. 1905, 234, b.w. Stb. 1982, 673)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduurwet

3.3.2.16 Zandsteenbesluit

656

Handeling: Het verlenen van ontheffingen op het verbod zandsteen te bewerken, verwerken of voorhanden te hebben.

Product: beschikking

Periode: 1951–1997

Grondslag: Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 4 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1982, 408) art. 4, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.17 Zandstraalbesluit

657

Handeling: Het verlenen van ontheffingen op het verbod tot zandstralen.

Product: ontheffing

Periode: 1957–1997

Grondslag: Zandstaalbesluit (Stb. 1956, 434) art. 3 eerste lid; Zandstaalbesluit (Stb. 1973, 415) art. 4 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1982, 408), b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.18 Asbestbesluit

658

Handeling: Het verlenen van ontheffingen op het verbod crocidoliet of asbest te bewerken, verwerken of in voorraad te hebben.

Product: ontheffing

Periode: 1978–1988

Grondslag: Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 7 eerste lid onder a; vernummerd (Stb. 1982, 408) art. 8 (b.w. Stb. 1988, 560)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

659

Handeling: Het stellen van nadere eisen betreffende gebodsbepalingen ingeval van werken met asbest.

Product:

Periode: 1978–1988

Grondslag: Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 7 eerste lid onder b; vernummerd (Stb. 1982, 408) art. 7 (b.w. Stb. 1988, 560)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.2.19 Stuwadoorswet

680

Handeling: Het aanwijzen van bepaalde stuwadoorsondernemingen waar zich bijzondere gevaren voor de daar werkzame werknemers voordoen.

Product:

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quinquies, tweede lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.20 Steenhouwerswet

681

Handeling: Het stellen van nadere eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften ten aanzien van de lokalen waar steenhouwersarbeid wordt verricht, schaftlokalen en privaten, open terreinen bij werkruimtes, afwatering en andere voorschriften in het belang van de gezondheid.

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwersbesluit 1923 (Stb. 297) art. 47

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

682

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen om af te wijken van vastgestelde rusttijden.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 8 negende lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

683

Handeling: Het ontheffen van werkgevers van de verplichting er voor te zorgen dat steenhouwers gedurende rusttijden niet verblijven op plaatsen waar (steenhouwers-)werkzaamheden worden uitgevoerd.

Product: ontheffing

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 12 derde lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

684

Handeling: Het aanwijzen van personen als werkgever ingeval van coöperatieve steenhouwersarbeid.

Product:

Periode: 1940–1980

Grondslag: Steenhouwerswet 1921 art. 29 derde lid (b.w. Stb. 1971, 226)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.3.2.21 Huisarbeidswet

686

Handeling: Het opsporen van in de wet strafbaar gestelde feiten.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 18, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3 Handelingen met betrekking tot veiligheid van technische voortbrengselen

3.3.3.1 Wet op de gevaarlijke werktuigen

621

Handeling: Het verlenen van ontheffingen met betrekking ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot werktuigen, toestellen en gereedschappen (genoemd in hoofdstuk II van het Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen).

Product: ontheffing

Periode: 1996–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598,Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 2,b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

699

Handeling: Het handhaven van het bij of krachtens de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen bepaalde en het meewerken aan de uitvoering daarvan

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1983–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104), gewijzigd (Stb. 1980, 664) art. 16, lid 1, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339),Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, b.w. Stcrt. 1999, 64,Regeling nr. 1021/282 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 107

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.2 Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004/Warenwet

1210

Handeling: Het verlenen van vrijstelling of ontheffing voor technische voortbrengselen alsook voor liften, schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen daarvan en explosieveilig materieel

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 2004–

Grondslag: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004, (Stcrt. 2004, 23) art. 23, lid 2 onder c

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de geldigheid van de vrijstelling/ontheffing

Toelichting: deze bevoegdheid bestaat ook op basis van de artikel 16 van de Warenwet

1211

Handeling: Het oordelen dat technische voortbrengselen waaronder liften, schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen daarvan en explosieveilig materieel gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens of gevaar opleveren voor de veiligheid van zaken (en het gelasten aan de verhandelaar om de houders daarvan op de hoogte te stellen)

Product: rapportage, beoordeling, proces-verbaal, opleggen bestuursdwang

Periode: 2004–

Grondslag: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 (Stcrt. 2004, 23) art. 23, lid 2 onder c

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

Toelichting: Deze handeling vindt ook plaats op basis van de artikel 21 van de Warenwet

3.3.3.3 Dorsgarniturenbesluit

612

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot dorgarnituren.

Product: vrijstelling

Periode: 1995–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 3201 (Stcrt. 1958, 128) art. 3, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

687

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van dorsgarnituren, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1952–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, Regeling nr. 3201 (Stcrt. 1958, 128) art. 4, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.4 Liftenbesluit I

688/931

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot liften.

Product: ontheffing

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid; gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315,Regeling nr. 3112 (Stcrt. 1956, 168) art. 3, gewijzigd Stcrt. 1999, 64 art. 3, Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie (Stcrt. 1996, 128) art. 4:5

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

689/932

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van liften en veiligheidscomponenten enhet stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315,Regeling nr. 3112 (Stcrt. 1956, 168) art. 4, eerste lid onder a en b, gewijzigd Stcrt. 1999, 64 art. 4, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

1212 vervallen

3.3.3.5 Besluit spanninggevers voor schrikdraden

613

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot spanninggevers.

Product: ontheffing

Periode: 1995–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 6552 (Stcrt. 1958, 223) art. 10, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

690

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van spanninggevers, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1952–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 6552 (Stcrt. 1958, 223) art. 11, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.6 Besluit verplaatsbare transporteurs

614

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen (tot 1973) en ontheffingen (vanaf 1973) ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot verplaatsbare transporteurs.

Product: vrijstelling/ontheffing

Periode: 1995–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 841 (Stcrt. 1963, 220) art. 3, gewijzigd Regeling nr. 80623 (Stcrt. 1973, 84) art. 3, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

691

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van verplaatsbare transporteurs, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1967–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 841 (Stcrt. 1963, 220) art. 4, eerste lid, gewijzigd no. 80623 (Stcrt. 1973, 84) art. 7, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.7 Besluit schiethamers

615

Handeling: Het waarmerken van een voor het type kenmerkend monster van een schiethamer of splinterkap.

Product:

Periode: 1995–2003

Grondslag: Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 4, gewijzigd Stcrt. 1999, 64

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

Opmerking: Goedgekeurde monsters worden bewaard door het directoraat-generaal van de Arbeid/het Centraal kantoor van de Arbeidsinspectie

616

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot schiethamers en splinterkappen.

Product: ontheffing

Periode: 1995–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 8, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

617

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van schiethamers en splinterkappen, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1995–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, b.w. met Stb. 2003, 315,Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 9, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.8 Besluit acetyleenontwikkelaars

618

Handeling: Het waarmerken van een voor het type kenmerkend monster van een acetyleenontwikkelaar, terugslagveiligheid of reduceertoestel.

Product:

Periode: 1995–1999

Grondslag: ministeriële regeling nr. 6516 (Stcrt. 1967, 252) art. 4, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

619

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen

Product: ontheffing

Periode: 1995–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 6516 (Stcrt. 1967, 252) art. 11, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

692

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1967–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 6516, Stcrt. 1967, 252) art. 12, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.9 Besluit containers

620

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de keuringinstanties met betrekking tot de keuringen.

Product:

Periode: 1995–2003

Grondslag: Aanwijzing keuringsinstanties voor containers (Stcrt. 1985, 23) art. 3, onder c

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

693

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot containers.

Product: ontheffing

Periode: 1985–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 84/15335 (Stcrt. 1985, 23) art. 16, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

694

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van containers, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1967–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling nr. 84/15335 (Stcrt. 1985, 23) art. 17, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.10 Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen

695

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van gemotoriseerde transportwerktuigen, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1992–1995

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling (Stcrt. 1992, 40) art. 5, eerste lid, b.w. met Stb. 1993, 134 per 1-1-1996

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.11 Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines

696

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van kantel- en valbeveiligingen bouwmachines, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1992–1995

Grondslag: Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, Regeling (Stcrt. 1992, 106) art. 5, eerste lid, b.w. met Stb. 1993, 134 per 1-1-1996

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.12 Besluit drukvaten van eenvoudige vorm

697

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van drukvaten van eenvoudige vorm, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1992–2003

Grondslag: Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315,Regeling (Stcrt. 1992, 208) art. 5, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.3.13 Besluit machines

1213

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van machines of veiligheidscomponenten en het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn

Product: rapportage, eisen

Periode: 1993–2003

Grondslag: Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb.

1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315,Regeling houdende nadere regels ten aanzien van machines (Stcrt. 1993, 127), nr. 93/3055

Waardering: V

termijn: 1 jaar na afdoening van het onderzoek/eis

3.3.3.14 Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen

1214

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn

Product: rapportage, eisen

Periode: 1993–2003

Grondslag: Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb.

1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315, Regeling houdende nadere regels ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (Stcrt. 1993, 186) art. 5, lid 1

Waardering: V

termijn: 1 jaar na afdoening van het onderzoek/eis

3.3.3.15 Besluit explosieveilig materieel

1215

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van explosieveilig materieel en het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn

Product: rapportage, eisen

Periode: 1996–2003

Grondslag: Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb.

1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315, Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Stcrt. 1996, 57) art. 5, lid 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening van het onderzoek/eis

3.3.4 Handelingen met betrekking tot nucleaire veiligheid

3.3.4.1 Röntgenstralenwet

685

Handeling: Het opsporen van overtredingen van de röntgenstralenwet.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: ..–1963

Grondslag: Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) art. 8, b.w. Stb. 1963, 82

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.4.2 Veiligheidsbesluit ioniserende stralen

642

Handeling: Het verlenen van toestemming om arbeiders, die geen radiologische werkzaamheden verrichten of in die omgeving werken, aan een dosis van 1,5 rem bloot te stellen.

Product:

Periode: 1963–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 4, lid 2c (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

643

Handeling: Het, per geval, geven van aanwijzigingen met betrekking tot het deponeren en afvoeren van ioniserende stralen uitzendende stoffen.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 18, derde lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 20, derde lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

644

Handeling: Het stellen van eisen, indien werkgevers zich, ingeval van onenigheid met instituten bevoegd tot het afgeven van bewijzen, waaruit blijkt dat was voldaan aan de op een onderneming van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot voorkomen van ongevallen en beroepsziekten als gevolg van ioniserende stralen, tot het districtshoofd wendt.

Product:

Periode: 1958–1963

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, zesde lid (b.w. Stb. 1963, 98)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

645

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen of geneeskundige instanties die werknemers, die radiologische werkzaamheden verrichten, onderzoeken.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 28, eerste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 31, eerste lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

646

Handeling: Het onnodig oordelen van geneeskundig onderzoek bij werknemers die radiologische werkzaamheden verrichten.

Product:

Periode: 1958–1963

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 28, eerste lid (b.w. Stb. 1963, 98)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

647

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van de tijd, gedurende welke werknemers in bepaalde gevallen radiologische werkzaamheden mogen verrichten.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 29, eerste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen, (Stb. 1963, 98) art. 32 (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

648

Handeling: Het oordelen dat het onnodig is dat werknemers, die radiologische werkzaamheden verrichten, beschikking hebben over geschikte middelen ter controle van de dosis ioniserende stralen.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 30, eerste lid;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 33, eerste lid (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

649

Handeling: Het oordelen dat het onnodig is dat periodiek wordt gecontroleerd aan welke dosis ioniserende stralen werknemers blootgesteld zijn geweest.

Product:

Periode: 1958–1963

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 30, tweede lid (b.w. Stb. 1963, 98)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

650

Handeling: Het stellen van eisen aan werkgevers ten aanzien van de wijze van uitvoering van voorschriften uit het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen tot het voorkomen van ongevallen, besmetting en beroepsziekten.

Product:

Periode: 1958–1983

Grondslag: Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 40;

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 42 (b.w. 1981, 672)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.4.3 Arbeidsinspectie/Kernenergie

1216

Handeling: Het ontwikkelen en onderhouden van instrumenten ten behoeve van de (coördinatie van de) handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van de kernenergie

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 (Stcrt. 2004, 23) art. 8, art. 9

Waardering: B (5)

1217 vervallen

1218

Handeling: Het toezien op de naleving van wet- en regelgeving door werkgevers en werknemers op het gebied van stralingsbescherming

Product: eis tot naleving, stillegging, rapportage (controle)

Periode: 1995–

Grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 (Stcrt. 2004, 23) art. 16

Waardering: B (5)

3.3.5 Handelingen arbeids- en rusttijden

700

Handeling: Het verlenen van vergunningen of ontheffingen van het verbod tot het verrichten van kinderarbeid.

Product: vergunning/ontheffing

Periode: 1955-1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1954, 388, art. 9bis eerste lid, diverse malen vernummerd en gewijzigd: art. 9bis tweede lid (Stb. 1964, 30), art. 9a eerste en tweede lid (Stb. 1970, 353), art. 9a eerste en vierde lid (Stb. 1971, 356 en Stb. 1977, 360), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

701

Handeling: Het beslissen op bezwaren van ondernemers tegen de uren waarop jeugdige werknemers onderwijs volgen.

Product: beschikking

Periode: 1940–1981

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 12 derde lid (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

702

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van bepalingen ten aanzien van werk- en rusttijden van jeugdigen.

Product: ontheffing

Periode: 1981–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9f, tweede lid en art. 9l, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598; Werk- en rusttijdenbesluit jeugdigen (Stb. 1979, 588) art. 6, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

703

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van de rusttijden van jeugdigen gedurende het werk.

Product:

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9l, derde en vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

704

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan jeugdigen om werkzaamheden te verrichten in meer dan één onderneming.

Product: ontheffing

Periode: 1981–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9n tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

705

Handeling: Het bepalen dat werkgevers arbeidstijden van zwangere werkneemsters aanpassen.

Product:

Periode: 1989–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 95) art. 10a, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

706

Handeling: Het houden van toezicht op veiligheid en gezondheid van vrouwen en jeugdigen in de arbeidssituatie.

Product:

Periode: 1940–1997

Grondslag: Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 1920, 694); diverse art., b.w. Stb. 1993, 68; Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 2, tweede lid, art. 3, tweede lid, art. 9 en art. 27, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

707

Handeling: Het aanwijzen van oogheelkundigen die een verklaring verstrekken dat werkzaamheden geen bijzonder gevaar opleveren voor het gezichtsvermogen van jeugdigen en vrouwen.

Product:

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 1920, 694) art. 8, onder G (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

708

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen om jeugdigen of vrouwen in fabrieken of werkplaatsen die werken met schadelijke stoffen geneeskundig te onderzoeken.

Product:

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 35 vierde lid, art. 49 onder b, art. 52 zevende lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

709

Handeling: Het onderzoeken van lichamelijke gesteldheid van jeugdigen of vrouwen in fabrieken of werkplaatsen die werken met schadelijke stoffen.

Product: geneeskundige verklaring

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694), art. 35 vierde lid en art. 49 onder b, art. 52 zevende lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

710

Handeling: Het registreren van verklaringen, omtrent de lichamelijke gesteldheid van vrouwen en jeugdigen, werkzaam in keramische bedrijven.

Product: register

Periode: 1940–1972

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 52 zevende lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652)

Waardering: B (5)

711

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan individuele jeugdigen van een arbeidsverbod zoals gesteld in het Arbeidsbesluit jeugdigen.

Product: vrijstelling

Periode: 1940–1993

Grondslag: Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 29 tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

712

Handeling: Het aanwijzen van geneeskundigen die de lichamelijke gesteldheid van jeugdigen aan boord van zeeschepen onderzoeken.

Product: beschikking

Periode: 1940–1946

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694), art. 3bis onder B2 (b.w. Stb. 1946, G 322)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

713

Handeling: Het onderzoeken van lichamelijke gesteldheid van jeugdigen aan boord van zeeschepen.

Product: geneeskundige verklaring

Periode: 1940–1946

Grondslag: Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694), art. 3bis onder B2 (b.w. Stb. 1946, G 322)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

714

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in pakhuizen.

Product:

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 6, tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

715

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan pakhuizen van de bepalingen ten aanzien van verplichting tot het hebben van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product: vrijstelling

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 16, eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

716

Handeling: Het verzoeken om geschriften, kaartsystemen of registers waarin is aangegeven de afwijkingen van de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden van personeel in pakhuizen.

Product: afschrift/uittreksel

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 21 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

717

Handeling: Het gelijkstellen van personen werkzaam in pakhuizen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1955-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 26, eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

718

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 8 tweede lid, art. 13 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

719

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product: vrijstelling

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 16, eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

720

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product: vrijstelling

Periode: 1958–1997

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 20 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

721

Handeling: Het gelijkstellen van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 23 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

722

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in bioscopen.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 7 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

723

Handeling: Het verlenen van goedkeuringen aan jeugdige personen om in het kader van een opleiding voor het bedienen van filmapparatuur, ‘s avonds of op zondag arbeid te verrichten.

Product: goedkeuring

Periode: 1958–1981

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 8 eerste lid onder a en b (b.w. Stb. 1979, 588)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

724

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan bioscopen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product: vrijstelling

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

725

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan bioscopen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product: vrijstelling

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 15 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

726

Handeling: Het gelijkstellen van personen werkzaam in bioscopen, op grond van de aard van hun werk, met het hoofd der bioscoop, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1958–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 18 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

727

Handeling: Het verlenen van goedkeuringen aan jeugdige personen om op zondag arbeid om redenen van maatschappelijke aard te verrichten.

Product: goedkeuring/vergunning

Periode: 1959-1981

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 4 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

728

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen werkzaam in de restgroepen.

Product:

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 9 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

729

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan ondernemingen in de restgroepen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister.

Product: vrijstelling

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 16 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

730

Handeling: Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden van werknemers uit ondernemingen in de restgroepen.

Product: afschrift/uittreksel

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 19 derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

731

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan ondernemingen uit de restgroepen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster.

Product: vrijstelling

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 21 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

732

Handeling: Het gelijkstellen van personen werkzaam in ondernemingen uit de restgroepen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel uit die onderneming, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1959-1996

Grondslag: Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 24 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

733

Handeling: Het verlenen van vergunning om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 19 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

734

Handeling: Het verlenen van toestemming tot het hebben van nevenbetrekkingen aan werknemers in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 21 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

735

Handeling: Het verlenen van toestemming tot het hebben van nevenbetrekkingen aan landbouwarbeiders.

Product: vergunning

Periode: 1956-1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 21quater tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

736

Handeling: Het bepalen van halve vrije dagen in slagerijen, poelierswerkplaatsen of schoonmaakwerkplaatsen van vis, schaal- of schelpdieren.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 17 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

737

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan ondernemers om zich gedurende de tijd dat vrouwen na 22.00 uur haring speten, te laten vervangen door een aangewezen persoon.

Product: vergunning

Periode: 1940–1953

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 52 (b.w. Stb. 1953, 491)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

738

Handeling: Het vaststellen van de vorm van roosters, waarin is aangegeven de regeling van werk- en rusttijden van werknemers in fabrieken en werkplaatsen.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 65 onder f, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

739

Handeling: Het eisen dat ondernemers aantekening houden van de tijden waarop werknemers arbeid verrichten.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 72, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

740

Handeling: Het bepalen van de bewaartermijn (langer dan drie maanden) van geschriften waarin de afwijkingen van werk- en rusttijden zoals vermeld in arbeidslijst of rooster door werknemers zijn aangetekend.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 73 eerste lid en art. 74, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

741

Handeling: Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel waardoor bepalingen uit de Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) op hun niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 77 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

742

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in fabrieken en werkplaatsen (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 22 vijfde lid, vernummerd derde lid (Stb. 1989, 95); art. 28 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

743

Handeling: Het verlenen van vergunningen tot het verrichten van nachtarbeid door vrouwen.

Product: vergunning

Periode: 1986-1989

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1986, 147, art. 28a eerste lid (b.w. 1989)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

744

Handeling: Het aangeven van de plaats waar het bewijs van machtiging tot het verrichten van overwerk in fabrieken en werkplaatsen in spoedeisende gevallen, moet worden opgehangen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 30 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

745

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van fabrieksarbeiders.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 31 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

746

Handeling: Het verlenen van toestemming aan arbeiders in fabrieken en werkplaatsen tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 32 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

747

Handeling: Het verlenen van vergunningen om buiten geoorloofde tijden bakkersarbeid te verrichten.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tweede lid onder d en zevende lid, art. 36 derde lid onder c, art. 37 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770); Algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 38 vierde lid (Stb. 1934, 109) art. 1 vierde lid; sinds 1976 (Stb. 1975, 770) op grond van Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 28 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

748

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan groepen broodbakkerijen bakkersarbeid te verrichten buiten geoorloofde tijden.

Product: vergunning

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tiende lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

749

Handeling: Het intrekken van verklaringen waaruit blijkt dat een broodbakkerij een joodse onderneming is.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 1930, 388A) art. 36 zevende lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

750

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen bij opeenhopingen van werk of bijzondere omstandigheden (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 42 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

751

Handeling: Het verlenen van vergunningen om door produktieregeling in ploegendiensten af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen.

Product: vergunning

Periode: 1962–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1962, 301) art. 42a, b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 57e, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

752

Handeling: Het verlenen van toestemming aan bakkersgezellen tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 43 tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

753

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van winkelpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) (Stb. 84) art. 9 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

754

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door winkelpersoneel (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) (Stb. 84) art. 10 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

755

Handeling: Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend en toezichthoudend personeel waardoor bepalingen omtrent nevenbetrekkingen en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) (Stb. 84) art. 19 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

756

Handeling: Het vaststellen van de vorm van het rooster, waarop is aangegeven de regeling van arbeids- en rusttijden in winkels.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) (Stb. 84) art. 22 onder f, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

757

Handeling: Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden van winkelpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 26 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

758

Handeling: Het bepalen van de bewaartermijn (langer dan drie maanden) van geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden van winkelpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 26 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

759

Handeling: Het verlenen van toestemming aan winkelpersoneel tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 48 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

760

Handeling: Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend of wetenschappelijk personeel, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden, nevenbetrekkingen en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 9 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

761

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van kantoorpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 10 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

762

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door kantoorpersoneel (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 50 tweede lid (b.w. Stb. 1960, 37), b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

763

Handeling: Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van arbeids- en rusttijden in kantoren.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 15 onder f, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

764

Handeling: Het verzoeken aan werkgevers om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van de vastgestelde werk- en rusttijden door kantoorpersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 18 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

765

Handeling: Het bepalen van de bewaartermijn (langer dan drie maanden) van geschriften waarop afwijkingen van vastgestelde werk- en rusttijden zijn aangetekend.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 18 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

766

Handeling: Het verlenen van toestemming aan kantoorpersoneel tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 53 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

767

Handeling: Het goedkeuren van roosters met avond-, nacht- en zondagsdiensten van apothekerspersoneel om arbeid te verrichten bestaande uit het voldoen aan aanvragen om geneesmiddelen.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 4 eerste lid onder e, art. 5 eerste lid onder d, art. 6 eerste lid onder e, art. 7 eerste lid onder f; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 10 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

768

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van apothekerspersoneel.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 12 tweede lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 7 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

769

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door apothekerspersoneel (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1996

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 58 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 13 eerste lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 13 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

770

Handeling: Het goedkeuren van roosters waarop is aangegeven de werk- en rusttijden van apothekerspersoneel.

Product:

Periode: 1964–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 17 eerste lid onder c, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

771

Handeling: Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van arbeids- en rusttijden in apotheken.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 19 onder f; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 17 onder e, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

772

Handeling: Het verlenen van toestemming aan apothekerspersoneel tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 58 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

773

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van jeugdige personen in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1940–1981

Grondslag: Werktijdenbesluit voor jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen en hotels 1937 (Stb. 864) art. 2 tweede lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 3 tweede lid (b.w. Stb. 1979, 588)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

774

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan jeugdigen om ‘s avonds arbeid te verrichten in hotels of koffiehuizen.

Product: vergunning

Periode: 1951–1981

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1951, 390) art. 61 tweede lid (b.w. Stb. 1977, 360)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

775

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van volwassen personen in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1949–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 6 derde lid, vernummerd vierde lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

776

Handeling: Het verzoeken aan werkgevers om geschriften waarin verschoven rusttijden zijn aangegeven.

Product: afschrift

Periode: 1940–1949

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 7

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

777

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in koffiehuizen en hotels (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 2 eerste lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 12 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

778

Handeling: Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van werk- en rusttijden van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 6 onder f; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 16 onder f, vernummerd art. 17 onder f (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

779

Handeling: Het stellen van eisen aan nachtrust van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels die zijn vrijgesteld van bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten.

Product:

Periode: 1949–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 19 onder e, vernummerd art. 20 onder e (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

780

Handeling: Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend of toezichthoudend personeel, waardoor bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 11 eerste lid onder d; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 21 eerste lid, vernummerd art. 22 eerste lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

781

Handeling: Het verlenen van toestemming aan personen werkzaam in koffiehuizen en hotels tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 63 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

782

Handeling: Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met personen belast met wetenschappelijk onderzoek in verplegings- of verzorgingsinrichtingen, waardoor bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 2 derde lid, b.w. Stb. 1997, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

783

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- of verzorgingsinrichtingen.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 6 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

784

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

785

Handeling: Het verzoeken om geschriften met regelingen der werk- en rusttijden van geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 13 eerste lid onder e, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

786

Handeling: Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van werk- en rusttijden van geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 13 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

787

Handeling: Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van de vastgestelde werk- en rusttijden door geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen.

Product:

Periode: 1993–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 16 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

788

Handeling: Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevenden van of (sinds 1993) met personen belast met wetenschappelijk onderzoek in (verplegings)inrichtingen, waardoor bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn.

Product:

Periode: 1957–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 2 derde lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196); Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 4 derde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

789

Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van de rusttijden tijdens het werk van werknemers in (verplegings-)inrichtingen.

Product:

Periode: 1940–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 5 eerste lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 9 eerste lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 10 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

790

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in (verplegings)inrichtingen (overwerk).

Product: vergunning

Periode: 1940–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 12 eerste lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 18 eerste lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 17 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

791

Handeling: Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van werk- en rusttijden van personen werkzaam in (verplegings-)inrichtingen.

Product:

Periode: 1957–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 21 onder f; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 20 tweede lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

792

Handeling: Het verzoeken om geschriften met regelingen der werk- en rusttijden voor werknemers in (verplegings-)inrichtingen.

Product:

Periode: 1957–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 22 tweede lid onder d en art. 22 derde lid onder c; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 20 eerste lid onder e, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

793

Handeling: Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van de vastgestelde werk- en rusttijden door bepaalde personen werkzaam in (verplegings)inrichtingen.

Product:

Periode: 1957–1996

Grondslag: Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 23 vierde lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 23 vierde lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

794

Handeling: Het verlenen van toestemming aan werknemers in (verplegings)inrichtingen tot het hebben van nevenbetrekkingen.

Product: vergunning

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 66 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

795

Handeling: Het eisen dat voor bepaalde ondernemingen jeugdigen of vrouwen een duplicaat van hun arbeidskaart (sinds 1991: een uittreksel uit het bevolkingsregister) bij zich dragen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 67 tweede lid, zoals gewijzigd Stb. 1991, 394, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

796

Handeling: Het geven van waarschuwingen aan ouders of voogden om hun kind geen arbeid te laten verrichten.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 74 vijfde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

797

Handeling: Het bepalen dat werkzaamheden moeten worden gestaakt of dat jeugdigen of vrouwen niet mogen verblijven in als gevaarlijk aangewezen ruimten.

Product:

Periode: 1951–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1951, 135, art. 82bis en 82ter, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

798

Handeling: Het opsporen van strafbaar gestelde feiten.

Product: rapport/proces verbaal

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 84 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

799

Handeling: Het aanmerken van één der leden van een coöperatie als hoofd of bestuurder.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 94 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

800

Handeling: Het erkennen als of gelijkstellen van personen die in dienstbetrekking een personenauto besturen aan handelsreizigers of particuliere chauffeurs.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 43, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

801

Handeling: Het verlenen van ontheffing ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot bestuurders van vrachtauto’s.

Product: ministeriële regeling

– Arbeidstijd voor bestuurders van vrachtauto’s brandstoffenhandel (Stcrt. 1956, 5)

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

802

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van het in de wet bepaalde betreffende ander vervoer dan met autobus, huurauto of vrachtauto.

Product: ontheffing

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 40, eerste lid, art 41

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

803

Handeling: Het verlenen van ontheffingen met betrekking tot ander vervoer dan vervoer van goederen tegen vergoeding of vervoer van personen, in een onderneming waaraan ingevolge de Wet autovervoer goederen of de wet autovervoer personen vergunning is verleend.

Product: ontheffing

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 44, eerste lid, art. 45

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

804

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in het besluit bepaalde.

Product: ontheffing

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 26, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

805

Handeling: Het opsporen van in de wet strafbaar gestelde feiten.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1940–1998

Grondslag: Rijtijdenwet (Stb. 1936, 802), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

624

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van het verbod om op maandagen dans- en amusementsmuziek ten gehore te brengen of te doen brengen.

Product: ontheffing

periode 1941–1995

Grondslag: Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stcrt. 1941, 203) art. 3 eerste lid (b.w. Stb. 1951, 281); Wet wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stb. 1951, 281) art. 4 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

806

Handeling: Het opsporen van overtredingen van het verbod om op maandagen dans- en amusementsmuziek ten gehore te brengen of te doen brengen.

Product:

periode 1941–1995

Grondslag: Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stcrt. 1941, 203) art. 4 (b.w. Stb. 1951, 281); Wet wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stb. 1951, 281) art. 5, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.3.6 Handeling subsidieverstrekking

807

Handeling: Het beslissen op een verzoek tot afwijking bij de uitvoering van het project van de subsidiebeschikking door de werkgever.

Product:

Periode: 1975–?

Grondslag: div. subsidieregelingen

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.4 Actor: De Inspectie van de Havenarbeid (tot begin 1994, daarna I-SZW en in 1996 Arbeidsinspectie, ressorteert onder de minister van SZW))

808

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van verboden of voorschriften uit het Veiligheidsbesluit Tankschepen aan ondernemingen.

Product: vrijstelling

Periode: 1974–1982

Grondslag: Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 20, tweede lid (i.w. 1974, 684; b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

809

Handeling: Het opsporen van in de Veiligheidswet 1934, Silicosewet en de Arbeidsomstandighedenwet strafbaar gestelde feiten.

Product:

Periode: (1940) 1945–1999

Grondslag: Caissonwet 1905 (Stb. 1905, 143) art. 11; Wet op de werken onder overdruk 1968 (Stb. 1968, 44) art. 15, Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 32, eerste lid; Silicosewet (Stb. 1951, 134) art. 9 onder a; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 32 eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184; opsporingsbevoegdheid voor wat betreft de Arbowet berust op de Wet Economische Delicten (Stb. 1950, K 258) art. 17

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

810

Handeling: Het instellen van onderzoeken (al dan niet na een ongeval).

Product: rapportage

Periode: (1940) 1945–1999

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 26 eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 32 derde en vierde lid

Waardering: V

Termijn: 20 jaar na afdoening

811

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de uitvoeringsbepalingen krachtens de artikelen 2, 4 eerste, tweede en negende lid en 24 van de Arbowet.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid, gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

812

Handeling: Het bepalen dat personen niet op aangewezen plaatsen mogen verblijven of aangewezen werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, dan wel moeten worden gestaakt.

Product:

Periode: 1982–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 37 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

813

Handeling: Het beslissen op verzoeken van werknemers of werkgevers om wetstoepassing van het geven van een aanwijzing, het stellen van een eis tot naleving of het bevelen tot stillegging van het werk.

Product:

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 40 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673), gewijzigd Stb. 1992, art. 40, b.w. Stb. 1999, 184; (basis van de bevoegdheid wordt de Algemene wet bestuursrecht)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

814

Handeling: Het verlenen van ontheffingen betreffende voorschriften ten aanzien van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden.

Product: ontheffing

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41 tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

815

Handeling: Het beslissen over inschrijving in, en schrapping uit het register van stuwadoorsondernemingen.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Registerbesluit (Stb. 1939, 856) art. 3, eerste lid, art. 9, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

816

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan hoofden of bestuurders om mannelijke (tot Stb. 1992, 435) personen van 16 of 17 jaar ten behoeve van hun opleiding tot havenarbeider stuwadoorsarbeid te laten verrichten.

Product: vergunning

Periode: 1958–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) zoals gewijzigd (Stb. 1958, 163) art 4, eerste en vierde lid, vernummerd en gewijzigd (Stb. 1992, 435) derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

817

Handeling: Het eisen dat het materiaal van laad- en losgerei nauwkeurig moet worden beproefd en zo nodig geanalyseerd door een erkende dienst, instelling of onderzoekingsbureau.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 17, tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

818

Handeling: Het geven van toestemming om laad- en losgerei, waarvan voor het materiaal door het districtshoofd een beproeving en analyse was geëist, te gebruiken.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 17, derde lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

819

Handeling: Het afgeven van certificaten betreffende de uitrusting van Nederlandse zeeschepen en de deugdelijkheid van het laad- en losgerei.

Product: certificaten

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 18, tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

820

Handeling: Het gelijkwaardig oordelen aan van certificaten en registers aan boord van niet-Nederlandse zeeschepen aan de certificaten en registers die aan boord van Nederlandse zeeschepen aanwezig behoren te zijn.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 20, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

821

Handeling: Het afgeven van een certificaten betreffende de aanwezige hefwerktuigen en bijbehorende onderdelen in een stuwadoorsonderneming.

Product: certificaat

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 21, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

822

Handeling: Het aanwijzen van beproevingsinrichtingen die certificaten voor de beproeving van kettingwerk, spanschroeven en blokken, touwwerk, masten en laadbomen en vereiste warmtebehandeling van het kettingwerk op zeeschepen of in ondernemingen kan afgeven.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 23, tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

823

Handeling: Het vorderen dat na een beproeving de registers en de certificaten worden vernieuwd.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 24, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

824

Handeling: Het toestaan dat andere dan in het besluit voorgeschreven materialen of constructies worden gebruikt.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 26, tweede lid, art. 28, tweede lid, art. 29, achtste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

825

Handeling: Het controleren en waarmerken van het register nadat onderzoekingen hebben plaats gehad.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 36, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

826

Handeling: Het afgeven van een certificaat nadat een beproeving heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van belangrijke veranderingen of vernieuwingen aan het laad- en losgerei, alsmede na een ongeval.

Product: certificaat

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 37, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

827

Handeling: Het stellen van eisen waaraan kettingwerk na de beproeving aan moet voldoen.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 47, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

828

Handeling: Het eisen dat kettingen bij twijfel aan de deugdelijkheid nader worden beproefd.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 61, eerste en tweede lid, art. 62, eerste en tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

829

Handeling: Het aanwijzen van een deskundige die blokken beproefd.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 67, tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

830

Handeling: Het stellen van nadere eisen in bepaalde gevallen ten aanzien van het bepaalde in het veiligheidsbesluit.

Product:

Periode: 1951–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 199, gewijzigd Stb. 1982, 408, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

831

Handeling: Het in bijzondere gevallen toestaan van afwijking van het in het veiligheidsbesluit bepaalde.

Product:

Periode: 1951–1982

Grondslag: Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 203 (b.w. Stb. 1982, 408)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

832

Handeling: Het in bepaalde gevallen stellen van eisen ter uitvoering van het Stuwadoors-veiligheidsbesluit/Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

833

Handeling: Het bevelen stuwadoorsarbeid aan boord van een schip, dat thuis hoort in een land dat het verdrag van Kopenhagen heeft bekrachtigd, te staken, indien de havenarbeiders aan gevaar worden blootgesteld doordat het laad- en losgerei niet voldoet aan de wettelijke voorschriften van het land waar het schip thuishoort.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 331) art. 12bis, tweede lid, b.w. Stb. 1975, 403

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

834

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan gezagvoerders van schepen waar de stuwadoorsarbeid is gestaakt hoe tegemoet kan worden gekomen aan het bezwaar van gevaar voor havenarbeiders.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 331) art. 12bis, zevende lid, b.w. Stb. 1975, 403

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

835

Handeling: Het instellen van een onderzoek naar de juistheid van de verkregen opgaaf van de verwerkte hoeveelheid lading, wanneer die bepalend is voor het loon van de stuwadoorsarbeiders.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 13, tweede en derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

836

Handeling: Het bevelen dat de stuwadoorsarbeid wordt gestaakt wanneer dit op zondag gebeurd en daartoe geen vergunning is verleend, of wanneer de stuwadoorsarbeid niet wordt verricht door werknemers van een ingeschreven stuwadoorsonderneming of wanneer er gevaar bestaat voor personen. (vervallen Stb. 1975, 403: door het niet naleven van het Stuwadoors-veiligheidsbesluit (later veiligheidsbesluit Stuwadoorswet))

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 21, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

837

Handeling: Het opsporen van in de wet strafbaar gestelde feiten.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 22, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

838

Handeling: Het oordelen dat personen op grond van de aard van hun werkzaamheden gelijk kunnen worden gesteld met personen die met leiding en toezicht zijn belast.

Product:

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 28, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598, Bazenbesluit (Stb. 1939, 862) art. 3, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

839

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot containers.

Product: ontheffing

Periode: 1985–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 84/15335 (Stcrt. 1985, 23) art. 16, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheid

840

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van containers, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1967–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, Regeling nr. 84/15335 (Stcrt. 1985, 23) art. 17, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 64

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

841

Handeling: Het handhaven van het bij of krachtens de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen bepaalde en het meewerken aan de uitvoering daarvan.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1952–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104), gewijzigd (Stb. 1980, 664) art. 16, lid 1 Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, b.w. Stcrt. 1999, 64,Regeling nr. 1021/282 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 107

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

842

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen aan hoofden of bestuurders van stuwadoorsondernemingen om lijsten met namen van arbeiders, waarvan de werktijden zijn verlengd of die op zaterdagmiddag stuwadoorsarbeid hebben verricht, te overleggen.

Product: vrijstelling

periode 1940–1992

Grondslag: Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 6 vijfde lid, art. 7 vierde lid (tevens geregeld in het Contrôlebesluit stuwadoorswet)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

843

Handeling: Het voorschrijven dat hoofden of bestuurders van stuwadoorsondernemingen opgaven doen van het gemaakte gebruik van wettelijk geboden uitzonderingen op de vastgestelde maximale werktijden van stuwadoors.

Product:

periode 1940–1992

Grondslag: Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 6 zesde lid (tevens geregeld in het Contrôlebesluit stuwadoorswet)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

844

Handeling: Het verlenen van vergunningen om af te wijken van vastgestelde arbeids- en rusttijden.

Product: vergunning

periode 1940–1996

Grondslag: Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 7 tweede lid onder d, art. 8 eerste lid, art. 9 eerste lid, art. 10 eerste lid, art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1-1997

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

845

Handeling: Het opsporen van overtredingen van het verbod om op maandagen dans- en amusementsmuziek ten gehore te brengen of te doen brengen.

Product:

periode 1941–1995

Grondslag: Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stcrt. 1941, 203) art. 4 (b.w. Stb. 1951, 281); Wet wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stb. 1951, 281) art. 5, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.5 Actor: de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen b.v. (ressorteert tot medio 1994 onder de minister van SZW)

3.5.1.1 Stoomwet

851

Handeling: Het houden van voortdurend toezicht op stoom- en damptoestellen en andere toestellen onder druk.

Product: verslag/proces-verbaal/nieuwbouwrapport/bewijs van onderzoek en beproeving/ vergunning/contrôleboek/EEG-modelkeuring

Periode: 1940–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 7, 12, 18, 22 en 23 en uitgewerkt in de Stoombesluiten 1931 en 1949; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 4 tweede lid, art. 6, art. 7, art. 10 derde lid, art. 11 derde lid en uitgewerkt in het Stoombesluit (Stb. 1953, 587); Uitvoering EEG-wetgeving inzake toestellen onder druk (Stcrt. 1980, 18) art. 3; Uitvoering EEG-voorschriften onderlinge aanpassing voor gasflessen (Stcrt. 1986, 231) art. 2

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na einde levensduur toestel

852

Handeling: Het gelijkstellen van keuringen van stoom- en damptoestellen door buitenlandse personen of instanties met keuringen verricht door de Dienst voor het Stoomwezen.

Product:

Periode: 1954–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 5 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

857

Handeling: Het instellen van onderzoeken naar aanleiding van ongelukken met stoomtoestellen.

Product: proces-verbaal

Periode: 1940–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 25 tweede lid; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 13 tweede lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na einde levensduur toestel

858

Handeling: Het opsporen van bij de Stoomwet 1953 strafbaar gestelde feiten.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1954–

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 15

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na einde levensduur toestel

3.5.1.2 Stoombesluit

850

Handeling: Het ten behoeve van veilig gebruik, stellen van eisen aan materiaal, constructie en wijze van vervaardiging van en het ten behoeve daarvan doen verrichten van onderzoeken in het algemeen en ten aanzien van bepaalde stoom- en damptoestellen.

Product: nvt (geen gebruik van gemaakt)

Periode: 1949–

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 7 tweede lid; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 5 tweede lid

Termijn: nvt

855

Handeling: Het vaststellen van het model van het stempelafdruk dat moet worden ingeslagen in stoom- en damptoestellen ten bewijze van bevredigende uitkomst van onderzoek en beproeving.

Product: ministeriële regeling

voorbeeld:

– Beschikking model plaat (Stcrt. 1931, 124)

Periode: 1940–

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 7 eerste lid, art. 62 eerste lid (b.w. Stoombesluit 1949); Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 14 derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

856

Handeling: Het registreren van stoom- en damptoestellen waarvoor akte van vergunning is verleend.

Product: Register van de Dienst voor het Stoomwezen

Periode: 1940–

Grondslag: Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 7 derde lid en art. 15; Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 25 derde lid en art. 26; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 25 derde lid en art. 26

Waardering: B (5)

3.5.1.3 Vergoedingen in verband met keuringen

853

Handeling: Het geven van nadere bepalingen ten aanzien van kosten, die aanvragers van onderzoeken en/of beproevingen van stoomtoestellen in het buitenland moeten voldoen.

Product:

Periode: 1954–

Grondslag: Beschikking onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. (Stcrt. 1949, 186) art. VI en IX; Vaststelling tarief ingevolge art. 4 tweede lid Stoombesluit (Stcrt. 1954, 169) art. 6 en 7; Tarief keuring stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1958, 19) B onder 6 en art 7; Regeling onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. in het buitenland (Stcrt. 1931, 124) art. 6

Waardering: V

Termijn: 3 jaar

854

Handeling: Het vaststellen van afwijkende keuringsvergoedingen van stoom- en damptoestellen, indien door bijzondere constructies van de toestellen de gevolgde procedure aanleiding zou geven tot onredelijkheid.

Product:

Periode: 1965–

Grondslag: Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588) art. 12 (b.w. Stb. 1976, 301); Vergoedingenbesluit (Stcrt. 1977, 82) art. 11, gewijzigd en geplaatst in Stcrt. 1998, 172

Waardering: V

Termijn: 3 jaar

3.5.1.4 Besluiten betreffende het gebruik en inrichtingen voor het vullen van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van motorvaar- en- voertuigen

846

Handeling: Het onderzoeken op deugdelijkheid voor het gebruik van flessen, transport- en voorraadreservoirs gevuld met gas onder druk, dienende voor de voortbeweging van die motorvaar- en -⁠voertuigen.

Product:

Periode: 1940–1947

Grondslag: Besluit betreffende het gebruik van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van motorvaar- en -voertuigen (Stb. 1940, O 802) art. 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

847

Handeling: Het onderzoeken op deugdelijkheid van inrichtingen tot het vullen van drukvaten met gas.

Product:

Periode: 1942–1947

Grondslag: Besluit betreffende inrichtingen voor het vullen van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van motor- en- voertuigen (Stcrt. 1942, 70) art. 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.5.1.5 Drukvatenbesluit

848

Handeling: Het geven van toestemming drukvaten welke dienst hebben gedaan, of waarvan de directeur het vermoeden heeft dat zij dienst hebben gedaan, om gassen voor het drijven van motoren te bewaren of te vervoeren, met andere gassen te (doen) vullen of te (doen) gebruiken voor het bewaren of vervoeren van andere gassen.

Product:

Periode: 1945–1998

Grondslag: Drukvatenbesluit (Stb. 1945, F237) art. 1, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

849

Handeling: Het opsporen van in het drukvatenbesluit strafbare gestelde feiten.

Product: rapport/proces verbaal

Periode: 1945–1998

Grondslag: Drukvatenbesluit (Stb. 1945, F237) art. 6, b.w. Stb. 1998, 691

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.5.1.6 Wet op de gevaarlijke werktuigen

859

Handeling: Het handhaven van het bij of krachtens de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen bepaalde en het meewerken aan de uitvoering daarvan.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1952–1999

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104), gewijzigd (Stb. 1980, 664) art. 16, lid 1 Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, b.w. Stcrt. 1999, 64,Regeling nr. 1021/282 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 107)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.6 Actor: door de Minister aangewezen personen (ressorteert onder de minister van SZW)

868

Handeling: Het beslissen in beroep ten aanzien van door het districtshoofd gestelde eisen.

Product:

Periode: 1940–1982

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art 12, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

869

Handeling: Het beslissen in beroep tegen bevelen tot staking van de stuwadoorsarbeid en tegen aanwijzingen.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 12bis, negende lid, b.w. Stb. 1975, 403

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

870

Handeling: Het beslissen in beroep tegen het bevel tot gehele of gedeeltelijk staking van de stuwadoorsarbeid.

Product: beschikking

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 21, zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.7 Actor: de Secretaris-Generaal van Sociale Zaken (ressorteert onder de minister van SZW)

872

Handeling: Het geven van uitvoeringsvoorschriften voor de geldende Nederlandse wetten en voor de verordeningen van de Rijkscommissaris en het geven van aanwijzingen aan ondergeschikte diensten en ambtenaren.

Product: Voorbeelden:

– Algemene vergunning tot het verrichten van arbeid op zondag (Stcrt. 1941, 23);

– Besluit betreffende verlenging en wijziging van de arbeidstijd (Stcrt. 1943, 81 en 167);

– Besluit tot wijziging van het Arbeidsbesluit 1920 (Stcrt. 1943, 53)

Periode: 1940–1945

Grondslag: Verordeningen van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied no. 3/1940 en no. 23/1940

Waardering: B (7)

873

Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot constructie en (her-)beproeving van toestellen en vaten die gevaar voor ontploffing opleveren.

Product: Besluit betreffende inrichtingen voor het vullen van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van motor- en -voertuigen (Stcrt. 1942, 70; b.w. Stb. 1947, H 70).

Periode: 1940–1945

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 tweede lid

Waardering: B (7)

3.8 Actor: de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht

871

Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot constructie en (her-)beproeving van toestellen en vaten die gevaar voor ontploffing opleveren.

Product: regeling

– Besluit betreffende het gebruik van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van motorvaar- en -voertuigen (Stb. 1940, O 802; b.w. Stb. 1947, H 70)

Periode: 1940–1947

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19, tweede lid

Waardering: B (7)

3.9 Actor: de Minister van Verkeer en Waterstaat

3.9.1.2 Handelingen veiligheid, gezondheid en welzijn

1104

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens arbeidsomstandighedenwetgeving

Product: aanwijzing onder meer:

– Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146)

– Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stcrt. 1999, 208)

– Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving (Stcrt. 2000, 203)

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: onder meer: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 2

Waardering: V 10 jaar

15

Handeling: Het nemen van het besluit om de Arbeidsomstandighedenwet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren voor arbeid verricht in of op vervoermiddelen.

Product: ministeriële regeling

– Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) gewijzigd Stcrt. 1995, 252

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1991–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 derde lid (i.w. Stb. 1991, 745), vernummerd Stb. 1995, 598, art. 2, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

3.9.1.2 Handelingen arbeids- en rusttijden

874

Handeling: Het vaststellen van de vorm waarin ondernemingen aantekening dienen te houden van vertrektijden van autobussen.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 6, tweede lid, onder b

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

875

Handeling: Het vaststellen van de vorm van het register waarin werk- en rusttijden van bestuurders van autobussen wordt bijgehouden.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 13, zevende lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

876

Handeling: Het aanwijzen van gemeenten waar de maximale werktijden niet meer van 55 uur per week mogen bedragen.

Product: beschikking

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 18, derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

877

Handeling: Het buiten toepassing verklaren van werk- en rusttijdregelingen voor bestuurders van autobussen.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 42, onder c

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

878

Handeling: Het vaststellen van het model van een werkboekje.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 46, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

879

Handeling: Het vaststellen van de vorm van chauffeursregisters.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 50, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

880

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aangaande werkboekjes en chauffeursregisters voor bepaalde tijd.

Product: beschikking

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 51

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

881

Handeling: Het verlenen van ontheffing ten aanzien van het bepaalde in de wet ten aanzien van bestuurders van autobussen, taxi’s en huurauto’s.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, eerste en tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

882

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan bepaalde groepen van bestuurders van motorrijtuigen.

Product: ontheffing

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, negende lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

883

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan bestuurders van taxi’s of huurauto’s om meer dan twee achtereenvolgende zondagen te werken.

Product: vergunning

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 53, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 10 jaar?

884

Handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien het opmaken en afgeven van geneeskundige verklaringen waaruit blijkt dat bestuurders van autobussen of vrachtauto’s geschikt zijn als bestuurder op internationale routes.

Product:

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, tweede lid

Waardering: B (4)

885

Handeling: Het vaststellen van het model van de verklaring waaruit blijkt dat bestuurders van autobussen of vrachtauto’s geschikt zijn als bestuurders op internationale routes.

Product:

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

886

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van hernieuwde onderzoeken wanneer de bestuurders van autobussen of vrachtauto’s niet de geschiktheid bezit tot het besturen van autobussen of vrachtauto’s op internationale routes.

Product:

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, vierde lid

Waardering: B (4)

887

Handeling: Het stellen van eisen waaraan verbandtrommels in autobussen of vrachtauto’s moeten voldoen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6126 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking verbandtrommel (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1960–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 29; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 12; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 8, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

888

Handeling: Het vaststellen van het model en geldigheidsduur van de werkmap.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6127 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking model werkmap (Stcrt. 1970, 30)

– Beschikking model en geldigheidsduur werkmap (Stcrt. 1971, 28)

– Beschikking werkmap (Stcrt. 1978, 63)

Periode: 1960–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 30, derde lid, art. 32, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 25, derde lid, art. 27, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

889

Handeling: Het vaststellen van het model van de verklaring ter verkrijging van een vervangende werkmap onder aanwijzing van de instantie aan welke de verklaring moet worden ingezonden.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6128 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking model verklaring voor vervangend exemplaar van de werkmap (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, vierde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. art. 27, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

890

Handeling: Het vaststellen van bepalingen inzake het gebruik van werkmappen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6141 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking gebruik werkmap (Stcrt. 1970, 30)

– Beschikking gebruik werkmap (Stcrt 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 34, eerste, tweede en derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 29, derde en vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

891

Handeling: Het vaststellen van het model van de twaalf-uren-verklaring.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6142 (Stcrt. 1960, 233)

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 36, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

892

Handeling: Het aanwijzen van diensten die worden beschouwd als geregelde diensten.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr A-3/05705 (Stcrt. 1960, 233)

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 37, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

893

Handeling: Het vaststellen van het model en de inhoud van het dienstrooster.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. A-3/05/05706 (Stcrt. 1960, 233)

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 37, derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

894

Handeling: Het vaststellen van het model van het dienstrooster.

Product: ministeriële regeling

– beschikking model dienstrooster (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 32, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

895

Handeling: Het vaststellen van het model van het bemanningsregister.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr. 6143 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking model bemanningsregister (Stcrt. 1971, 28)

– Beschikking bemanningsregister (Stcrt. 1978, 63)

Periode: 1960–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 38, derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 34, derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 23, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

896

Handeling: Het stellen van regels betreffende de registratie van persoonlijke contrôleboekjes.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking register persoonlijk contrôleboekje (Stcrt. 1970, 30)

Periode: 1970–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) zoals gewijzigd (Stb. 1969, 625) art. 39b, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

897

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van het in de wet bepaalde ten aanzien van vervoer met een autobus, huurauto of vrachtauto.

Product: ontheffing

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 40, eerste lid, art. 41

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

898

Handeling: Het verlenen van ontheffing aan bepaalde of alle groepen bemanningsleden van autobussen, huurauto’s of vrachtauto’s.

Product: ontheffing

– Beschikking nr. A-3/006100 betreffende ontheffing van de verplichting in het werkboekje aantekening te houden van de rust-, wacht-, en werktijden ten aanzien van bemanningsleden, die volgens een geldend dienstrooster ten behoeve van een autobusdienst werkzaam zijn. (Stcrt. 1960, 253)

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 42, art. 43

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

899

Handeling: Het aanwijzen van getuigschriften van vakbekwaamheid voor bestuurders van vrachtauto’s.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking erkenning CCV-chauffeursdiploma B voor personenvervoer

– Beschikking erkenning CCV-chauffeursdiploma B voor

goederenvervoer

– Beschikking erkenning getuigschrift vakbekwaamheid chauffeurs (Stcrt. 1978, 134)

Periode: 1971–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 9, eerste lid 10, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 9, eerste lid, art. 10 (zie ook EG verordening 3820/85, art. 5, eerste en tweede lid), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

900

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het waarmerken van en aantekeningen maken in registers van werkboekjes door de rijkshoofdinspecteur of het districtshoofd.

Product: ministeriële regeling

– beschikking bewaren register werkboekjes (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1971–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 33, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

901

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van slaapbanken.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking slaapbank (Stcrt. 1973, 42)

– Beschikking slaapbank (Stcrt. 1978, 78)

Periode: 1971–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 20, zesde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 2, onder m, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

902

Handeling: Het verlenen van ontheffingen voor zover het betreft vervoer van goederen tegen vergoeding of vervoer van personen, in een onderneming waaraan ingevolge de Wet autovervoer goederen of de wet autovervoer personen vergunning is verleend.

Product: ontheffing

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 44, eerste lid, art. 45

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

903

Handeling: Het verlenen van vrijstelling ten aanzien van alle of bepaalde groepen bemanningsleden van het in de wet bepaalde.

Product: vrijstelling

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 46, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

904

Handeling: Het in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken geven van voorschriften omtrent de afgifte, geldigheidsduur en verlenging van werkmappen, en van de kosten hiervan.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

905

Handeling: Het geven van voorschriften ten aanzien van het gebruik van de werkmap en de registratie en controle van werkboekjes.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

906

Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot het aanbrengen en gebruik van een tachograaf en de registratiebladen, en de controle daarop.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking gebruik tachograaf (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 20, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 20 jaar na geldigheidsduur

907

Handeling: Het goedkeuren van het model van tachograafbladen.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Beschikking gebruik tachograaf (Stcrt. 1978, 59) art. 5, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

908

Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot de opstelling, bekendmaking en bewaring van de dienstregeling.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking dienstregeling (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 21, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

909

Handeling: Het vaststellen van het model van het dienstrooster, en het geven van voorschriften met betrekking tot goedkeuring, invulling, bekendmaking en bewaring van het dienstrooster.

Product: ministeriële regeling

– beschikking dienstrooster (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 22, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

910

Handeling: Het beschikken op beroepen tegen beslissingen van de districtshoofden van de Arbeidsinspectie of de Rijkshoofdinspecteurs van het verkeer.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 27, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

911

Handeling: Het verlenen van ontheffingen in beroep ten aanzien van het in het besluit bepaalde.

Product:

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 28, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

912

Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan alle of bepaalde groepen van bemanningsleden, danwel van bepaalde categorieën motorrijtuigen ten aanzien van het in het besluit bepaalde.

Product: ontheffing

voorbeelden:

– Beschikking vrijstelling getuigschrift vakbekwaamheid (Stcrt. 1978, 125) vervangen (Stcrt. 1979, 124) vervangen (Stcrt. 1983, 64)

– Beschikking vrijstelling tachograaf (Stcrt. 1978, 63) verlenging (Stcrt. 1981, 2)

– Beschikking verlenging ontheffing werkmap (Stcrt. 1979, 151)

– Beschikking vrijstelling service-monteurs (Stcrt. 1980, 87)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 29, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

913

Handeling: Het vaststellen van het bedrag dat verschuldigd is voor het verkrijgen van een ontheffing.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking vergoedingsbedrag ontheffing (Stcrt. 1978, 63)

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 31, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

914

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot installatie van de tachograaf.

Product: – Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1978, 59)

Periode: 1978–1986

Grondslag: EEG verordening 1463/70, art. 20 (b.w. EEG Verordening 3821/85)

Waardering: B (4)

915

Handeling: Het verlenen van goedkeuringen en erkenningen aan installateurs of reparateurs van tachografen, of aan de apparatuur en installaties.

Product: beschikking

Periode: 1978–1998

Grondslag: Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1978, 59) art. 1, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

916

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde.

Product:

Periode: 1978–1998??

Grondslag: Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1978, 59) art. art. 17, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.10 Actor: de Luchtvaartinspectiet (ressorteert onder de minister van V en W, tegenwoordig Inspectie V en W)

917

Handeling: Het verlenen van ontheffingen betreffende voorschriften ten aanzien van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden, voorzover dit betrekking heeft op luchtvaartuigen.

Product: ontheffing

Periode: 1992–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664), zoals gewijzigd Stb. 1987, 535 art. 41 tweede lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

918/921

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de Arbowet, voorzover dit betrekking heeft op luchtvaartuigen.

Product:

Periode: 1992–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

919

Handeling: Het bepalen dat personen niet op aangewezen plaatsen mogen verblijven of aangewezen werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, dan wel moeten worden gestaakt, voorzover dit betrekking heeft op luchtvaartuigen.

Product:

Periode: 1992–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 37 eerste lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.11 Actor: de Scheepvaartinspectie (ressorteert onder de minister van V en W, tegenwoordig Inspectie V en W)

1219

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die certificaten mogen afgeven voor hijs- en hefwerktuigen en hijs- hefgereedschappen aan boord van schepen krachtens artikel 31a, tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet alsmede het adviseren van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daaromtrent

Product: adviezen en ‘aanwijzingen’ onder andere:

– Aanwijzing Det Norske Veritas te Rotterdam (Stcrt. 1998, 243)

– Aanwijzing Registro Italiano Navale Netherlands (Stcrt. 1999, 162)

Periode: 1998–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 51, Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146) art. 1 onder a

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen geldigheid van de aanwijzing

1220

Handeling: Het houden van toezicht op de krachtens artikel 31a, lid 2 van de Arbeids- omstandighedenwet gecertificeerde instellingen van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen

Product: rapportage, adviezen

Periode: 1998–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 51, Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146) art. 1 onder b

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

1221

Handeling: Het (jaarlijks) rapporteren aan de minister van Sociale Zaken en Werkge- legenheid met betrekking tot de instellingen die een certificaat krachtens de Arbeidsomstandighedenwet mogen afgeven

Product: rapportage

Periode: 1998–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 51, Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146) art. 2, lid 1, 2, 3 en 4

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

920

Handeling: Het verlenen van ontheffingen betreffende voorschriften ten aanzien van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden, voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen.

Product: ontheffing

Periode: 1992–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664), zoals gewijzigd Stb. 1987, 535 art. 41 tweede lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

921/918

Handeling: Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de Arbowet, voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen.

Product:

Periode: 1992–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

922

Handeling: Het bepalen dat personen niet op aangewezen plaatsen mogen verblijven of aangewezen werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, dan wel moeten worden gestaakt, voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen.

Product:

Periode: 1992–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 37 eerste lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

923

Handeling: Het handhaven van het bij of krachtens de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen bepaalde en het meewerken aan de uitvoering daarvan.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1952–1982

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104), gewijzigd (Stb. 1980, 664) art. 16, lid 1 Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, Regeling nr. 1021/282 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

3.12 Actor: de Rijksverkeersinspectie (ressorteert onder de minister van V en W, tegenwoordig Inspectie V en W)

924

Handeling: Het verlenen van ontheffing ten aanzien van het bepaalde in de wet ten aanzien van bestuurders van autobussen, taxi’s en huurauto’s.

Product:

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, eerste en tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

925

Handeling: Het verlenen van vergunningen aan bestuurders van taxi’s of huurauto’s om meer dan twee achtereenvolgende zondagen te werken.

Product: vergunning

Periode: 1940–1960

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 53, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 10 jaar

926

Handeling: Het verlenen van ontheffingen van het in de wet bepaalde ten aanzien van vervoer met een autobus, huurauto of vrachtauto.

Product: ontheffing

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 40, eerste lid, art. 41

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

927

Handeling: Het verlenen van ontheffingen voor zover het betreft vervoer van goederen tegen vergoeding of vervoer van personen, in een onderneming waaraan ingevolge de Wet autovervoer goederen of de wet autovervoer personen vergunning is verleend.

Product: ontheffing

Periode: 1971–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 44, eerste lid, art. 45

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

928

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in het besluit bepaalde.

Product: ontheffing

Periode: 1978–1998

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 26, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

929

Handeling: Het opsporen van in de wet strafbaar gestelde feiten.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1940–1998

Grondslag: Rijtijdenwet (Stb. 1936, 802), b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

3.13 Actor: de Minister van Economische Zaken

3.13.1.1 Handelingen veiligheid, gezondheid en welzijn

1082

Handeling: Het bij amvb bepalen dat de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen niet van toepassing zijn op arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2, zevende lid onder a, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering:

1083

Handeling: Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2, zevende lid onder b, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering:

1104

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens arbeidsomstandighedenwetgeving

Product: aanwijzing onder meer:

– Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146)

– Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stcrt. 1999,208)

– Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving (Stcrt. 2000, 203)

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: onder meer: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na vervallen van de geldigheid van de aanwijzing

3.13.1.2 Handelingen met betrekking tot veiligheid van technische voortbrengselen

1084

Handeling: Het bij amvb bepalen dat bepaalde onderdelen van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de daarop berustende bepalingen van toepassing zijn via mijn reglementen op gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 1a, eerste lid, b.w. met Stb. 2003, 315

onder a

Waardering:

1085

Handeling: Hetbij amvb stellen van regels, met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 1a, eerste lid onder b, b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering:

391

Handeling: Het opdragen van uitvoering van de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen aan andere ambtenaren dan ambtenaren van de Arbeidsinspectie.

Product: -Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stcrt. 1999, 107)

Periode: 1983–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1980, 664) art. 16, tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673), b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering: B (4)

1179

Handeling: Het beoordelen van de polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, die door keuringsinstellingen met betrekking tot de keuring van gevaarlijke werktuigen is toegezonden alsmede het administratief verwerken van de wijzigingen in de aanwijzing

Product: beoordeling, rapportage

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15a en 15b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 22a en 22b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 12 en 13, lid 1 en 2, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17a en 17b lid 1 en 2, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 24 en 25, lid 1 en 2, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13a en 13b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19a en 19b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6h en 6i, lid 1 en 2, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6 e en 6f, lid 1 en 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na verwerking

1180

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanvraag om als keuringsinstelling te worden aangewezen

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15c, lid 3, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 22c, lid 3, Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 13a, lid 3, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17c, lid 3, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 26, lid 3, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13c, lid 3, Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19c, lid 3, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6j, lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6g, lid 3

Waardering: B (5)

3.14 Actor: het Staatstoezicht op de Mijnen/Inspecteur-Generaal der Mijnen (ressorteert onder de minister van EZ)

Met het sluiten van de steenkolenmijnen in Limburg worden er in de mijnbouw geen liften meer gebruikt

688/931

Handeling: Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot liften.

Product: ontheffing

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid; Regeling nr. 3112 (Stcrt. 1956, 168) art. 3, b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar

689/932

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van liften, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn.

Product:

Periode: 1952–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, Regeling nr. 3112 (Stcrt. 1956, 168) art. 4, eerste lid, b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

699/841/859/923/933

Handeling: Het handhaven van het bij of krachtens de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen bepaalde en het meewerken aan de uitvoering daarvan.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1952–1982, 1999–2003

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104), gewijzigd (Stb. 1980, 664) art. 16, lid 1, b.w. met Stb. 2003, 315, Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, b.w. Stcrt. 1999, 64,Regeling nr. 1021/282 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 107, Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stcrt. 1999, 107) art. 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na afdoening

3.15 Actor: de Minister van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijkrelaties)

14

Handeling: Het bij amvb met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid, verricht in burgerlijke openbare dienst

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst (Stb. 1985, 210) b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1985–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

934

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1985–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst (Stb. 1985, 219) art. 11, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na intrekking regeling

935

Handeling: Het bepalen op welke wijze aantekening dient te worden gehouden van de afgifte van de werkmappen.

Product: ministeriële regeling

– Beschikking nr B 60/2798 (Stcrt. 1960, 233)

– Beschikking aantekening afgifte en verlenging geldigheidsduur werkmap (Stcrt. 1971, 28)

Periode: 1960–1978

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, vijfde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 27, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

1079

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot duikopleidingen ten behoeve van de brandweer.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994–

Grondslag: Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195) artikel 1, eerste lid onder a, Arbeidsomstandig-hedenregeling (Stcrt. 1997, 63) artikel 6.1, subartikel 1 onder a

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na intrekking regeling

3.16 Actor: de Rijksgeneeskundige dienst (ressorteerde onder de minister van BiZa)

936

Handeling: Het aanwijzen van medici die bestuurders van autobussen of vrachtauto’s onderzoeken.

Product: beschikking

Periode: 1960–1971

Grondslag: Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, derde lid

Waardering: V

Termijn: 3 jaar na beëindiging functie

3.17 Actor: de Minister van Defensie

17

Handeling: Het bij amvb van toepassing verklaren van de Arbeidsomstandighedenwet en het stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid verricht in militaire dienst.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1983–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 vijfde lid, vernummerd Stb. 1995, 598 art. 2, zesde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

937

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels aangaande militaire veiligheidskundige en geneeskundige diensten.

Product:

Periode: 1985–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) art. 9; en zoals gewijzigd Stb. 1987, 604, art. 8a, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (5)

938

Handeling: Het buiten toepassing verklaren van de algemene zorgverplichting van de werkgever en de regels ter bevordering van de arbeidsomstandigheden (art. 3 en 24 Arbeidsomstandighedenwet).

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211); zoals gewijzigd Stb. 1990, 542, art. 5a en 10, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (5)

939

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit defensie.

Product:

Periode: 1985–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) art. 19, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (5)

940

Handeling: Het in bijzondere omstandigheden verlenen van vergunningen om af te wijken van het bepaalde ten aanzien van arbeids- en rusttijden in broodbakkerijen in het belang van de verzorging van het leger.

Product: vergunning

Periode: 1940–1976

Grondslag: Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 41 eerste lid (b.w. Stb. 1975, 403)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

1080

Handeling: Het bepalen of werkzaamheden, die door defensiepersoneel worden verricht, onder de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet vallen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997–

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 1.29 onder b en 1.30, onder b 1 en 3

Waardering: B (5)

1081

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot duikopleidingen ten behoeve van de Koninklijke marine en -landmacht.

Product: – Regeling duikopleidingen Defensie (Stcrt,1995, 75)

Periode: 1994–

Grondslag: Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195) artikel 1, eerste lid onder b, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) artikel 6.1, subartikel 1 onder b

Waardering: B (5)

3.18 Actor: de Minister van Justitie

16

Handeling: Het bij amvb met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid, verricht in gevangenissen en rijksinrichtingen voor kinderbescherming.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen (Stb. 1990, 453)

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1990–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 vierde lid, vernummerd Stb. 1995, 598 art. 2, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering: B (1)

941

Handeling: Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen (Stb. 1990, 453) art. 14, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (4)

3.19 Actor: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3.19.1.1 Handelingen veiligheid, gezondheid en welzijn

1104

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens arbeidsomstandighedenwetgeving

Product: aanwijzing onder meer:

– Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146)

– Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stcrt. 1999,208)

– Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambetenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving (Stcrt. 2000, 203)

Periode: (1940) 1945–

Grondslag: onder meer: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 2

Waardering: V

termijn: 10 jaar na wijziging of intrekking

942

Handeling: Het verlenen van toestemming aan bedrijfsgezondheidsdiensten om verdere geneeskundige behandeling te geven.

Product: beschikking

Periode: 1983–1994

Grondslag: Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665) art. 2 eerste lid, art. 6 eerste en tweede lid;

Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 405) art. 2 eerste en vierde lid, en art. 6 eerste lid

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na wijziging of intrekking

3.19.1.2 Handelingen met betrekking tot veiligheid van technische voortbrengselen

1178

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de criteria om als keuringsinstelling te worden aangewezen

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15, lid 2, Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 19a, lid 5 en lid 6, Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 11, lid 3, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17, lid 3, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 23, lid 3, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13, lid 2, Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19, lid 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6g, lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6d, lid 3

Waardering: B (5)

1179

Handeling: Het beoordelen van de polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, die door keuringsinstellingen met betrekking tot de keuring van gevaarlijke werktuigen is toegezonden alsmede het administratief verwerken van de wijzigingen in de aanwijzing

Product: beoordeling, rapportage

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 15a en 15b, lid 1 en 2, Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 22a en 22b, lid 1 en 2, Besluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 12 en 13, lid 1 en 2, Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 17a en 17b lid 1 en 2, Besluit liften (Stb. 1996, 444) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 24 en 25, lid 1 en 2, Besluit schiethamers (Stb. 1967, 142) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 13a en 13b, lid 1 en 2, Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 19a en 19b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6h en 6i, lid 1 en 2, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6e en 6f, lid 1 en 2

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

1180

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag om als keuringsinstelling te worden aangewezen

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Besluit containers (Stb. 1983, 177) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 15c, lid 3, Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 22c, lid 3, Besluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 13a, lid 3, Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 17c, lid 3, Besluit liften (Stb. 1996, 444) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 26, lid 3, Besluit schiethamers (Stb. 1967, 142) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 13c, lid 3, Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 19c, lid 3, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6j, lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6g, lid 3

Waardering: B (5)

368

Handeling: Het aanwijzen van machines waarop het Besluit machines niet van toepassing is.

Product: Regels houdende nadere regels ten aanzien van machines (Stcrt. 1993, 127) nr. 93/3055

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 3, gewijzigd Stb. 1994, 829, b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

369

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen.

Product:

Periode: 1993–

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 5, gewijzigd Stb. 1994, 829, gewijzigd met Stb. 2003, 315 in Warenwetbesluit machines art. 4

Waardering: B (5)

375

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van machines.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 15, gewijzigd Stb. 1994, 829, b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

376

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.

Product:

Periode: 1993–

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 5, gewijzigd Stb. 1994, 829, gewijzigd met Stb. 2003, 315 in Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen art. 4

Waardering: B (5)

382

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Product:

Periode: 1993–2003

Grondslag: Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 14, gewijzigd Stb. 1994, 829, b.w. met Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1087

Handeling: Het aanwijzen van normen en het stellen van nadere voorschriften voor het vervaardigen van attractie- en speeltoestellen.

Product: ministeriële regeling o.a.:

Periode: 1996–

Grondslag: Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) artikel 5, eerste lid, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 5, lid 1

Waardering: B (5)

1088

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van een merk van afkeuring op een attractie- of speeltoestel.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1996–2003

Grondslag: Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) artikel 19, derde lidb.w. Stb. 2003, 315

Waardering: B (5)

1222

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inhoud, vorm en geldigheidsduur van certificaten en merken van goedkeuring

Product: ministeriële regels

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 10a, lid 4

Waardering: B (5)

1223

Handeling: Het bevoegd verklaren van fabrikanten en handelaren tot het aanbrengen van het merk van goedkeuring

Product: ministeriële regeling

Periode: 2003–

Grondslag: Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 10b

Waardering: V

Termijn: 10 jaar na wijziging of intrekking

3.20 Actor: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

198

Handeling: Het aanwijzen van stoffen in een bedrijf, die gevaar voor veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.

Product:

Periode: 1990–1997

Grondslag: Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 61 eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: V

termijn:

1089

Handeling: Het instellen en benoemen van de leden van een commissie die aanbevelingen doet met betrekkng tot de bruikbaarheid en toepasbaarheid van modellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan).

Product: Instellingsbeschikking Stcrt. 1994, 11, nr. MJZ 12194010 Centrale Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gewijzigd Stcrt.1994, 160

Periode: 1993–1994?

Grondslag:

Waardering: V

termijn:

3.21 Actor: de Minister van Financiën

1056/1086

Handeling: Het aanwijzen van investeringen in apparaten of voorzieningen die de arbeidsomstandigheden voor werknemers verbeteren (FARBO-regeling).

Product: Arbolijsten, onder andere: Stcrt. 1999, 15, Stcrt. 2001, 248, Stcrt. 2002, 238

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de inkomstenbelasing 1964, Stb. 1964, 519, gewijzigd Stb. 1997, 731) artikel 10, derde lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63, gewijzigd Stcrt. 1997, 249) artikel 1.17, vernummerd (Stcrt. 1999, 208?) art. 1.16, gewijzigd Stcrt. 2000, 247

Waardering: B (1)

Opmerking: Deze handeling komt ook voor in RIO 65 (‘Belastingen: de geheiligde schuld’) onder handelingnummer 1038 voor

3.22 Actor: de Inspecties der Invoerrechten en Accijnzen (ressorteert onder de minister van Fin.)

944

Handeling: Het opsporen van overtredingen ten aanzien van het vervoer, invoer en verkoop van fosforlucifers.

Product: rapport/proces-verbaal

Periode: 1940–1997

Grondslag: Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 5, b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263

Waardering: V

Termijn: 7 jaar

3.23 Actor: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

13

Handeling: Het bij amvb wijzigen of niet van toepassing verklaren van de Arbeidsomstandighedenwet voor onderwijsinrichtingen, waar een gevaar voor veiligheid of gezondheid bestaat.

Product: algemene maatregel van bestuur

– Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs (Stb. 1991, 494) b.w. Stb. 1997, 60

– Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1991–1999

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184

Waardering:

3.24 Actor: Commissies/Werkgroepen e.d.

3.24.1 Actor: de Commissie van Beoordeling (ressorteert onder de minister van SZW)

860

Handeling: Het beoordelen van bezwaren van gebruikers van stoomtoestellen tegen eisen en uitspraken van ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen.

Product: verslag/rapport

Periode: 1940–1954

Grondslag: Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 7 (b.w. Stoomwet 1953)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.24.2 Actor: de Commissie van Advies voor de Havenarbeid (ressorteert onder de minister van SZW

861

Handeling: Het geven van advies aan verschillende overheidsbesturen en ambtenaren over alle onderwerpen die te maken hebben met havenarbeid.

Product: advies

Periode: 1940–1995

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 19, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598

Waardering: B (3)

3.24.3 Actor: de Centrale Huisarbeidcommissie (ressorteert onder de minister van SZW)

862

Handeling: Het adviseren van en doen van voorstellen aan districtshoofden en de minister over zaken betreffende de huisarbeid.

Product: advies

Periode: 1940–1994

Grondslag: Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 5, tweede en derde lid, b.w. Stb. 1994, 156

Waardering: B (3)

3.24.4 Actor: de Technische Commissie voor Toestellen onder Druk (ressorteert onder de minister van SZW)

863

Handeling: Het voorbereiden van voorstellen tot wijziging van de keuringsregels van de Dienst voor het Stoomwezen.

Product: Regels voor toestellen onder druk

Periode: 1960–

Grondslag: Eerste vergadering van de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen (BNC-41/60/1 van 3 juni 1960)

Waardering: B (4)

3.24.5 Actor: de Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek/De Commissie voor Arbeidsomstandighedenonderzoek (ressorteert onder de minister van SZW)

864

Handeling: Het adviseren van de directeur-generaal van de Arbeid inzake programma’s voor onderzoek die het directoraat-generaal van de Arbeid voornemens is te laten uitvoeren.

Product: adviezen

Periode: 1988–1995

Grondslag: Besluit van 14 oktober 1988 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 1988, 202), zoals gewijzigd Stcrt. 1993, 139, b.w. Stcrt.1995, 30

Waardering: B (3)

865

Handeling: Het uitvoeren van een evaluatie-onderzoek naar de eigen werkzaamheden.

Product: evaluatierapport

Periode: 1993–1994

Grondslag: Beschikking van 19 juli 1993 (Stcrt. 139)

Waardering: B (2)

3.24.6 Actor: de Herkeuringscommissie Arbeidsomstandighedenwet (ressorteert onder de minister van SZW)

866

Handeling: Het doen van uitspraken in verzoeken tot herkeuring.

Product: uitspraken

Periode: 1992–1999

Grondslag: Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) art. 5 tweede lid, b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 8.8, tweede lid, b.w. Stb. 1999, 435

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na uitspraak

3.24.7 Actor: de Commissie van Deskundigen (ressorteert onder de minister van SZW)

867

Handeling: Het geven van advies bij een commissie van deskundigen, omtrent het verlenen van vergunningen om radio-actieve stoffen te gebruiken.

Product: advies

Periode: ..–1963

Grondslag: Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) art. 4, b.w. Stb. 1963, 82

Waardering: B (3)

3.24.8 Actor: de Benzinecommissie (ressorteert onder de minister van SZW)

945

Handeling: Het adviseren en verstrekken van voorlichting omtrent de gevaren verbonden aan de opslag en vervoer van vloeibare brandstoffen (benzine, propaan, butaan) en te nemen veiligheidsmaatregelen die in het kader daarvan nodig zijn te achten.

Product: adviezen en richtlijnen

Periode: 1940–1969

Grondslag: Beschikking van 12/30 september 1927 van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid nr. 527 H en de minister van Waterstaat nr. La.B (Stcrt. 1927, 194), gewijzigd bij beschikking van 21 februari 1955 van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid nr. 301. De commissie werd opgeheven bij beschikking van 13 juni 1969 nr. 93340 (Stcrt. 1969, 167).

Waardering: B (3)

3.24.9 Actor: de Commissie van onderzoek naar de Arbeidstoestanden in het Binnenscheepvaartbedrijf (ressorteert onder de minister van SZW)

945

Handeling: Het onderzoeken van de arbeidstoestanden in het binnenscheepvaartbedrijf.

Product:

Periode: 1940–1976

Grondslag: Beschikking nr. 2390 van 27 juni 1938 van de minister van Sociale zaken en de minister van Waterstaat

Waardering: B (3)

947

Handeling: Het adviseren over zaken die verband houden met de ontwerpverordeningen van de Commissie van de EG betreffende harmonisatie van sociale maatregelen op het terrein van het goederenvervoer in de binnenvaart.

Product: adviezen

Periode: 1976–1989

Grondslag: Staatsalmanak

Waardering: B (3)

3.24.10 Actor: de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (ressorteert onder de minister van SZW)

948

Handeling: Het bestuderen van en het rapporteren over het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, dan wel het beperken van risico’s bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Product: adviezen en richtlijnen

Periode: 1964–2004

Grondslag: Beschikking nr. 1915 van 13 juli 1964 van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken (met diverse wijzigingen), b.w. Stcrt. 2004, 128.

Waardering: B (3)

3.24.11 Actor: de Commissie Opslag Gevaarlijke Stoffen (ressorteert onder de minister van SZW)

949

Handeling: Het adviseren omtrent de gevaren verbonden aan opslag van gevaarlijke stoffen, zoals gedefinieerd in de Wet op de gevaarlijke stoffen en maatregelen te nemen om die gevaren te beperken.

Product: advies

Periode: 1969–1975

Grondslag: Beschikking nr. 93340 van 20 augustus 1969 van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Stcrt. 1969, 167). De commissie werd opgeheven bij beschikking van 16 mei 1975 nr. 92451 (Stcrt. 1975, 100).

Waardering: B (3)

3.24.12 Actor: de Werkgroep van Deskundigen (ressorteert onder de minister van SZW)

950

Handeling: Het uitbrengen van gezondheidkundige adviezen over voor de mens schadelijke stoffen zoals deze in het arbeidsmilieu kunnen voorkomen.

Product: adviezen

Periode: 1976–

Grondslag: Besluit nr. 92573 van 2 juni 1976 van de minister van Sociale Zaken (Stcrt. 115), gewijzigd bij besluit van 13 juni 1986 (Stcrt. 130)

Waardering: B (3)

3.24.14 Actor: de Voorlopige Adviescommissie Uitvoering Rijtijdenwet 1936 (ressorteert onder de minister van SZW)

951

Handeling: Het adviseren van de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat ten aanzien van alle onderwerpen betreffende de uitvoering van de Rijtijdenwet 1936.

Product: advies

Periode: 1978–1993(?)

Grondslag: Beschikking instelling adviescommissie (Stcrt. 1978, 32)

Waardering: B (3)

3.24.14 Actor: de Voorlopige Arbeidsraad (ressorteert onder de minister van SZW)

952

Handeling: Het doen van voorstellen en het uitbrengen van adviezen die kunnen strekken tot bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid.

Product:

Periode: 1980–1982

Grondslag: Beschikking instelling Voorlopige Arbeidsraad (Stcrt. 1980, 41) art. 2

Waardering: B (3)

3.24.15 Actor: de Arboraad (ressorteert onder de minister van SZW)

953

Handeling: Het uitbrengen van adviezen en doen van voorstellen aan de minister omtrent algemeen bindende voorschriften ter uitvoering van de Arbowet of andere maatregelen die strekken tot de bevordering van de arbeidsomstandigheden.

Product:

Periode: 1983–1993

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 vierde en vijfde lid (i.w. Stb. 1982, 673, b.w. Stb. 1993, 748

Waardering: B (3)

954

Handeling: Het adviseren in individuele aangelegenheden op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

Product:

Periode: 1983–1988

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 zesde tot en met achtste lid (i.w. Stb. 1982, 673); b.w. Stb. 1987, 535.

Waardering: V

termijn:

3.24.16 Actor: de Adviescommissie voor het Zandsteenbesluit/ de Zandsteencommissie (ressorteert onder de minister van SZW)

955

Handeling: Het adviseren aan de districtshoofden over voorgenomen ontheffingen van het Zandsteenbesluit.

Product: advies

Periode: 1952–1993

Grondslag: Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 5; Instellingsbeschikking adviescommissie voor het Zandsteenbesluit (Stcrt. 1952, 8) art. 2; Instellingsbesluit Zandsteencommissie, art. 2 (Vergadering Arboraad 17 oktober 1985)

Waardering: V

termijn:

3.24.17 Actor: het College van Bijstand en Advies (ressorteert onder de minister van SZW)

956

Handeling: Het uitbrengen van verslagen aan de minister.

Product: jaarverslag

Periode: 1961–1982

Grondslag: Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1961, 234) art. 11

Waardering: B (2)

957

Handeling: Het uitbrengen van adviezen aan de minister en het doen van voorstellen welke kunnen strekken tot bevordering van de bedrijfsgeneeskunde.

Product:

Periode: 1961–1980

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e derde en vijfde lid (i.w. Stb. 1961, 237), b.w. Stb. 1980, 664

Waardering: B (3)

958

Handeling: Het verlenen van adviezen en bijstand aan werkgevers, ondernemingsraden of bedrijfsgeneeskundige diensten.

Product:

Periode: 1961–1994

Grondslag: Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e vierde lid; Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235) art. 9; Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 742) art. 10, b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na afdoening

959

Handeling: Het goedkeuren van aanstellingen van bedrijfsartsen.

Product:

Periode: 1961–1994

Grondslag: Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235) art. 2; Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 742) art. 3, b.w. Stb. 1994, 781

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

960

Handeling: Het adviseren van het districtshoofd omtrent het aanwijzen van bepaalde stuwadoorsondernemingen waar zich bijzondere gevaren voor de daar werkzame werknemers voordoen.

Product: advies

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quinquies, tweede lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na afdoening

961

Handeling: Het adviseren van de minister omtrent het verlenen en intrekken van erkenningen en ontheffingen.

Product: advies

Periode: 1962–1972

Grondslag: Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12sexies, tweede lid, art. 12octies, derde lid (b.w. Stb. 1971, 225)

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur

3.24.18 Actor: de Nationale Mac-Commissie (ressorteert onder de minister van SZW)

962

Handeling: Het adviseren omtrent maximaal aanvaarde concentraties van schadelijke stoffen in het arbeidsmilieu.

Product: adviezen

Periode: 1977–1985

Grondslag: Beschikking nr. 93887 van 30 december 1976 (Stcrt. 1977, 10)

Waardering: B (3)

3.24.19 Actor: de Bezwarencommissie/Commissie Bezwaarschriften Arbeidsplaatsverbetering (ressorteert onder de minister van SZW)

963

Handeling: Het adviseren van de minister in geval van in behandeling genomen bezwaarschriften tegen beslissingen op grond van subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering.

Product:

Periode: 1977–1986

Grondslag: div. subsidieregelingen

Waardering: V

Waardering: 5 jaar na uitspraak

3.24.20 Actor: de Adviescommissie Asbestbesluit/ Asbestcommissie van de Arboraad (ressorteert onder de minister van SZW)

964

Handeling: Het adviseren aan de districtshoofden van de Arbeidsinspectie inzake ontheffingen van verbodsbepalingen in het Asbestbesluit.

Product: advies

Periode: 1978–1989

Grondslag: Instellingsbeschikking adviescommissie Asbestbesluit (Stcrt. 1977, 221) art. 2; Instellingsbesluit Asbestcommissie (Vergadering Arboraad 15 augustus 1985 van de Arboraad) ???, opgeheven 2 november 1989

Waardering: V

Waardering: 1 jaar na geldigheidsduur

965

Handeling: Het adviseren van de minister aangaande het ten aanzien van asbest te voeren beleid.

Product: advies

Periode: 1977–1989

Grondslag: instellingsbeschikking Adviescommissie Asbestbesluit (Stcrt. 1977, 221) art. 2; Instellingsbesluit Asbestcommissie (Vergadering Arboraad 15 augustus 1985 van de Arboraad) ???, opgeheven 2 november 1989

Waardering: B (3)

3.24.21 Actor: de Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan (ressorteert onder de minister van VROM)

1090

Handeling: Het adviseren aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met betrekking tot de bruikbaarheid en toepasbaarheid van modellen van een veiligheids- en gezondheidsplan.

Product: adviezen

Periode: 1993–1994?

Grondslag: Instellingsbeschikking Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan (Stcrt. 1994, 11, gewijzigd Stcrt.1994, 160) artikel 1

Waardering: B

3.24.22 Actor: de Commissie voor Advies inzake Bezwaar en Beroep (ressorteert onder de minister van SZW)

1075

Handeling: Het adviseren aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te nemen beslissingen inzake bezwaar- en beroepschriften op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid gehandicapte werknemers.

Product: adviezen

Periode: 1992–2001

Grondslag: Beschikking Adviescommissie bezwaar en beroep arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1994, 64) artikel 2, derde lid, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) artikel 1.13, derde lid, b.w. Stcrt. 2001, 206

Waardering: B (3)

3.24.23 Actor: de Commissie van Advies Stoomwezen B.V. (ressorteert onder de minister van SZW)

1076

Handeling: Het adviseren van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de hoofdlijnen van het beleid inzake de uitvoering van de Stoomwet door Stoomwezen b.v.

Product: adviezen

Periode: 1995–

Grondslag: Instellingsbeschikking Commissie van advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172) artikel 3, eerste lid

Waardering: B (5)

1077

Handeling: Het houden van toezicht, in het kader van de aan Stoomwezen b.v. gemandateerde werkzaamheden, op het door Stoomwezen b.v. te voeren uitvoeringsbeleid.

Product:

Periode: 1995–

Grondslag: Instellingsbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172) artikel 3, tweede lid

Waardering: V

1078

Handeling: Het rapporteren aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de jaarlijkse werkzaamheden.

Product: rapportage

Periode: 1995–

Grondslag: Instellingbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172) artikel 3, derde lid

Waardering: V.

Terug naar begin van de pagina