Tijdelijke regeling ontwikkelingssubsidie 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 06-06-2008 t/m 31-12-2008

Tijdelijke regeling van de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2008, nr. MC/U-2849661, houdende een regeling voor het verstrekken van ontwikkelingssubsidies voor 2008 (Tijdelijke regeling ontwikkelingssubsidie 2008)

De Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Stichting kan aan organisaties die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling voor activiteiten in het kalenderjaar 2008 van de Stichting een subsidie ontvangen, voor het kalenderjaar 2008 een projectsubsidie verstrekken in de kosten van activiteiten die strekken tot:

  • a. de verbetering van de organisatiestructuur;

  • b. de verbetering van het bestuursmodel;

  • c. de bevordering van de deskundigheid van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van de organisatie;

  • d. de ontwikkeling of verbetering van het vrijwilligersbeleid van de organisatie;

  • e. de verbetering van het wervingsbeleid voor bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van de organisatie;

  • f. de ontwikkeling en verbetering van het beleid voor het werven van nieuwe leden en donateurs;

  • g. de ontwikkeling van een beleid en strategie voor het versterken van de positie van hun leden en het op basis daarvan opstellen van een meerjarenplan;

  • h. het verbeteren van de planning- en controlcyclus;

  • i. de verbetering van de administratieve organisatie;

  • j. het opstellen van een handboek voor de administratieve organisatie;

  • k. de ontwikkeling en implementatie van prestatie-indicatoren voor de eigen organisatie;

  • l. de ontwikkeling en verbetering van (het beleid ten aanzien van) de interne en de externe communicatie;

  • m. het opzetten of verbeteren van het beleid ten aanzien van de verbreding van de financieringsbasis;

  • n. het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking of fusie met andere organisaties;

  • o. implementatie van het door de NPCF opgestelde handboek Werken aan Eigen Professionaliteit;

  • p. het professionaliseren van de wijze waarop de reguliere activiteiten worden uitgevoerd.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de ontwikkelingssubsidie ook worden aangewend voor andere dan de in dat lid genoemde activiteiten die strekken tot professionalisering van de betrokken organisatie, voor zover de Stichting op schriftelijk verzoek van de organisatie daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 • 3 Een organisatie komt in aanmerking voor een ontwikkelingssubsidie indien:

  • a. de organisatie aan de volgende voorwaarden voldoet:

   • 1°. de organisatie is een landelijk werkzame stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en heeft geen winstoogmerk;

   • 2°. de organisatie is geen organisatie als bedoeld in artikel 6 of artikel 8 van de Regeling functiefinanciering PGO-organisaties;

   • 3°. in de statutaire doelstelling alsmede de activiteiten van de organisatie komt tot uiting dat de organisatie primair is gericht op de versterking van de positie van patiënten, gehandicapten of ouderen in de Nederlandse samenleving, en

   • 4°. de activiteiten van de organisatie worden uitgevoerd vanuit het perspectief en de ervaringsdeskundigheid van de betrokken doelgroep;

   dan wel,

  • b. de organisatie aan de voorwaarden, bedoeld onder a, sub 1°, 2° en 4°, voldoet en voor 2008 van de Stichting een instellingssubsidie heeft ontvangen als zijnde een organisatie voor patiënten, gehandicapten of ouderen.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan geen ontwikkelingssubsidie worden verstrekt aan de Vereniging Per Saldo, de LFB en het Centrum Klantervaring Zorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

De ontwikkelingssubsidie bedraagt ten hoogste € 30.000. In afwijking van artikel 8 van de Regeling algemene subsidiebepalingen bestaat de ontwikkelingssubsidie uit het verschil tussen de met de subsidiabele activiteiten samenhangende werkelijke lasten en de met de subsidiabele activiteiten samenhangende werkelijke baten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In afwijking van artikel 9 van de Regeling algemene subsidiebepalingen wordt een aanvraag voor een ontwikkelingssubsidie vóór 1 september 2008 ingediend door toezending aan de Stichting van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, welk formulier is ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 In afwijking van artikel 29 van de Regeling algemene subsidiebepalingen dient de subsidie-ontvanger de aanvraag voor de vaststelling van de ontwikkelingssubsidie in vóór 1 juli 2009. Indien de subsidie-ontvanger overeenkomstig laatstgenoemd artikel over het jaar 2008 tevens een jaarrekening moet indienen, wordt de ontwikkelingssubsidie eveneens in die jaarrekening financieel verantwoord, waarbij de baten en lasten die betrekking hebben op de activiteiten die zijn uitgevoerd met de ontwikkelingssubsidie duidelijk in de jaarrekening worden onderscheiden. In afwijking van artikel 30, eerste lid, van de Regeling algemene subsidiebepalingen toont de subsidieontvanger in de aanvraag tot vaststelling van de ontwikkelingssubsidie aan dat die subsidie is besteed aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde activiteiten.

 • 4 De subsidie-ontvanger verricht de met de verstrekte ontwikkelingssubsidie bekostigde activiteiten op doelmatige wijze.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Tijdelijk besluit delegatie subsidiebevoegdheid aan Stichting Fonds PGO en Stichting Koppeling.]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling ontwikkelingssubsidie 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina