Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (beëindigen taak netbeheerder landelijk hoogspanningsnet [...] stimulering milieukwaliteit van elektriciteitsproductie)

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Wet van 8 mei 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met het beëindigen van de taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking van subsidie ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie alsmede ter bevordering van een doelmatig gebruik van warmte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking van subsidie ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie alsmede ter bevordering van een doelmatig gebruik van warmte, te beëindigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Op aanvragen om subsidie die vóór 1 januari 2007 zijn ingediend en op subsidies die vóór 1 januari 2007 zijn verstrekt, blijft het bepaalde bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde, met dien verstande dat in het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Elektriciteitswet 1998 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt gelezen Onze Minister van Economische Zaken.

  • 2 Op aanvragen om subsidie die vanaf 1 januari 2007 zijn ingediend en op subsidies die vanaf 1 januari 2007 zijn verstrekt, blijft het bepaalde bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing zoals die met ingang van dat tijdstip luidde, met dien verstande dat in het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Elektriciteitswet 1998 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt gelezen Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel III

De behandeling van bezwaar- en beroepschriften in het kader van de verstrekking van subsidie als bedoeld in Hoofdstuk 5, paragraaf 2.2, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat voor en met ingang van 1 januari 2007 luidde, wordt, in de staat waarin zij zich bevinden, met ingang van de datum waarop dit artikel in werking treedt overgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel IV

  • 3 Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening over 2008 behoeft de goedkeuring van Onze Minister van Economische Zaken. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Artikel 72k van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat onmiddellijk luidde voor het moment van inwerkingtreding van artikel IV, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel V

  • 1 Archiefbescheiden van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met betrekking tot de verlening, bevoorschotting en vaststelling van subsidie als bedoeld in Hoofdstuk 5, paragraaf 2.2, van de Elektriciteitswet 1998 zoals die luidde onmiddellijk voor 1 januari 2007 en met ingang van 1 januari 2007, gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit artikel over naar Onze Minister van Economische Zaken.

  • 2 Voor zover na het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor het vaststellen van het jaarverslag of de jaarrekening, bedoeld in artikel IV, eerste en tweede lid, gebruik moet worden gemaakt van archiefbescheiden als bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister van Economische Zaken deze ter beschikking aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Artikel VI

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt op verzoek van Onze Minister van Economische Zaken gegevens beschikbaar met betrekking tot de verlening, bevoorschotting en vaststelling van subsidie als bedoeld in Hoofdstuk 5, paragraaf 2.2, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat luidde onmiddellijk voor 1 januari 2007 en met ingang van 1 januari 2007.

Artikel VII

  • 1 Door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gemaakte kosten van de afbouw en overdracht van de opgedragen taak tot subsidieverstrekking, bedoeld in artikel 69 van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat luidde onmiddellijk voor het moment van inwerkingtreding van artikel VII, komen vanaf het moment van inwerkingtreding ten laste van de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 72h van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat onmiddellijk luidde voor het moment van inwerkingtreding.

  • 2 Twaalf maanden na het moment van inwerkingtreding van dit artikel heft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de egalisatiereserve op, waarbij vereffening van het saldo plaatsvindt met Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel IX

  • 1 Deze wet treedt met uitzondering van artikel VI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 Artikel VI treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 mei 2008

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de derde juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina