Teruggave pseudo-premie WW 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 03-06-2008 t/m 31-12-2019

Teruggave pseudo-premie WW 2006

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2020]

Voor werknemers die loon van meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties ontvangen dat in totaliteit hoger is dan het maximumpremieloon, is sprake van teveel afgedragen premie werknemersverzekeringen. De Belastingdienst betaalt het teveel afgedragen gedeelte van de premies na afloop van het jaar aan de betrokken werkgevers terug. De werkgevers dienen het werknemersdeel daarvan vervolgens aan hun werknemers terug te betalen. Zoals in onderdeel 14 van de eindejaarscirculaire van 7 december 2007 is toegezegd, ontvangt u in deze circulaire nadere informatie over de teruggave van pseudo-premie WW over het jaar 2006.

Beschikkingen van de Belastingdienst

[Vervallen per 01-01-2020]

Overheidswerkgevers ontvingen recent de beschikkingen van de Belastingdienst over de teruggaaf van het kalenderjaar 2006. Hoewel de pseudo-premie WW niet wordt afgedragen is het teveel berekende premiebedrag niettemin door de Belastingdienst berekend en in de teruggaafbeschikking (per ambtenaar) gespecificeerd.

Betaling aan de ambtenaar

[Vervallen per 01-01-2020]

U dient het teveel ingehouden premiebedrag, zoals gespecificeerd in de door u van de Belastingdienst ontvangen beschikking, aan de (ex) ambtenaar terug te betalen. Houdt u rekening met het volgende.

  • De salarissystemen voorzien in de noodzakelijke codes om de pseudo-premie terug te betalen.

  • Over de terug te betalen premie is loonheffing en bijdrage ZVW verschuldigd.

  • De Belastingdienst gaf in mededeling nr. 2 van februari 2008 aan, dat voor een teruggaaf van € 13 of minder de administratieve last niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer en de werkgever de teruggave dan achterwege mag laten. Als de gegevens van de werknemer nog in de salarissystemen aanwezig zijn verzoek ik u echter het bedrag, ongeacht de hoogte, aan de ambtenaar terug te betalen.

  • Ook voor werknemers, die niet meer bij u werkzaam zijn dient u een teruggave van premie te bewerkstelligen. Als de gegevens van deze werknemers niet meer in de salarissystemen aanwezig zijn en de teruggaaf bedraagt niet meer dan € 13, dan kunt u deze achterwege laten. De administratieve handelingen zijn dan in verhouding tot het voordeel van de ex-ambtenaar te administratief belastend.

  • De betrokken werknemers ontvingen een brief van de Belastingdienst over de teruggave en kunnen u hierover vragen stellen.

  • Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina