Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering

Geldend van 04-06-2008 t/m heden

Besluit van 22 mei 2008 tot beperking van het recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 april 2008, nr. 5538852/08/6;

Gelet op artikel 978, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2008, nr. W03.08.0126/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 16 mei 2008, nr. 5544729/08/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op verzekeringen die periodiek tot uitkering komen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 mei 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de derde juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina