Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2007

[Regeling vervallen per 04-03-2010.]
Geldend van 02-06-2008 t/m 03-03-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 mei 2008, nr. TRCJZ/2008/1471, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2007 (Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2007)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76);

Gelet op verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120);

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 2, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2010]

Het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Een document dat op basis van de Wob openbaar wordt gemaakt, is openbaar voor iedereen.

Vanaf 2005 heb ik jaarlijks alle subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna: GLB) openbaar gemaakt op grond van de Wob, vanaf 2006 ook de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk visserijbeleid (hierna: GVB).

Dit jaar heb ik besloten om evenals in 2006 de subsidiegegevens van het GLB en het GVB op grond van de Wob openbaar te maken. Ook nu staat de Wob de openbaarmaking van bedoelde gegevens over de periode 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2007 niet in de weg. De uitzonderingsgronden, bedoeld in artikel 10 en 11 van de Wob, zijn niet van toepassing op de te verstrekken informatie, of wegen niet op tegen het algemene belang van openbaarmaking. Bovendien merk ik op dat de openbaarmaking van deze gegevens past binnen mijn beleid om actieve openbaarheid van GLB- en GVB-subsidiegegevens te betrachten. Dit beleid is vastgelegd in de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid. Er bestaat een algemeen belang bij openbaarmaking van GLB- en GVB-subsidiegegevens. Door openbaarmaking van deze gegevens wordt de gelegenheid geboden om te beoordelen op welke wijze deze publieke gelden worden besteed. Ik zet de huidige praktijk van openbaarmaking daarmee voort. Wel gelden voor openbaarmaking van de subsidiegegevens over het GLB over 2007 enkele nieuwe voorwaarden op grond van verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76). Voor de openbaarmaking van subsidiegegevens over het GVB over 2007 gelden enkele nieuwe voorwaarden op grond van verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120). Daarom maak ik de volgende gegevens openbaar over de GLB- en GVB-subsidies over de periode 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2007:

 • a. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;

 • b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

 • c. betaaldatum;

 • d. betaalorgaan;

 • e. over de subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid:

  • 1°. op grond van het Europees Landbouwgarantiefonds, het bedrag aan rechtstreekse betalingen en het bedrag aan andere betalingen;

  • 2°. op grond van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het totale bedrag aan overheidsfinancering inclusief de nationale bijdrage;

  • 3°. de som van de bedragen, bedoeld in subonderdeel 1°. en 2°.;

 • f. over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid:

  • 1°. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;

  • 2°. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;

  • 3°. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.

De zorgvuldigheid vereist in dit geval dat belanghebbenden eerst in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit besluit tot openbaarmaking, alvorens de gegevens daadwerkelijk openbaar te maken. Gezien het zeer grote aantal belanghebbenden zal ik dit besluit zowel in de Staatscourant als op de website van mijn ministerie bekendmaken. In vergelijkbare gevallen schrijft artikel 6, derde lid, van de Wob voor dat de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid zal ik de informatie vier weken na de bekendmaking van dit besluit openbaar maken. De datum van de openbaarmaking stel ik vast op 1 juli 2008.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina