Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet

[Regeling vervallen per 31-03-2010.]
Geldend van 04-06-2008 t/m 30-03-2010

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 mei 2008, nr. DJZ 2008044303DJZ 2008, houdende machtiging van ambtenaren, belast met het horen van belanghebbenden ingevolge Titel IV van de onteigeningswet (Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 86, tweede lid, en artikel 87, vierde lid, van de onteigeningswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2010]

De onderzoekers onteigeningen, werkzaam bij de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de door de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken aangewezen senior juristen onteigeningen, zijn gemachtigd tot het horen van:

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 mei 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina