Sanctieregeling Birma 2008

[Regeling vervallen per 31-05-2013.]
Geldend van 02-05-2013 t/m 30-05-2013

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 23 mei 2008, nr. DJZ/BR/0304-08, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar (Sanctieregeling Birma 2008)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad van de Europese Unie van 25 februari 2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 817/2006 (Pb EG L 66);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 april 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (Pb EG L 116);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2013]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, tweede lid, 4, eerste lid, 5, 7, 8, 11, 15, tweede en derde lid, en 16, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad van de Europese Unie van 25 februari 2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 817/2006 (Pb EG L 66).

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 2, vierde en vijfde lid, 3, eerste lid, 4, tweede lid, 6, 9, 12, 13 of 15, zesde lid, van Verordening (EG) nr. 194/2008 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 31-05-2013]

  • 1 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, dan wel door of uit te voeren naar entiteiten of personen in Birma/Myanmar, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, de levering, overdracht of uitvoer, met vooraf verleende ontheffing van de minister van Economische Zaken, van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik of voor programma’s voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Gemeenschap, of voor materieel dat bedoeld is voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel.

Artikel 3

[Vervallen per 31-05-2013]

  • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 9 en 13 van Verordening (EG) nr. 194/2008, is de Minister van Economische Zaken tenzij het betreft het verstrekken van financiering of financiële bijstand als bedoeld in artikel 9, dan wel het ter beschikking stellen van tegoeden als bedoeld in artikel 13, eerste lid. In laatstbedoelde transacties is de Minister van Financiën de bevoegde autoriteit.

Artikel 6

[Vervallen per 31-05-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina