Beleidsregels WSW 2008

Geldend van 25-08-2012 t/m heden

Beleidsregels WSW 2008

Artikel 1. Aanvraag

In geval van een herindicatie bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Wet Sociale Werkvoorziening, bevat de aanvraag het re-integratieverslag bedoeld in artikel 6 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, met uitzondering van het gestelde onder h daarvan.

Artikel 2. Onderzoek

 • 2 Indien uit de beschikbare gegevens als bedoeld in het vorige artikellid, onduidelijk is of de aanvrager behoort tot de doelgroep, vraagt UWV – al dan niet in multidisciplinair verband – medisch, psychologisch en/of arbeids(des)kundig advies.

 • 3 In de in het vorige lid bedoelde deskundigheid wordt voorzien door deskundigen die in dienst zijn van UWV of door deskundigen die door UWV op grond van een raamovereenkomst van een derde worden ingehuurd.

 • 4 De deskundigen, bedoeld in het derde lid, voldoen aan de volgende opleidings- en ervaringseisen:

  • a. een arbeidsdeskundige is in het bezit van een getuigschrift arbeidsdeskundige van een op grond van de Wet op het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek erkende instelling en beschikt over kennis en ervaring in de proces- en arbeodsanalyse;

  • b. een arts is ingeschreven in het register van sociaal geneeskundigen, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, dan wel tak verzekeringsgeneeskunde of het register sociale geneeskunde, hoofdstroom arbeid en gezondheid, van de Sociaal-Geneeskundige Registratiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst;

  • c. een psycholoog staat ingeschreven als Psycholoog NIP in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen, dan wel als gezondheidszorgpsycholoog in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, en beschikt over kennis en ervaring op het gebied van psychodiagnostiek.

 • 6 Indien de aanvrager niet of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, kan UWV daaraan gevolgen verbinden bij de beslissing omtrent het verzoek tot (her)indicatie.

Artikel 3. Geldigheidsduur (her)indicatie

 • 1 UWV stelt een geldigheidsduur op maat vast, afhankelijk van de te verwachten veranderingen van de beperkingen van de aanvrager in de toekomst. De te verwachten veranderingen zijn mede gebaseerd op (eerder) relevant onderzoek van arts, psycholoog of arbeidsdeskundige.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt een geldigheidsduur van drie jaar voor indicatiestellingen die op basis van een in de periode 15 mei 2011 tot en met 31 juli 2012 door UWV ontvangen aanvraag voor het eerst zijn of worden afgegeven.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 3 Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels WSW 2008.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 18 maart 2008

Voorzitter Raad van bestuur

,

R. de Groot

Terug naar begin van de pagina