Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Geldend van 04-06-2008 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Het UWV is zorgdrager van het archief van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) (BV26) over de periode (1949) 1950–1997.

Artikel 2

 • 1 Het in artikel 1 genoemde archief wordt door UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht

 • 2 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de in de eerste kolom genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom genoemde jaartal.

  inventaris-

  nummers:

  geheel openbaar met ingang van januari:

  224 en 228

  2059

  225 en 229

  2060

  226 en 230

  2061

  227 en 2312062

   

  479, 480 en 481

  2063

  482 en 483

  2064

  484, 485 en 486

  2065

  487 en 488

  2066

  489 tot en met 492

  2067

  437, 438, 493 en 494

  2068

  495

  2069

  496, 497 en 498

  2070

  499

  2071

  500 tot en met 536

  2072

Artikel 3

Raadpleging van de onder artikel 2, lid 2 genoemde archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verzoeker vult daartoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’ in. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 5

Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 april 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina