Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen

Geldend van 04-06-2008 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Het UWV is zorgdrager van het archief van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (DETAM) (BV18) over de periode (1930–1951) 1952–1997.

Artikel 2

 • 1 Het in artikel 1 genoemde archief wordt door UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht.

 • 2 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de in de eerste kolom genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom genoemde jaartal.

  Inventaris-

  nummers:

  geheel openbaar met ingang van 1 januari:

  199

  2043

  200

  2062

  201

  2070

  209

  2071

  265, 267

  057

Artikel 3

Raadpleging van de onder artikel 2, lid 2 genoemde archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verzoeker vult daartoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’ in.

De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 5

Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 april 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina