Wijzigingsverordening Financiële verordening Loodswezen 2008

Geldend van 31-05-2008 t/m heden

Wijzigingsverordening Financiële verordening Loodswezen 2008

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie;

Gelet op artikel 26 van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel II

De vergoedingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden voor de eerste maal geïndexeerd tot het jaar van inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig de index bedoeld in artikel 4.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze verordening zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd ten kantore van de Nederlandse Loodsencorporatie. Van deze terinzagelegging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 20 mei 2008 te Rotterdam.

Terug naar begin van de pagina