Circulaire Besluit beheer sociale-huursector (werkzaamheid op BES-eilanden en actualisatie lijst buitenlanden ‘0,3 promille regeling’)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 19-10-2010 t/m 30-06-2015

Circulaire Besluit beheer sociale-huursector (werkzaamheid op BES-eilanden en actualisatie lijst buitenlanden ‘0,3 promille regeling’)

Met dit schrijven informeer ik u over bepalingen aangaande de uitbreiding van het werkgebied van woningcorporaties. Het gaat hier in de eerste plaats om investeringsmogelijkheden voor Nederlandse corporaties op de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) die binnen afzienbare tijd tot het Nederlandse grondgebied gaan behoren. Ten tweede treft u in deze MG een actualisatie van de lijst met landen aan waar Nederlandse woningcorporaties onder voorwaarden financiële ondersteuning mogen verlenen aan buitenlandse volkshuisvestelijke instellingen.

Deze circulaire betreft een aanvulling op MG 2001-04 en MG 2005-04. Voor het overige blijven de voorwaarden zoals beschreven in deze circulaires gehandhaafd.

II. Actualisatie landen MG 2005-04

[Vervallen per 01-07-2015]

In de MG 2005-04 heb ik u geïnformeerd over onder meer de mogelijkheden van kennisoverdracht en het verlenen van garanties voor een gelimiteerd aantal landen. In die MG zijn deze landen alle vermeld.

Inmiddels hebben zich hierin wijzigingen voorgedaan. Met het verschijnen van deze circulaire geldt voor de in onderstaande tabel genoemde landen dat een woningcorporatie onder voorwaarden 0,3 promille van het balanstotaal mag aanwenden voor het garant staan van leningen en/ of kennisoverdracht aan lokale organisaties, in het belang van de volkshuisvesting.

1. MOU-landen

Landen waarmee het Ministerie van VROM ten aanzien van wonen formele samenwerkingsafspraken heeft gemaakt, zoals in een Memorandum of Understanding

China en Zuid-Afrika

   

2. Nederlandse Antillen en Aruba

Aruba, Bonaire*, Curacao, Saba*, Sint-Eustatius* en Sint Maarten

   

3. Partnerlanden

Landen waarmee Nederland een intensieve ontwikkelingssamenwerkingsrelatie heeft

Afghanistan, Albanië, Armenië, Bangladesh,

Benin, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Burkina Faso, Colombia, Egypte, Eritrea, Ethiopië,

Georgië, Ghana, Guatemala, Indonesië, Jemen, Kaap Verdië, Kenia, Macedonië, Kosovo, Mali, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Nicaragua, Pakistan, Palestijnse gebieden, Rwanda,

Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika

   

4. MATRA-landen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent subsidies voor institutionele opbouw ter bevordering van goed bestuur en MAatschappelijke TRAnsformatie

Albanië, Armenië, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Rusland,

Servië en Turkije

   

5. Nieuwe EU-lidstaten**

Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië

* Voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de mogelijkheden verruimd. Op deze eilanden kunnen Nederlandse corporaties onder voorwaarden (zie paragraaf II) ook zelf bouwen en exploiteren.

** In deze nieuwe EU-lidstaten zijn de conform MG 2005-04 toegestane buitenlandactiviteiten van Nederlandse corporaties, te weten financiële steunverlening in de vorm van gelimiteerde garanties en schenkingen, voorlopig nog toegestaan gezien de aanhoudende ernst van de hoogbouwproblematiek (achterstallig onderhoud, gebrekkige beheersstructuren en management) en het grote aandeel van hoogbouw in de totale woningvoorraad aldaar. Omdat deze problematiek op Cyprus en Malta niet relevant is, zijn beide landen niet in de lijst opgenomen.

III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze circulaire treedt in werking de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze circulaire is tevens geplaatst op de internetsite van VROM (http://www.vrom.nl) en is aldaar te downloaden. Klik op de VROM-pagina op ‘Onderwerpen’, daarna op ‘Nota’s, wetten en regels’, vervolgens op ‘MG-circulaires’.

Voor nadere informatie over deze MG kunt u terecht bij de Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid en Corporaties (DABC), Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie, telefoonnummer DABC: 070 – 339 2474.

Hoogachtend,
de

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina