Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 30-05-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 mei 2008, nr. WJZ/8061223, tot wijziging van de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

De Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten zoals die luidde voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden, blijft van toepassing op subsidies voor innoWATOR-projecten en internationale innoWATOR-projecten die voor dat tijdstip zijn verstrekt of aangevraagd.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2A, 2B, 2C, 3 en 4 die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 22 mei 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina