Verordening financiering garnalenpromotie 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-07-2009.]
Geldend van 10-05-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van garnalenpromotie voor het jaar 2008 (Verordening financiering garnalenpromotie 2008)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis

:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

productschap

:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

d.

secretaris

:

de secretaris van het productschap;

e.

ondernemer

:

degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

f.

garnalen

:

garnalen van de soort Crangon crangon;

g.

aanvoeren

:

het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;

h.

aanvoerder

:

de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig op andere wijze garnalen aanvoert;

i.

afslag

:

een veiling van vis of visproducten;

j.

fonds

:

het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikel 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

  • 1 Een ondernemer is per kilogram aangevoerde garnalen, die door of namens een medewerker van het productschap zijn gecontroleerd op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling, aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,005.

  • 2 Een in Nederland gevestigde ondernemer die garnalen koopt van een ondernemer als bedoeld in het vorige lid, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden gekochte hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,00 per kg.

  • 3 Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde en gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering garnalenpromotie 2008.

Rijswijk, 4 oktober 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina