Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker recherche KMar 2008

[Regeling vervallen per 31-01-2009.]
Geldend van 29-05-2008 t/m 30-01-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 20 mei 2008, nr. 5546455/08, inhoudende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Koninklijke marechaussee

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2009]

In dit besluit wordt bestaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2009]

Maximaal 50 burgerambtenaren, werkzaam bij de Koninklijke marechaussee in de functie van medewerker recherche, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 31-01-2009]

 • 1 De opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar strekt zich uit tot

  • a. alle strafbare feiten, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken en met inachtneming van het gestelde in artikel 6 van de Politiewet 1993;

  • b. andere strafbare feiten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek;

  • c. feiten strafbaar gesteld bij verordeningen voor zover hij daarvoor door het bevoegd bestuursorgaan is aangewezen.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van geheel Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen de functie waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 31-01-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Arnhem.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Commandant van de Koninklijke marechaussee.

Artikel 5

[Vervallen per 31-01-2009]

De Commandant van de Koninklijke marechaussee brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie en aan de toezichthouder verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was als medewerker recherche;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 31-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 mei 2008 en vervalt na 31 januari 2009.

Artikel 7

[Vervallen per 31-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker recherche KMar 2008.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 20 mei 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina