Besluit Beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de WWB

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 28-05-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 7 mei 2008, houdende de vaststelling en bekendmaking van de wijziging van de beleidsregels inzake maatregelen WWB (Besluit Beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de WWB)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde mandaatbesluiten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 [Red: Wijzigt het Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB.]

  • 2 De Sociale verzekeringsbank past deze beleidsregels alleen toe indien de maatregelverordening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet werk en bijstand deze beleidsregels van toepassing heeft verklaard op de uitkeringsgerechtigden die op grond van een mandaatbesluit een bijstandsuitkering van de Sociale verzekeringsbank ontvangen of hebben ontvangen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de WWB.

Amstelveen, 7 mei 2008

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Terug naar begin van de pagina