Regeling luchtvaartnavigatiediensten

Geldend van 28-05-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nadere regels inzake de certificering van luchtvaartnavigatiediensten en het verlenen van erkenningen tot het verrichten van inspecties en onderzoeken hieromtrent in het kader van de uitvoering van vier EG-verordeningen betreffende een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Regeling luchtvaartnavigatiediensten)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

het besluit: het Besluit luchtvaartnavigatiediensten.

het handboek: verzameling van procedures die beschrijven hoe men werkt volgens de eisen, bedoeld in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening.

Artikel 2

De in artikel 3, tweede lid, van het besluit bedoelde gegevens betreffen een zelfevaluatie, waarin is opgenomen op welke wijze de aanvrager aan de in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen voldoet, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 3

De in artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van het besluit bedoelde gegevens betreffen een zelfevaluatie, waarin is opgenomen op welke wijze de aanvrager aan de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen voldoet, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Regeling examens en opleidingenplannen luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een Gemeenschappelijk Europees luchtruim in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina