Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) (richtlijn nr. 2007/19/EG)

Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 mei 2008, nr. VGP/PSL 2847501, houdende een wijziging van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) in verband met richtlijn nr. 2007/19/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

– richtlijn nr. 2007/19/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 2007 (PbEU L 97) tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en Richtlijn 85/572/EEG van de Raad tot vaststelling van de lijst van de simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

– de artikelen 3, eerste lid, onder a, en 4 van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen;

Besluit:

Artikel III

  • 1 De vervaardiging en de invoer van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen en die voldoen aan de Regeling Verpakkingen-en gebruiksartikelen (Warenwet), zoals die tot de inwerkingtreding van deze regeling luidde, is toegestaan tot 1 mei 2009.

  • 2 In afwijking van het eerste lid zijn tot 1 juli 2008 toegestaan:

    • a. de vervaardiging en invoer van deksels met pakkingen die voldoen aan de beperkingen en specificaties voor de referentienummers 30340, 30401, 36640, 56800, 76825, 76866, 88640 en 93760, zoals die tot de inwerkingtreding van deze regeling luidden;

    • b. de vervaardiging en invoer van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen en voldoen aan de beperkingen en specificaties voor ftalaten (referentienummers 74560, 74640, 74880, 75100 en 75105), zoals die tot de inwerkingtreding van deze regeling luidden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina