Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] Zaken 2006 (Jonge en Vernieuwende Organisaties)

Geldend van 23-05-2008 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 9 mei 2008, nr. DJZ/BR/0380-08, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Jonge en Vernieuwende Organisaties)

Artikel 1

Artikel 3

  • 1 Aanvragen voor het tijdvak, genoemd in artikel 1, worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot 1 augustus 2008.

  • 2 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend aan de hand van het door de aanvrager daartoe ingevulde aanvraagformulier.1

  • 3 Een aanvraag bedraagt ten minste € 100.000,– en ten hoogste € 1.800.000,–.

Artikel 4

Voor subsidieverlening in het kader van dit besluit komen uitsluitend in aanmerking organisaties die op het moment waarop zij een aanvraag indienen ten minste één en ten hoogste zeven jaar bestaan.

Artikel 5

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en door plaatsing op internet (www.minbuza.nl).

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is gepubliceerd op www.minbuza.nl.]

  1. Het aanvraagformulier is geplaatst op www.minbuza.nl/Ontwikkelingssamenwerking/Subsidies.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina