Regeling waterschapsverkiezingen 2008

[Regeling vervallen per 02-12-2014.]
Geldend van 01-10-2013 t/m 01-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende regels ter zake van de uitvoering van hoofdstuk 2 van het Waterschapsbesluit (Regeling waterschapsverkiezingen 2008)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2.45, derde lid, 2.53, vierde lid, 2.56, 2.61 en 2.72, eerste lid, van het Waterschapsbesluit;

Besluit:

§ 1. Algemene bepaling

[Vervallen per 02-12-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 02-12-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • b. het Besluit: het Waterschapsbesluit;

 • c. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2. Bepalingen omtrent het stemmen per brief

[Vervallen per 02-12-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 02-12-2014]

Als modellen voor de stembescheiden, bedoeld in artikel 2.53, derde lid, van het Besluit, worden vastgesteld de modellen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 02-12-2014]

 • 2 Door of vanwege het stembureau wordt toezicht op de stembus gehouden. Buiten kantooruren wordt de stembus bewaard in een afgesloten ruimte en verzegeld.

 • 3 Indien het stembureau besluit tot het tussentijds overbrengen van stembiljetten naar de ruimte waar de stemopneming plaatsvindt, wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal.

 • 4 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de in de brievenbus van het waterschap gedeponeerde stembiljetten ten spoedigste worden gedeponeerd in de stembus.

§ 3. Bepalingen omtrent het stemmen met behulp van internet

[Vervallen per 02-12-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 02-12-2014]

 • 1 Het gebruik van de voorziening internetstemmen behoeft de instemming van de Minister.

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt de Minister schriftelijk in kennis van het voornemen de kiezer in de gelegenheid te stellen zijn stem uit te brengen met behulp van internet.

Artikel 5

[Vervallen per 02-12-2014]

Ten behoeve van de instemming, bedoeld in artikel 4, overlegt het dagelijks bestuur vóór 1 juli van het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden aan de Minister:

 • a. de documenten op basis waarvan het dagelijks bestuur van oordeel is dat wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 2.45, eerste en tweede lid, en 2.58 van het Besluit. De documenten bevatten een beschrijving van het ontwerp en de werking van de voorziening, de procedures en organisatie, beveiliging en uitgevoerde testen;

 • b. een overzicht waarin door het dagelijks bestuur wordt aangegeven in hoeverre wordt voldaan aan de aanbevelingen van de Raad van Europa ten aanzien van stemmen met behulp van stemmachines en geautomatiseerde middelen (Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting, Recommendation Rec (2004)11).1

Artikel 6

[Vervallen per 02-12-2014]

 • 1 Voor de waterschapsverkiezingen 2008 adviseert Fox-IT BV te Delft de Minister over de beoordeling van de overgelegde documenten en van de voorziening, bestaande uit de programmatuur, de infrastructuur en de beheersorganisatie.

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt de instelling, genoemd in het eerste lid, in kennis van de opzet van voorgenomen onderzoeken en testen en stelt haar desgewenst in de gelegenheid bij de uitvoering daarvan aanwezig te zijn.

 • 3 Het dagelijks bestuur stelt de instelling, genoemd in het eerste lid, in de gelegenheid de voorziening internetstemmen te inspecteren en te testen.

Artikel 7

[Vervallen per 02-12-2014]

 • 2 De Minister maakt uiterlijk 1 september van het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden zijn besluit over het gebruik van de voorziening internetstemmen bekend. Van een besluit van de Minister houdende de verlening of onthouding van de instemming wordt mededeling gedaan door publicatie in de Staatscourant.

Artikel 8

[Vervallen per 02-12-2014]

De broncodes van de voorziening internetstemmen en van de applicaties voor de berekening van de uitslag en de zetelverdeling worden uiterlijk 1 juli van het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden openbaar gemaakt door plaatsing op het internet. Het dagelijks bestuur maakt deze openbaarmaking bekend in de Staatscourant.

Artikel 9

[Vervallen per 02-12-2014]

De opmaak van het stembiljet en de teksten die de voorziening internetstemmen aan de kiezer toont bij het uitbrengen van zijn stem, zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 10

[Vervallen per 02-12-2014]

 • 1 Het stembureau kan te allen tijde het goed functioneren van de voorziening controleren met behulp van door het dagelijks bestuur verstrekte codes.

 • 3 Indien het stembureau gebruik maakt van de in het eerste lid genoemde codes, wordt hiervan melding gedaan in het procesverbaal indien de voorziening niet goed functioneert, waarbij de gebruikte codes, de uitgevoerde handelingen en de terugmeldingen vanuit de voorziening worden vermeld.

Artikel 11

[Vervallen per 02-12-2014]

 • 1 Na de stemming worden zo spoedig mogelijk op www.waterschapsverkiezingen.nl de volgende bestanden gepubliceerd:

  • a. het met de verstrekte vervangende stembescheiden, bedoeld in artikel 2.50 van het Besluit, bijgewerkte referentiebestand;

  • b. het bestand van ontvangen stemmen;

  • c. het bestand met verwerkte ontvangen stemmen;

  • d. het bestand met te publiceren publieke delen van de ontvangstbevestigingen;

  • e. de controlewaarden over de bestanden genoemd onder a tot en met d.

 • 2 Indien een kiezer van mening is dat zijn stem ten onrechte niet is vermeld in het bestand van ontvangen stemmen, of dat zijn stem niet of onjuist is verwerkt bij de stemopneming, kan hij tot twaalf uur op de zesde dag na het einde van de stemming een bezwaar indienen bij het stembureau. Voor het indienen van het bezwaar maakt de kiezer gebruik van het op de website van het waterschap verstrekte formulier

 • 3 Voorafgaand aan de stemming wijst het dagelijks bestuur een onafhankelijke deskundige aan die belast wordt met het beoordelen van de ingediende bezwaren.

 • 4 De deskundige krijgt direct na het publiceren van de bestanden, genoemd in het eerste lid, toegang tot de voorziening. Hij krijgt daarbij geen toegang tot cryptografische sleutels waarmee het stemgeheim kan worden doorbroken.

 • 5 Het dagelijks bestuur maakt de aanwijzing van de deskundige bekend in de Staatscourant.

 • 6 De deskundige onderzoekt de bij hem ingediende bezwaren en geeft hierover een advies aan het stembureau die van de bezwaren en het advies hierover melding maakt in het proces-verbaal.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 02-12-2014]

Artikel 12

[Vervallen per 02-12-2014]

Indien twee of meer waterschappen de verkiezingen gezamenlijk organiseren, kan een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie namens de dagelijkse besturen van de betrokken waterschappen uitvoering geven aan het bepaalde in deze regeling.

Artikel 13

[Vervallen per 02-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 02-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling waterschapsverkiezingen 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

 1. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina