Tijdelijke beleidsregel verlening toestemming voor het experimenteel examenprogramma [...] examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-07-2010

Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 mei 2008, nr. TRCJZ/2008/1328, houdende een tijdelijke beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake verlening van toestemming voor de experimentele examenprogramma’s landbouw-breed en Landbouw en natuurlijke omgeving voor het jaar 2008–2009 (Tijdelijke beleidsregel verlening toestemming voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed en het experimenteel examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2010]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. school: school of scholengemeenschap met een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 10c, onderdeel d;

 • c. AOC: agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • d. landelijk stimuleringstraject: geheel van ondersteunende activiteiten, uitgevoerd door scholen en AOC’s, ter ondersteuning van de doelen, genoemd in artikel 2;

 • e. experimenteel examenprogramma landbouw-breed: versie 2 van het geglobaliseerde intrasectorale examenprogramma landbouw-breed, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling;

 • f. experimenteel examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving: versie 2 van het geglobaliseerde afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De Minister kan op grond van de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs op aanvraag van het bevoegd gezag van een school of een AOC toestemming verlenen om af te wijken van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 25 en 29 van die wet, teneinde het experimenteel examenprogramma landbouw-breed of het experimenteel examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving aan te bieden, voor zover dit bijdraagt aan de ontwikkeling van competentiegericht voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving en aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen tussen het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

 • 2 Indien de Minister de toestemming, bedoeld in het eerste lid, verleent aan een school, geldt die toestemming slechts ten aanzien van de in die school aanwezige afdeling landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 2, wordt uiterlijk op 3 juli 2009 ingediend.

 • 2 De aanvraag vermeldt voor welk deel van de leerlingen, die met ingang van schooljaar 2009–2010 beginnen met het derde leerjaar van het voorbereidend beroepsonderwijs, de school of het AOC voornemens is het examen in te richten op basis van het experimenteel examenprogramma landbouw-breed of het experimenteel examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De toestemming, bedoeld in artikel 2, wordt slechts verleend indien die toestemming door de aanvragende school of het AOC een bijdrage levert aan de doelen, genoemd in artikel 2, eerste lid.

 • 2 De Minister kan bij de beoordeling van de aanvraag bevindingen van de onderwijsinspectie in aanmerking nemen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De Minister beslist voor 17 juli 2009 op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.

 • 2 De Minister kan in de beschikking aanvullende verplichtingen opnemen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2010]

De school of het AOC, ten aanzien waarvan de Minister de in artikel 2 bedoelde toestemming verleent,

 • a. richt het examen van alle of, in voorkomend geval, van een in de beschikking, bedoeld in artikel 5, aan te duiden deel van de per 1 augustus 2009 toe te laten leerlingen, in op basis van het experimenteel examenprogramma landbouw-breed of het experimenteel examenprogramma Landbouw en natuurlijke omgeving;

 • b. neemt deel aan het landelijk stimuleringstraject, en

 • c. stelt gegevens beschikbaar voor evaluatie van deze beleidsregel en voor de overdracht van resultaten van het experiment aan andere scholen en AOC’s.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst en vervalt per 1 augustus 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de terinzagebalie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Tijdelijke beleidsregel verlening toestemming voor het experimenteel examenprogramma landbouw-breed en het experimenteel examenprogramma landbouw en natuurlijke omgeving’.

Den Haag, 9 mei 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Terug naar begin van de pagina