Tijdelijke subsidieregeling veilige publieke taak

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 23-05-2008 t/m 31-12-2011

Regeling ter stimulering van de veiligheid van werknemers bij de uitoefening van de publieke taak (Tijdelijke subsidie regeling voor veilige publieke taak)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14 en 15 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister kan op aanvraag een subsidie verstrekken voor activiteiten die agressie en geweld tegen werknemers, bij de uitoefening van hun publieke taak, voorkomen of tegengaan.

 • 2 De subsidie wordt niet verstrekt aan provincies en gemeenten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt in de jaren 2008 tot en met 2010 verstrekt. Deze periode is verdeeld in de volgende drie tijdvakken met het daarbij behorende subsidieplafond:

  • a. 1 september 2008 tot 1 september 2009, € 500.000;

  • b. 1 september 2009 tot 1 september 2010, € 500.000;

  • c. 1 september 2010 tot 1 september 2011, € 250.000.

 • 2 Het subsidieplafond kan tussentijds worden verhoogd. Hiervan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 3 Indien de verhoging plaatsvindt na de indieningsdatum van dat subsidietijdvak, is er geen gelegenheid nieuwe aanvragen in te dienen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voorafgaand aan de beschikking tot subsidievaststelling wordt geen beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het betreffende tijdvak ingediend.

 • 3 De aanvraag bevat ten minste een beschrijving van:

  • a. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b. de wijze waarop de beoogde effecten van de activiteiten bijdragen aan de doelstelling van deze regeling;

  • c. de aard en omvang van de veiligheidsproblematiek ter vermindering waarvan de activiteiten zijn bedoeld;

  • d. de duur van de activiteiten;

  • e. de wijze van evaluatie, en

  • f. de geraamde uitgaven voor de activiteiten gedurende het subsidietijdvak.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de begrote kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een subsidie kan geweigerd worden als:

  • a. de aard en de omvang van de veiligheidsproblematiek onbekend of gering is;

  • b. de activiteit niet geïntegreerd kan worden in het veiligheidsbeleid van de organisatie;

  • c. de activiteit onvoldoende innovatief is.

 • 2 De subsidie wordt geweigerd als de activiteit de financiering van bewakingspersoneel of het plaatsen van camera’s beoogt.

 • 3 In een tijdvak komt maximaal één aanvraag per subsidie-ontvanger voor subsidieverstrekking in aanmerking.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Na het verstrijken van de indieningsdatum worden de aanvragen in rangorde geplaatst. Daarbij worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. de aard en de omvang van de veiligheidsproblematiek waar de activiteit op is gericht;

  • b. de mogelijkheid van integratie in de organisatie;

  • c. het innovatieve karakter van de activiteit;

  • d. de mogelijkheid dat andere organisaties de activiteit kunnen toepassen;

  • e. de verhouding tussen de kosten en de beoogde resultaten;

  • f. de integrale aanpak in de eigen organisatie en in samenwerking met andere organisaties.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de hand van de volgorde van rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3 De Minister wijst de overige aanvragen af.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister neemt voor 1 september van het betreffende tijdvak een beslissing aangaande de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2 De Minister betaalt de subsidie binnen 4 weken na de beschikking tot subsidievaststelling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt onder de verplichting dat:

  • a. de activiteit wordt uitgevoerd zoals in de beschikking tot subsidievaststelling is omschreven;

  • b. het activiteitenverslag, en indien mogelijk de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten, openbaar worden gemaakt.

 • 2 De Minister kan in de beschikking tot subsidievaststelling de verplichting opleggen dat de subsidie-ontvanger de verklaring Aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, ondertekent.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

Binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarover subsidie is verstrekt, zendt de subsidie-ontvanger een activiteitenverslag, overeenkomstig artikel 4:80 van de Algemene wet bestuursrecht, aan de Minister.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2012.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling veilige publieke taak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina