Besluit vaststelling beloning voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus

Geldend van 23-05-2008 t/m heden

Besluit houdende vaststelling beloning van de voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2008, nr. AV/TDP/2008/12190;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de voorzitter van de Taskforce DeeltijdPlus, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Taskforce DeeltijdPlus, wordt een vaste beloning toegekend. Deze beloning wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,22.

Artikel 2

Aan de leden van de Taskforce DeeltijdPlus, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Taskforce DeeltijdPlus, wordt een vaste beloning toegekend. Deze beloning wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 15 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,17.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 mei 2008

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina