Circulaire aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2008)

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Circulaire aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2008)

Inleiding

In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt, die per 1 juli 2008 van toepassing zijn.

Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, worden de wijzigingen automatisch toegepast.

De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen wordt in een afzonderlijke circulaire bekend gemaakt.

Maximale bedragen voor verwarming, energie en water

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex over de periode van april 2007 tot en met maart 2008.

Verstrekking

Was

1-7-2007

Wordt

1-7-2008

Verwarming van de woning

100,92

108,99

Energie voor kookdoeleinden

37,03

35,55

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

29,10

24,15

Leidingwater

15,58

15,43

Kilometervergoeding voor privé-gebruik dienstauto

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.

Slotopmerkingen

De ministeriële regeling, waarin de hiervoor genoemde bedragen zijn opgenomen is als bijlage aan deze circulaire toegevoegd.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken van Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina