Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 30-05-2008 t/m 31-12-2012

Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht 2007

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot de wijze van benoeming van de leden van de kamers van toezicht;

Gelet op artikel 94 van de Wet op het notarisambt;

Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;

Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;

Gelet op de adviezen van de ringen;

Stelt de navolgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Wanneer moet worden voorzien in de benoeming van een notaris of kandidaat-notaris tot lid of plaatsvervangend lid van de kamer van toezicht stelt het ringbestuur alle leden van de ring schriftelijk of langs elektronische weg van het bestaan van de noodzaak van benoeming op de hoogte. Het ringbestuur vraagt de leden hierbij wie zich voor benoeming beschikbaar wil stellen.

  • 2 De leden van de ring kunnen een reactie schriftelijk of langs elektronische weg binnen twee weken na verzending van het verzoek bij de secretaris van het ringbestuur indienen. Vóór het opstellen van de uiteindelijke voordracht hoort het ringbestuur de voorzitter van de kamer van toezicht over de kandidaten.

  • 3 Het ringbestuur stelt uit de reacties een voordracht op. Het ringbestuur kan besluiten reacties die binnenkomen na het verstrijken van de termijn van twee weken alsnog mee te nemen in de voordracht.

  • 4 Bij de oproeping voor de eerstvolgende vergadering wordt de benoeming geagendeerd onder vermelding van de voordracht. Voor iedere vacature bevat de voordracht zo mogelijk ten minste twee namen. De ringvergadering benoemt een lid uit de voordracht.

  • 5 Het in de voorgaande leden bepaalde is ook van toepassing op herbenoemingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bestuur van de KNB is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te geven. Over het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd.

De regels worden zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het Ministerie van Justitie gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening treedt in werking een dag nadat de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 tweede lid Wet op het notarisambt is verstreken.

Terug naar begin van de pagina