Subsidieregeling HTAS-innovatieprojecten – module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-05-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 mei 2008, nr. WJZ 8052909, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies voor HTAS-doorbraakprojecten en HTAS-internationale innovatieprojecten (Subsidieregeling HTAS-innovatieprojecten- module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 PbEUC323);

  • c. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 PbEUC323);

  • d. onderzoeksorganisatie: een onderzoeksorganisatie in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01PbEUC323);

  • e. publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie: een geheel of gedeeltelijk van overheidswege gefinancierde onderzoeksorganisatie;

  • f. HTAS-doorbraakproject: een samenhangend geheel van activiteiten, betreffende industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan, dat de strategische hoofddoelen van het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems (HTAS) zoals genoemd in bijlage 1 haalbaar kan maken, en is gericht op de in het jaarplan van HTAS benoemde prioriteiten zoals genoemd in bijlage 2, waarbij het gaat om een in internationaal perspectief nog niet gerealiseerde integrale technologie of zeer innovatieve integratie van technieken;

  • g. HTAS-doorbraaksamenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit tenminste één MKB-ondernemer en tenminste één onderzoeksorganisatie en dat voor gezamenlijke rekening en risico een HTAS-doorbraakproject uitvoert;

  • h. HTAS-internationaal innovatieproject: een innovatieproject als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de kaderregeling dat wordt uitgevoerd door een HTAS- internationaal innovatie-samenwerkingsverband betreffende industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan, en is voorzien van een Eureka-label of betreffende een samenwerkingsverband met Canada, Japan, Singapore of de Verenigde Staten van Amerika en dat bijdraagt aan en past binnen de doelstellingen en focusgebieden van het HTAS-programma zoals genoemd in bijlage 1;

  • i. HTAS- internationaal innovatiesamenwerkingsverband: een internationaal innovatiesamenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de kaderregeling waarbij:

   • 1°. ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is die voor eigen rekening en risico een HTAS-internationaal innovatieproject uitvoert, en

   • 2°. ten minste één van de partijen die deelnemen aan het HTAS-internationaal innovatiesamenwerkingsverband gevestigd is in een staat die deelneemt aan het Eureka-programma of gevestigd in Canada, Japan, Singapore of de Verenigde Staten van Amerika en voor eigen rekening en risico een HTAS-internationaal innovatieproject uitvoert.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Er is een Adviescommissie HTAS-innovatieprojecten die tot taak heeft de Minister op zijn verzoek te adviseren over aanvragen om subsidie voor een HTAS-doorbraakproject en een HTAS-internationaal innovatieproject.

§ 2. Subsidieverstrekking HTAS-doorbraakprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een HTAS-doorbraaksamenwerkingsverband voor een HTAS-doorbraakproject.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien de subsidiabele kosten betrekking hebben op industrieel onderzoek, bedraagt in afwijking van artikel 3, eerste lid, onder b, van de kaderregeling, de subsidie voor een ondernemer 35 procent van de subsidiabele kosten. Dit percentage wordt verhoogd met 10 procentpunten indien subsidie wordt verleend aan een MKB-ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien de subsidieontvanger daarom verzoekt, worden in afwijking van artikel 5 van de kaderregeling de volgende subsidiabele kosten in aanmerking genomen:

  • a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten:

   • 1°. loonkosten voor betrokken personeel, voor zover deze rechtstreeks voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn. Het uurloon wordt berekend op basis van 1650 productieve uren per jaar;

   • 2°. de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;

   • 3°. kosten van het gebruik van bestaande machines en apparatuur van de deelnemers;

   • 4°. kosten van speciaal voor het doorbraakproject aan te schaffen machines en apparatuur; eventuele restwaarde van speciaal voor het doorbraakproject aangeschafte apparatuur wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten;

   • 5°. aan derden verschuldigde kosten;

   • 6°. kosten van buitenlandstages;

   • 7°. kosten van octrooiaanvraag van onderzoeksorganisaties en MKB-ondernemers;

   • 8°. kosten inzake kennisoverdracht en verankering;

  • b. een opslag voor overige algemene kosten van 50 procent van de onder a, onder 1°, bedoelde kosten.

 • 2 Voor de loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt uitgegaan van gemiddelde uurtarieven per categorie bij het onderzoek betrokken personeel.

 • 3 De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

 • 4 Indien geen loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, worden gemaakt, maar niettemin arbeid ten behoeve van het HTAS-doorbraakproject wordt verricht, wordt voor de berekening van de subsidiabele kosten uitgegaan van een uurtarief van € 35.

 • 5 Indien overeenkomstig het eerste lid de in dit artikel genoemde subsidiabele kosten in aanmerking worden genomen, voert de subsidieontvanger in afwijking van artikel 29, eerste lid, onderdeel c, van de kaderregeling een administratie die is gerelateerd aan de kostensoorten, genoemd in dit artikel, waaruit te allen tijde op eenvoudige een duidelijke wijze de gemaakte en betaalde kosten kunnen worden afgeleid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

De in artikel 2 genoemde adviescommissie adviseert op verzoek van de Minister over de toepassing van de gronden genoemd in artikel 15 van de kaderregeling en artikel 9.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verlenen van subsidies op aanvragen voor een HTAS-doorbraakproject bedraagt € 4.000.000.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen voor een HTAS-doorbraakproject moeten zijn ontvangen uiterlijk 1 oktober 2008, 18.00 uur.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag:

  • a. van een overheid of overheidsinstelling, tenzij het een onderzoeksorganisatie betreft;

  • b. indien de subsidiabele kosten van een HTAS-doorbraakproject minder dan € 1.500.000 bedragen;

  • c. indien het in onvoldoende mate gaat om het realiseren van een technologische doorbraak en er in onvoldoende mate sprake is van in internationaal perspectief nog niet gerealiseerde integrale technologie of zeer innovatieve integratie van technieken;

  • d. indien er geen daadwerkelijke inbreng van het MKB is.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 33 van de kaderregeling draagt de subsidieontvanger zorg voor de openbaarmaking van de algemene kennis die voorvloeit uit de resultaten van het HTAS-doorbraakproject.

 • 2 De Minister kan bij de subsidieverlening aan een HTAS-doorbraaksamenwerkingsverband verplichtingen opleggen met betrekking tot het geven van bekendheid aan het project en de resultaten ervan.

 • 3 De Minister kan voor een periode van vijf jaren na de vaststelling van de subsidie nadere verplichtingen ter uitvoering van het eerste en tweede lid opleggen.

 • 4 Wanneer een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie deel uitmaakt van een HTAS-doorbraaksamenwerkingsverband, draagt het slechts kennis of andere resultaten uit een HTAS-doorbraakproject over aan een ondernemer die deelneemt aan het HTAS-doorbraaksamenwerkingsverband, indien aan tenminste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;

  • b. de resultaten waaraan geen intellectuele eigendomsrechten op de resultaten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die uit de activiteiten van de publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties voortvloeien, worden volledig aan de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie toegekend;

  • c. de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie in het kader van het HTAS-doorbraakproject uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.

 • 5 Indien niet is voldaan aan het vierde lid, onderdelen a, b of c, kan de Minister op verzoek van de penvoerder ontheffing verlenen van het verbod tot het overdragen van kennis of andere resultaten uit een HTAS-doorbraakproject van een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie die deel uitmaakt van een HTAS-doorbraaksamenwerkingsverband aan een ondernemer die deelneemt aan hetzelfde samenwerkingsverband, indien geen sprake is van staatssteun aan die ondernemer. Aan die ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

§ 3. Subsidieverstrekking HTAS-internationale innovatieprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan de in Nederland gevestigde deelnemers voor hun aandeel in een HTAS-internationaal innovatiesamenwerkingsverband die voor gezamenlijke rekening en risico een HTAS-internationaal innovatieproject uitvoeren dat een looptijd heeft van maximaal drie jaren.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers, bedoeld in het eerste lid, gezamenlijk en betaald aan de deelnemer die als indiener van de aanvraag om subsidie is opgetreden.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als subsidiabele kosten worden uitsluitend kosten in aanmerking genomen die zijn gemaakt en betaald door in Nederland gevestigde deelnemers in een HTAS-internationaal innovatiesamenwerkingsverband.

 • 2 Indien de subsidiabele kosten betrekking hebben op industrieel onderzoek, bedraagt de subsidie voor een ondernemer, in afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de kaderregeling, 35 procent van de subsidiabele kosten. Dit percentage wordt verhoogd met 10 procentpunten indien subsidie wordt verleend aan een MKB-ondernemer.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op HTAS-internationale innovatieprojecten.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 De Minister wint over aanvragen om een subsidie voor een HTAS-internationaal innovatieproject waarop niet op grond van artikel 15 van de kaderregeling of artikel 17 afwijzend wordt beslist, het advies in van de in het eerste lid bedoelde adviescommissie.

 • 3 De adviescommissie, bedoeld in het eerste lid, rangschikt de aanvragen zodanig, dat een HTAS-internationaal innovatieproject hoger gerangschikt wordt naarmate het meer voldoet aan de volgende criteria:

  • a. technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;

  • b. de doelmatigheid en de doeltreffendheid van een project, de nieuwheid van een samenwerkingsverband en de betrokkenheid van de onderzoeksorganisaties;

  • c. de verwachte economische waarde van de projectresultaten, de aansluiting bij de doelstellingen van de deelnemende partijen en de uitgebreidheid van de toepassingsmogelijkheden van de projectresultaten;

  • d. de in bijlage 1 opgenomen doelstellingen en focusgebieden van het HTAS-innovatieprogramma.

 • 4 Voor de rangschikking wegen de in het derde lid genoemde criteria even zwaar.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verlenen van subsidies op aanvragen voor een HTAS-internationaal innovatieproject bedraagt € 3.000.000.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

Als periode, bedoeld in artikel 12 van de kaderregeling, wordt vastgesteld de dag na inwerkingtreding van deze regeling tot en met 12 september 2008, 18.00 uur.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag:

  • a. indien voor het HTAS-internationaal innovatieproject reeds door de Minister subsidie is verstrekt;

  • b. van een overheid of overheidsinstelling, tenzij het een onderzoeksorganisatie betreft;

  • c. wanneer het project niet past binnen de focusgebieden van het HTAS-innovatieprogramma zoals omschreven in bijlage 1.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In afwijking van de eerste volzin van artikel 30, eerste lid, van de kaderregeling brengt het HTAS-internationaal innovatiesamenwerkingsverband steeds na afloop van een periode van zes maanden aan de Minister een tussenrapportage uit omtrent de uitvoering van het HTAS-internationaal innovatieproject met inbegrip van een vergelijking van de uitvoering met het projectplan en de bij de subsidieverlening vermelde raming van de subsidiabele kosten.

 • 2 Van de verplichting tot het uitbrengen van tussenrapportages als bedoeld in het eerste lid, kan de Minister op verzoek van het HTAS-internationaal innovatiesamenwerkingsverband voorafgaande schriftelijke ontheffing verlenen.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op HTAS-internationale innovatieprojecten.

§ 4. Formulieren

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2009]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor een HTAS-doorbraakproject of een HTAS-internationaal innovatieproject om:

 • a. een subsidie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3;

 • b. een voorschot is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4;

 • c. een subsidievaststelling is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 5.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling HTAS-innovatieprojecten – module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 3 tot en met 5, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 9 mei 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. : De Strategische doelen en focusgebieden

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Nederlandse cluster van automotive bedrijven heeft de ambitie om binnen vijf jaar één van de leidende innovatieprogramma’s in Europa te worden op het gebied van automotive technologie.

De strategische doelstellingen zijn:

 • 20% reductie van brandstofverbruik;

 • 20% reductie van CO2-uitstoot van vrachtwagens;

 • 25% reductie van reistijd;

 • verhoging van de verkeersveiligheid;

 • banengroei in de sector met 10.000 FTE;

 • een omzetgroei van € 12 miljard naar € 20 miljard in 2015.

De automotive sector wil deze ambitie en doelstellingen bereiken door in te zetten op twee focusgebieden waarin Nederland internationaal kan excelleren. Deze focusgebieden betreffen Driving guidance en Vehicle efficiency.

Driving guidance

Driving guidance betreft begeleiding- en informatiesystemen voor de verbetering van de mobiliteit. Het beïnvloedt het rijgedrag van de bestuurder voor een betere doorstroming van het verkeer, de verhoging van de actieve- en passieve veiligheid en het ontzien van het milieu. Binnen het focusgebied Driving guidance zijn er drie nadere thema’s vastgesteld:

 • Connected car. Het gaat hier om de draadloze verbinding van de auto met de buitenwereld voor veiligheid, verkeersmanagement (bijv. autopositionering, navigatie, rekeningrijden etc.) infotainment download, internet, reparatie-informatie.

 • Vehicle dynamics control. Hieronder wordt verstaan de toepassing van geavanceerde intelligente chassis controle systemen (bijv. rem- en besturing assistentie) waardoor eerder en geassocieerd geanticipeerd kan worden op kritische verkeerssituaties.

 • Integrated human machine interaction (HMI). Het betreft het gebruik van verkeersveiligheid en bestuurderondersteunende comfortsystemen die overbelasting van de bestuurder kunnen veroorzaken. Een geïntegreerde en adaptieve HMI zal in staat zijn de verschillende functies onderling af te stemmen en op maat gesneden te kunnen worden op de gemoedstoestand van de bestuurder. Geavanceerde HMI is de toegevoegde waarde van ondersteunende- en waarschuwingssystemen, waardoor de mogelijkheid tot het voorkomen van verkeersongevallen verbeterd wordt.

Vehicle efficiency

Bij Vehicle efficiency wordt door verbetering van het totale aandrijvingsysteem het brandstofverbruik verminderd. Binnen het focusgebied Vehicle efficiency zijn twee nadere thema’s vastgesteld:

 • Efficient powertrain. Dit betreft een integrale aanpak van de totale powertrain, waarbij geavanceerde verbrandingstechnieken, uitlaatgasnabehandelingssystemen en (hybride) automatische transmissieconcepten een belangrijke rol spelen. Het doel is om het brandstofverbruik met 20% te verminderen.

 • Light constructions. Het gaat hier om de samenwerking tussen systeemleveranciers, materiaalleveranciers en onderzoeksorganisaties om te komen tot constructies die leiden tot significantie gewichtsverminderingen. Naast de vermindering van het brandstofverbruik wordt hierbij een betere voertuigbeheersing (rijeigenschappen), een lager geluidsniveau en een bredere toepassing van kunststoffen en andere nieuwe materialen nagestreefd.

Bijlage 2. : De jaarlijkse prioriteiten

[Vervallen per 01-01-2009]

De prioriteiten voor 2008 zijn:

Efficient powertrain, Connected car en Vehicle dynamics control.

Deze onderwerpen zijn uitwerkt in bijlage 1.

Terug naar begin van de pagina