Besluit tot instelling van het Planbureau voor de Leefomgeving

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-05-2010.]
Geldend van 16-05-2008 t/m heden

Besluit van 7 mei 2008 tot instelling van het Planbureau voor de Leefomgeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 april 2008, nr. DJZ2008042475, Directie Juridische Zaken, afdeling wetgeving;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vijftiende mei 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina