Regeling aanwijzing ambtenaren toezicht en opsporing Binnenschepenwet provincie Fryslân

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 17-05-2008 t/m 30-06-2009

Regeling aanwijzing ambtenaren toezicht en opsporing Binnenschepenwet provincie Fryslân

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 28, tweede lid, en 48, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

Gezien het verzoek van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân van 13 maart 2008 (kenmerk 00753001);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De inspecteur en adjunct-inspecteur scheepvaart, de administratief-nautisch medewerkers en de scheepvaartmeesters, die als ambtenaren werkzaam zijn bij de sector provinciale waterstaat van de provincie Fryslân, worden aangewezen tot:

 • 2 Met betrekking tot hoofdstuk II van de Binnenschepenwet is het toezicht en de opsporing, bedoeld in het eerste lid, beperkt tot:

  • a. de aanwezigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;

  • b. de geldigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;

  • c. de zone of het vaargebied van een schip overeenkomstig het certificaat van onderzoek;

  • d. de inzinking van een schip in het water ten opzichte van de op dat schip aangebrachte inzinkingskenmerken;

  • e. bijzondere voorschriften voor het gebruik van een schip als vermeld in het certificaat van onderzoek.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt na twee jaar.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina