Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte

Geldend van 16-05-2008 t/m heden

Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet geluidhinder (Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juli 2007, nr. DJZ2007068737, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 108 en 184 van de Wet geluidhinder;

De Raad van State gehoord (advies van 16 augustus 2007, nr. W08.07.0228/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 april 2008, nr. DJZ2008042465, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 2 De grenzen van de zone zijn aangegeven op de kaart in de bij dit besluit behorende bijlage.

  • 3 Buiten de in het eerste lid bedoelde zone mag de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Tweede Maasvlakte de waarde van 50 dB(A) niet overschrijden.

Artikel 2

Als bevoegd gezag voor de uitoefening van de in de Wet geluidhinder vervatte bevoegdheden wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam aangewezen. Dit betrekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne en provinciale staten van de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 april 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vijftiende mei 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage behorende bij het Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte

Bijlage 243146.png
Terug naar begin van de pagina