Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 30-06-2010

Besluit van 25 april 2008, houdende wijzigingen van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 januari 2007, nr. DJZ2008002844, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Huisvestingswet, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet rampen en zware ongevallen, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, het Wetboek van Strafrecht, de Wet politieregisters en de Wet wapens en munitie;

De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 2008, nr. W08.08.0024/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 april 2008, nr. DJZ2008038443, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

[Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 1.1

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel 1.2

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit externe veiligheid inrichtingen.]

Artikel 1.4

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.]

Artikel 1.5

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit milieu-effectrapportage 1994.]

Artikel 1.6

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994.]

Artikel 1.7

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening.]

Artikel 1.9

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg.]

Artikel 1.10

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]

Hoofdstuk II. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 2.1

[Vervallen per 01-07-2010]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 2.2

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vijftiende mei 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina