Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2008

Geldend van 04-05-2008 t/m heden

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 8 november 2007, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de vlassector voor het jaar 2008 (Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2008)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen en artikel 7, tweede lid, van de verordening HPA bevoegdheden 2006;

Gehoord de Commissie Vlas;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a. hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b. bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c. secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

d. commissie

:

Commissie Vlas;

e. ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap in ingesteld.

§ 2. Heffingsbepalingen

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2008 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van vlas in verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 9,80 per hectare.

 • 2 De ondernemer die in het jaar 2008 een onderneming drijft, met als activiteit het kweken van vlasrassen of het vertegenwoordigen in Nederland van buitenlandse kwekers van vezelvlasrassen, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 1,90 per ha door het NAK te velde goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

 • 3 De ondernemer die in het jaar 2008 een onderneming drijft, met als activiteit het bereiden van zaaizaad van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 1,90 per ton goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

 • 4 De ondernemer die in het jaar 2008 een onderneming drijft, met als activiteit het verwerken van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 3,81 per ha verwerkt vlas van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt vastgesteld op basis van de door de ondernemer aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens. De in het tweede tot en met vierde lid bedoelde heffingen worden vastgesteld op basis van de door de ondernemer op verzoek van het hoofdproductschap verstrekte gegevens door middel van een door het productschap vastgesteld formulier.

 • 6 De heffing is bestemd voor het Vlasfonds.

§ 3. Ambtshalve heffing

Artikel 3

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

 • 3 Indien het hoofdproductschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.

§ 4. Betaling van de heffing

Artikel 4

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel indien de secretaris van het hoofdproductschap zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum.

Artikel 5

In afwijking van artikel 4 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:

 • a. het faillissement van de ondernemer in aangevraagd;

 • b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigd of van het voornemen daartoe blijk geeft of

 • c. de ondernemer zich in het buitenland het gevestigd of van het voornemen daartoe blijk geeft.

Artikel 7

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 4 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde.

Den Haag, 8 november 2007

Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Terug naar begin van de pagina