Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)

Geldend van 11-05-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 april 2008, nr. WJZ/2008/7091 (2663), tot wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang in verband met de vaststelling van aanvraagtijdvakken, subsidieplafonds en thema’s voor het jaar 2008 en in verband met de toepasselijkheid van de Wet overige OCW-subsidies en wijziging van de Regeling Wet kinderopvang in verband met de vaststelling van het gemeentelijk jaarverslag

De Staatssecretaris van Onderwijs,

Gelet op de artikelen 2, 4, 5 en 7 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 67, tweede lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel II

De Subsidieregeling kinderopvang, zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van voor bedoeld tijdstip verleende subsidies.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de daarbij behorende bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 2, die met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling ter inzage ligt bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina