Vergoedingenregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 11-05-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2008, nr. AM/SAM/08/11780, tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van de commissie fundamentele herbezinning Wsw (Vergoedingenregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1. Vergoeding voorzitter

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de voorzitter van de commissie fundamentele herbezinning Wsw, bedoeld in artikel 4, onder a, van de Instellingsregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw, wordt een vaste beloning toegekend. Deze beloning wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,22.

Artikel 2. Vergoeding overige leden

[Vervallen per 01-01-2009]

De overige leden van de commissie fundamentele herbezinning Wsw, bedoeld in artikel 4, onder a, van de Instellingsregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw, ontvangen een vergoeding per vergadering van € 235,–.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 februari 2008.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 april 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina