Instellingbesluit Klankbordgroep ESF 2007–2013

[Regeling vervallen per 10-12-2014.]
Geldend van 11-05-2008 t/m 09-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2008, nr. AGSZW/DH/ESFN/2008/13386, tot instelling van Klankbordgroep ESF 2007–2013 (Instellingsbesluit Klankbordgroep ESF 2007–2013)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PbEU 2006, L 210);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 10-12-2014]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Klankbordgroep: Klankbordgroep ESF 2007–2013;

 • b. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 10-12-2014]

 • 1 Er is een Klankbordgroep ESF 2007–2013.

 • 2 De Klankbordgroep wordt ingesteld voor een periode die aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en eindigt op 31 december 2013.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 10-12-2014]

De Klankbordgroep heeft tot taak het door middel van overleg met de Minister in het kader van gendermainstreaming, gelijke kansen en non-discriminatie als bedoeld in paragraaf 2.6 van het Operationeel Programma ideeën te genereren over de uitvoering en de evaluatie van het Operationeel Programma ESF 2007–2013.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 10-12-2014]

 • 1 De Klankbordgroep bestaat uit een voorzitter en acht leden.

 • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Klankbordgroep.

 • 3 De leden worden benoemd en ontslagen op voordracht van respectievelijk:

  • de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen;

  • de Stuurgroep Werknemer in Opleiding;

  • de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam;

  • het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM;

  • het Expertisecentrum LEEFtijd;

  • de Landelijke Cliëntenraad;

  • het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit E-Quality;

  • de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 10-12-2014]

 • 1 Het Secretariaat van de Klankbordgroep wordt gevoerd door het ministerie.

 • 2 De Minister wijst een ambtenaar van het ministerie als secretaris aan.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Klankbordgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 4 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen

[Vervallen per 10-12-2014]

De Klankbordgroep komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Artikel 7. Reglement

[Vervallen per 10-12-2014]

De Klankbordgroep kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 10-12-2014]

 • 1 Aan de leden van de Klankbordgroep kan een vacatiegeld van € 135 per vergadering worden toegekend volgend de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Aan de leden van de Klankbordgroep kan op grond van het Reisbesluit binnenland een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 10-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingbesluit Klankbordgroep ESF 2007–2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 april 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina