Wijzigingsregeling Subsidieregeling pieken in de delta 2007 en Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 26-10-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 mei 2008, nr. WJZ 8053241, tot wijziging van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 en de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2009]

Als periode, waarin aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 en de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s voor een gebiedsgericht project dat past binnen één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma Oost-Nederland, Noordvleugel Randstad, Zuidvleugel Randstad, Zuidwest-Nederland of Zuidoost-Nederland moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld:

 • a. de periode die loopt van de tweede dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant tot en met 30 juni 2008, 16.00 uur;

 • b. de periode die loopt van 15 oktober 2008 tot en met 26 november 2008, 16.00 uur.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen, ontvangen in de in artikel V, onderdeel a, vastgestelde periode bedraagt:

  • a. voor het gebiedsgericht programma Oost-Nederland € 4.000.000;

  • b. voor het gebiedsgericht programma Noordvleugel Randstad € 6.150.000;

  • c. voor het gebiedsgericht programma Zuidvleugel Randstad € 5.500.000;

  • d. voor het gebiedsgericht programma Zuidwest-Nederland € 1.325.000;

  • e. voor het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland, actielijn 1.1: € 1.250.000;

  • f. voor het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland, met uitzondering van actielijn 1.1: € 3.550.000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen, ontvangen in de in artikel V, onderdeel b, vastgestelde periode bedraagt:

  • a. voor het gebiedsgericht programma Oost-Nederland € 4.700.000;

  • b. voor het gebiedsgericht programma Noordvleugel Randstad € 9.000.000;

  • c. voor het gebiedsgericht programma Zuidvleugel Randstad € 8.500.000;

  • d. voor het gebiedsgericht programma Zuidwest-Nederland € 1.555.000;

  • e. voor het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland, actielijn 1.1: € 1.250.000;

  • f. voor het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland, met uitzondering van actielijn 1.1: € 3.550.000.

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Subsidieregeling pieken in de delta 2007 en de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s, zoals die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling luidden, blijven van toepassing:

  • a. op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt;

  • b. op aanvragen om subsidie voor een gebiedsgericht project dat past in één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma van het gebied Noord-Nederland die voor 1 juli 2008 zijn ingediend.

Artikel VIII

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen 5 tot en met 8 in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlagen 1 tot en met 4 worden ter inzage gelegd bij het secretariaat van de directie Ruimtelijk Economisch Beleid van het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie, Bezuidenhoutseweg 20, Den Haag.

Den Haag, 6 mei 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal voor Ondernemen en Innovatie te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina