Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010

[Regeling vervallen per 12-02-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Justitie van 6 mei 2008, nr. 5521102/07, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een vergoeding aan gemeenten voor door gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren uitgeschreven beschikkingen voor overtredingen inzake stilstaan en parkeren en processen-verbaal voor overlast in de openbare ruimte (Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2008)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 1. Begripsomschrijvingen en strekking van de regeling

[Vervallen per 12-02-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 12-02-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 12-02-2015]

 • 2 De vergoeding wordt slechts verstrekt indien:

  • a. de gemeente zich met behulp van een daartoe door het CJIB vastgesteld formulier heeft aangemeld bij het CJIB en door tussenkomst van het CJIB een unieke GM/OI code heeft verkregen;

  • b. de gemeente de gegevens uit de in het eerste lid bedoelde beschikkingen of processen-verbaal, voorzien van de unieke code, via de geautomatiseerde systemen van de politie dan wel rechtstreeks aan het CJIB heeft gezonden.

  • c. de in het eerste lid bedoelde beschikkingen en processen-verbaal binnen zestig dagen na de pleegdatum aan het CJIB zijn gezonden en door het CJIB in het toepasselijke automatiseringssysteem zijn geregistreerd.

 • 3 De Minister besluit tot vaststelling van de vergoeding binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar.

 • 4 De Minister kan ter controle aan de gemeente vragen onderliggende gegevens te verstrekken over de bij het CJIB aangeleverde informatie uit de in het eerste lid bedoelde beschikkingen en processen-verbaal.

Artikel 3

[Vervallen per 12-02-2015]

Geen vergoeding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, wordt verstrekt aan een gemeente indien bij raadsverordening op grond van artikel 154b, eerste lid, van de Gemeentewet is bepaald dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

Artikel 4

[Vervallen per 12-02-2015]

 • 1 Het bedrag dat per begrotingsjaar kan worden aangewend voor vergoedingen aan deelnemende gemeenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, is te herleiden uit de jaarlijkse begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid en Justitie in de begrotingswet.

 • 2 De hoogte van de totale vergoeding per deelnemende gemeente wordt bepaald door het aandeel van het aantal bij het CJIB geregistreerde beschikkingen en processen-verbaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van die gemeente, op het totale aantal voornoemde beschikkingen en processen-verbaal van alle deelnemende gemeenten.

 • 3 De vergoeding bedraagt per bij het CJIB geregistreerde beschikking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, maximaal € 25,00 en voor een bij het CJIB geregistreerd proces-verbaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, maximaal € 40,00.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 mei 2008

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Bijlage

[Vervallen per 12-02-2015]

Overlast

[Vervallen per 12-02-2015]

     

Zonder vergunning van de burgemeester

[BF]

070

a

– op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd te geven of te houden

[BF]

070

b

– een georganiseerde dropping houden of daaraan deelnemen op een ander terrein dan een daarvoor bestemd sportterrein

[BF]

095

 

zonder vergunning op of aan de weg als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden

[BF]

100

 

als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids voor publiek optreden op of aan door de burgemeester aangewezen (gedeelte van een) weg, waar dit niet is toegestaan

[BF]

101

 

Zonder vergunning of anders dan de daarin gestelde voorwaarden, de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan (bijv.: terrasverbod, reclameborden)

[BF]

105

 

Als houder van een horecabedrijf, dit voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven, buiten de vastgestelde openingstijden

       
     

De weg of dat gedeelte van een onroerend goed dat vanaf de weg zichtbaar is

[BF]

110

a

bekrassen of bekladden

[BF]

110

b

zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding dan wel met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of teken hierop aanplakken of op andere wijze aanbrengen

[BF]

111

 

op of aan door het College aangewezen wegen of gedeelten daarvan gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken

[BF]

114

 

de weg of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk ander onderkomen als slaapplaats gebruiken

[BF]

115

 

tijdens uren waarop het niet is toegestaan op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben

       

[BF]

118

 

op de weg (binnen een door het college aangewezen gebied) te skaten of te skateboarden

       
     

Op of aan de weg

[BF]

120

a

– klimmen of zich bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, heining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair

[BF]

120

b

– zodanig op te houden waardoor voor weggebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodige overlast of hinder wordt veroorzaakt

[BF]

121

a

Op de weg (binnen een door het college aangewezen gebied) alcoholhoudende drank nuttigen

[BF]

121

b

Op de weg (binnen een door het college aangewezen gebied) aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben

       
     

Zonder redelijk doel

[BF]

125

a

– zich in een portiek of poort op houden of in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw zitten of te liggen

[BF]

125

b

– zich anders dan als bewoner of gebruiker van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen of van publiek toegankelijke gebouwen bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte

[BF]

126

 

op de weg vervoeren, bij zich dragen of anderszins voorhanden hebben van kerstbomen, autobanden en andere voorwerpen of stoffen, met het kennelijk doel deze op de weg te verbranden

       
     

(In of op) een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke ruimte

[BF]

130

a

– zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden

[BF]

130

b

– verontreinigen

[BF]

130

c

– voor een ander doel bezigen dan waarvoor de ruimte bestemd is

[BF]

131

 

op of aan de weg een fiets, snorfiets of bromfiets plaatsen of laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek, waardoor de doorgang wordt versperd, dan wel in strijd met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek

[BF]

133

 

een motorvoertuig, bromfiets of fiets op of aan de weg laten staan, anders dan deugdelijk afgesloten of onder behoorlijk toezicht

[BF]

135

 

zich met een fiets of bromfiets bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden, welke publiek trekt

[BF]

136

 

zich met een winkelwagentje op of aan de weg bevinden op meer dan de toegestane afstand van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld

[BF]

140

a

zich in de nabijheid van een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip ophouden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een zich daarin bevindende persoon te bespieden

[BF]

140

b

een persoon in een gebouw, woonwagen of woonschip door middel van een verrekijker bespieden

       
     

Als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten lopen

[BF]

145

a

– op een weg gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd

[BF]

145

b

– op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of andere door het college aangewezen plaats

[BF]

145

c

– op een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of een door middel van tatoeage aangebracht identificatiemerk, die de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen

[BF]

145

d

– op een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar

       
     

Als eigenaar of houder van een hond deze laten verblijven/lopen op of aan de weg of op een terrein van een ander, terwijl na schriftelijke aanzegging van het College deze hond niet

[BF]

150

a

– kort is aangelijnd

[BF]

150

b

– kort is aangelijnd en gemuilkorfd

[BF]

151

 

als degene die één of meer dieren onder zijn hoede heeft, niet door voorzorgsmaatregelen die van hem mogen worden verwacht, voorkomen dat deze dieren voor de omgeving hinderlijk zijn

[BF]

155

 

als rechthebbende er niet voor zorgen dat zodanige maatregelen worden getroffen dat het vee/pluimvee in een aan een weg liggend weiland of terrein, die weg niet kan bereiken

[BF]

171

a

Op de weg of weggedeelte (binnen een door het College aangewezen gebied) softdrugs gebruiken

       
     

De weg niet (doen) reinigen na een verontreiniging ontstaan bij het laden, lossen of vervoeren van stoffen of voorwerpen of bij andere werkzaamheden

[BF]

180

a

– terstond, bij gevaar voor de verkeersveiligheid of bij gevaar voor beschadiging van het wegdek

[BF]

180

b

– in overige gevallen, (iedere dag) na het beëindigen van de werkzaamheden

[BF]

185

 

binnen de bebouwde kom buiten een daarvoor bestemde inrichting/plaats op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte doen

[BF]

190

 

een geparkeerd voertuig op een aangewezen weg of weggedeelte, waar dit niet is toegestaan, te koop aanbieden of verhandelen

[BF]

195

 

een defect voertuig op een weg parkeren, langer dan de vastgestelde termijn

[BF]

205

 

een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te doen of laten staan

[BF]

210

 

een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken

       
     

Een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied

[BF]

212

a

– door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig of vaartuig

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

6 – Overige weggebruikers;

     

7 – Gezagvoerders/schippers;

     

8 – Een ieder.

       

[BF]

212

b

– anders dan tot doel van dagrecreatie

[BF]

212

c

– door met geluid voortbrengende apparatuur overlast te veroorzaken

[BF]

212

d

– door te graven of te spitten of doen graven of spitten op buiten het strand, de zandhelling, speelkuilen of zandbakken gelegen gedeelten

[BF]

212

e

– door anders dan in de aanwezige afvalbakken wegwerpen, neerleggen en/of achterlaten van afval, vuilnis, resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of verpakkingsmateriaal

[BF]

212

f

– door een afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp op andere wijze te gebruiken dan tot het deponeren van klein afval

[BF]

212

g

– door zich als eigenaar of houder van een hond zich met die hond in een vastgestelde periode bevinden buiten een aangewezen gebied, waar het verblijf van de hond is toegestaan

[BF]

216

 

een voertuig parkeren of enig ander voorwerp plaatsen of laten staan op een weggedeelte waarvan door het bevoegde gezag is bekend gemaakt dat dit niet is toegestaan op de in die bekendmaking genoemde dagen en tijden (markt, evenement, kermis enz)

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

6 – Overige weggebruikers;

     

8 – Een ieder

[BF]

235

 

met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar stellen op een gedeelte van een openbaar water waar dit niet is toegestaan

     

7 – Gezagvoerders/schippers;

     

8 – Een ieder.

       

[BF]

236

a

het zonder ontheffing van het college varen, doen of laten varen met enig vaartuig

     

7 – Gezagvoerders/schippers;

     

8 – Een ieder.

[BF]

240

 

als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden

[BF]

245

 

zich zonder redelijk doel aan, op, of in een vaartuig in openbaar water vasthouden, klimmen, begeven of bevinden

       
     

Zich in/op voor publiek toegankelijke natuurgebieden, bossen, parken, plantsoenen of recreatieterreinen bevinden ten aanzien waarvan door het bevoegde gezag is verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromfiets, fiets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten

[BF]

250

a

– met die vervoermiddelen in gesloten tijd of gesloten gebied

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

6 – Overige weggebruikers.

[BF]

250

b

– met een motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard buiten de (onverharde) wegen of gemarkeerde paden

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

6 – Overige weggebruikers.

[BF]

250

c

– met een rij- of trekdier buiten de daarvoor bestemde paden

     

6 – Overige weggebruikers.

       
     

Met een motorrijtuig gebruik maken van een weg in strijd met de verordening tot het bevorderen van ongestoord wetenschappelijk onderzoek van de RadioSterrenWacht (storingsvrije zone), te weten

       

[BF]

260

a

– rijdend

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

6 – Overige weggebruikers.

[BF]

260

b

– parkeren dan wel laten staan

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

6 – Overige weggebruikers.

       
     

Milieu – Afvalstoffenverordening

     

Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

[BH]

002

 

huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is

[BH]

003

a

de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan anderen dan de aangewezen inzameldienst of inzamelaar

[BH]

004

 

huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of verstrekte inzamelmiddel

[BH]

005

 

andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel aanbieden, dan waarvoor het is bestemd

[BH]

006

 

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze aanbieden

[BH]

007

 

afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is

[BH]

008

 

via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is

[BH]

009

 

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbieden

[BH]

010

 

via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is

[BH]

011

 

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden

[BH]

012

 

categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden

[BH]

013

 

huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden

       
     

Aanbieden van andere dan huishoudelijke afvalstoffen

[BH]

014

 

andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden

[BH]

015

 

de door het College aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden

       
     

Doorzoeken van afvalstoffen

[BH]

016

 

afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden

       
     

Handelingen verrichten met huishoudelijk afval, waardoor verontreiniging kan ontstaan

[BH]

017

 

andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

[BH]

020

 

afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig laden, lossen, vervoeren of andere werkzaamheden verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed

[BH]

022

 

straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

[BH]

096

 

als particulier een afvalstof, stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op of in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu

       
     

Wrakken

[BH]

019

 

afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer opslaan of opgeslagen hebben

[BH]

107

 

een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg

[BH]

109

 

zich als eigenaar of kentekenhouder ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken

       
     

Geluidhinder

[BH]

205

 

als particulier met toestellen of geluidsapparaten dan wel op andere wijze handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt, of toelaten dat deze handelingen worden verricht

[BH]

300

 

zonder daartoe bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen of paden, die liggen in/op voor publiek toegankelijke parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken dan wel in/tussen aanplantingen, bloemperken, heester- of struikgewassen, die op of aan de weg liggen

[BH]

305

 

zonder daartoe bevoegd te zijn schade toebrengen aan bomen, heesters, bloemen of grasperken in een park, een bos of op andere dergelijke plaatsen

[BH]

310

 

met een voertuig rijden door een park/plantsoen of op een niet van de weg deel uitmakende, van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

6 – Overige weggebruikers;

[BH]

311

 

met een voertuig rijden (crossen) door een park/ plantsoen of op een niet van de weg deel uitmakende, van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

6 – Overige weggebruikers.

[BH]

315

 

roken in bos, duin dan wel andere dergelijke gebieden op tijd en plaats waarop dit niet is toegestaan

       

[BH]

320

 

in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben

       
     

Als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich niet van uitwerpselen ontdoet

[BH]

325

a

– op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers

[BH]

325

b

– op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide

[BH]

325

c

– op een andere dan door het College aangewezen plaats

Afvalstoffen

[Vervallen per 12-02-2015]

Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

p H 002

huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is

p H 003 a

de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan anderen dan de aangewezen inzameldienst of inzamelaar

p H 004

huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of verstrekte inzamelmiddel

p H 005

andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel aanbieden, dan waarvoor het is bestemd

p H 006

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze aanbieden

p H 007

afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is WM

p H 008

via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is

p H 009

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbieden

p H 010

via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is

p H 011

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden

p H 012

categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden

p H 013

huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden

Aanbieden van andere dan huishoudelijke afvalstoffen

p H 014

andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden

p H 015

de door het College aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden

Doorzoeken van afvalstoffen

p H 016

afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden

Handelingen verrichten met huishoudelijk afval, waardoor verontreiniging kan ontstaan

p H 017

andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

p H 020

afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig laden, lossen, vervoeren of andere werkzaamheden verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed

p H 022

straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

p H 096

als particulier een afvalstof, stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op of in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu

Wrakken

p H 107

een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg

Geluidhinder

p H 205

veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende/ de omgeving

Verboden plaatsen

p H 300

zich bevinden buiten wegen of paden of in beplantingen

p H 305

schade toebrengen aan beplantingen

p H 310

rijden door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook

p H 311

crossen door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook

Roken/vuur stoken

p H 315

roken op verboden tijden / plaatsen

Als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich niet van uitwerpselen ontdoet

p H 325 a

op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers

p H 325 b

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide

p H 325 c

op een andere dan door het College aangewezen plaats

Stilstaan

m R 395

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd

als bestuurder een voertuig laten stilstaan

m R 396 a

op een kruispunt

m R 396 b

op een fietsstrook

m R 396 c

op de rijbaan langs een fietsstrook

m R 396 d

op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan

m R 396 e

in een tunnel

m R 396 f

bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering

m R 396 g

bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht

m R 396 h

op de rijbaan langs een busstrook

m R 396 i

langs een gele doorgetrokken streep

m R 396 j

op een overweg

Parkeren

[Vervallen per 12-02-2015]

als bestuurder een voertuig parkeren

m R 397 a

bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan

m R 397 b

voor een inrit of uitrit

m R 397 c

buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg

m R 397 d

op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen (E8)

m R 397 e

op een parkeergelegenheid op een andere dan de aangegeven wijze

m R 397 f

op een parkeergelegenheid op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden

m R 397 g

langs een gele onderbroken streep

m R 397 h

op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen (E7)

m R 397 i

op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend

m R 397 j

op een parkeergelegenheid (borden E4 tot en met E13), buiten de aangegeven parkeervakken

m R 398

als bestuurder een voertuig dubbel parkeren

als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl dat motorvoertuig

m R 400 aa

niet is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen

m R 400 ab

is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf en de toegestane parkeertijd is verstreken

Parkeerschijfzone

m R 401

als bestuurder van een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met

m R 402 a

een gehandicaptenvoertuig

m R 402 b

een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart

m R 402 c

het voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemde voertuig

Parkeermeter

m R 403 a

parkeren zonder parkeermeter in werking te stellen/dan wel parkeertijd is verstreken

m R 403 b

parkeren terwijl bij parkeermeter reeds een motorvoertuig is geparkeerd

m R 404

bijvullen parkeermeter

m R 405

parkeren in parkeervak bij parkeermeter

Groenstrook

m R 406

voertuig laten staan in een park, plantsoen of op openbare beplantingen of groenstroken

parkeren bij een parkeerautomaat

m R 409 a

met kaarten zonder aanbrengen kaart op voorgeschreven wijze

m R 409 b

met kaarten terwijl parkeertijd is verstreken

m R 409 c

met vakken zonder automaat in werking te stellen

m R 409 d

met vakken terwijl parkeertijd is verstreken

   
parkeren van grote voertuigen

m R 414 a

een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter parkeren op een plaats waar dit verboden is

m R 414 b

een voertuig langer dan 6 meter parkeren buiten de vastgestelde tijden

Vergunninghouders

m R 592

voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de daaraan verbonden voorwaarden

Erven

m R 478

binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde parkeerplaatsen

Parkeerverboden op borden

[Vervallen per 12-02-2015]

parkeren in strijd met

m R 584

parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1)

laten staan in strijd met

m R 585

verbod stil te staan (E2)

Terug naar begin van de pagina