Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008

Geldend van 06-04-2011 t/m heden

Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in vergadering bijeen op 23 januari 2008 (C-189),

Op grond van artikel 8, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 4, 25, 26, 30 tot en met 34, 36, 37, 41, 44 tot en met 46, 48 tot en met 54, 56 tot en met 62, 64, 66, 68, en 121 tot en met 128 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Algemene wet Bestuursrecht en mede gelet op Richtlijn 91/414/EEG en Richtlijn 98/8/EG,

Besluit:

Hoofdstuk 2. Dossiereisen en aanvraagformulieren

Artikel 2. Dossiereisen

Het bij het aanvraagformulier in te dienen dossier dient – onverminderd het elders bij of krachtens de wet bepaalde – te voldoen aan de eisen, gesteld in

 • i. de bijgaande Algemene instructie voor het indienen van aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • ii. de bijgaande aanvraagformulieren.

Artikel 3. Aanvraagformulieren

 • 1 De volgende aanvraagformulieren worden gebruikt voor het indienen van aanvragen met betrekking tot toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen, dan wel biociden:

  • (i) ‘‘Algemene instructie voor het indienen van aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden’’ – versie 5.0

  • (ii) ‘Formulier B’ – versie 3.0, januari 2010

  • (iii) ‘Formulier DVB’ – versie 3.0, januari 2010 met de toelichting ‘Procedure DVB’ – versie 3.0, januari 2010

  • (iv) ‘Formulier PB’ – versie 3.0, januari 2010 met de toelichting Formulier PB toelichting – versie 3.0, januari 2010

  • (v) ‘‘Formulier G’’ – versie 5.0

  • (vi) Formulier A – versie 3.0, januari 2010 met de toelichting ‘Formulier A toelichting’ – versie 3.0, januari 2010

  • (vii) ‘Formulier DVG’ – versie 3.0, januari 2010

  • (viii) ‘Formulier Onderbouwing gewasbeschermingsprobleem’ – versie 3.0, januari 2010

  • (ix) ‘Formulier P’ – versie 3.0, januari 2010 met de toelichting ‘Formulier P toelichting’ – versie 3.0, januari 2010

  • (x) ‘‘Formulier VUG’’ –– versie 4.0, januari 2010 met de toelichting ‘‘Formulier VUG toelichting’’ – versie 4.0

  • (xi) ‘Formulier M’ – versie 3.0, januari 2010

  • (xii) ‘‘Formulier WERG’’ – versie 3.3 en de toelichting ‘‘Formulier WERG toelichting’’ – versie 3.3

  • (xiii) ‘Formulier PG’ – versie 3.0, januari 2010 en de toelichting ‘Formulier PG toelichting’ – versie 3.0, januari 2010

  • (xiv) ‘Formulier VI’ – versie 3.0, januari 2010 en de toelichting ‘Toelichting formulier VI’ – versie 3.0, januari 2010.

  • (xv) Aanvraagformulier EU MRL (NL) 1.0

  • xvi) Formulier BZT (versie 1.2) met de bijlagen:

   • a) Appendix BZT composition (versie 1.0), januari 2010

   • b) Appendix LoEP (versie 1.2), januari 2010

   • c) Appendix PGB-UB (versie 4.0), maart 2010

   • d) Appendix CL BZT 1.0, januari 2011

 • 2 De aanvraagformulieren worden op de internetsite van het Ctgb (www.ctgb.nl) ter beschikking gesteld.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4. Overgangsrecht aanvragen en verzoeken

 • 1 De na inwerkingtreding van dit Besluit ingediende aanvragen tot toelating of registratie worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig dit besluit ingediend, voorzover hiervoor bij dit besluit een aanvraagformulier is vastgesteld.

 • 2 Voorzover bij dit Besluit geen aanvraagformulier is vastgesteld, worden aanvragen ingediend middels de aanvraagformulieren zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit Besluit.

 • 4 In afwijking van het eerste lid mag bij aanvraagformulieren waarvoor bij dit besluit een aangepaste versie is vastgesteld, tot een maand na die vaststelling gebruik worden gemaakt van de vóór die aanpassing geldende versie.

Artikel 5. Inwerkingtreding

De artikelen in dit besluit treden – na goedkeuring door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – twee dagen na bekendmaking in de Staatscourant in werking.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.

Wageningen, 23 januari 2008

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze:
de

Voorzitter

,

D.K.J. Tommel

Terug naar begin van de pagina