Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2008

[Regeling vervallen per 31-07-2009.]
Geldend van 11-05-2008 t/m 30-07-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 april 2008, nr. IB/2008/7746, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor het bevorderen van internationalisering in het PO en VO (Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 4:23, derde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-07-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. instelling:

 • c. Europees Platform: de Stichting Europees Platform – internationaliseren in onderwijs;

 • d. internationalisering: het ontwikkelen van een open houding, kennis en vaardigheden van lerenden om te kunnen werken en leven in een internationale context;

 • e. internationaliseringprogramma’s: nationale en bilaterale programma’s die internationalisering in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs bevorderen en passen binnen de beleidskaders van het Europees Platform;

 • f. buitenlandse partnerinstelling: een school of nascholingsinstituut in het buitenland waarmee de Nederlandse school of het Nederlandse scholingsinstituut samenwerkt.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 De Minister kan aan het bevoegd gezag van een instelling voor het schooljaar 2008–2009 subsidie verstrekken voor internationaliseringprogramma’s.

 • 2 Het doel van de subsidieverlening is:

  • a. het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij het gaat om activiteiten als internationalisering in het curriculum en internationale samenwerking en uitwisseling, en

  • b. het bijdragen in de kosten die instellingen maken bij de introductie van internationalisering in het curriculum, met inbegrip van vaardigheden in vreemde talen, en bij internationale uitwisseling van leerlingen en docenten.

Artikel 3. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 De Minister kan aan een instelling subsidie verstrekken voor één of meerdere van de doelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 2 De subsidie wordt op aanvraag verleend. De instelling dient de aanvraag in bij het Europees Platform dat de doelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, uitvoert.

 • 3 De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is op de website van het Europees Platform (www.europeesplatform.nl). Het aanvraagformulier bevat onder meer de volgende gegevens:

  • a. naam, vestigingsadres en brinnummer van de instelling,

  • b. doel, en

  • c. naam buitenlandse partnerinstelling.

Artikel 4. Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 2 Het Europees Platform beoordeelt de aanvraag op grond van één van de volgende criteria:

  • a. samenwerking met een buitenlandse partnerinstelling, of

  • b. de activiteit is gericht op tweetalig onderwijs, vroeg vreemde talenonderwijs of versterkt talenonderwijs.

Artikel 5. Termijn indiening en subsidieverlening

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 De subsidieaanvragen worden vóór 1 mei 2009 ingediend bij het Europees Platform. Beslissingen op de aanvragen worden binnen zes weken door het Europees Platform aan de instellingen bekend gemaakt.

 • 2 Aanvragen die vóór 19 mei 2008 worden ingediend, worden gelijk behandeld.

 • 3 Aanvragen die na 19 mei 2008 worden ingediend, worden in volgorde van de datum van ontvangst behandeld, tot het moment waarop het bedrag, bedoeld in artikel 7, geheel is besteed. In het geval de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst.

Artikel 6. Weigeringsgronden

[Vervallen per 31-07-2009]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet op het bestuursrecht wordt subsidieverlening in ieder geval geweigerd, indien:

 • a. de activiteit niet in overeenstemming is met één of meerdere van de doelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • b. uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat internationalisering bijdraagt aan het realiseren van leerdoelen van de instelling;

 • c. voor de activiteit tevens gebruik wordt gemaakt van middelen uit EU-fondsen.

Artikel 7. Subsidieplafond

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling, is voor het schooljaar 2008–2009 een bedrag van € 2.900.000,– beschikbaar, welk bedrag als volgt wordt verdeeld:

  • a. voor primair onderwijs is een bedrag beschikbaar van € 750.000,

  • b. voor voortgezet onderwijs is een bedrag beschikbaar van € 1.950.000, en

  • c. voor de lerarenopleidingen is een bedrag beschikbaar van € 200.000.

Artikel 8. Subsidiebedrag en voorschot

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 De subsidie bedraagt per schooljaar voor de kosten die verbonden zijn aan uitwisseling:

  • a. van leerlingen in het primair onderwijs: maximaal € 150 per deelnemende leerling, plus maximaal € 1.000 opslag voor voorbereiding en begeleiding door leraren (plus een opslag van maximaal 100% voor deelname van leerlingen met een handicap) met een maximum van € 5.000 per instelling,

  • b. van leerlingen in het voortgezet onderwijs: maximaal € 150 per deelnemende leerling, plus maximaal € 2.000 opslag voor voorbereiding en begeleiding door leraren (plus een opslag van maximaal 100% voor deelname van leerlingen met een handicap) met een maximum van € 10.000 per instelling,

  • c. van studenten aan de lerarenopleidingen: maximaal € 750 per deelnemende student per stage.

 • 2 De subsidie bedraagt per schooljaar voor de kosten die verbonden zijn aan:

  • a. nascholingsactiviteiten van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders: maximaal € 3.000 per instelling,

  • b. internationalisering via ICT in het primair onderwijs: maximaal € 2.500 per instelling,

  • c. tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs: maximaal € 7.500 per instelling,

  • d. versterkt talenonderwijs in het voortgezet onderwijs: maximaal € 4.000 per instelling,

  • e. vroeg vreemde talen onderwijs in het primair onderwijs: maximaal € 5.500 per instelling.

 • 3 Het Europees Platform kan tot 100% van het subsidiebedrag bevoorschotten.

Artikel 9. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 31-07-2009]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Artikel 10. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 De instelling werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 2 De instelling informeert het Europees Platform onverwijld schriftelijk indien de activiteiten niet of niet geheel worden gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig worden beëindigd.

Artikel 11. Subsidievaststelling en betaling

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 De instelling legt aan het Europees Platform rekening en verantwoording af over de uitgaven en inkomsten verbonden aan de programma’s en activiteiten door middel van een kort inhoudelijk verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

 • 2 Het vastgestelde subsidiebedrag wordt uiterlijk zes weken na het positieve besluit van het Europees Platform door het Europees Platform verstrekt aan de instelling.

 • 3 Het Europees Platform verstrekt voor het afleggen van rekening en verantwoording een eenvoudig formulier aan de instellingen.

 • 4 Niet-bestede middelen of overschotten, kunnen na afloop van de activiteiten worden teruggevorderd.

Artikel 12. Mandaat Europees Platform

[Vervallen per 31-07-2009]

De directeur van het Europees Platform is bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen voor zover die strekken tot uitvoering van deze subsidieregeling.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 31-07-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

 • 2 De regeling vervalt uiterlijk op 31 juli 2009.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, blijft deze regeling, zoals deze luidt op 31 juli 2009, van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 31-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina