Regeling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen [...] intredetoets keurmeester zware aanhangwagens

[Regeling vervallen per 01-05-2008 met terugwerkende kracht tot 01-01-2008.]
Geldend van 25-02-2005 t/m 01-01-2008

Regeling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen respectievelijk intredetoets keurmeester zware aanhangwagens

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW),

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Erkenningsregeling APK, nr. CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Voorwaarde voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware bedrijfsvoertuigen is het bezit van:

  • a. het diploma monteur bedrijfsautomobielen, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of

  • b. het diploma monteur bedrijfsautomobielen tevens genoemd diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of

  • c. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examen-commissie ingevolge artikel 2.19.2 van de Wet Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO), of

  • d. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, onder goedkeuring van de Exameninstelling ten behoeve van externe legitimering, ingevolge de artikelen 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4. en 7.4.6 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • e. het diploma BC van het Instituut voor de Autohandel B.V., of

  • f. het diploma KMBO Motorvoertuigentechniek (bedrijfsauto’s), of

  • g. een door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen.

 • 2 Indien een diploma wordt overgelegd zoals genoemd in het eerste lid, onder a tot en met f, dient tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden, repareren en keuren van de voertuigen waarvoor de intredetoets wordt aangevraagd.

 • 3 Degene die in het bezit is van de in het eerste lid, onder a tot en met g genoemde diploma’s of verklaringen intredetoets kan zich voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware bedrijfsvoertuigen rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Voorwaarde voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware aanhangwagens is het bezit van:

  • a. het diploma monteur bedrijfsautomobielen, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of

  • b. het diploma monteur bedrijfsautomobielen tevens genoemd diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of

  • c. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examen-commissie ingevolge artikel 2.19.2 van de Wet Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO), of

  • d. het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, onder goedkeuring van de Exameninstelling ten behoeve van externe legitimering, ingevolge de artikelen 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4. en 7.4.6 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • e. het diploma BC van het Instituut voor de Autohandel B.V., of

  • f. het diploma KMBO Motorvoertuigentechniek (bedrijfsauto’s), of

  • g. een door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen, of

  • h. een door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets zware aanhangwagens.

 • 2 Indien een diploma wordt overgelegd zoals genoemd in het eerste lid, onder a tot en met f, dient tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden, repareren en keuren van de voertuigen waarvoor de intredetoets wordt aangevraagd.

 • 3 Degene die in het bezit is van de in het eerste lid, onder a tot en met h, genoemde diploma’s of verklaringen intredetoets kan zich voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring zware aanhangwagens rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2008]

 • 2 Degene die een verklaring intredetoets zware (bedrijfs)voertuigen aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door:

  • a. het overleggen van een diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met f genoemde diploma’s., en

  • b. een werkgeversverklaring of getuigschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van zware bedrijfsvoertuigen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, onder h, genoemde verklaring intredetoets zware aanhangwagens, wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk geeft van voldoende praktische kennis en ervaring.

 • 2 Degene die een verklaring intredetoets zware aanhangwagens aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van werkgeversverklaringen of getuigschriften waaruit blijkt dat in een periode van 10 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 6 jaar, waarvan de laatste 2 jaar aaneengesloten, ervaring is opgedaan in het onderhouden, en repareren van zware aanhangwagens, of

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2008]

Onder de in artikel 3, tweede lid, onder b, en artikel 4, tweede lid genoemde praktische kennis en ervaring wordt niet verstaan de tijd die de aanvrager werkt tijdens:

 • 1. de avonduren, of

 • 2. vakantieperiodes, of

 • 3. een (dag)opleiding.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2008]

 • 2 De in artikel 1, eerste lid, onder g en artikel 2, eerste lid, onder g en h, genoemde verklaringen intredetoets worden op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze bekendmaking genoemde eisen voldoet.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 De bekendmaking vaststelling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen van 21 februari 2000, Stcrt. 2000, 45 wordt ingetrokken

 • 2 Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 18 februari 2005

De

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina