Regeling aanwijzing ambtenaren toezicht en opsporing Binnenschepenwet provincie Fryslân

[Regeling vervallen per 17-05-2008.]
Geldend van 04-05-2008 t/m 16-05-2008

Regeling aanwijzing ambtenaren toezicht en opsporing Binnenschepenwet provincie Fryslân

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 28, tweede lid, en 48, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

Gezien het verzoek van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân van 13 maart 2008 (kenmerk 00753001);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-05-2008]

 • 1 De inspecteur en adjunct-inspecteur scheepvaart, de administratief-nautisch medewerkers en de scheepvaartmeesters, die als ambtenaren werkzaam zijn bij de sector provinciale waterstaat van de provincie Fryslân, worden aangewezen tot:

 • 2 Met betrekking tot hoofdstuk II van de Binnenschepenwet is het toezicht en de opsporing, bedoeld in het eerste lid, beperkt tot:

  • a. de aanwezigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;

  • b. de geldigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;

  • c. de zone of het vaargebied van een schip overeenkomstig het certificaat van onderzoek;

  • d. de inzinking van een schip in het water ten opzichte van de op dat schip aangebrachte inzinkingskenmerken;

  • e. bijzondere voorschriften voor het gebruik van een schip als vermeld in het certificaat van onderzoek.

Artikel 2

[Vervallen per 17-05-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 4 mei 2008 en vervalt na twee jaar.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina