Instellingsbesluit Commissie regeldruk bedrijven

Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2008, nr. WJZ 8037489, houdende instelling van de Commissie regeldruk bedrijven (Instellingsbesluit Commissie regeldruk bedrijven)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie regeldruk bedrijven;

 • b. Staatssecretarissen: de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie regeldruk bedrijven.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. de plannen van het kabinet met betrekking tot regeldruk voor bedrijven te beoordelen;

  • b. vraagstukken, die nog niet in de plannen, bedoeld in onderdeel a, zijn opgenomen, te identificeren en te agenderen;

  • c. onderwerpen met betrekking tot regeldruk onder de aandacht te brengen richting bedrijfsleven en overheden.

Artikel 3

 • 1 De commissie wordt ingesteld voor de periode van 3 jaar.

 • 2 De commissie bestaat uit een voorzitter, afkomstig uit de kring van het bedrijfsleven, ten minste 5 en ten hoogste 10 andere leden die afkomstig zijn uit de kring van het bedrijfsleven en 4 leden, afkomstig uit de kring van de overheid.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden door de Staatssecretaris van Economische Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën benoemd en kunnen door de Staatssecretaris van Economische Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 5 Te rekenen vanaf 1 april 2008 worden voor een periode van 3 jaar tot lid van de commissie benoemd uit de kring van het bedrijfsleven:

  • a. de heer mr. B.E.M. Wientjes te Ommen, tevens voorzitter;

  • b. de heer H.O. van den Berg te Amsterdam;

  • c. mevrouw L.L. Doude van Troostwijk te Zaltbommel;

  • d. de heer prof. dr. H.A. Keuzenkamp te Amsterdam;

  • e. de heer drs. A. Kraaijeveld te Haarlem;

  • f. de heer J.J. Meerman te Woudenberg;

  • g. de heer ir. G.J.P. van Oosten te Sint-Michielsgestel;

  • h. de heer ir.drs. H.N.J. Smits te Den Haag;

  • i. de heer drs. P.J.J.M. Swinkels te Gemert.

 • 6 Te rekenen vanaf 1 april 2008 worden voor een periode van 3 jaar tot lid van de commissie benoemd uit de kring van de overheid:

  • a. de heer mr. C.P. Buijink te Amsterdam;

  • b. mevrouw A. Jorritsma-Lebbink te Almere;

  • c. de heer ir. J.F. de Leeuw te Krimpen aan den IJssel;

  • d. de heer drs. E. Stoové te Alphen aan den Rijn.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 In het secretariaat van de commissie wordt door de Staatssecretarissen voorzien.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 5

De commissie verstrekt desgevraagd aan de Staatssecretarissen de voor de uitvoering van hun taak benodigde inlichtingen.

Artikel 6

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering € 260,00.

 • 2 De overige leden van de commissie afkomstig uit de kring van het bedrijfsleven ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina