Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-07-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 april 2008, nr. DL/B/2008/8368, houdende regels voor het verstrekken van loonkostensubsidie voor ondersteunend personeel op basis scholen (Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. basisschool: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • c. bevoegd gezag: bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • d. ondersteunende werkzaamheden: werkzaamheden, niet zijnde onderwijsondersteunende werkzaamheden, op een basisschool of, indien de school bestaat uit een hoofd- en een of meerdere nevenvestigingen, de hoofdvestiging;

 • e. ondersteunend personeel: personeel, benoemd of aangesteld voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden;

 • f. betrokkene: een lid van het door het bevoegd gezag benoemde of aangestelde ondersteunend personeel;

 • g. reguliere dienstbetrekking: dienstbetrekking waarvoor geen voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet is verstrekt;

 • h. gesubsidieerde dienstbetrekking: dienstbetrekking waarvoor een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet is verstrekt;

 • i. normbetrekking: normbetrekking, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Kaderbesluit rechtspositie PO;

 • j. krachtwijken: wijken als bedoeld in de definitieve selectie van wijken, bedoeld in de brief van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 31 mei 2007 (Kamerstukken II 2006/07, 30995, nr. 5);

 • k. subsidie: een financiële bijdrage aan de loonkosten voor ondersteunend personeel.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2015]

De Minister verstrekt op aanvraag subsidie voor het aanstellen of benoemen van ondersteunend personeel in een reguliere dienstbetrekking op basisscholen.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2015]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is met ingang van het schooljaar 2012–2013 een bedrag van € 19,55 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt voor de schooljaren 2013–2014 en 2014–2015 per 1 augustus van het schooljaar aangepast aan de genormeerde gemiddelde personeelslasten in het basisonderwijs.

Artikel 5. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De subsidie voor de subsidieontvanger bedraagt 41,5% van de genormeerde loonkosten inclusief werkgeverslasten, behorende bij de betrekkingsomvang waarvoor in het schooljaar 2008–2009 de subsidie is toegekend.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid bedragen de genormeerde loonkosten inclusief werkgeverslasten, bedoeld in het eerste lid, voor een betrokkene die is benoemd in een normbetrekking, € 32.343.

 • 3 De subsidie wordt vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang tot een maximum van 0,8 normbetrekking per basisschool.

 • 4 De subsidie wordt voor de schooljaren 2009–2010 tot en met 2014–2015 per 1 augustus van ieder schooljaar aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten in het basisonderwijs.

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 6. Vereisten

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt uitsluitend door middel van een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend aanvraagformulier met kenmerk CFI 68019, ingediend bij CFI, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.cfi.nl.

Artikel 7. Termijn indiening

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 mei 2008.

 • 2 De subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 juni 2008 door CFI te zijn ontvangen. Aanvragen die na 30 juni 2008 zijn ontvangen worden afgewezen.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 8. Beslistermijn

[Vervallen per 01-08-2015]

Op een aanvraag wordt uiterlijk in november 2008 beslist.

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2015]

De Minister verdeelt het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 4, op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 10. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2015]

De subsidie wordt verleend voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2014–2015.

Artikel 11. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2015]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Paragraaf 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 12. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:

  • a. de betrokkene voor onbepaalde tijd is benoemd of aangesteld voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden;

  • b. de reguliere dienstbetrekking ten minste 0,5 normbetrekking bedraagt; en

  • c. het dienstverband van de betrokkene is ingegaan tussen 1 januari 2007 en uiterlijk 31 december 2008, tenzij de betrokkene vóór die periode reeds werkzaam was in een gesubsidieerde dienstbetrekking.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de akte van aanstelling of benoeming van de betrokkene uiterlijk op 1 maart 2009 door CFI is ontvangen.

Artikel 13. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2015]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Paragraaf 5. Subsidievaststelling en betaling

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 14. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De subsidie voor het schooljaar 2008–2009 wordt vastgesteld in april 2009 overeenkomstig artikel 12.

 • 2 De subsidie voor de schooljaren 2009–2010 tot en met 2014–2015 wordt voor elk van die jaren vastgesteld in augustus van dat schooljaar.

Artikel 15. Betaling

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De subsidie voor het schooljaar 2008–2009 wordt in december 2008 voor 5/12 deel van het bedrag, bedoeld in artikel 5, en in januari 2009 voor 7/12 deel van dat bedrag, betaald.

 • 2 De betaling voor de schooljaren 2009–2010 tot en met 2014–2015 geschiedt telkens in twee termijnen: in augustus voor 5/12 deel en in januari voor 7/12 deel.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2008 en vervalt met ingang van 1 augustus 2015, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft voor lopende bezwaren en beroepen.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina