Besluit houdende beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954

Geldend van 27-04-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 17 april 2008, nr. DDI/ST/reg. 024/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

561

2027

596

2019

599

2027

602

2027

629-632

2027

636

2025

652

2026

653

2018

654

2021

655

2027

656

2021

658-661

2028

664

2021

665

2020

668

2022

669

2026

674

2027

703

2027

724

2030

738

2030

739

2030

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina